Je evaluatie

Evaluatie als proces

 • Bij de start van je evaluatieproces moet je een geïndividualiseerde functiebeschrijving (GFB) hebben. Je functiebeschrijving is de individuele toetssteen voor je functioneren: zo weet je wat van jou verwacht wordt en waarop je geëvalueerd wordt.
 • Evaluatie is een proces van coaching en begeleiding. Er moeten dus regelmatig overlegmomenten tussen jou en je eerste evaluator zijn.
 • Functioneringsgesprek, evaluatiegesprek, evaluatieverslag en evaluatiedossier zijn verplichte formele elementen in je evaluatieproces. Daarnaast zijn uiteraard informele coachende momenten mogelijk.
 • Minstens 1 keer om de 4 jaar moet je geëvalueerd worden (over dat schooljaar en de drie voorgaande).

Naar boven

Wie zijn mijn evaluatoren?

 • Je eerste evaluator is verantwoordelijk voor het geheel van je evaluatieproces: geïndividualiseerde functiebeschrijving, functioneringsgesprek, coaching, evaluatiegesprek en -verslag.
 • Je tweede evaluator bewaakt de kwaliteit van je evaluatieproces en ondersteunt daarbij zowel jou als je eerste evaluator, maar kan nooit de plaats van deze laatste innemen.

In het gemeenschapsonderwijs duidt de directeur van de onderwijsinstelling de evaluatoren aan, in het gesubsidieerd onderwijs het school- of centrumbestuur. Bij de aanduiding van de evaluatoren moeten een aantal wettelijk vastgelegde basisprincipes worden nageleefd.

Naar boven

Evaluatie met eindconclusie ‘onvoldoende’

In uitzonderlijke gevallen kan een evaluatie resulteren in een eindconclusie  ‘onvoldoende’.

De gevolgen van een eindconclusie ‘onvoldoende’ zijn verschillend naargelang je:

 • Een tijdelijk personeelslid bent: 1 ‘onvoldoende’ leidt tot ontslag.
 • Een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur (TADD) hebt of vastbenoemd bent: ontslag volgt na 2 opeenvolgende onvoldoendes of 3 onvoldoendes over de hele loopbaan. Na een evaluatie met als eindconclusie ‘onvoldoende’ moet je minimum 1 jaar effectief gepresteerd hebben vooraleer je opnieuw kan geëvalueerd worden. Effectief presteren betekent dat een afwezigheid wegens ziekte niet meetelt voor de bepaling van de periode van 1 jaar.

In beroep gaan

College van beroep

Bij een evaluatie met eindconclusie ‘onvoldoende’ kan je in beroep gaan via een college van beroep. De regeling inzake de beroepsprocedure en de werking van het college van beroep vind je in een apart besluit van de Vlaamse Regering .

Kamer van beroep

Wil je in beroep gaan tegen een:

 • Tuchtstraf
 • Preventieve schorsing
 • Ontslag om dringende redenen

Dan kan dat bij de kamer van beroep. Vind de regelgeving voor personeelsleden van het GO! en voor personeelsleden van het gesubsidiëerd onderwijs.

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina's

Regelgeving

TADD, vaste benoeming, functiebeschrijving en evaluatie van leerkrachten worden hervormd vanaf schooljaar 2021-2022. Dat proces verloopt in verschillende stappen. Tot het Vlaams Parlement het definitief aanneemt blijven de huidige regels van kracht.