Kosten voor ouders beheersen in je basisschool

Waar gaat het over?

Minder kosten voor ouders

De kosteloosheid van het leerplichtonderwijs was al ingeschreven in de Belgische Grondwet en ook in het Schoolpact van 1958. De kosteloosheid van het basisonderwijs staat ook in het decreet basisonderwijs.

Het decreet kostenbeheersing van 6 juli 2007 bracht duidelijkheid door de invoering van:

 • Een officiële lijst met materialen die nodig zijn om de eindtermen en de ontwikkelingsdoelen te realiseren, en die daarom gratis moeten zijn
 • Maximumfacturen voor de zaken waarvoor scholen wel een bijdrage mogen vragen: materialen, activiteiten en meerdaagse uitstappen
 • Een bijdrageregeling voor andere diensten en producten


Op de pagina’s voor ouders Wat kost naar school gaan in het kleuter- en lager onderwijs? vind je:

 • Informatie over wat gratis is: een kind inschrijven, bepaalde materialen en 1 jaar gratis schoolzwemmen
 • Informatie over de scherpe en de minder scherpe maximumfactuur, en de bijdrageregeling: voor de zaken waarvoor de school wel een bijdrage kan vragen
 • Antwoorden op veelgestelde vragen
   

Lees je er graag meer over?
 

Naar boven

Meer middelen voor scholen

Samen met de invoering van het decreet Kostenbeheersing besliste de overheid ook om meer werkingsmiddelen aan de scholen toe te kennen.

Met die werkingsmiddelen kunnen scholen schooluitstappen betalen, maar ook infrastructuurwerken, kosten voor kopieën, schoolmateriaal …

Zo wordt het mogelijk om minder kosten door te rekenen aan de ouders.

Naar boven

Verdeling van de middelen: via het schoolbestuur naar de school

Schema-werkingsmiddelen-basisonderwijs.jpg
De overheid stort het geld niet rechtstreeks op een rekening van een school, maar van het schoolbestuur.

Als schooldirecteur weet je wel op hoeveel geld het schoolbestuur recht heeft voor jouw school. Dat staat in een brief van de Vlaamse overheid.

Maar het schoolbestuur beslist over:

 • De verdeling van de middelen als er meer scholen onder het bestuur vallen. Het schoolbestuur is niet verplicht om het bedrag dat de overheid voor jouw school voorzien had, door te storten. Het kan ook minder of meer zijn.
   
 • Het gebruik van de werkingsmiddelen: het schoolbestuur kan beslissen om de middelen voor verschillende zaken te gebruiken: sportactiviteiten of culturele uitstappen, maar ook herstellingswerken of verwarmingskosten, een antipestcampagne, een nieuwe rekenmethode, fotokopieën …

Als directeur heb je een inbreng in die beslissingen van het schoolbestuur. Je kan ook zelf beslissen over kleine en terugkerende uitgaven. Maar de eindverantwoordelijkheid ligt altijd bij het schoolbestuur.

Opdat je als directeur weet over hoeveel geld je gaat beschikken om een beleid in je school te voeren, is het belangrijk dat het schoolbestuur snel duidelijk maakt wanneer en hoeveel werkingsmiddelen het zal doorstorten.

Naar boven

Wat moet ik doen?

 • Zorg ervoor dat er voldoende gratis materialen uit de lijst op school aanwezig zijn en reken voor dat materiaal geen kosten door aan de ouders.
   
 • Vraag aan de ouders alleen bijdragen die vallen binnen:
  • De scherpe maximumfactuur: voor materialen en activiteiten
  • De minder scherpe maximumfactuur: voor meerdaagse uitstappen
    
 • Maak een bijdrageregeling op, bespreek ze in de schoolraad en maak ze bekend bij de ouders via het schoolreglement. Als onderdeel van dat reglement, of als bijlage.

Naar boven