Hoe inschrijven?

In elke school anders

Inschrijven verloopt in elke school anders. Vraag daarom na op de school van je keuze:

 • Hoe je moet inschrijven
 • Wanneer je moet inschrijven
 • Of je in aanmerking komt om voorrang te krijgen bij het inschrijven
 • Wat je moet meebrengen naar het inschrijfgesprek

In sommige gemeenten zijn er afspraken voor alle scholen samen. Dat kan je navragen bij het lokaal overlegplatform (LOP), als de school in een werkingsgebied van een LOP ligt, of bij je gemeente. Raadpleeg voor meer informatie over inschrijven in je stad of gemeente het overzicht met websites en contactgegevens.

Naar boven

Wat meebrengen?

Breng de volgende documenten mee als je naar de school gaat om je kind in te schrijven:

 • Een elektronische identiteitskaart (eID), een isi+-kaart van het ziekenfonds of een ander officieel document waaruit de juiste schrijfwijze van de naam en de geboortedatum van je kind blijkt
 • Als je kind voorrang heeft: het bewijsstuk waar je dat mee kan aantonen. Een paar voorbeelden:
  • Een bewijs dat je een toelage van de afdeling School- en Studietoelagen krijgt, zoals een brief of rekeninguittreksel
  • In Brussel: een diploma of studiebewijs van het Nederlandstalig onderwijs of een attest van het Huis van het Nederlands, om te bewijzen dat een ouder Nederlands kent

Kan je geen bewijs voorleggen, dan krijgt je kind geen voorrang.

 • Als je je kind in het buitengewoon onderwijs wil inschrijven: een verslag voor toegang tot het buitengewoon onderwijs.

 • Wil je je kind met een verslag voor toegang tot het buitengewoon onderwijs inschrijven in een gewone school? Informeer de school dan waar je wil inschrijven. De school verbindt zich ertoe een overleg te organiseren met CLB, ouders en de klassenraad over de aanpassingen die nodig zijn om een leerling mee te nemen in het gemeenschappelijk curriculum, óf in een individueel aangepast curriculum.

Ik ben niet-Belg. Welke documenten moet ik voorleggen?

Je schrijft je kind in met dezelfde documenten als alle kinderen. Als niet-Belg kan je ook de volgende documenten gebruiken:

 • Bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister
 • Reispas voor vreemdelingen die niet in België geboren zijn en niet in het vreemdelingenregister zijn ingeschreven

Kinderen zonder papieren

Elk kind heeft recht op onderwijs. Daarom kunnen scholen ook kinderen en jongeren inschrijven die alleen documenten uit het land van herkomst of die zelfs geen officiële documenten hebben (bijvoorbeeld omdat ze illegaal verblijven in ons land). Het kind of de jongere moet in dat geval bij de inschrijving aanwezig zijn.

Naar boven

Wat vraagt de school nog?

De school vraagt het rijksregisternummer van je kind. Dat vind je op de eID of de isi+-kaart. Met dat nummer controleert de overheid:

 • Of alle kinderen tussen 6 en 18 jaar aan de leerplicht voldoen
 • Of je kind al in een andere school ingeschreven is

Je moet ook het schoolreglement en opvoedingsproject voor akkoord ondertekenen. Als je dat niet wil doen, kan de inschrijving niet doorgaan.

Als je je kind inschrijft in het officieel onderwijs, vraagt de school ook om te kiezen of je kind een van de erkende godsdiensten of niet-confessionele zedenleer zal volgen.

Als je kind al eerder in een school was ingeschreven, meld je dat aan de nieuwe school.

Ik wil mijn rijksregisternummer niet geven. Wat gebeurt er dan?

De school en de overheid zullen geen misbruik maken van het rijksregisternummer van je kind. Toch heb je het recht om het rijksregisternummer niet te geven. De school zal het dan opvragen bij het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming. Dat kost wel meer tijd en moeite.

Naar boven

Welke informatie krijg ik van de school?

Als je je kind inschrijft in een school, krijg je heel wat informatie:

 • Dag- en weekverloop in de school
 • Schoolkosten
 • Leerlingenvervoer
 • Voor- en naschoolse opvang
 • Schoolbestuur
 • Opvoedingsproject
 • CLB waar de school mee samenwerkt
 • Manier waarop de school het oudercontact organiseert
 • ...

Een basisschool kan deze informatie opnemen in het schoolreglement of ze kan die meedelen in een afzonderlijk document. Een school voor secundair onderwijs moet deze informatie opnemen in haar schoolreglement.

Zeker ingeschreven?

Wil je graag een bewijs van inschrijving? Vraag er gerust naar tijdens het inschrijfgesprek op school.

Naar boven

Gescheiden ouders

Het beste is dat jullie je kind samen gaan inschrijven op school. Kan er maar 1 ouder gaan? Dan gaat de school ervan uit dat de andere ouder het eens is met de inschrijving. Als de school weet dat die andere ouder niet akkoord gaat, moet ze de inschrijving weigeren.

Ouders die niet op hetzelfde adres wonen, mogen hun kind niet afwisselend naar de ene en dan weer naar een andere school sturen. De school moet zo'n inschrijving weigeren.

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina's

Websites

Contact
Inschrijvingsrecht basisonderwijs