Draaiboek 2020-2021: deeltijds kunstonderwijs

 • UPDATE 18 juni
  • Buitenactiviteiten mogelijk met maximaal 50 aanwezigen
 • UPDATE 19 mei (maatregelen vanaf 24 mei)
  • Statische activiteiten: grotere groepen mogelijk mits afstand bewaren.
  • Examens: Mondmasker mag af bij bepaalde activiteiten.
  • Persoon uit gezinsbubbel mag examen bijwonen.
 • UPDATE 7 mei
  • Maximaal 25 gelijktijdige aanwezigen bij activiteiten buiten (geen publiek).
  • Voor buitenactiviteiten geldt een minimumafstand van 2 meter.
  • Voor buiten zingen geldt het basisprotocol cultuur.
 • UPDATE 18 maart
  • Leerlingen vanaf 10 jaar (Beeldende en Audiovisuele Kunst) of 3de en 4de jaar 2de graad (andere domeinen) dragen binnen een mondmasker.
 • UPDATE 27 januari
  • Leerlingen jonger dan 12 jaar: groepen van maximaal 10.
  • Organiseer je activiteiten waar mogelijk buiten. 
  • Vermijd de combinatie van het bestaande DKO-aanbod met hobby's buiten het DKO.
 • UPDATE 2 december
  • Onder strikte veiligheids- en hygienevoorwaarden kunnen academies bepaalde leeractiviteiten voor leerlingen boven 12 jaar in kleine groepen van maximaal 4 leerlingen organiseren.
 • UPDATE 30 oktober
 • Zorg ervoor dat personeelsleden en leerlingen die een avondklok moeten respecteren tijdig de lessen kunnen verlaten.
 • Het deeltijds kunstonderwijs start op 16 november op in fase rood. 
 • UPDATE 14 oktober: het dko en vwo schakelen naar fase oranje. Dit moet uiterlijk gebeuren tegen de herfstvakantie. 
 • Bekijk welke veiligheidsmaatregelen er gelden per pandemieniveau in het deeltijds kunstonderwijs. Onderstaande overzichtstabel vat alles samen over wat jij moet weten uit de pandemiescenario's en draaiboeken.
 • Fase groen wordt hier niet opgenomen, dan is de normale werking van toepassing. Lees meer over de pandemische niveaus of fasen.
 • Neem je liever de volledige draaiboeken door? Alle scenario's en draaiboeken vind je in 1 overzichtstabel. De draaiboeken zijn een leeswijzer bij de pandemiescenario's.
 • Lees de uitgangspunten voor het deeltijds kunstonderwijs.
 • Lees de domeinspecifieke adviezen voor muziek, woordkunst-drama, dans en beeldende en audiovisuele kunsten.

 

Huidige maatregelen vanaf 24 mei

Aanbod dat on site georganiseerd wordt
 • In beginsel buiten, binnen als het buiten niet kan.
 • Kies waar mogelijk voor afstandsonderwijs.
 • Zang mag enkel met mondmasker, behalve beperkt bij examens.

Statische activiteiten 

 • 1,5m afstand houden. Je kan die afstand halveren als je beschermingsmateriaal zoals een plexischerm gebruikt.

 • Leerlingen jonger dan 12 jaar (lees: leerlingen basisonderwijs) hoeven geen mondmasker te dragen, behalve de volgende leerlingen als ze binnen les volgen: 
  • Leerlingen uit het 3de en 4de jaar van de 2de graad in de domeinen dans, muziek en woordkunst-drama en hun jongere klasgenoten die op hetzelfde lesmoment aanwezig zijn. 
  • Leerlingen vanaf 10 jaar (= geboren in 2010 of eerder) in het domein beeldende en audiovisuele kunsten en hun jongere klasgenoten die op hetzelfde lesmoment aanwezig zijn.

Leerlingen +12 jaar, ook volwassenen, dragen binnen altijd een mondmasker.
Je mag voortaan groepen -12 en +12 mengen voor statische activiteiten binnen, op voorwaarde dat iedere leerling zich aan de maatregelen voor zijn leeftijdsgroep houdt. 

