Prestatieregeling aan de hogescholen

Onderwijzend personeel

De betrekking of opdracht is de concrete werkgelegenheid in een bepaald ambt aan een hogeschool. Een opdracht wordt uitgedrukt in een door de hogeschool bepaald percentage per week. Het hogeschoolbestuur bepaalt of de opdracht voltijds of deeltijds is. Het hogeschoolbestuur wijst ook het departement aan waaraan het personeelslid verbonden is.

Voltijdse betrekking

Als een personeelslid een voltijdse betrekking heeft, oefent het een opdracht van 100% uit. Dat houdt een volledige beschikbaarheid voor de hogeschool in, gedefinieerd volgens de gangbare arbeidsduurregeling. Voor een voltijds lid van het onderwijzend personeel is aanwezigheid in de hogeschool niet vereist gedurende 2 halve dagen per week.

Deeltijdse betrekking

Bij een deeltijdse betrekking bedraagt de opdracht een percentage van een voltijdse betrekking. Het percentage is ten minste 10% van een voltijdse betrekking en wordt steeds uitgedrukt in een veelvoud van 5. Voor de bepaling van het percentage komt elke halve dag per week waarop een personeelslid voor de hogeschool werkt, overeen met 10%.

Bijkomende prestaties?

Een opdracht in 1 hogeschool is beperkt tot een voltijdse betrekking van 100%. Als een voltijds personeelslid tijdelijk bijkomende prestaties levert, wordt het opdrachtvolume dus niet uitgebreid tot meer dan een voltijdse betrekking.

De hogeschool kan voor de bijkomende opdracht eventueel een persoonlijke vergoeding toekennen. Die vergoeding bedraagt ten hoogste 20% van het jaarsalaris. De hogeschool stelt de criteria vast voor de toekenning van de vergoeding.

Administratief en technisch personeel

De betrekking of opdracht is de concrete werkgelegenheid in een bepaalde graad aan een hogeschool. Een opdracht wordt uitgedrukt in een door de hogeschool bepaald percentage per week en kan voltijds of deeltijds zijn.

Voltijdse betrekking

Als een personeelslid een voltijdse betrekking heeft, oefent het een opdracht van 100% uit. Dat houdt een volledige beschikbaarheid voor de hogeschool in, gedefinieerd volgens de gangbare arbeidsduurregeling.  Binnen het kader van de gangbare arbeidsduurregeling wordt het personeelslid door de hogeschool belast met een opdracht. De tijd die het ambtshalve dient te besteden aan de uitoefening van die opdracht, zijn de diensturen.

Deeltijdse betrekking

Bij een deeltijdse betrekking bedraagt de opdracht ten minste 10% van een voltijdse betrekking.  De omvang van een deeltijds dienstverband wordt uitgedrukt in een percentage van een voltijds dienstverband en wordt als een veelvoud van 5 uitgedrukt. Een halve dag per week komt overeen met 10%.

Bijkomende prestaties?

Een opdracht in 1 hogeschool is beperkt tot een voltijdse betrekking van 100%. Als een voltijds personeelslid tijdelijk bijkomende prestaties levert, wordt het opdrachtvolume dus niet uitgebreid tot meer dan een voltijdse betrekking.

De hogeschool kan voor de bijkomende opdracht eventueel een persoonlijke vergoeding toekennen. Die vergoeding bedraagt ten hoogste 20% van het jaarsalaris. De hogeschool stelt de criteria vast voor de toekenning van de vergoeding.


Extra informatie

Verwante pagina’s

Voor onderwijspersoneel

Regelgeving