Nascholing: de rol van school en leraar

Nascholing is een vorm van professionalisering: ontwikkeling, verbreding, verdieping van de competenties ter verbetering en ondersteuning van de onderwijskwaliteit staan centraal.

De verantwoordelijkheid van je school

Het nascholingsplan

Zoals bepaald in het kwaliteitsdecreet moet je school, centrum of instelling op basis van een behoefteanalyse jaarlijks een coherent nascholingsplan opstellen.

Het nascholingsplan bevat:

  • De nascholingsbehoeftes op het niveau van de instelling en van elke individuele leraar
  • Alle vormingsinspanningen die kennis, vaardigheden en attitudes van personeelsleden van de instelling ontwikkelen

Het nascholingsplan hangt sterk samen met andere beleidsdomeinen van je school, centrum of instelling. Betrokkenheid van het schoolteam bij het opstellen van het nascholingsplan is erg belangrijk. Het is essentieel dat het plan gebaseerd is op een gedeelde visie en de prioriteiten van de school.

De vaststelling van de noden kan resulteren in een prioriteitenplan op korte en lange termijn.

Goedkeuring en financiering

Het lokaal comité (LOC) keurt het nascholingsplan goed. Het lokaal comité is het lokale overlegorgaan of onderhandelingsorgaan bevoegd voor arbeidsvoorwaarden en personeelsaangelegenheden. Is er geen lokaal comité, dan keurt de algemene personeelsvergadering het nascholingsplan goed.

Het nascholingsplan bevat bij voorkeur ook een financieel luik, dat aangeeft in welke mate je school, centrum of instelling een nascholing betaalt. De overheid stelt elk jaar nascholingsmiddelen ter beschikking van de onderwijsinstellingen om het nascholingsplan uit te voeren. Het aandeel in de middelen waarop elke instelling recht heeft, wordt pro rata berekend op basis van het aantal organieke betrekkingen in de instelling, rekening houdend met het onderwijsniveau.

Uitvoering

Scholen hebben de keuze. Ze werken:

  • Aanbodgestuurd: ze tekenen in op een bestaand nascholingsaanbod, bijvoorbeeld van de pedagogische begeleidingsdiensten
  • Vraaggestuurd: ze werken samen met een nascholingsorganisatie naar keuze voor professionaliseringsactiviteiten op maat van hun behoefte
  • Intern: ze vormen professionele leergemeenschappen binnen de school of binnen de scholengroep of scholengemeenschap

Naar boven

Jouw verantwoordelijkheid

Nascholing hoort bij je taak als leraar

De uitdagingen waarmee je als leraar wordt geconfronteerd, zijn talrijk. Om de kwaliteit van je lesgeven te ondersteunen, is het belangrijk dat je je voortdurend bijschoolt. Het initiatief daarvoor ligt bij jou. De decreten rechtspositie  bekrachtigen dat: 'Nascholing behoort naast het lesgeven zelf, de klaseigen leerlingenbegeleiding, enzovoort tot een van de taken van een geïntegreerde lesopdracht'.

Daarnaast bevat je functiebeschrijving ook je rechten en plichten inzake permanente vorming en nascholing.

Als je als personeelslid nascholing moet volgen, zijn de kosten ten laste van het school- of centrumbestuur.

Zo vind je geschikte nascholingsactiviteiten

Naar boven


Extra Informatie

Verwante pagina’s

Website

Regelgeving

Contact
Beleid Onderwijspersoneel: nascholing