Buiten kan je statische activiteiten organiseren met maximaal 50 gelijktijdige aanwezigen.

Dynamische activiteiten 

-12-jarigen (leerlingen basisonderwijs) in groepen van maximaal 10 leerlingen, en zoveel mogelijk in open lucht. Voor oudere leerlingen blijft het bij één-op-éénlessen.

Buiten kan je dynamische activiteiten organiseren met maximaal 50 gelijktijdige aanwezigen, ook als ze ouder dan 12 zijn.

Extra-murosactiviteiten (eendaagse uitstappen, meerdaagse uitstappen...) Extra-murosactivitetien worden opgeschort.
Groepsactiviteiten in de academie (vergaderingen, proclamaties, vieringen...)

Activiteiten voor personeel worden maximaal contactloos (digitaal) georganiseerd. Enkel bijeenkomsten die essentieel zijn voor het onderwijs kunnen uitzonderlijk fysiek doorgaan indien de nodige veiligheidsmaatregelen gerespecteerd worden. Ook deze activiteiten worden zoveel mogelijk in de buitenlucht georganiseerd.

Voor eindejaarsrituelen (zoals proclamaties, toonmomenten): volg de voorschriften die in het leerplichtonderwijs gelden voor proclamaties.

Gebruik infrastructuur en klaslokalen
 • Voorzien van 10m² ruimte per leerling boven 12 jaar.
 • Veiligheidsschermen zijn aanbevolen.
 • Beperk de leerlingenstromen en verplaatsingen van leerlingen. 
 • Leerlingen krijgen maximaal een vaste plaats in een vaste klasruimte.
 • In beginsel: leraren veranderen van klaslokaal, niet de leerlingen.
 • Voorzie zoveel als mogelijk verluchting in de leraarskamer en in alle klaslokalen.
 • Specifieke aandacht voor het nauwgezet toepassen van de veiligheidsmaatregelen in de leraarskamer: 1) draag een mondmasker, 2) hou afstand van elkaar tijdens eten of drinken en 3) ventileer de ruimte zoveel als mogelijk.
 • We herinneren eraan dat thuiswerken verplicht is voor die personeelsleden waarvoor dat mogelijk is.
Handhygiëne
Extra handhygiëne. Lees meer over handhygiëne.
Sanitair
 • Hou bij het bepalen van het maximaal toegelaten leerlingen in het sanitair rekening met het aantal beschikbare wasplaatsen en de afstand tussen de wastafels (risicoanalyse). Voorzie hiervoor indien nodig duidelijke signalisatie.
 • Voorzie voldoende en indien nodig alternatieve (tijdelijke) mogelijkheden voor handhygiëne.
 • Gebruik uitsluitend papieren handdoekjes.
 • Verwijder stoffen handdoeken. Zet handendrogers buiten dienst.
 • Spoel toiletten door met gesloten deksel. Informeer leerlingen bv. door affiches op te hangen in het sanitair.
 • Vermijd droogstaande afvoeren (vloer, sanitair …).
 • Spoel regelmatig door (bv. 3-wekelijks, afhankelijk van de weersomstandigheden).
Circulatie van leerlingen
 • Beperk de leerlingenstromen en verplaatsingen van leerlingen.
 • Beperk in- en uitgangen in de academie.
 • Voer eenrichtingsverkeer in of pas je planning aan als dat onmogelijk is.
