Maatregelen 2020-2021: onderwijsinternaten, tehuizen, MPIGO, IPO

Algemene uitgangspunten 

 • De veiligheid van alle internen en personeel is een absolute basisvoorwaarde. We voorzien maatregelen voor de fysieke veiligheid én voor het mentale welbevinden.
 • We ambiëren een zo veilig mogelijke internaatsomgeving, waarbij we het risico op besmetting maximaal proberen in te dijken. De lokale risicoanalyse, voorgelegd in het bevoegd overlegcomité, is hierbij het vertrekpunt.   
 • Zieke kinderen en zieke personeelsleden blijven thuis. 
 • Bij een besmetting bespreekt het CLB de maatregelen die genomen moeten worden. Zij volgen de situatie op de voet op grond van de richtlijnen van Sciensano. In regio’s waar geen verhoogd risico is, wordt slechts overgegaan tot het testen en in quarantaine zetten van de hele klas indien er sprake is van een clusterbesmetting (2 of meer aan elkaar gelinkte gevallen). Stuur internen of personeelsleden niet op eigen houtje naar de huisarts. Contacteer altijd eerst het CLB bij vragen of melding van een (vermoedelijke) besmetting op school. Meer info.
 • De huidige maatregelen zijn opgenomen in een overzichtstabel per onderwijsniveau. Extra verduidelijkingen vind je terug in onze FAQ’s
Maatregelen vanaf 25 mei
Aankomst en vertrek

Vermijd het samenkomen van  mensen (volwassenen) en maak daartoe afspraken over het gespreid toekomen en vertrekken van de internen.

Vermijd aanwezigheid van ouders in de gangen en kamers. Sta het enkel toe als het echt niet anders kan.

Aanwezigheid van internen

De scholen vangen alle (interne) leerlingen op tijdens de normale schooluren.

Zie ook opvang en noodopvang/uitzonderlijke opvang.

Activiteiten

Vermijd maximaal het vermengen van leefgroepen binnen de gebouwen. Zoek desnoods bijkomende leegstaande ruimtes in de buurt (cafetaria’s van sportclubs, parochiezalen …)

Activiteiten in open lucht zijn zeker mogelijk en zelfs aangeraden. Organiseer geen contactspelen.

De internen mogen gebruik maken van speeltuigen en speelgoed in openlucht, op voorwaarde dat ze voor en na het spelen de handen wassen. De toestellen hoeven na gebruik niet gereinigd te worden.

Beschermings-
materiaal

Volgens risicoanalyse. Lees meer over beschermingsmateriaal voor personeel buitengewoon onderwijs.

Bezoek

Internen mogen bezoek ontvangen en mogen naar huis.

Bezoek is alleen mogelijk als bezoekers en internen gedurende 14 dagen voorafgaand aan het bezoek geen COVID19-symptomen vertoonden.

Social distancing wordt maximaal gegarandeerd.

Bezoekers vanaf 12 jaar, internen uit het secundair onderwijs en personeelsleden van het internaat die het bezoek begeleiden, dragen steeds een mondmasker.

Er wordt gevraagd om zoveel mogelijk dezelfde persoon/personen op bezoek te laten komen. 

Bezoek vindt bij  voorkeur plaats in open lucht of in een aparte ruimte. De toegang tot die ruimte wordt zo geregeld dat er niet onnodig door het gebouw moet worden gewandeld.

Bubbels

Internen hebben drie bubbels:

 • Het gezin
 • De klas/school
 • De leefgroep in het internaat

Het is aangewezen om te werken met leefgroepen van maximum 20 internen. 

Wijs het personeel toe aan één of toch een beperkt aantal leefgroepen. 

Close contacts binnen de leefgroep zijn toegestaan. Binnen  de close contact leefgroep gedragen mensen zich als binnen een gezin. Voorzichtigheid blijft voorop staan. Mondmaskers moeten niet, mogen wel. 

Het onderscheid dat in andere situaties gemaakt wordt tussen kinderen en jongeren, jonger of ouder dan 12 jaar speelt in de context van de ‘leefgroep-bubbel’ geen rol. 

Derden Essentiële derden, in functie van de benadering van de interne, zijn toegelaten. De inschatting van de noodzaak maken de internaten zelf.
Van zodra de zelftesten beschikbaar zijn, worden essentiële derden bij voorkeur ook getest.  
Neem maatregelen om niet-essentiële derden (bezoekers) te weren.
Lees meer over essentiële derden.
Eten

Meerdere groepen binnen grote refters kunnen, maar deze groepen moeten strikt gescheiden worden.

Laat leefgroepen maximaal op verschillende tijdstippen eten.

Beperk circulatie van personen binnen refter- en keukenomgevingen. Ventileer en verlucht permanent. Gebruik CO2-meters.

Warme maaltijden kunnen aangeboden worden.

Het voorzien van maaltijdmomenten in afzonderlijke ruimtes (bijvoorbeeld de leefgroepruimte) zoals leefgroepen kan ook helpen.

Evacuatie
 • Tijdens noodsituaties vervalt de verplichting tot social distancing. 
 • Via risicoanalyse kan wel bekeken worden hoe de geldende evacuatieplannen geoptimaliseerd kunnen worden om afstandsmaatregelen toch zo goed mogelijk te kunnen toepassen (bijvoorbeeld door voorziene wachtplaatsen aan te passen).
 • Laat (niet-brandwerende) deuren zoveel als mogelijk openstaan. Doe de nodige aanpassingen in de evacuatieprocedure.
 • Voor evacuatieoefeningen kan aan alternatieven (tafeloefening, evacueren in kleinere groepen …) gedacht worden. 
Gangen Een circulatieplan is en blijft aangewezen
Handhygiëne Besteed extra aandacht aan handhygiëne, voorzie alternatieve (tijdelijke) mogelijkheden voor handhygiëne. Lees meer over handhygiëne.
Inschrijvingen en rondleidingen Inschrijvingen en rondleidingen kunnen enkel digitaal doorgaan.
Onderhoud

Maak een hygiëneplan op
Neem arbeidsmiddelen en materialen op in het hygiëneplan. Registreer deze acties. Besteed hierin bijzondere aandacht aan het onderhoud voor de heropstart. Dit hygiëneplan houdt ook rekening met de lokale risicoanalyse. De onderhoudsfrequentie van lokalen en materialen zal onder meer beïnvloed worden door de intensiteit van gebruik.

