Opvangverlof met het oog op adoptie en/of pleegvoogdij

Wat is het?

Neem je een kind, jonger dan 10 jaar, met het oog op adoptie of pleegvoogdij op in je gezin? Dan heb je recht op opvangverlof.

Dit verlof is betaald.

Recht of gunst?

Opvangverlof met het oog op adoptie en/of pleegvoogdij is een recht. Je hogeschool kent het verlof toe op jouw verzoek.

Naar boven

Voorwaarden

Je hebt recht op opvangverlof met het oog op adoptie en/of pleegvoogdij als:

  • Het kind jonger is dan 10 jaar
  • Jijzelf adopteert of de pleegvoogdij opneemt

Ben je tijdelijk personeelslid, dan moet het opvangverlof geheel of gedeeltelijk binnen de periode van je aanstelling vallen.

Sinds 1 januari 2015 geen opvangverlof meer voor meemoeders

Sinds 1 januari 2015 is er geen adoptie meer nodig om een afstammingsband te creëren tussen een kind en de meemoeder:

  • Als echtgenote van de moeder ben je voortaan automatisch meemoeder van een kind dat geboren is tijdens jullie huwelijk of binnen 300 dagen na de ontbinding of nietigverklaring van dat huwelijk.
  • Ben je niet getrouwd met de moeder, dan kan je als meemoeder het kind erkennen onder de bij de wet vastgelegde voorwaarden.

Voor kinderen geboren na 1 januari 2015 heb je dus geen recht meer op opvangverlof. Je moet immers geen adoptieprocedure meer doorlopen. Je hebt wel nog recht op 10 dagen omstandigheidsverlof naar aanleiding van de geboorte .

Is het kind geboren vóór 1 januari 2015 en heb je het als meemoeder nog niet geadopteerd? Dan kan je het kind erkennen. Loopt er al een adoptieprocedure die nog niet afgerond is? Dan kan je ervoor kiezen om die af te breken en gebruik te maken van de erkenning. Is de adoptieprocedure afgerond? Dan is er geen erkenning meer mogelijk, omdat er al een afstammingsband is door adoptie.

Naar boven

Begin, duur en einde

Begin

Het opvangverlof moet starten binnen 4 maanden nadat je het kind effectief opgenomen hebt in je gezin. Je bewijst de opname aan de hand van een getuigschrift van domiciliëring, uitgereikt door je gemeentebestuur. Gaat het om intrafamiliale adoptie, dan lever je ook het bewijs dat het verzoekschrift tot adoptie is ingediend. 

Het opvangverlof kan ook beginnen op de dag van je afreis naar het buitenland. Voorwaarde is dat de adoptie bij je terugkeer naar België tot stand gekomen is.

Is de adoptie bij je terugkeer uit het buitenland niet tot stand gekomen of resulteert de procedure voor de intrafamiliale adoptie niet in een adoptie, dan wordt het opvangverlof omgezet in een afwezigheid verminderde prestaties. De terbeschikkingstelling eindigt bij het verstrijken van de periode waarvoor je het opvangverlof aangevraagd had.

Duur

Het opvangverlof duurt:

  • Ten hoogste 6 weken als het opgenomen kind bij het begin van het verlof nog geen 3 jaar oud is
  • Ten hoogste 4 weken als het opgenomen kind bij het begin van het verlof 3 jaar of ouder is

De duur van het opvangverlof wordt verdubbeld als het opgenomen kind mindervalide is en aan de wettelijke voorwaarden voor kinderbijslag voldoet.

Als je geboorteverlof opneemt of opgenomen hebt, gaan die dagen af van het opvangverlof. Geboorteverlof slaat hier op het omstandigheidsverlof van 10 werkdagen naar aanleiding van de bevalling van je partner.

Als je op dezelfde datum meer dan 1 kind in het gezin opneemt, blijft het opvangverlof beperkt tot 1 periode van ten hoogste 6 of 4 weken.

Naar boven

Gevolgen

Administratieve stand

Je bent in dienstactiviteit.  

Salaris

Je ontvangt tijdens dit verlof je salaris.

Anciënniteit

Opvangverlof met het oog op adoptie en/of pleegvoogdij telt mee voor je geldelijke anciënniteit.

Pensioen

Voor meer informatie over de invloed van dit verlof op je pensioen kan je terecht bij de Federale Pensioendienst (FPD).

Naar boven

Hoe aanvragen?

Je vraagt dit verlof aan bij je hogeschool.

Naar boven

Vragen?

Als je nog vragen hebt, kan je terecht bij je hogeschool.

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina’s

Regelgeving en formulieren