Omstandigheidsverlof

Wat is het?

Bij uitzonderlijke gebeurtenissen zoals een huwelijk, overlijden of deelname aan een jury heb je als personeelslid van een hogeschool recht op omstandigheidsverlof.

Het omstandigheidsverlof is betaald.

Recht of gunst?

Het omstandigheidsverlof is een recht. Je hogeschool kan je dit verlof niet weigeren.

Naar boven

Voorwaarden

Dit verlof geldt zowel voor benoemde als tijdelijke personeelsleden.

Naar boven

Begin, duur en einde

In deze tabel vind je per gebeurtenis het aantal dagen omstandigheidsverlof waarop je recht hebt.

Gebeurtenis

Aantal dagen omstandigheidsverlof

Je eigen huwelijk of afleggen van een verklaring van wettelijke samenwoning

2 werkdagen

Overlijden van je echtgenoot, samenwonende partner of van een bloed- of aanverwant in de 1ste graad

4 werkdagen

Huwelijk of afleggen van een verklaring van wettelijke samenwoning van je kind of van het kind van je samenwonende partner

2 werkdagen

Overlijden van een bloed- of aanverwant die onder je dak woont,  ongeacht de graad van verwantschap

 

2 werkdagen

Overlijden van een bloed- of aanverwant in de 2de graad die niet onder hetzelfde dak woont

1 werkdag

Deelname aan een jury, oproeping als getuige of persoonlijke verschijning voor een rechtbank

De nodige tijd

Uitoefening van het ambt van voorzitter of bijzitter in een hoofdstembureau, enig stembureau of bureau voor stemopneming bij de parlements-, de provincieraads- en de gemeenteraadsverkiezingen, met inbegrip van het Europees Parlement

De nodige tijd

In sommige gevallen hangt het aantal dagen omstandigheidsverlof af van de graad van verwantschap. Bekijk de graden van verwantschap in dit schema:

Schema-verwantschap-1200x869.jpg

Naar boven

Gevolgen

Administratieve stand

Je bent in dienstactiviteit.  

Salaris

Je ontvangt tijdens het verlof je salaris.

Anciënniteit

Het omstandigheidsverlof telt mee voor je geldelijke, sociale en dienstanciënniteit.

Naar boven

Hoe aanvragen?

Je vraagt omstandigheidsverlof aan bij je hogeschool.

Naar boven

Vragen?

Als je nog vragen hebt, kan je terecht bij je hogeschool.

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina’s

Regelgeving