Tijdelijke aanstelling van bepaalde duur voor je personeel in een centrum voor basiseducatie

Wat is het?

De tijdelijke aanstelling van bepaalde duur:

  • Is het statuut waarin elk personeelslid start
  • Kan een opdracht zijn voor een volledig schooljaar of voor een deel ervan
  • Eindigt ten laatste op 31 augustus van het lopende schooljaar. 

Alles wat je personeel moet weten over de modaliteiten, voorwaarden en voorrangsregels, vind je op de pagina voor onderwijspersoneel over tijdelijke aanstelling van bepaalde duur.

Naar boven

Wat moet ik doen?

Begin

Om een tijdelijk personeelslid in dienst te nemen moet die voldoen aan de aanstellingsvoorwaarden.

Je werkstation moet zeker zijn dat het kandidaat-personeelslid voldoet aan de bezoldigingsvoorwaarden. Hoe je dat meldt, vind je op de pagina een indiensttreding melden aan het werkstation.

Einde

Een tijdelijke aanstelling eindigt op de geplande einddatum zonder vooropzeg. Dat kan voor de hele opdracht of voor een deel van de opdracht zijn.

Je kan een tijdelijk aangesteld personeelslid ontslaan om dringende reden of ten gevolge van een evaluatie met eindconclusie onvoldoende (mits het geven van een opzegtermijn).

Een personeelslid dat tijdelijk is aangesteld voor bepaalde duur, kan vrij­willig zijn aanstelling beëindigen tijdens de eerste helft van de overeengekomen duurtijd. Het personeelslid neemt een opzegtermijn in acht rekening houdende met de dienstanciënniteit. De in aanmerking te nemen dienstanciënniteit is be­perkt tot de termijn van de laatste ononderbroken aanstellingsperiode.

Hoe melden?

Geef bij de aanvang van de aanstelling de begin- en einddatum aan met een RL-1 (opdrachtenpakket).

Naar boven