Gedetailleerd registratierapport

Het gedetailleerd registratierapport is een weergave van de financieringsgegevens per cursist zoals geregistreerd door uw centrumsoftware in DAVINCI. Het rapport wordt aan de centra bezorgd via Mijn Onderwijs. Dit rapport dient om te controleren of de gegevens over de cursisten overeen stemmen met de gegevens in de centrumsoftware.

Het registratierapport (detail) bevat volgende velden:

IMV_OBJECT_ID unieke identificatie van de ingerichte modulevariant in DAVINCI
INSTELLINGS_NUMMER het nummer van de instelling zoals gekend in DAVINCI
VERKORTE_NAAM verkorte naam van het centrum
MODULECODE de code van de module in DAVINCI
MODULE de volledige naam van de module
MODULEVARIANTCODE de code van de modulevariant
TRAJECT standaard – verlengd – verkort
SOORT_ONDERWIJS volledig contact – combi - stage
VERIFICATIETOESTAND gelijk aan geverifieerd, effectief geverifieerd
LESPLAATS_CODE nummer van de lesplaats in DAVINCI
LESPLAATS code van de lesplaats
CURSUS_CODE code van de cursus binnen het centrum, wordt door sommige softwareleveranciers opgevat als COMMUNICATIE_CODE
COMMUNICATIE_CODE eventueel aanwezig code om een verband tussen IMV’s binnen het centrum aan te duiden, wordt door sommige softwareleveranciers opgevat als CURSUS_CODE
LES_TIJDEN_INSCHRIJVINGS_GELD het aantal lestijden waarop het inschrijvingsgeld van de cursist wordt berekend
LESTIJDEN_AFSTANDSONDERWIJS het aantal lestijden afstandsonderwijs zoals geregistreerd door het centrum
AANVANGS_DATUM aanvangsdatum van de ingerichte modulevariant
EIND_DATUM einddatum van de ingerichte modulevariant
REGISTRATIE_MOMENT het 1/3de moment zoals geregistreerd door het centrum
FOTOMOMENT de datum waarop de gegevens in DAVINCI gefixeerd worden zodat de omkadering kan berekend worden: registratiemoment + wijzigingsmoment
FINANCIERBAAR_VOLGENS_CENTRUM het aantal cursisten die volgens het centrum financierbaar zijn
PLAATSINGSSTATUS gereserveerd – toegewezen – niet toegewezen ingeschreven – niet ingeschreven - uitgeschreven
INSCHRIJVINGS_DATUM datum waarop de cursist ingeschreven werd, zoals geregistreerd in DAVINCI
OPGEGEVEN_INSZ het rijksregister- of bisnummer van de cursist
FAMILIE_NAAM familienaam van de cursist
VOORNAAM voornaam van de cursist
GEBOORTEDATUM geboortedatum van de cursist
ADRES adres van de cursist
TARIEF
 • Voltijds leerplichtige leerling Secundair Onderwijs
 • Inkomen via wachtuitkering of werkloosheidsuitkering voor een opleiding in kader van VDAB erkend traject naar werk
 • Niet-werkende, verplicht ingeschreven werkzoekenden die nog geen recht op wachtuitkering hebben
 • Basiseducatie in CBE
 • Basiseducatie NT2 in CVO
 • Inkomen via wachtuitkering of werkloosheidsuitkering
 • Ten laste van personen met inkomen via wachtuitkering of werkloosheidsuitkering
 • Arbeidsongeschikt
 • Ten laste van arbeidsongeschikte
 • Standaardtarief
 • Integratietegemoetkoming gehandicapten
 • Ten laste van integratietegemoetkoming gehandicapten
 • Inschrijving VAPH
 • Ten laste van ingeschrevene VAPH
 • Doorstromende cursisten van basiseducatie die minstens 2 opeenvolgende schooljaren en minstens 120 lestijden basiseducatie hebben gevolgd
 • Studiegebied Nederlands tweede taal
 • Taalexamen
 • Zomeraanbod NT2
 • Vermindering van het verdienvermogen
 • Vermindering van de zelfredzaamheid
 • Asielzoekers met materiële hulp
 • Ten laste van persoon met vermindering van het verdienvermogen
 • Ten laste van persoon met vermindering van de zelfredzaamheid
 • Studiegebied algemene vorming
 • Ervaringsdeskundige armoede en sociale uitsluiting
 • Leefloon
 • Inkomen via maatschappelijke dienstverlening
 • Ten laste van leefloner of van persoon met inkomen via maatschappelijke dienstverlening
 • Gedetineerden
 • Inburgeraar in een opleiding Nederlands tweede taal richtgraad 1 of 2
BEDRAG_CURSISTEN het bedrag dat door de cursist betaald werd
PLAATSING_AUDIT_CREATIEDATUM de datum waarop de plaatsing werd geregistreerd in DAVINCI
GEANNULEERD 0: het gegeven werd door het centrum niet geannuleerd ,1: het gegeven werd door het centrum geannuleerd
REGIST_PERS_AUDIT_CREATIEDAT de datum waarop de persoon werd geregistreerd in DAVINCI

 

Extra informatie