Nascholing op initiatief van de Vlaamse Regering 2017-2018: M-decreet

Voor ondersteuning en competentieontwikkeling

De Vlaamse minister van Onderwijs bepaalt prioritaire thema's voor de ondersteuning van de implementatie van onderwijshervormingen. Voor het schooljaar 2017-2018 staat de uitvoering van het M-decreet opnieuw centraal (maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften).

De nascholing biedt ondersteuning aan de scholen bij de uitvoering van het M-decreet en bij de competentieontwikkeling van het personeel.

Waarom dit thema?

In september 2015 trad het M-decreet in werking. Het doel van het decreet is het Vlaamse onderwijssysteem meer inclusief te maken door:

 • Meer leerlingen in het gewoon onderwijs te houden en minder leerlingen te laten doorstromen naar het buitengewoon onderwijs
 • Meer leerlingen uit het buitengewoon onderwijs op te nemen in het gewoon onderwijs

Als leraar moet je geen specialist worden in de kennis van leerstoornissen of beperkingen, maar wel over een aantal noodzakelijke basiscompetenties beschikken:

 • De noden van leerlingen inschatten
 • Doelstellingen bepalen
 • Zorgen voor redelijke aanpassingen, zoals differentiëren, remediëren, compenserende en dispenserende maatregelen nemen

Het recht op redelijke aanpassingen is de grootste verandering voor het gewoon onderwijs. Of een leerling op een school kan starten, hangt af van de aanpassingen die nodig zijn, en of de school die aanpassingen als redelijk beschouwt. Redelijke aanpassingen zijn bijvoorbeeld het gebruik van laptops en rekenmachines in de les, of meer tijd toestaan om een toets af te werken.

Je denkt met je lerarenteam gerichter na over aanpassingen zoals remediëring, differentiatie, de inzet van hulpmiddelen en het meer op maat maken van het curriculum. Je overlegt meer met leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften en met hun ouders. Je werkt intensiever samen met het CLB en andere ondersteuners. Samen zoek je aanpassingen die het verstrekken van kwaliteitsvol onderwijs redelijk maken voor alle leerlingen en in het bijzonder voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.

Naar boven

Doelgroep

Doelgroep van het traject voor het schooljaar 2017-2018 zijn de scholen die nog niet deelnamen aan het traject in de schooljaren 2015-2016 en 2016-2017 en meer bepaald:

 • Leraren
 • Directies
 • Interne begeleiders: middenkader, verantwoordelijken van vakgroepen, zorgcoördinatoren, nascholingscoördinatoren …
 • Externe begeleiders: pedagogische begeleiders, lerarenopleiders …
 • Ondersteuners binnen het ondersteuningsmodel M-decreet

Om de verworven inzichten duurzaam te verankeren is de deelname van begeleiders raadzaam. Zij kunnen de schoolteams verder ondersteunen na afloop van het project.

Naar boven

Waarom deelnemen?

Je versterkt je meesterschap in didactiek, pedagogiek en handelingsgericht samenwerken:

 • Je verbreedt en verdiept je basiscompetenties als leerkracht, zodat je in je team inclusiever kan werken en meer tegemoet kan komen aan de specifieke onderwijsbehoeften van leerlingen.
 • Je krijgt in je team ondersteuning om verbindend samen te werken aan competentieontwikkeling gericht op de maximale ontplooiing van alle leerlingen en in het bijzonder van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.

Naar boven

Overzicht geselecteerde projecten

De Vlaamse Regering heeft het regelgevend kader voor de projecten nog niet definitief goedgekeurd. De projecten kunnen pas starten als dat gebeurd is.

In de tabel vind je:

 • Een uitgebreide projectbeschrijving
 • De contactgegevens van de organisator
 • De manier waarop je je kandidaat stelt
 • Plaats en datum

Naar boven

Hoe inschrijven?

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina’s

Regelgeving