Prioritaire nascholing 2020-2021 en 2021-2022: professionalisering lerarenteams basisonderwijs rond begrijpend lezen

De Vlaamse minister van Onderwijs kiest voor de prioritaire nascholing in de schooljaren 2020-2021 en 2021-2022 als thema ‘begrijpend lezen voor lerarenteams basisonderwijs’.

Begrijpend lezen in basisonderwijs: waarom dat thema?

Begrijpend lezen is een cruciale vaardigheid voor onderwijssucces, maatschappelijke participatie en levenslang leren.

Maar diverse onderzoeksresultaten geven aan dat het gemiddelde taalvaardigheidsniveau in Vlaanderen geleidelijk aan afneemt: peilingen Nederlands in het basisonderwijs (2018), Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS 2016), Programme for International Student Assessment (PISA 2018).

Het percentage leerlingen dat de eindtermen voor lezen in het basisonderwijs behaalt, daalde van 92% in 2013 naar 84% in 2018.

Een daadkrachtige, brede en afgestemde aanpak van verschillende onderwijsactoren rond begrijpend lezen is noodzakelijk. Die aanpak resulteerde al in diverse, samenhangende initiatieven:

Naar boven

Deelnemen in team

Je kan alleen deelnemen in teamverband. Je werkt dan samen met je collega’s van je school aan je klaspraktijk én aan het beleid van je school rond begrijpend lezen.

Mogelijk varieert de samenstelling van het deelnemend team per sessie, afhankelijk van de doelstelling. Schooloverstijgende leermomenten zijn ook mogelijk.

Je school voor gewoon of buitengewoon onderwijs neemt 2 schooljaren lang deel aan het gekozen nascholingsproject.

Naar boven

Strategische doelstellingen

Het deelnemende team versterkt de competenties om het niveau voor begrijpend lezen in de klaspraktijk en het schoolbeleid duurzaam te verbeteren. Daarom is in deze nascholing zowel ondersteuning van de klaspraktijk van leraren als van het schoolbeleid cruciaal.

Via de prioritaire nascholing organiseren de aanbieders een ‘evidence informed’ professionaliseringstraject. Zij zetten in op strategische doelstellingen voor elke deelnemer:

  1. Je versterkt als deelnemer je concrete handelen in je klaspraktijk voor begrijpend lezen;
  2. Je verspreidt de verworven inzichten naar je ruimere schoolteam; er wordt ingezet op de rol van de deelnemers in het ondersteunen van hun collega’s die niet deelnemen aan het project;
  3. Je draagt bij tot de verankering van een beleid begrijpend lezen binnen het ruimere schoolbeleid;
  4. Je draagt bij tot het initiëren en verder ondersteunen van collectieve leerprocessen. Onder meer door ervaringsuitwisseling, kennisdeling en verduurzaming. Er wordt ingezet op de duurzaamheid van die collectieve processen, ook na afloop van het project.

Naar boven

Verschillende ondersteuningsmomenten – 2 schooljaren

Deelnemende teams engageren zich om de 2 schooljaren lang deel te nemen aan het professionaliseringstraject. Die looptijd van 2 jaar biedt kansen voor duurzame implementatie.

De concrete doelstellingen,  de methodes en het aantal ondersteuningsmomenten kunnen per schooljaar variëren en worden samen met de projectorganisatoren en de deelnemende teams besproken.

Gratis deelname

Deelname aan de projecten is gratis dankzij de middelen ‘nascholing op initiatief van de Vlaamse Regering’ (de prioritaire nascholing).

Naar boven

Keuze uit 6 projecten

De Vlaamse Regering heeft 6 prioritaire nascholingsprojecten geselecteerd die schoolteams zullen ondersteunen in het realiseren van de doelstellingen.
Vanuit dezelfde strategische doelstellingen legt elk project eigen klemtonen. Zo kunnen onder meer de invalshoek, de aanpak en de werkvormen variëren. Meer informatie daarover vind je in de projectbeschrijving.
In deze tabel vind je de projectfiches met:
•    Een uitgebreide projectbeschrijving
•    De contactgegevens van de organisator
•    Hoe je team zich kandidaat stelt
•    Plaats en datum

Naar boven

Inschrijven

  • Neem contact op met de projectorganisatie voor verdere informatie.
  • Je school kan aan 1 project deelnemen. Baseer je keuze op de inhoud van het  programma.
  • De projecten zijn netoverstijgend en staan open voor elke school, van elk net.
  • Stel een team samen om deel te nemen. Stem daarover af met de projectorganisator.
  • Stel je als school ten laatste op woensdag 24 juni 2020 rechtstreeks kandidaat bij de gekozen projectorganisatie. De  contactgegevens vind je in de bijbehorende fiche.
  • De plaatsen voor deelname zijn beperkt. De kans bestaat dat niet alle geïnteresseerde scholen kunnen deelnemen. De projectorganisator brengt je ten laatste op 30 juni op de hoogte.

Naar boven

Kiezen voor prioritaire nascholing óf project Lezen op School

In 2020-2021 en 2021-2022 loopt ook het project 'Lezen op School' voor leesbevordering in het basisonderwijs en het secundair onderwijs. De focus ligt daar op de creatie van kwaliteitsvolle leesomgevingen en het opzetten van leesstimulerende activiteiten.

Heb je interesse in dat project? Hou dan de nieuwsbrief SchoolDirect in de gaten en stel je school eind juni kandidaat. 

Let op, een school kan maar deelnemen aan een van de twee projecten: ofwel aan de prioritaire nascholing rond begrijpend lezen, ofwel aan Lezen op School.  Er wordt voor kennisuitwisseling gezorgd tussen de deelnemers aan beide trajecten.