Het schoolreglement

Wat is een schoolreglement?

In het schoolreglement vind je de wederzijdse rechten en plichten van de leerlingen, de ouders en de school.

Over de inhoud van het reglement vindt overleg plaats in de schoolraad. Daar ben jij als ouder in  vertegenwoordigd, net als jouw kind in het secundair onderwijs.

Als ouder of als meerderjarige leerling onderteken je het schoolreglement voorafgaand aan de inschrijving. Als de school het reglement wijzigt, moet zij het opnieuw ter ondertekening voorleggen.

Je hebt recht op een exemplaar van het reglement. Jij, je kind en de school moeten het naleven.

Als je niet akkoord gaat met aspecten uit het reglement, kan je je kind niet inschrijven in een school.

Naar boven

Welke afspraken staan erin?

Kleuter- en lager onderwijs

In het kleuteronderwijs moet het schoolreglement ten minste de volgende elementen bevatten:

 • Hoe de school omgaat met sponsoring en reclame
 • Bijdragen in de kosten die de school aan de ouders mag vragen, en afwijkingen die ze daarop kan toestaan
 • Afspraken over roken
 • Afspraken over onderwijs aan huis voor zieke kinderen en synchroon internetonderwijs
 • Hoe de schoolraad en de ouderraad worden samengesteld
 • Het recht op inzage van de leerlingengegevens en het recht op toelichting bij die gegevens
 • Buitenschoolse activiteiten
 • Een engagementsverklaring met afspraken tussen school en ouders over
  • Oudercontact
  • Regelmatige aanwezigheid en spijbelbeleid
  • Individuele leerlingenbegeleiding
  • De onderwijstaal: ouders moeten hun kind aanmoedigen om Nederlands te leren

Ook het schoolreglement voor het lager onderwijs moet die elementen bevatten. En daarnáást:

 • Het orde- en tuchtreglement voor de leerlingen: wat mag, wat mag niet? Hoe straft de school? Hoe kan je reageren als je niet akkoord gaat?
 • De regels voor preventieve schorsing, tijdelijke en definitieve uitsluiting en voor de betwisting van een uitsluiting
 • Hoe de school het getuigschrift basisonderwijs toekent en hoe je een beslissing van de klassenraad om dat niet toe te kennen, kan betwisten
 • Wat je moet doen als je kind te laat komt of afwezig is
 • Afspraken over huiswerk, agenda’s, leerlingenevaluatie en rapporten
 • Hoe de leerlingenraad wordt samengesteld

Naar boven

Secundair onderwijs

In het reglement van een school voor secundair onderwijs vind je onder meer:

 • Wat je moet doen als je kind te laat komt of afwezig is
 • De lesspreiding en de vakantie- en verlofregeling
 • De regeling in verband met buitenschoolse activiteiten en stages
 • De samenwerking  tussen de school van je kind en andere scholen of organisaties
 • Afspraken over onderwijs aan huis voor zieke kinderen en synchroon internetonderwijs
 • Bijdragen in de kosten die de school aan de ouders mag vragen, de afwijkingen die ze daarop kan toestaan en de contactpersoon op school waar je met vragen en opmerkingen over financiële aangelegenheden terecht kan
 • De participatie- en inspraakmogelijkheden op school
 • Hoe jij en je kind inzage in, toelichting bij en een kopie van de gegevens over de onderwijsloopbaan van je kind kunnen krijgen
 • Hoe je je kan verzetten tegen de automatische overdracht van de gegevens van de onderwijsloopbaan van je kind wanneer het verandert van school
 • De manier waarop de school de evaluatie en remediëring van de leerlingen organiseert en wanneer ze hierover communiceert
 • Je recht als ouder op een schriftelijke motivering van de klassenraad over het toekennen van een oriënteringsattest B of C, en je recht op overleg met de directeur wanneer je het niet eens bent met die beslissing
 • Hoe je als ouder beroep kan aantekenen tegen een oriënteringsattest B of C
 • De lokale leefregels op school
 • De tucht- of andere maatregelen die de school kan nemen wanneer je kind de leefregels overtreedt en hoe je als ouder in beroep kan gaan tegen een definitieve uitsluiting
 • Afspraken over geweld, pesterij, ongewenst seksueel gedrag en roken op school
 • Het reclame- en sponsoringsbeleid van de school
 • Een engagementsverklaring met afspraken tussen school en ouders over:
  • Oudercontact
  • Regelmatige aanwezigheid en spijbelbeleid
  • Individuele leerlingenbegeleiding
  • De onderwijstaal: ouders moeten hun kind aanmoedigen om Nederlands te leren

Naar boven

 


Extra informatie

Verwante pagina's