Met welke diploma’s kan je lesgeven aan een hogeschool?

Minimaal vereiste bekwaamheidsbewijzen

In de Codex Hoger Onderwijs vind je de minimaal vereiste bekwaamheidsbewijzen (diplomavereisten) om aangesteld en benoemd te kunnen worden in de verschillende ambten aan een hogeschool.

Diploma’s

Ambt

Minimaal bekwaamheidsbewijs

Praktijklector en hoofdpraktijklector

Diploma van bachelor

Lector en hoofdlector

Diploma van master

Assistent en werkleider

Diploma van master

Doctor-assistent

Diploma van doctor op proefschrift

Docent, hoofddocent, hoogleraar en gewoon hoogleraar

Diploma van doctor op proefschrift

 

Afwijking voor artistiek gebonden onderwijsactiviteiten

Als je een diploma van master hebt, aangevuld met 6 jaar nuttige beroepservaring buiten het onderwijs, kan je ook aangesteld en benoemd worden in het ambt van docent, hoofddocent, hoogleraar en gewoon hoogleraar. Dat is enkel mogelijk voor de artistiek gebonden onderwijsactiviteiten van de studiegebieden audiovisuele en beeldende kunst, muziek en podiumkunsten, architectuur en productontwikkeling.

Afwijking voor de opleiding Nautische Wetenschappen

Met een brevet van kapitein ter lange omvaart heb je ook een vereist bekwaamheidsbewijs om in de opleiding Nautische Wetenschappen aan de slag te gaan als docent, hoofddocent of hoogleraar.

Naar boven

Wat bepaalt de hogeschool zelf?

De minimaal vereiste bekwaamheidsbewijzen zijn vastgelegd in de Codex Hoger Onderwijs. Daarnaast kan de hogeschool bij de aanwerving van onderwijzend personeel een aantal zaken zelf bepalen:

  • Een hogeschool kan vragen dat je beschikt over een pedagogisch bekwaamheidsbewijs, zoals een diploma van een lerarenopleiding. De hogeschool neemt dat op in het vacaturebericht.
  • Ambten en diploma’s zijn niet gekoppeld aan vakken. Elke hogeschool bepaalt zelf welke vakken je mag onderwijzen.
  • Een hogeschool kan bijkomende vereisten opleggen inzake specialiteit van diploma’s en nuttige beroepservaring. De hogeschool neemt die bijkomende vereisten op in het vacaturebericht.
  • Hoogst uitzonderlijk en na omstandige motivering kan een hogeschool afwijken van de minimaal vereiste bekwaamheidsbewijzen. Dat kan ze doen als jij specifieke deskundigheid of nuttige beroepservaring kan voorleggen. Voorwaarde is wel dat de nuttige beroepservaring verworven is door de uitoefening van een ambacht, beroep of artistieke bedrijvigheid buiten het onderwijs.
  • Voor bepaalde ambten wordt een bijkomende anciënniteitsvoorwaarde gesteld.

Naar boven

Wat met buitenlandse diploma’s?

Ook met een buitenlands diploma kan je lesgeven in het hoger onderwijs in Vlaanderen. Voorwaarde is dat je buitenlandse diploma krachtens de wet of het decreet of met toepassing van de Europese richtlijn of een bilateraal akkoord als gelijkwaardig erkend is met het gevraagde Vlaamse diploma.

Voor gelijkwaardigheid van je buitenlandse diploma kan je terecht bij NARIC-Vlaanderen.

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina’s

Regelgeving