Ronde van Vlaanderen 2020 - Instellingen en leerlingen basisonderwijs

Leerplichtverlaging

Vanaf 1 september 2020 verlaagt de aanvang van de leerplicht van 6 naar 5 jaar. Het nieuwe eerste jaar leerplichtonderwijs begint vanaf het schooljaar 2020-2021 in het kleuteronderwijs, met extra aandacht voor taalvaardigheid Nederlands.

De leerplicht voor 5-jarigen in het kleuteronderwijs bedraagt 290 halve dagen aanwezigheid per schooljaar. Afwezigheden die de directie als aanvaardbaar beschouwt kunnen meetellen voor de 290 halve dagen aanwezigheid.

Ouders kunnen een leerplichtige kleuter laten aansluiten bij een lagere school naar keuze voor het levensbeschouwelijk onderwijs (in het officieel onderwijs). Ook huisonderwijs kan. 

Tijdelijk verslag buitengewoon onderwijs

Voor de opmaak van verslagen met het oog op een inschrijving in het buitengewoon onderwijs of een IAC in het gewoon onderwijs is voor verschillende types (externe) diagnostiek vereist.

De kans bestaat dat CLB’s door de coronamaatregelen geen beroep kunnen doen op een dienst voor externe diagnostiek waardoor ze niet tijdig kunnen beschikken over een diagnose wanneer ze een verslag willen opmaken voor een leerling. Daardoor is het mogelijk dat sommige handelingsgerichte diagnostische trajecten (HGD) nog niet tot een definitief besluit kunnen komen. Om daaraan tegemoet te komen voeren we tijdelijk de mogelijkheid in om met het oog op de start van het schooljaar 2020-2021 een tijdelijk verslag op te maken. Dit kan tot en met 31 augustus 2020.

In de loop van het schooljaar 2020-2021 moet het HGD-traject afgerond worden. Na de toekenning van de juiste diagnose wordt het tijdelijk verslag omgezet in een definitief verslag.

 

Administratieve vereenvoudiging gemotiveerd verslag

Het gemotiveerd verslag dat toegang verleent tot ondersteuning vanuit het ondersteuningsmodel, wordt vanaf 1 september administratief vereenvoudigd. Het is geen apart document meer, maar een kort handelingsgericht advies (HGA) voor ondersteuning vanuit het ondersteuningsmodel. Deze informatie geven we mee onder voorbehoud van goedkeuring door de Vlaamse Regering.

Attestwijziging buitengewoon onderwijs

De coronacrisis kan een impact hebben op de kwaliteit van de handelingsgerichte diagnostische trajecten die gelopen worden om een verslag op te maken voor toegang tot het buitengewoon onderwijs of tot een individueel aangepast curriculum (IAC) in het gewoon onderwijs. Daardoor zou in de loop van het schooljaar 2020-2021 kunnen blijken dat een leerling verkeerd is georiënteerd.

Om hieraan tegemoet te komen, kan doorheen het schooljaar 2020-2021 uitzonderlijk een attestwijzigingen gebeuren, zodat die leerlingen naar een ander type of opleidingsvorm kunnen overgaan.

Omzendbrief BaO/2020/01 Dringende tijdelijke maatregelen voor het basisonderwijs naar aanleiding van de coronacrisis

Huisonderwijs en  examencommissie 

Leerlingen kunnen aan de leerplicht voldoen door zich in te schrijven in een school of door huisonderwijs te volgen. Leerlingen die huisonderwijs volgen, moeten wel op vaste tijdstippen deelnemen aan de examens van de examencommissie basisonderwijs en secundair onderwijs. Als de leerling in huisonderwijs niet tijdig het vereiste getuigschrift basisonderwijs of 1e graad secundair onderwijs behaalt, mag het huisonderwijs niet opgestart/verder gezet worden. 

Examencommissie basisonderwijs: 

Leerlingen die huisonderwijs volgen op het niveau basisonderwijs, leggen voor het behalen van een getuigschrift basisonderwijs examens af bij de examencommissie basisonderwijs. Die examens worden georganiseerd in elf examenscholen verspreid over Vlaanderen.  