 • Zorg ervoor dat leerlingen elkaar zo weinig mogelijk moeten kruisen. Overweeg éénrichtingsverkeer in gangen en op trappen waar personen elkaar zonder voldoende afstand moeten kruisen.
 • Maak, met het oog op veiligheid, een planning voor een vlot verloop wanneer leerlingen individueel voor specifieke les-, afhaal-, studie- of werkmomenten naar de academie komen.
 • Laat deuren die niet gesloten moeten blijven om veiligheidsredenen zoveel mogelijk openstaan om veelvuldig aanraken te vermijden. Houd hierbij rekening met mogelijke geluidshinder voor naburige klassen.
 • Denk na over de organisatie van het uurrooster. Voorzie daarbij voldoende tijd voor hygiënemaatregelen (handen wassen, verluchting, reiniging instrumenten en materiaal).
 • Reinig grondig instrumenten, materiaal, gereedschappen en machines na elk gebruik.
 • Het organiseren van lessen in openlucht wordt aanbevolen.
Verluchting en ventilatie
Extra verluchten en ventileren. Lees hoe je verlucht en ventileert.
Social distancing (1,5 m)
Mondmaskers 
 • Leerlingen jonger dan 12 jaar (lees: leerlingen basisonderwijs):
  • Leerlingen jonger dan 12 jaar moeten geen mondmasker dragen, behalve bij het binnen zingen.
   Uitzondering: Volgende leerlingen dragen binnen verplicht een mondmasker:
   • Leerlingen uit het 3de en 4de jaar van de 2de graad in de domeinen dans, muziek en woordkunst-drama en hun klasgenoten die op hetzelfde lesmoment aanwezig zijn. In groepslessen met blaasinstrumenten: mondmasker mag enkel af tijdens het bespelen van het instrument.
   • Leerlingen vanaf 10 jaar (= geboren in 2010 of eerder) in het domein beeldende en audiovisuele kunsten en hun klasgenoten die op hetzelfde lesmoment aanwezig zijn.
  • Personeelsleden houden afstand van elkaar en van de leerlingen.
 • Leerlingen vanaf 12 jaar:
  • Personeel en leerlingen vanaf 12 jaar kunnen het mondmasker tijdelijk niet dragen op grond van medische aandoeningen.
  • Leerlingen vanaf 12 jaar moeten afstand houden van elkaar.
  • Personeel en leerlingen vanaf 12 jaar verplicht een mondmasker binnen, ook als ze afstand kunnen bewaren.
  • Personeel en leerlingen vanaf 12 jaar draagt verplicht een mondmasker buiten, tenzij ze een afstand van 2 meter kunnen bewaren.
  • Personeelsleden houden afstand van elkaar en van de leerlingen.
Extra beschermingsmateriaal voor onderhoudspersoneel en leerlingen beeldende en audiovisuele kunsten
Handschoenen voor onderhoudspersoneel en voor leerlingen beeldende en audiovisuele kunsten bij het hanteren van gedeeld (hand)gereedschap en van de machines in de ateliers (persen, spuitcabines, ovenplaten), op voorwaarde dat het personeel en de leerlingen vertrouwd zijn met het gebruik ervan en de handschoenen correct kunnen verwijderen. Als dat niet zo is, is het aangewezen maximaal in te zetten op het wassen van de handen met zeep of alcoholgel.
Examens