 • Het inschakelen van internen en personeel bij het onderhoud van hun eigen werk plek kan als tijdelijke maatregel ingevoerd worden als uit de lokale risicoanalyse blijkt dat alternatieven onmogelijk zijn en op voorwaarde dat hierover duidelijke instructies worden gegeven. Om tijdig het nodige onderhoud uit te voeren door het reguliere onderhoudspersoneel, moet eerst de mogelijkheid van uitwijklokalen bekeken worden.
 • Specifieke aandacht voor alles wat kan worden aangeraakt met de handen, zoals klinken (laat deuren zoveel mogelijk openstaan), schakelaars, kranen, wc-spoelingen, wc-deksels, trapleuningen, sporttoestellen, speelgoed (niet uitwisselen tussen groepen), didactisch materiaal, toetsenborden, tablets, telefoons.
 • Desinfecteren is enkel nodig bij vermoeden van infecties, met bleekwater/ethanol (gebruik de correcte verhoudingen).
 • Vermijd het gebruik van stofzuigers.

Lees de aanbevelingen voor onderhoud van ICT-materiaal.

 • Regelmatig reinigen (water en zeep) van lokalen. 
 • Regelmatig reinigen (water en zeep) van meubilair/machines/toestellen.
Opvang in het internaat Onderwijsinternaten zijn in de eerste plaats open voor de jongeren die naar school gaan.
 • Als hun kinderen niet naar school gaan staan in eerste instantie de ouders maximaal in voor opvang. 
 • Als opvang in de thuiscontext niet kan of mag, kan er voorzien worden in noodopvang. Bij die noodopvang wordt er voorrang gegeven aan:
 • Kinderen en jongeren die ‘uit huis geplaatst’ zijn door een Jeugdrechter (SDJ), een ondersteuningscentrum Jeugdzorg (OCJ) of een Vertrouwenscentrum Kindermishandeling (VK) en de plaatsende instantie is van oordeel dat de jongeren niet naar huis kunnen
 • Kinderen en jongeren die niet ‘uit huis geplaatst zijn’ (er is geen ‘maatregel’) maar voor wie het vanuit de medisch/therapeutische zorgnood absoluut niet wenselijk/haalbaar is dat ze terug naar huis keren
 • Kinderen van ouders die in cruciale beroepen en essentiële diensten werken. Dit zijn bijvoorbeeld: zorgberoepen, politie, kinderopvang, voedingssector… 
 • Kinderen en jongeren die niet onder de vorige categorieën vallen, maar waarvan de professionals van het onderwijsinternaat/tehuis/MPIGO/IPO oordelen dat een verblijf op ‘internaat’ aangewezen is. Het gaat dan om kinderen van kwetsbare ouders of ouders met een precaire arbeidssituatie, kinderen in een verontrustende thuissituatie… 

Zie ook

Opvang (noodopvang) - op internaat - vergoeding

Opgelet: deze regeling loopt tot en met 30 juni 2021. Ze geldt dus niet tijdens de zomervakantie.

Als de vraag tot noodopvang leidt tot ‘uitzonderlijke opvang’ binnen een onderwijsinternaat/tehuis/MPIGO/IPO is er 50 euro beschikbaar per interne, per halve dag van uitzonderlijke opvang. Het gaat om bijkomende werkingsmiddelen. 
Onder ‘uitzonderlijke opvang’ verstaan we:

 • Opvang op momenten dat het internaat, tehuis, MPIGO/IPO normaal niet open is
 • Opvang van jongeren die normaal geen interne van het internaat, tehuis, MPIGO/IPO zijn
Sanitair

Het toewijzen van sanitair en badkamers aan een leefgroep is aangeraden. Indien dit niet haalbaar is, zorg dan voor reiniging na elk gebruik van een leefgroep. 

Gebruik uitsluitend papieren handdoekjes.
Verwijder stoffen handdoeken. Zet handendrogers buiten dienst.
Spoel toiletten door met afgesloten deksel. Informeer de internen, bv. door affiches op te hangen in het sanitair.
Vermijd droogstaande afvoeren (vloer, sanitair…). Spoel regelmatig door (bv. 3-wekelijks, afhankelijk van de weersomstandigheden).

Slapen

Tracht zo veel mogelijk internen hun eigen kamer te geven, al dan niet tijdelijk.

Hou leefgroepen strikt gescheiden. Betreden van de kamers van internen door internen van een andere leefgroep is niet toegestaan.

Social distancing en mondmaskers

Geen opgelegde social distancing binnen leefgroepen en geen mondmaskerplicht, maar ‘voorzichtigheid’ staat wel voorop.

Social distancing (1,5 m) bij contacten met volwassenen en +12-jarigen buiten de leefgroep. 

Mondmaskers indien social distancing bij close contacts buiten de leefgroep niet kan gegarandeerd worden.

Verluchten en ventileren Maximaal verluchten en ventileren blijft één van de belangrijkste voorzorgsmaatregelen.
Lees hoe je verlucht en ventileert.