Nieuw voor personeel CLB's vanaf 1 september 2018

Het decreet van 27 april 2018 betreffende de leerlingenbegeleiding in het basisonderwijs, het secundair onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding zorgt voor een aantal wijzigingen van de personeelsorganisatie van een CLB vanaf 1 september 2018.

Directeur

Het mandaat van directeur wordt stopgezet. Net als in de andere onderwijsniveaus wordt het ambt van directeur vanaf 1 september 2018 ingevuld via een tijdelijke aanstelling of  vaste benoeming. Voor de personeelsleden die ten laatste op 31 augustus 2018 in het mandaat van directeur zijn aangesteld, zijn er overgangsmaatregelen zodat ze aanspraak kunnen maken op een aanstelling en vaste benoeming in het ambt van directeur (zie omzendbrief Vaste benoeming - Procedure, voorwaarden en mededeling aan het Ministerie van Onderwijs en Vorming (13CC/VB/ml).

Personeelscategorieën

De personeelscategorieën van de CLB’s worden afgestemd op die van de andere onderwijsniveaus. De personeelscategorie van het administratief personeel wordt omgevormd naar die van het ondersteunend personeel. Het ambt van administratief werker en medewerker wordt omgezet in dat van administratief medewerker.

Het bevorderingsambt van directeur, dat onder de personeelscategorie van het technisch personeel viel, wordt nu ingedeeld als bestuurspersoneel. In diezelfde personeelscategorie wordt het selectieambt van coördinator ingevoerd. Deze omvorming van ambten en personeelscategorieën gaat gepaard met ambtshalve of individuele concordanties en met overgangsmaatregelen.

Personeelsformatie

Het principe van een personeelsformatie die bestaat uit een verplichte basisformatie en een aanvullende personeelsformatie verdwijnt. Een centrum moet standaard een bepaald omkaderingsgewicht uit haar personeelsomkadering aanwenden voor een voltijdse betrekking van directeur. Het centrum moet daarnaast haar omkaderingsgewichten aanwenden om de betrekkingen van haar vastbenoemde personeelsleden in de ambten van het technisch personeel en het ondersteunend personeel in stand te houden.

Met de resterende omkaderingsgewichten kan een centrum daarna betrekkingen organiseren in ambten van de categorieën van het bestuurs- en onderwijzend personeel - uitgezonderd het bevorderingsambt van directeur – en van het technisch en ondersteunend personeel.

Opdracht

Een opdracht in een ambt in een CLB blijft 36 klokuren per week voor een voltijdse aanstelling. De verplichting om een opdracht steeds in bepaalde grootordes toe te kennen, gaande van 50% tot 100% en die telkens per 10% verhoogd kon worden, valt weg. Doordat deze beperking verdwijnt, kan een opdracht vanaf 1 klokuur tot en met 36 klokuren worden toegekend en kan een centrumbestuur zich zo flexibeler organiseren. De prestatienoemer 36 wordt eveneens de noemer die zal worden gebruikt om het salaris van het personeelslid te bepalen.

Vakantieregeling

Het principe van vakantie tijdens de decretaal opgelegde sluitingsperiodes en een aanvullend contingent vakantiedagen blijft behouden. De sluitingsperiodes van de centra wijzigen, maar de personeelsleden blijven recht op vakantie hebben tijdens de sluitingsperiodes van hun centrum en behouden daarnaast een aantal bijkomende vakantiedagen.

Extra informatie

Meer informatie in volgende omzendbrieven:

Naar boven