Heropstart van de lessen op school: informatie voor ouders

 • Vragen over de heropstart van de lessen op school beantwoordt het beleidsdomein Onderwijs en Vorming zo snel mogelijk. De antwoorden vind je op deze webpagina.

 

Hoe bereid je school zich voor op 1 september?

Je school bereidt zich voor met een plan met maatregelen per pandemieniveau. Het plan wil in elk scenario het recht op leren maximaal garanderen, zonder de veiligheid van je kind uit het oog te verliezen.

Het plan hanteert 4 mogelijke pandemieniveaus:

 • Nul (niveau groen)
 • Laag (niveau geel)
 • Matig (niveau oranje)
 • Hoog (niveau rood)

De Veiligheidsraad bepaalt welk niveau op elk moment van toepassing is. Op 1 september wordt er gestart op niveau geel, onder voorbehoud van de evolutie van de besmettingen.

Naar boven

Wat met vragen over de veiligheids-en gezondheidsmaatregelen op school?

 • Heb je vragen over welke maatregelen de school nam en hoe ze zijn uitgewerkt? Ga na hoe andere ouders daar tegenover staan. Toets af of zij de dingen ook zo zien als jou.
 • Spreek een vertegenwoordiger voor de ouders op de schoolraad aan. Vraag om de bezorgdheden van ouders te agenderen op de schoolraad. Art 21, 10° van het participatiedecreet laat immers toe dat aspecten van het veiligheids-, gezondheids-en welzijnsbeleid op de schoolraad worden geagendeerd.
 • Ga samen met de school na hoe er gezamenlijk kan gewerkt worden aan oplossingen.

Naar boven

Wie start sinds 2 juni terug op school? 

 • Alle kleuters kunnen sinds 2 juni voltijds herstarten zonder social distancing en met de klasgroep als contactbubbel.
 • Alle leerlingen uit het lager onderwijs kunnen sinds 5 juni voltijds herstarten zonder social distancing en met de klasgroep als contactbubbel.
 • Alle leerlingen van het 2e en 4e jaar secundair kunnen sinds 2 juni 2 volle of 4 halve dagen per week les krijgen op school met social distancing, contactbubbels van 14 leerlingen en mondmaskers.
 • Alle leerlingen van het 1ste, 3de en 5de jaar secundair worden minstens 1 dag uitgenodigd op school om het schooljaar samen af te ronden. Hetzelfde geldt voor leerlingen van het deeltijds beroepssecundair onderwijs.
 • Het buitengewoon onderwijs kan in de mate van het mogelijke verder heropstarten naargelang de noden. Zij houden bij hun keuzes rekening met eventuele beperkingen op vlak van leerlingenvervoer.

Lees meer over wie kan herstarten en hoe en waarom voor deze groepen leerlingen werd gekozen.

Naar boven

Mag je je kind thuishouden van school?

 • Het is belangrijk dat je kind naar school gaat. Zo kan het samen met de klasgenoten de situatie een plaats geven en kunnen ze samen het schooljaar afsluiten. 
 • Keuzes om lessen herstarten werden gemaakt op basis van:
  • Wetenschappelijke inzicht in het coronavirus en de verspreiding hiervan: er zijn nauwelijks vaststellingen dat kinderen elkaar besmetten. Meer info.
  • Praktijken uit andere landen waar de lessen ook herstart zijn.
  • Signalen van ouders, leerlingen en leerkrachten dat er nood was aan perspectieven.
  • Het starten met contactopsporing waardoor er veel korter op de bal wordt gespeeld wanneer er een besmetting is.
  • De afspraak dat maatregelen continu worden opgevolgd en geëvalueerd, niet alleen op epidemiologisch vlak, maar ook op vlak van haalbaarheid in de scholen.
 • Ben je ongerust over de gezondheid van je kind, neem dan eerst contact op met de school. Bekijk samen hoe de school je kind verder kan ondersteunen. De school kan het CLB, de interne leerlingenbegeleiding of de zorgcoördinator inschakelen en angstgevoelens bespreekbaar maken. 
 • Als je je kind toch niet naar school wilt laten gaan, moet je de school op de hoogte brengen, zodat ze de reden van de afwezigheid kan registreren. De school kan de afwezigheid wettigen met een afwezigheid om persoonlijke redenen en het gaat dus niet per definitie om een problematische afwezigheid.
 • Wanneer je in het secundair onderwijs je kind niet laat deelnemen aan een evaluatiemoment op school (bv. een examen), bekijk dan samen met de school of ze een alternatieve evaluatievorm kan voorzien. De school kan een weloverwogen beslissing nemen op basis van de reeds beschikbare evaluatiegegevens van jouw kind. Als de school over onvoldoende informatie beschikt om een weloverwogen beslissing te nemen, dan kan ze een uitgestelde beslissing nemen. De school beslist hierover uiteindelijk zelf.   

Naar boven

Hoe bereid je je kind voor op terug naar school gaan? 