- 12-jarigen:

 • Mondmasker is binnen verplicht bij zang.
 • Maximaal 10 leerlingen per examenmoment binnen voor dynamische activiteiten. 

+12-jarigen

Maximaal digitaal.

 • Dynamische activiteiten en activiteiten met een hoog risico op het verspreiden van aerosolen, solo-instrumentles: één-op-éénevaluatie toegestaan.
 • Leerlingen uit risicogroep enkel in samenspraak met de behandelende arts.

Uitzonderingen

Voor individuele examens Woordkunst-drama/Dans/Blaasinstrumenten/Zang/ Musical/Singer-Songwriter: Na risicoanalyse en als de afstand tussen elke leerling, leerkracht of begeleider en andere aanwezigen gegarandeerd minimum 3 meter is, dan mag enkel voor de duur van het optreden op het podium het mondmasker af (zie basisprotocol cultuur punt 7.1.2).

Wie woont het examen bij?

 • Maximaal 50 gelijktijdige aanwezigen bij examen buiten. 1 persoon uit de gezinsbubbel mag aanwezig zijn.
 • Leerkrachten wonen enkel het examen van hun eigen leerlingen bij. Indoor wordt geen publiek toegelaten. Om het welbevinden van de leerlingen niet uit het oog te verliezen voorzien we echter deze regeling voor individuele examens van leerlingen: 
  • Eén persoon uit dezelfde gezinsbubbel mag het examen bijwonen van de leerling waarmee die een bubbel vormt.
  • Deze persoon draagt een mondmasker, houdt afstand en verlaat de zaal na het examen van de leerling waarmee die een bubbel vormt. Na elk optreden wordt de stoel waarop die persoon zat ontsmet.
  • Dit kan enkel voor individuele examens waarop leerlingen één per één spelen, niet voor examens van groepen of ensembles.
Alternatieve leercontext (ALC)
Volgens de richtlijnen in de kunstensector.
Inschrijvingen
Enkel digitaal.
Secretariaat/onthaal
 • Voorzie plexiglas aan de onthaalbalie.
 • Beperk het bezoek van leerlingen en personeel. Maak hierover afspraken.
Opdracht van personeelsleden in verschillende onderwijsinstellingen
Beperk gespreide opdrachten in de mate van het mogelijke tot 2 onderwijsinstellingen. 
De schoolleiders van de betrokken academies komen onderling tot een pragmatische, veilige en haalbare overeenkomst. Ze laten zich hierbij begeleiden door de preventie-adviseurs. Bespreek de toewijzing in het bevoegde onderhandelingscomité. Pas de veiligheidsmaatregelen strikt toe.
Adviezen voor onderhoud
Maak een hygiëneplan op. Neem arbeidsmiddelen en materialen op in het hygiëneplan. Registreer deze acties. Besteed hierin bijzondere aandacht aan het onderhoud voor de heropstart. Dit hygiëneplan houdt ook rekening met de lokale risicoanalyse. De onderhoudsfrequentie van lokalen en materialen zal onder meer beïnvloed worden door de intensiteit van gebruik.
 • Specifieke aandacht voor alles wat kan worden aangeraakt met de handen, zoals klinken (laat deuren zoveel mogelijk openstaan), schakelaars, kranen, wc-spoelingen, wc-deksels, trapleuningen, sporttoestellen, speelgoed (niet uitwisselen tussen groepen), didactisch materiaal, toetsenborden, tablets, telefoons.
 • Desinfecteren is enkel nodig bij vermoeden van infecties, met bleekwater/ethanol (gebruik de correcte verhoudingen).
 • Vermijd het gebruik van stofzuigers.
 • Lees de aanbevelingen voor onderhoud van ICT-materiaal.
 • Regelmatig reinigen (water en zeep) van lokalen. Minimaal na elke lesdag en na elk gebruik door een klasgroep..
 • Regelmatig reinigen (water en zeep) van meubilair/machines/toestellen.
  • Reftertafels: na elke lesdag en na elk gebruik door een klasgroep.
  • Banken/stoelen: na elke lesdag
  • Machines: na elke lesdag en na elk gebruik

 

Domeinspecifieke adviezen

De aanwezigheid van leerlingen op de academie wordt beperkt volgens bovenstaande richtlijnen.

Muziek

 • Spreek af met leerlingen dat ze hun eigen materiaal, microfoon, drumstokken en mallets meebrengen.
 • Dek microfoons af met hygiënisch beschermingsmateriaal.
 • Reinig gedeelde materialen en bedieningsschermen na elk gebruik.
 • Houd er rekening mee dat, hoe groter de inspanning is, hoe sterker de ademhaling is, hoe meer afstand je moet voorzien tussen leraar en leerling.

Zang

Neem voor alle activiteiten met (koor)zang, maar ook voor activiteiten die aanleiding geven tot luid spreken of roepen extra maatregelen:

 • Laat bij voorkeur de activiteiten buiten doorgaan. Daar is een goede natuurlijke ventilatie.
 • Hou minimaal 2 meter afstand tussen elkaar.
 • Richtlijnen zang buiten: zie basisprotocol cultuursector.
 • Als er contact nodig is, hou je de contacttijd zo beperkt mogelijk. Bij een langere contacttijd voorzie je extra maatregelen zoals mondmaskers.
 • Deel geen werkmateriaal. Kan het niet anders, dan moet je tussendoor het werkmateriaal ontsmetten.
 • Ontsmet de vloer, het decor en de rekwisieten periodiek met desinfecterend middel. 