Door de coronamaatregelen kunnen die examenscholen zowel de examens als het uitreiken van de getuigschriften basisonderwijs uitzonderlijk organiseren tot eind augustus 2020 (in plaats van tot eind juni 2020). Dat laat de scholen toe om met de heropstart van de fysieke lessen op school de onderwijstijd voor hun leerlingen zo maximaal mogelijk te benutten. Scholen kunnen dan ook gemakkelijker de examens voor hun eigen leerlingen en de leerlingen huisonderwijs afzonderlijk organiseren, zodat de geldende afstandsregels kunnen gerespecteerd en de contactbubbels intact blijven. 

Examencommissie secundair onderwijs: 

Leerlingen in huisonderwijs niveau secundair onderwijs leggen examens af bij de examencommissie secundair onderwijs te Brussel.  

Door de coronamaatregelen was de examencommissie secundair onderwijs tijdelijk gesloten. De leerplichtigen konden daardoor tijdelijk geen examens afleggen om het vereiste getuigschrift te behalen. De leerplichtigen krijgen nu zes maanden extra tijd om dat getuigschrift te behalen; dat is dus tot en met 1 maart 2021. 

Decreet tot het nemen van dringende tijdelijke maatregelen in het onderwijs naar aanleiding van de coronacrisis

Nieuw decretaal kader inschrijvingsrecht uitgesteld

Door de enorme impact van de coronacrisis op de schoolorganisatie wordt het vernieuwde inschrijvingsrecht met een jaar uitgesteld. Voor de inschrijvingen voor het schooljaar 2022-2023 wordt nieuwe regelgeving voorbereid.

Het huidige decretale kader blijft dus ook van toepassing op de inschrijvingen voor het schooljaar 2020-2021 en het schooljaar 2021-2022. Scholen die willen aanmelden voor de inschrijvingen voor schooljaar 2021-2022, kunnen tot 15 november 2020 een aanmeldingsdossier indienen bij de Commissie inzake Leerlingenrechten.

Meer informatie over het inschrijvingsrecht en de aanmeldingsprocedures voor het schooljaar 2020-2021 en het schooljaar 2021-2022 vindt u in:

Zorgtijdgarantie

De ondersteuningsnetwerken hebben sinds het schooljaar 2018-2019 een gegarandeerde omkadering.  Tegelijk stijgt het aantal ondersteuningsvragen sinds de start van het ondersteuningsmodel. Er is dus meer zorgtijd nodig.

Daarom verhoogt de gegarandeerde omkadering vanaf het schooljaar 2020-2021:

  • Voor het basisonderwijs tot 18.974 lestijden en 17.845 uren
  • Voor het secundair onderwijs tot 10.761 lesuren en 3.614 uren

De werkingsmiddelen evolueren mee met de omkadering.

30 miljoen euro bijkomende investeringen bieden de kans om extra ondersteuners in te zetten die:

Extra middelen leerlingondersteuning

Vanaf het schooljaar 2020-2021 wordt er 23 miljoen euro extra geïnvesteerd in het gewoon basisonderwijs. Deze extra impuls is uitdrukkelijk bestemd voor ondersteuning in de klas om leerlingen te helpen bij het leren en studeren.

De extra investering staat gelijk aan een verhoging van 20% van de zorgenveloppe van de scholen voor gewoon basisonderwijs. Daarmee kunnen zo’n 525 zorgcoördinatoren aangeworven worden.

Op niveau van de scholengemeenschappen komt de inspanning neer op ongeveer 1,5 voltijdse personeelsleden extra waardoor de werkdruk voor de leerkrachten wordt verlaagd.

De komende jaren wordt het aandeel van de totale zorgenveloppe voor extra handen in de klas verhoogd. Tegen het einde van de regeerperiode moet minstens 1/3de van de enveloppe in die zin worden ingezet.

 

Toelatingsvoorwaarden 1A-1B

Naar aanleiding van de coronacrisis zijn er voor het schooljaar 2020-2021 uitzonderlijk extra toelatingsmogelijkheden in het secundair onderwijs:  

  • Leerlingen die in schooljaar 2019-2020 geen getuigschrift basisonderwijs halen, worden toch toegelaten tot 1A  
  • Leerlingen die in schooljaar 2019-2020 wél een getuigschrift basisonderwijs halen, worden toch toegelaten tot 1B

Beide gevallen vereisen een gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad en het akkoord van de ouders.

Alle presentaties

Bekijk alle gefilmde presentaties voor het basisonderwijs: YouTube - Ronde van Vlaanderen basisonderwijs.

Stel je vraag