Erkenning nuttige ervaring aanvragen: ik ben in dienst in het onderwijs

Hoe aanvragen?

Werk je in het onderwijs en wil je eerdere prestaties als werknemer of zelfstandige laten erkennen als nuttige ervaring?

Dat gebeurt als volgt:

 1. Bezorg je aanvraag aan het secretariaat van je school of centrum.

  Hou rekening met volgende zaken:
  • Voor de diensten gepresteerd als werknemer moeten jij en je werkgever de aanvraag invullen en ondertekenen. De werkgever moet ook eventuele bijlagen ondertekenen.
   (Bestaat het bedrijf  waar je werkte niet meer? Of wil je werkgever de aanvraag niet invullen? Dan kan je de prestaties ook met andere documenten staven. Meer info: omzendbrief erkenning nuttige ervaring: diensten als werknemer).
    
  • Preciseer in een begeleidende brief voor welke vakken, ambten, opleidingen of modules je nuttige ervaring wil laten erkennen.
    
  • Zorg in je aanvraag voor een volledige en concrete omschrijving van de uitgeoefende taken.
    
  • Indien van toepassing: voeg een militiegetuigschrift toe met vermelding van begin- en einddatum van de militaire dienst.
    
 2. Je secretariaat bezorgt de aanvraag aan het bevoegde werkstation bij het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI). Of voor het volwassenenonderwijs bij het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS).
   
 3. Het agentschap controleert of je aanvraag aan de formele voorwaarden voldoet. Dat zijn onder meer de in punt 1 vermelde voorwaarden, maar ook of het om minstens halftijdse diensten gaat, of het geen onderwijsdiensten zijn, of er aan de RSZ-verplichtingen is voldaan …
  • Zo niet, dan ontvang je een brief met de redenen waarom je aanvraag niet voldoet.
  • Zo ja, dan stuurt het agentschap je aanvraag voor advies door naar de onderwijsinspectie.
    
 4. De onderwijsinspectie geeft gunstig of ongunstig advies over de relatie tussen enerzijds de gepresteerde diensten en anderzijds het vak, de opleiding, de module of het ambt waar je de erkenning voor vraagt.
   
 5. Het agentschap bezorgt jou en het bestuur van je school of centrum een schriftelijke mededeling met het advies van de onderwijsinspectie.
  • Als het advies positief is, dan eindigt hier de procedure.
  • Als het advies negatief is, ontvang je de mededeling per aangetekende brief.

Naar boven
 

Wat na een negatief advies?

 1. Na ontvangst van de aangetekende brief met het negatief advies heb je 60 dagen de tijd om een herzieningsaanvraag in te dienen.

  Je doet dat met een aangetekende brief, rechtstreeks naar het bevoegde werkstation dat de aangetekende brief naar jou verstuurde.

  De herzieningsaanvraag moet nieuwe of bijkomende elementen bevatten over de inhoud van de uitgeoefende opdrachten. Zo niet, is de herzieningsaanvraag ongeldig.

  Op jouw verzoek kan je ook worden gehoord. Je moet dat verzoek dan uitdrukkelijk vermelden in je herzieningsaanvraag.  Je kan je door iemand laten bijstaan.
   
 2. Het agentschap legt je herzieningsaanvraag voor aan de onderwijsinspectie, die na intern overleg het eerste advies bevestigt of dat advies volledig of gedeeltelijk wijzigt.
   
 3. Je ontvangt de definitieve beslissing per aangetekende brief.
   

Naar boven


Extra informatie

Regelgeving

Formulieren