Blaasinstrumenten: voor +12 jarigen

 • Laat bij voorkeur de activiteiten buiten doorgaan. Daar is een goede natuurlijke ventilatie.
 • Hou minimaal 2 meter afstand tussen elkaar. Je kan de afstand verkleinen tot 1,5 meter als er beschermingsmateriaal zoals een plexischerm wordt gebruikt.
 • Gebruik wegwerpdoeken om vloeistoffen zoals condensatie op te vangen.
 • Maak de vloer waarop de blaasinstrumenten worden gebruikt extra schoon, bij voorkeur na elk gebruik door 1 groep.
 • Wissel de instrumenten niet uit. Kan het niet anders, dan gebruik je het instrument gedurende 72 uur niet. Zo ben je er zeker van dat het instrument niet langer besmet is met het virus. Ontsmet altijd het mondstuk voor gebruik door een andere persoon, ook na 72 uur.

Klavierinstrumenten, slagwerkinstrumenten en andere gedeelde instrumenten

 • Voor en na het spelen handen reinigen met water en zeep of handgel.
 • Reinig gedeelde instrumenten, klavieren na elk gebruik.

Woordkunst-drama

 • Houd bij het selecteren van leerplandoelen rekening met de veiligheid:
  • Vermijd contact met gezicht-handen-vloer zoveel mogelijk.
  • Vermijd intensieve stem-, spreek- en ademoefeningen.
  • Vermijd luid spreken of roepen.
  • Vermijd het dragen van kostuums en het intensief gebruik van rekwisieten en figuren.
  • Voor leerlingen vanaf 12 jaar is fysiek contact niet toegestaan.
 • Houd er rekening mee dat, hoe groter de inspanning is, hoe sterker de ademhaling is en hoe meer afstand je moet voorzien tussen leraar en leerling.
 • Dek microfoons af met hygiënisch beschermingsmateriaal.
 • Reinig gedeelde materialen na elk gebruik.

Dans

 • Leerlingen vanaf 12 jaar moeten tijdens de dansles hun mondmasker dragen. UPDATE 23 november
 • Hou er rekening mee dat, hoe groter de inspanning is, hoe sterker de ademhaling is en hoe meer afstand je moet voorzien tussen leraar en leerling.

Verdere risicobeperkende maatregelen:

 • Handen wassen voor en na de les.
 • Maak een afspraak met de leerlingen over kledij. Sluit de kleedkamers af. Leerlingen kleden zich thuis om en douchen thuis.
 • Selectie van leerplandoelen in functie van de veiligheid:
  • Geen grondoefeningen.
  • Contact gezicht-handen-vloer zoveel mogelijk vermijden.
  • Voor leerlingen vanaf 12 jaar is fysiek contact niet toegestaan.
 • Barres na elk gebruik reinigen met water en zeep.
 • Leerlingen brengen eigen handdoek en drinkfles mee.
 • Voorzie regelmatige verluchting en reiniging van de danszaal.

Beeldende en audiovisuele kunsten

 • Bij aankomst in het atelier: handen wassen met (vloeibare) zeep of alcoholgel.
 • Voorzie voldoende afvalcontainers en gereedschap.
 • Zorg voor een goede reiniging van de ateliers en van de machines, gereedschappen en toestellen en gedeelde materialen, en voorzie onderhoud tussen de lessen door.
 • Reinig gereedschap (handvatten) na gebruik, en in elk geval vóór gebruik door iemand anders: dit geldt ook voor mobiele werkmiddelen (zoals tilmachines en een mobiele stelling).
 • Besteed aandacht aan het reinigen van bedieningsschermen van machines, of voorzie alternatieve wijzen van bediening (bv. een touchscreen-pen).
 • Heb extra aandacht voor het reinigen van persoonlijke beschermingsmiddelen die in contact komen met het gezicht (bv. veiligheidsbrillen, oorkappen).
 • Probeer zo weinig mogelijk machines en werkmiddelen door verschillende leerlingen te laten bedienen.
 • Besteed bijzondere aandacht aan de opslag van materiaal, en persoonlijk materiaal en persoonlijke werken van leerlingen.
 • Sluit koffie- en/of centrale pauzeruimtes tijdelijk af.