Gecombineerd onderwijs

Wat is het?

Je centrum kan voor een module tussen 3 organisatievormen kiezen:

 • Contactonderwijs (klassikale lessen)
 • Gecombineerd onderwijs (combinatie van contactonderwijs en afstandsonderwijs)
 • Individuele arbeidservaring (stages of individueel werkplekleren)

Gecombineerd onderwijs is een combinatie van contactonderwijs en afstandsonderwijs.

Afstandsonderwijs is onderwijs dat via media wordt verstrekt, waardoor de cursist niet aan een bepaald tijdstip of plaats is gebonden.

Voorwaarden voor gecombineerd onderwijs:

 • Het voldoet aan de wettelijke bepalingen van het decreet volwassenenonderwijs.
 • Het omvat minstens een evaluatiemoment in contactonderwijs.
 • Het cursusmateriaal en de didactische middelen voor het gedeelte afstandsonderwijs zijn geschikt voor multimediaal gebruik.
 • De wijze van evalueren van het gedeelte afstandsonderwijs is duidelijk omschreven.
 • De deelname van cursisten aan het gedeelte afstandsonderwijs wordt systematisch opgevolgd.

Je centrum bepaalt elke keer dat het een module in gecombineerd onderwijs aanbiedt, het aandeel contactonderwijs en afstandsonderwijs. Er is heel wat variatie mogelijk. Zuiver afstandsonderwijs kan niet: er is minimaal een evaluatiemoment in contactonderwijs.

Naar boven

Hoe registreren?

 • Registreer in de databank DAVINCI via je centrumsoftware de IMV (ingerichte modulevariant, de cursus) met de lesdata in contactonderwijs en – in een apart veld – het aantal lestijden in afstandsonderwijs.
   
 • Registreer in de databank EPD via je centrumsoftware de uren die een personeelslid als afstandsonderwijs geeft zoals opdrachten in het contactonderwijs:
  • In het ambt van leraar secundair volwassenenonderwijs met de vak- of modulecode
  • In het ambt van lector met de ambtscode lector aangevuld met de benaming van de opleiding

Naar boven

Extra stimuli: aanvullende financiering of subsidiëring voor projecten

Het opstarten van een opleiding met een substantieel aandeel afstandsonderwijs vraagt extra inspanningen van je centrum. Om je daarbij te ondersteunen, kent de Vlaamse overheid jaarlijks binnen de beschikbare begrotingskredieten extra projectmiddelen toe aan een beperkt aantal centra (maximaal 8).

Je aanvraag moet aan twee voorwaarden voldoen:

 • Het aandeel afstandsonderwijs moet minstens 50% bedragen van het totale aantal lestijden van de hele opleiding (dus niet voor elke module afzonderlijk, maar voor alle modules samen).
 • De cursisten moeten minstens 200 lestijden op afstand kunnen volgen (ook dat geldt voor alle modules samen van de aanvraag).

Krijgen voorrang:

 • Aanvragen voor een integrale opleiding
 • Aanvragen die minimaal 75% afstandsonderwijs omvatten

Een selectiecommissie beoordeelt de ingediende aanvragen. Per goedgekeurde aanvraag kan de Vlaamse Regering minimaal 400 en maximaal 800 leraarsuren of minimaal 1/2e en maximaal 1 vte toekennen aan je centrumbestuur voor het volgende schooljaar. Die leraarsuren of vte kan je niet inzetten om les te geven.

Aan de financiering of subsidiëring zijn ook een aantal engagementen verbonden:

 • Er wordt van je verwacht dat je een uitgebreid eindrapport indient.
 • Je werkt samen met de andere centra die voor hetzelfde schooljaar een aanvullende financiering of subsidiëring ontvangen.
 • Je voert tevredenheidsmetingen uit bij leraren en cursisten.
 • Je moet het gecombineerd onderwijs effectief  binnen een termijn van 2 schooljaren organiseren.

Wil je in aanmerking komen voor de aanvullende financiering of subsidiëring? Dien dan ten laatste op 31 maart 2021 een elektronische aanvraag in bij de afdeling Hoger en Volwassenenonderwijs.
De projectoproep:

doc bestandProjectoproep-2021-aanvullende-financiering-of-subsidiëring-voor-gecombineerd-onderwijs (doc, 6 p.) (76 kB)

Meer details over de aanvraagprocedure: omzendbrief erkenning en financiering of subsidiëring centra voor volwassenenonderwijs en centra voor basiseducatie (VWO/2011/01).

Het aanvraagformulier (ook te vinden in de bijlage van de omzendbrief):

docx bestandAanvraag-2021-aanvullende-financiering-of-subsidiëring-voor-gecombineerd-onderwijs (docx, 5p.) (909 kB)

Leraarsuren buiten het organieke pakket
 

De (maximaal 8) centra ontvangen extra leraarsuren of vte buiten het organieke pakket.

Om de controle op de aanwending te kunnen verzekeren, moet je de extra uren in het opdrachtenpakket van de personeelsleden die je ermee belast, versturen met code 972. De opdracht moet zich situeren binnen de opleiding waarvoor je de extra middelen ontvangt.

Overzicht van de al toegekende projectmiddelen

Bedoeling is dat de centra elkaar steunen en stimuleren op basis van hun ervaring met de toegekende projectmiddelen.

Daarom: vóór je een aanvraag indient:

 • Raadpleeg eerst het overzicht van de al eerder toegekende projectmiddelen.
 • Neem contact op met de centra die de middelen al gekregen hebben, zodat ze hun ervaring kunnen delen.

Rekenblad: xlsx bestandToekenning projectfinanciering (xlsx, 1 blad) (17 kB)

Naar boven