 • Praat met je kind. Stel het gerust dat het weer veilig naar school kan. Zit je kind in een leerjaar dat nog niet terug naar school mag? Leg dan uit waarom dat nu nog niet kan.
 • Bereid je kind voor: via welke weg gaat je kind naar school, wat moet het doen op de bus, tram of trein? Leg uit waarom veel mensen een mondmasker dragen.
 • Leer je kind, als het een mondmasker moet dragen, om zelf een mondmasker correct te dragen en af te doen. Lees hoe je een mondmasker correct draagt.

 • Is het moeilijk om opnieuw naar school te gaan? Neem contact op met de klasleraar, zorgleraar of Centrum voor Leerlingenbegeleiding. Samen kunnen jullie oplossingen bespreken. 

Naar boven

Wie moet een mondmasker dragen?

 • Leerlingen uit het basisonderwijs (ook al zijn ze 12+) hoeven geen mondmaskers te dragen.
 • Leerlingen in het secundair onderwijs dragen een mondmasker behalve:
  • Tijdens de activiteiten, pauzes of contacten in open lucht, op voorwaarde dat er voldoende afstand bewaard wordt.
  • Tijdens sportactiviteiten.
  • Als uit de risicoanalyse blijkt dat het dragen van een mondmasker tot grotere risico’s leidt, bv. bij het gebruik van bepaalde machines tijdens de praktijklessen of bij personeelsleden of leerlingen met medische aandoeningen (bv. ASS of allergieën voor bepaalde stoffen).
  • Tijdens het maken van een examen. Lees meer over het dragen van een mondmasker tijdens het examen.
 • Personeel in alle onderwijsniveaus dragen een mondmasker behalve:
  • In het kleuteronderwijs tijdens contacten tussen personeelsleden en kleuters.
  • Tijdens het lesgeven door de leraar vooraan de klas, op voorwaarde dat er voldoende afstand bewaard wordt tussen de leraar en de leerlingen (en tussen de leraar en eventueel andere personeelsleden).

Naar boven

Moet je kind een mondmasker dragen tijdens het examen?

 • Je kind mag het mondmasker afzetten tijdens het maken van het examen. Als je kind de zitplaats verlaat, moet hij of zij wel opnieuw het mondmasker aandoen.
 • Ook onderwijspersoneel draagt verplicht een mondmasker bij het betreden en verlaten van het examenlokaal.

Naar boven

Behoort je kind tot de risicogroep?

Naar boven

Hoe houden scholen het veilig? 

De veiligheid van de kinderen en het personeel is het belangrijkste. Door een combinatie van maatregelen zorgt de school voor een zo veilig mogelijke schoolomgeving. 

 • Vaste groepen (contactbubbels): de groepen blijven zo veel mogelijk dezelfde. Voor elke groep is er een vast klaslokaal en een vaste plek voor elk kind.

  • In het secundair onderwijs: contactbubbels van een 10-tal kinderen met een maximum van 14 kinderen.

   • Met een minimumoppervlakte van 4m² per kind en 8m² per leraar in het secundair onderwijs.
  • In het basisonderwijs: de klasgroep is de contactbubbel, zonder maximumaantal kinderen.
 • Aparte speeltijden en lunchpauzes: tijdens de lunchpauzes en speeltijden blijven kinderen zo veel mogelijk binnen hun eigen contactbubbel (klasgroep) spelen.
 • Afstand houden (1,5 meter): de minimumafstand tussen personen is 1,50 meter. Afstand houden is echter niet verplicht:
  • In het kleuteronderwijs tussen kleuters onderling en tussen personeelsleden en kleuters.
  • In het lager onderwijs tussen kinderen onderling.
  • Op plaatsen waar groepen samenkomen, blijft 1,50 meter afstand tussen de groepen noodzakelijk.
 • Netheid: leraren en kinderen kunnen vaak hun handen wassen of ontsmetten met handgel. De lokalen worden regelmatig verlucht. De school maakt de lokalen grondig schoon.
 • Mondmaskers

Naast deze maatregelen kan elke school nog bijkomende maatregelen nemen, zoals over te gebruiken in-en uitgangen, de zone waar kinderen worden afgezet of opgehaald en tijdstippen waarop kinderen gebracht of afgehaald moeten worden.

Naar boven

Hoe werk je als ouder mee aan veiligheid op school?

 • Draag een mondmasker als je je kind naar school brengt of afhaalt.
 • Moet je kind een mondmasker dragen? Moedig het aan om het masker te dragen op de plaatsen waar dit verplicht is.

 • Stimuleer je kind om de maatregelen op te volgen die de school voorziet.

 • Zet je kind af of haal het op aan de ingang of uitgang van de school. 
 • Kom niet op het terrein van de school: niet in de gangen, niet in de klas en niet op de speelplaats.
 • Hou 1,5 meter afstand van andere ouders en kinderen en moedig je kind aan om dat ook te doen.
 • Blijf niet praten aan de ingang of uitgang. 
 • Als je kind zelfstandig naar school komt: moedig het aan om direct na de lessen naar huis te komen en niet te blijven hangen met de schoolvrienden.

 • Wil je praten met iemand van het schoolteam. Maak dan een afspraak via telefoon of via mail.

Naar boven

Wat als je kind ziek is of een gezinslid mogelijk besmet is met corona?

