Loopbaanonderbreking voor je hogeschoolpersoneel

Wat is het?

Is loopbaanonderbreking een recht of een gunst? Wat zijn de voorwaarden en de gevolgen? Wanneer kan de loopbaanonderbreking beginnen en eindigen? Hoe verloopt de aanvraagprocedure?

Je leest het op de pagina’s over loopbaanonderbreking voor hogeschoolpersoneel:

Naar boven

Wat moet ik doen?

Aanvraag en goedkeuring

Neemt je personeelslid loopbaanonderbreking voor (corona-)ouderschapsverlof, voor de verzorging van een ziek gezinslid of familielid, of voor palliatieve verzorging?

Geef toestemming door het formulier van de RVA in te vullen en te overhandigen.

Loopbaanonderbreking voor palliatieve verzorging

Het personeelslid dat zijn loopbaan wenst te onderbreken voor het verstrekken van palliatieve verzorging, deelt dit mee aan zijn hogeschoolbestuur. Hij voegt bij die mededeling een attest afgeleverd door de behandelende geneesheer van de persoon die palliatieve verzorging nodig heeft waaruit blijkt dat het personeelslid zich bereid heeft verklaard deze palliatieve verzorging te verstrekken. Het attest vermeldt in geen geval de identiteit van de patiënt.

De onderbreking van de beroepsloopbaan voor palliatieve verzorging begint de 1ste dag van de week die volgt op de week na de mededeling. Het kan vroeger, als het hogeschoolbestuur daarmee akkoord gaat.

Als het personeelslid gebruik wil maken van de verlenging van de periode met 1 maand, moet hij opnieuw een doktersattest indienen. Een personeelslid kan maximum 2 maal verlengen, en dus maximaal 3 attesten indienen voor de palliatieve verzorging van eenzelfde persoon.

Het hogeschoolbestuur vult het daartoe bestemde formulier van de RVA in, en overhandigt het aan het personeelslid.

Loopbaanonderbreking voor de verzorging van een ziek gezinslid of familielid.

Het personeelslid dat zijn loopbaan wenst te onderbreken voor de verzorging van een ziek gezinslid of ziek familielid deelt dit mee aan zijn hogeschoolbestuur. Hij voegt bij deze mededeling een attest afgeleverd door de behandelende geneesheer van het zwaar ziek gezins- of familielid tot de tweede graad, waaruit blijkt dat het personeelslid bereid is bijstand of verzorging te verlenen aan de zwaar zieke persoon. Bij hospitalisatie van een kind wordt het bewijs van hospitalisatie geleverd door een attest van het betrokken ziekenhuis.

De loopbaanonderbreking voor de verzorging van een zwaar ziek gezins- of familielid begint de 1ste dag van de week die volgt op de week van de mededeling. Het kan vroeger, als het hogeschoolbestuur daarmee akkoord gaat.

Loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof

Het personeelslid dat zijn loopbaan wenst te onderbreken om voor zijn kind te zorgen in het kader van het ouderschapsverlof, deelt dit mee aan zijn hogeschoolbestuur.
Bij deze mededeling moeten de begin- en einddatum van het ouderschapsverlof worden vermeld.

Het personeelslid verstrekt uiterlijk op het ogenblik dat het ouderschapsverlof ingaat de volgende documenten :

 • Een uittrekstel uit de geboorteakte van het kind of een attest waaruit de adoptie blijkt
 • Een attest van gezinssamenstelling

Loopbaanonderbreking voor corona-ouderschapsverlof

Het personeelslid dat zijn loopbaan wenst te onderbreken om voor zijn kind te zorgen in het kader van het corona-ouderschapsverlof, deelt dit schriftelijk mee aan zijn hogeschoolbestuur.
Bij deze mededeling moeten de begin- en einddatum van het corona-ouderschapsverlof worden vermeld.

Hoe melden?

Je meldt de loopbaanonderbreking elektronisch via een:

 • RL-2 bij elke vorm van volledige loopbaanonderbreking
 • RL-12 bij elke vorm van gedeeltelijke loopbaanonderbreking

Je meldt de loopbaanonderbreking met volgende dienstonderbrekingscodes:

Loopbaanonderbreking voor palliatieve verzorging:

 • Voltijds: DO 087
 • Halftijds: DO 089
 • Met 1/5: DO 156

Loopbaanonderbreking voor verzorging van een ziek gezinslid of familielid:

 • Voltijds: DO 104
 • Halftijds: DO 105
 • Met 1/5: DO 155

Ouderschapsverlof:

 • Voltijds: DO 097
 • Halftijds: DO  122
 • Met 1/5: DO 154

Corona-ouderschapsverlof:

 • Halftijds: DO 232
 • Met 1/5: DO 233
 • Voltijds: DO 235

Je vindt meer informatie op de pagina: Edison – Schoolautomatiseerders – Download personeel:

 • Over de RL’s in de rubriek ‘Handleidingen en basisdocumenten’ (technische handleiding)
 • Over het melden van de verschillende loopbaanonderbrekingen in de basistabel ‘dienstonderbrekingen’ en in de rubriek ‘Historiek en toelichtingen’ (toelichting dienstonderbrekingen)

Naar boven

Regelgeving en formulieren
Extra informatie

Verwante pagina’s

Voor directies en administraties

Voor onderwijspersoneel

Websites