Financieringsrapport

Het financieringsrapport geeft de financieringsstatus per IMV in DAVINCI weer. Het wordt aan de centra bezorgd via Mijn Onderwijs.

Het financieringsrapport bevat volgende velden:

INSTELLINGS_NUMMER nummer van het centrum
INSTELLING naam van het centrum
OPLEIDINGSTYPE BE, EX (proeven), HBO, SLO, SVWO
OPLEIDINGSGEBIED naam van het studiegebied of leergebied
OPLEIDINGSCODE code van de opleiding
OPLEIDING naam van de opleiding
TRAJECT_OPL opleiding: standaard, verlengd, verkort
MODULECODE de code van de module
MODULE de naam van de module
MODULEVARIANTCODE de code van de modulevariant
TRAJECT module: standaard, verlengd, verkort
ORGANISATIEVORM modulair, lineair, voorlopig modulair
SOORT_ONDERWIJS volledig contact, volledig afstandsonderwijs,  gecombineerd onderwijs, stagecomponent (d.i. wanneer er uren individuele arbeidservaring zijn opgegeven)
VERIFICATIETOESTAND geverifieerd of leeg
LESPLAATS nummer van de lesplaats
LESPLAATS_NAAM naam van de lesplaats
LESPLAATS_ADRES adres van de lesplaats
CURSUS_CODE code van de cursus binnen het centrum, wordt door sommige softwareleveranciers opgevat als COMMUNICATIE_CODE
COMMUNICATIE_CODE eventueel aanwezig code om een verband tussen IMV’s binnen het centrum aan te duiden, wordt door sommige softwareleveranciers opgevat als CURSUS_CODE
LES_TIJDEN_ORGANISATIE het aantal lestijden volgens het opleidingsprofiel
LES_TIJDEN_INSCHRIJVINGS_GELD het aantal lestijden waarop het inschrijvingsgeld van de cursist wordt berekend
LESTIJDEN_AFSTANDSONDERWIJS het aantal lestijden afstandsonderwijs zoals geregistreerd door het centrum
LESTIJDEN_DELIBERATIE het aantal lestijden deliberatie zoals geregistreerd door het centrum
LESTIJDEN_INDARBEIDERV het aantal stagelestijden zoals geregistreerd door het centrum
AANVANGS_DATUM aanvangsdatum van de ingerichte modulevariant
EIND_DATUM einddatum van de ingerichte modulevariant
REGISTRATIE_MOMENT het 1/3de moment zoals geregistreerd door het centrum
FOTOMOMENT is het registratiemoment + het wijzigingsmoment, de datum waarop de gegevens in DAVINCI gefixeerd worden voor de berekening van de lesurencursist i.f.v. financiering/subsidiëring
AFGELAST de ingerichte modulevariant is niet afgelast: nee, wel afgelast: ja
AFGELASTINGSDATUM de datum waarop de ingerichte modulevariant afgelast werd
LUC_ZONDER_COMBI het aantal lesurencursist van niet afgelaste IMV’s door vermenigvuldiging van LES_TIJDEN_ORGANISATIE met het aantal financierbare cursisten voor zover er tenminste één lestijd in contactonderwijs wordt gegeven en de IMV Decretale financiering of Gemengde financiering heeft als financieringsbron; voor het lineair onderwijs is deze berekening onder voorbehoud, want deze berekening wordt gedaan zonder rekening te houden met het aantal lestijden waarvoor de cursist in het leerjaar is vrijgesteld
LUC_MET_COMBI het aantal LUC_ZONDER_COMBI, vermenigvuldigd met factor 1,2 wanneer aan de twee volgende voorwaarden tegelijk is voldaan: het betreft gecombineerd onderwijs waarvan de aanvraag voor 120% subsidiëring/financiering is goedgekeurd en het aandeel afstandsonderwijs bedraagt tenminste 25%.
SALDO_FONDS het bedrag dat aan het Fonds Inschrijvingsgelden moet afgedragen worden (negatief bedrag) of het bedrag dat door het Fonds Inschrijvingsgelden Volwassenenonderwijs verschuldigd is (positief bedrag) voor het lineair onderwijs is deze berekening onder voorbehoud, want deze berekening wordt gedaan zonder rekening te houden met het aantal lestijden waarvoor de cursist in het leerjaar is vrijgesteld
AANTAL_FINANCIERBAAR het aantal cursisten dat door het centrum als financierbaar werd geregistreerd (wanneer de IMV nog niet geverifieerd is); het aantal cursisten dat door de verificatie als financierbaar is vastgesteld (wanneer de IMV geverifieerd is)
AANTAL_NIET_FINANCIERBAAR het aantal cursisten dat door het centrum als niet-financierbaar werd geregistreerd of door de verificateur na verificatie op niet financierbaar werd gezet
AANT_NIET_FINAN_NA_FOTO het aantal cursisten waarvoor de inschrijving pas na het fotomoment in DAVINCI werd geregistreerd; deze cursisten zijn niet financierbaar ongeacht of het centrum ze als financierbaar of niet financierbaar doorgaf.
BEDRAG_VOLLEDIG_VRIJ het bedrag per lestijd dat door het Fonds Inschrijvingsgelden moet betaald worden voor cursisten die volledig vrijgesteld zijn van inschrijvingsgeld
AANT_CURS_VOLLEDIG_VRIJ het aantal financierbare cursisten in de ingerichte modulevariant dat volledig vrijgesteld is van inschrijvingsgeld
BEDRAG_GEDEELT_VRIJ het bedrag per lestijd dat door het Fonds Inschrijvingsgelden moet betaald worden voor cursisten die gedeeltelijk vrijgesteld zijn van inschrijvingsgeld
AANT_CURS_GEDEELT_VRIJ het aantal cursisten in de ingerichte modulevariant dat gedeeltelijk vrijgesteld is van inschrijvingsgeld
BEDRAG_GEDEELT_VRIJ_NT2 het bedrag per lestijd dat door het Fonds Inschrijvingsgelden moet betaald worden voor cursisten van de opleidingen NT2 die niet geheel of gedeeltelijk vrijgesteld zijn
AANT_CURS_GEDEELT_VRIJ_NT2 het aantal financierbare cursisten in de ingerichte modulevariant met tarief “Studiegebied Nederlands tweede taal”
BEDRAG_NIET_VRIJ het bedrag per lestijd dat door het centrum dient te worden afgedragen voor cursisten die het volledige inschrijvingsgeld betaald hebben
AANT_CURS_NIET_VRIJ het aantal financierbare cursisten in de ingerichte modulevariant dat het volledige inschrijvingsgeld heeft betaald
AANT_BRUSSEL_NT2_DERDEBETALER het aantal financierbare cursisten in de ingerichte modulevariant van een opleiding NT2, inwoners van het Brussel Hoofdstedelijk gewest  en waarvan het Brussels Hoofdstedelijk gewest het inschrijvingsgeld ten laste neemt
AANT_SOC_HUURWET_DERDEBETALER het aantal ingeschreven cursisten  waarvan het inschrijvingsgeld en de cursuskosten betaald worden door het Agentschap Wonen-Vlaanderen
AANT_OPLCHEQUES_DERDEBETALER het aantal cursisten dat met opleidingscheques betaalt