 • Zieke kinderen moeten thuisblijven.
 • Is iemand van je gezin mogelijk besmet met corona of heeft iemand van je gezin corona? Dan moet je kind 14 dagen thuisblijven. Meer informatie over de procedure.
 • Wordt je kind ziek op school? Dan gaat het naar een apart lokaal. De school vraagt je dan om je kind af te halen. Neem daarna telefonisch contact op met de huisarts. Die zal beslissen of je kind moet getest worden.

Naar boven

Wat gebeurt er als een personeelslid of kind op school besmet is met corona? 

 • De besmette persoon krijgt de nodige verzorging.
 • Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) doet een contactonderzoek en neemt de gepaste maatregelen.
 • Het CLB onderzoekt met wie de besmette persoon contact had. Hoe lang en hoe intens was het contact? Dat bepaalt of het om een hoog risico contact of laag risico contact gaat.
 • Is je kind een hoog risico contact van de besmette persoon? Dan moet je kind 14 dagen thuisblijven. Neem twee keer per dag de temperatuur van je kind. Krijgt je kind ziektesymptomen dan moet je de huisarts telefonisch contacteren.    
 • Is je kind een laag risico contact van de besmette persoon? Dan mag je kind naar school blijven gaan. Laat je kind buitenshuis een stoffen mondmasker dragen. Je kind moet ook 1,5 meter afstand houden van andere personen. Beperk extra sociale contacten en verplaatsingen. Krijgt je kind ziektesymptomen dan moet je de huisarts telefonisch contacteren.   
 • Word je niet gecontacteerd door het CLB? Dan mag je kind verder naar school blijven gaan. 
 • Een personeelslid dat ziek wordt op school, moet naar huis gaan en de huisarts telefonisch contacteren.

Naar boven

Wat met de leerlingen die nog niet herstarten? 

De school bepaalt zelf hoe ze de tijd invullen van leerlingen die thuis zijn.

Naar boven

Wat leert je kind? En hoe gaat de school je kind opvolgen? 

 • De school beperkt zich tot de essentiële onderwijsdoelen. Ze zorgen voor een evenwichtig en afwisselend vakkenpakket. 
 • De leerlingen mogen niet overbelast worden. Daar zorgen de leraren voor. Ze zorgen voor een evenwicht tussen lessen op school, thuis nieuwe leerstof krijgen en taken en oefeningen.
 • Uitstappen, pedagogische studiedagen, sportdagen en facultatieve verlofdagen gaan niet meer door dit schooljaar. Zo hebben de leerlingen meer tijd om te leren en te oefenen.
 • Iedereen krijgt een eerlijke evaluatie. De school geeft alle leerlingen alle kansen om te bewijzen wat ze kunnen. 
 • Door de coronacrisis kunnen een aantal afspraken van het schoolreglement niet uitgevoerd worden. Dat is overmacht. Daardoor wijzigt het schoolreglement.
 • Leerlingen en leraars moeten het schooljaar goed kunnen afsluiten. De school laat je nog weten hoe ze dit zullen organiseren. 

Naar boven

Hoe houden we het leerlingenvervoer veilig?

 • De leerlingen zitten geschrankt op de bus, 1 leerling per rij.
 • Als dat kan, dragen de leerlingen een mondmasker op de bus. Ze doen het mondmasker dan op voor ze instappen.
 • De buschauffeur en busbegeleider dragen verplicht een mondmasker op de bus.
 • Leerlingen stappen op in het midden of achteraan als er een deur is.
 • Lees meer over leerlingenvervoer.

Naar boven

Wat doet de school van je kind?   

Je school kreeg een draaiboek voor de voorbereiding van de heropstart. Dat helpt de school goed nadenken over de heropstart van de lessen: in de eerste plaats gaat de school na of en hoe dat veilig kan. Kan de school veilig openen, dan plant het hoe ze dat gaan organiseren.   

De school laat je weten:

 • Of je school veilig kan herstarten.
 • Wanneer je school kan herstarten. 
 • Welke maatregelen je school neemt zodat je kind veilig naar school kan. 
 • Welke leerjaren opnieuw kunnen starten en wanneer ze lessen op school volgen.  
 • Welke leerjaren niet herstarten en hoe zij verder werken.
 • Hoe de opvang georganiseerd wordt.
 • Hoe het schooljaar verder afgerond wordt.
 • Wat dat voor jou en je kind betekent.

Naar boven

Hoe kan je je kind helpen om te leren? 

Ook als je kind weer lessen op school krijgt, verandert er voor jou niets. Want je kind blijft ook thuis leren en oefenen.

Enkele tips:

 • Blijf in de buurt om vragen te beantwoorden.
 • Wanneer kan je kind werken voor school? Maak samen een plan op.
 • Maak voldoende tijd om te ontspannen, ook voor jezelf.
 • Gaat het moeilijk om thuis te leren? Neem contact op met de klasleraar. Samen kunnen jullie oplossingen bespreken.

Ieder van ons doet in deze uitzonderlijke omstandigheden wat hij of zij kan. En dat is meer dan voldoende.

Naar boven


Extra informatie