Erkenning nuttige ervaring aanvragen: ik werk nog niet in het onderwijs

Hoe aanvragen?

Wil je solliciteren naar een job in het secundair onderwijs en wil je eerdere prestaties als werknemer of zelfstandige laten erkennen als nuttige ervaring?

Dat gebeurt als volgt:

 1. Bezorg je aanvraag aan de cel Word Leerkracht van het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI).

  Hou rekening met de volgende zaken:
  • Voor de diensten gepresteerd als werknemer moeten jij en je werkgever de aanvraag invullen en ondertekenen. De werkgever moet ook eventuele bijlagen ondertekenen.
   (Bestaat het bedrijf  waar je werkte niet meer? Of wil je werkgever de aanvraag niet invullen? Dan kan je de prestaties ook met andere documenten staven. Meer info in de omzendbrief erkenning nuttige ervaring: diensten als werknemer).
    
  • Preciseer in een begeleidende brief voor welke ambten of specialiteiten je nuttige ervaring wil laten erkennen.
    
  • Zorg in de aanvraag voor een volledige en concrete omschrijving van de uitgeoefende taken.
    
  • Vermeld je thuisadres.
    
  • Bezorg samen met de aanvraag een goed leesbare kopie van je diploma of ander studiebewijs.
    
  • Indien van toepassing: voeg een militiegetuigschrift toe met vermelding van begin- en einddatum van de militaire dienst.
    
 2. De cel Word Leerkracht controleert of je aanvraag aan de formele voorwaarden voldoet. Dat zijn onder meer de onder punt 1 vermelde zaken. Maar ook of het om minstens halftijdse diensten gaat, of het geen onderwijsdiensten zijn, of aan de RSZ-verplichtingen voldaan is …
  • Zo niet, dan ontvang je een brief met de redenen waarom je aanvraag niet aan de voorwaarden voldoet.
  • Zo ja, dan stuurt de cel je aanvraag voor advies door naar de onderwijsinspectie.
    
 3. De onderwijsinspectie geeft gunstig of ongunstig advies over de relatie tussen enerzijds de gepresteerde diensten en anderzijds het vak, het ambt of de specialiteit waar je de erkenning voor vraagt.
   
 4. De cel Word Leerkracht (AGODI) bezorgt je een schriftelijke mededeling met het advies van de onderwijsinspectie.
  • Als het advies positief is, eindigt hier de procedure.
  • Als het advies negatief is, ontvang je de mededeling per aangetekende brief.

Naar boven

Wat na een negatief advies?

 1. Na ontvangst van de mededeling van het negatief advies per aangetekende brief van de cel Word Leerkracht, heb je 60 kalenderdagen de tijd om een herzieningsaanvraag in te dienen.

  Je doet dat met een aangetekende brief. Als de termijn van 60 dagen is verstreken, wordt het advies bindend.

  De herzieningsaanvraag moet nieuwe of bijkomende elementen bevatten over de inhoud van de uitgeoefende opdrachten. Zo niet, is de herzieningsaanvraag ongeldig.

  Op jouw verzoek kan je ook worden gehoord. Je moet dat verzoek dan uitdrukkelijk vermelden in je herzieningsaanvraag.  Je kan je door iemand laten bijstaan.

   
 2.  AGODI legt je herzieningsaanvraag voor aan de onderwijsinspectie, die na intern overleg het eerste advies bevestigt of dat advies volledig of gedeeltelijk wijzigt.

   
 3. Je ontvangt de definitieve beslissing per aangetekende brief.

Naar boven


Extra informatie

Regelgeving

Formulieren

Contact
Cel Word Leerkracht secundair onderwijs
Agentschap voor Onderwijsdiensten
Koning Albert II - laan 15
1210 Brussel
België