Verlof voor verminderde prestaties vanaf 55 jaar

Wat is het?

Met het verlof voor verminderde prestaties vanaf de leeftijd van 55 jaar (vvp 55+) kan je halftijds of 4/5 werken.

Je kan vanaf 1 september, 1 oktober of 1 februari die volgt op de datum waarop je de leeftijd van 55 jaar bereikt:

 • Je prestaties verminderen tot de helft van een voltijdse betrekking (vvp 55+ halftijds)
 • Je prestaties verminderen tot 80% van een voltijdse betrekking (vvp 55+ met 1/5 )

Een andere begindatum of een ander volume is niet mogelijk.

Prestaties zijn:

Contractuele prestaties vallen hier niet onder.
Prestaties aan universiteiten vallen hier niet onder, tenzij in het integratiekader.

Ieder jaar op de ingangsdatum van je verlof kan je het volume aanpassen. Een personeelslid kan bijvoorbeeld overstappen van het stelstel vvp 55+ halftijds naar een vvp 55+ met 1/5 , en omgekeerd.

Het verlof is onbetaald.

Recht of gunst?

Vvp 55+ is altijd een recht.

Naar boven

Voorwaarden

Ben je tijdelijk of benoemd personeelslid van een hogeschool of van het integratiekader van een universiteit, en ben je 55 jaar of ouder, dan kan je het verlof nemen.

Ben je tijdelijk personeelslid, dan moet je bovendien:

 • In de periode voorafgaand aan het verlof een aanstelling in een vacante of niet-vacante betrekking hebben gekregen:
  • Ofwel voor een volledig academiejaar als onderwijzend personeelslid
  • Ofwel voor een aaneensluitende periode van 12 maanden als administratief en technisch personeelslid
 • Bij de aanvang van het verlof aangesteld zijn:
  • Ofwel voor een volledig academiejaar  als onderwijzend personeelslid
  • Ofwel voor een aaneensluitende periode van 12 maanden  als administratief en technisch personeelslid

Naar boven

Begin - duur - einde

Begin

Het verlof kan alleen starten op 1 september, 1 oktober of 1 februari. Een andere begindatum is niet mogelijk.

Duur

Je neemt het verlof tot de vooravond van je pensionering.

Vvp 55+ telt niet mee voor de berekening van de totale duur van het algemene stelsel verlof voor verminderde prestaties (vvp).

Einde

Je mag 1 keer, met behoud van het recht op een nieuw vvp 55+, het verlof beëindigen en je betrekking aan de hogeschool opnieuw opnemen. Je doet dat op de ingangsdatum van het verlof.

Naar boven

Gevolgen

Administratieve stand

Het verlof voor verminderde prestaties 55+ is gelijkgesteld met dienstactiviteit.

Salaris

Je ontvangt alleen een salaris voor de prestaties die je uitoefent. Er is geen uitkering of wachtgeld.

Cumulatie

Tijdens je verlof voor verminderde prestaties 55+ mag je geen winstgevende activiteit uitoefenen, tenzij je deze al uitoefende voor de ingangsdatum van het verlof. Je mag deze niet uitbreiden tijdens je vvp 55+.

De volgende politieke mandaten kan je wel cumuleren met vvp 55+:

 • Gemeenteraadslid
 • Provincieraadslid
 • Lid van het Bureau van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn
 • Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn
 • Lid van de districtsraad

Opschorting

Deze verloven schorten je vvp 55+ op:

 • Bevallingsverlof
 • Verlof voor de opvang met het oog op adoptie en pleegvoogdij
 • Borstvoedingsverlof
 • Verlof bij overlijden of ziekenhuisopname van de moeder
 • Loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof
 • Loopbaanonderbreking voor medische bijstand
 • Loopbaanonderbreking voor palliatieve zorgen
 • Zorgkrediet

Je vvp 55+ loopt daarna verder tot je pensionering.

Deze verloven schorten je vvp 55+ niet op:

 • Afwezigheid wegens ziekte
 • Terbeschikkingstelling wegens ziekte
 • Verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte
 • Afwezigheid wegens arbeidsongeval
 • Afwezigheid wegens ongeval op weg naar en van het werk
 • Afwezigheid wegens beroepsziekte
 • Afwezigheid wegens een bedreiging door een beroepsziekte
 • Verlof wegens moederschapsbescherming

Naar boven

Hoe aanvragen?

Vraag je vvp 55+ (of een wijziging van het volume) aan bij je hogeschool- of universiteitsbestuur. Vermeld de gewenste begindatum, duur en volume van het verlof.

Het bestuur bezorgt je binnen de 15 kalenderdagen een antwoord.

Naar boven

Vragen?

 • Met vragen kan je terecht bij je hogeschool of universiteit.

Extra informatie

Verwante pagina’s

Regelgeving

 

Naar boven