Verlof om persoonlijke en familiale redenen aan de hogeschool

Omstandigheidsverlof

Personeelsleden van hogescholen hebben naar aanleiding van een aantal gebeurtenissen recht op omstandigheidsverlof. Het omstandigheidsverlof wordt gelijkgesteld met dienstactiviteit.

Uitzonderlijk verlof wegens overmacht

Onder bepaalde voorwaarden kan je per kalenderjaar ten hoogste 4 dagen verlof wegens overmacht opnemen. In bepaalde gevallen is het verlof bezoldigd.

Politiek verlof

Personeelsleden van een hogechool krijgen van ambtswege of op eigen verzoek politiek verlof bij uitoefening van een politiek mandaat.

Syndicaal verlof

Het is mogelijk vakbondsverlof op te nemen. Contacteer je vakbond voor meer informatie.

Betaald educatief verlof

Het betaald educatief verlof behoort tot de bevoegdheid van de Federale Overheidsdienst (FOD) Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Vlaams opleidingsverlof

Werknemers uit de privé-sector hebben het recht om erkende opleidingen te volgen en om daartoe op het werk afwezig te zijn met behoud van hun loon.