Tijdelijke aanstelling van onbepaalde duur voor je personeel

Wat is het?

De tijdelijke aanstelling van onbepaalde duur is:

  • Een tijdelijke aanstelling die meer dan 1 schooljaar kan duren
  • Een voorwaarde voor een vaste benoeming

Alles wat je personeel moet weten over de modaliteiten en voorwaarden, vind je op de pagina voor onderwijspersoneel over tijdelijke aanstelling voor onbepaalde duur.

Voor wie?

Het recht op een aanstelling van onbepaalde duur geldt in het centrumbestuur waar het personeelslid tewerkgesteld is.

Van zodra een personeelslid 24 maanden dienstanciënniteit binnen een periode van maximaal 36 maanden heeft opgebouwd in een ambt in een centrum, stelt het centrumbestuur dit personeelslid aan voor onbepaalde duur in een betrekking in dat ambt.

Om de 24 maanden dienstanciënniteit te berekenen tellen alle aanstellingen mee, ook aanstellingen van korte duur. De aanstellingen hoeven geen aaneensluitende periode te vormen.

Naar boven

Wat moet ik doen?

Dienstanciënniteit berekenen

Dienstanciënniteit is de periode die, ongeacht het volume van de opdracht, bestaat uit het aantal kalenderdagen dat een personeelslid presteert van het begin tot het einde van een activiteitsperiode, met inbegrip van de bezoldigde vakantiedagen en de verlofstelsels die gelijkgesteld worden met dienstactiviteit.

  • Een personeelslid kan maximaal 12 maanden dienstanciënniteit per schooljaar verwerven. 30 dagen tellen als 1 maand.
  • Ook periodes waarin het personeelslid ter beschikking gesteld is wegens ziekte, tellen mee voor de dienstanciënniteit.

Alle gepresteerde diensten komen in aanmerking voor de dienstanciënniteit. De diensten hoeven geen aan elkaar gesloten periodes te zijn. Ze worden berekend in kalenderdagen.

Je vindt meer informatie over de berekening in de omzendbrief statuut personeelsleden basiseducatie

Melden

Aanvang van de tijdelijke aanstelling van onbepaalde duur in een vacante aanstelling:

  • RL-1, code 01 in veld 30
  • ATO 2
  • Einddatum oneindig (31.12.2999)

Aanvang van de tijdelijke aanstelling van onbepaalde duur in een niet-vacante aanstelling:

  • RL-1, code 01 in veld 30
  • ATO 1
  • Einddatum is het einde van de aanstelling

Einde

Je kan een tijdelijk aangesteld personeelslid ontslaan om dringende reden of ten gevolge van een evaluatie met eindconclusie onvoldoende mits het geven van een opzegtermijn.

Een personeelslid dat tijdelijk is aangesteld voor onbepaalde duur, kan vrij­willig zijn aanstelling beëindigen. Het personeelslid neemt een opzegtermijn in acht rekening houdende met de dienstanciënniteit.

Naar boven