Wat doe je als school bij stroomafschakeling?

Sluiten en afwezigheid

Mag de school vroeger sluiten als de elektriciteit wordt afgeschakeld?

Het streefdoel moet altijd zijn om de lessen zo veel mogelijk te laten doorgaan.

Neem eventueel extra maatregelen. Blijkt vooraf dat er te weinig personeelsleden of leerlingen aanwezig kunnen zijn? Dan kan je voor opvang en vervangende activiteiten zorgen. Informeer de ouders en personeelsleden.

Kan je niet in opvang voorzien? Dan kan je beslissen om de school vroeger te sluiten. Belangrijk is dat je de leerlingen, ouders en personeelsleden tijdig informeert.

Leerlingen kunnen de school niet bereiken door de afschakeling. Zijn ze gewettigd afwezig?

Een leerling die te laat komt wegens overmacht, is gewettigd afwezig.

Als instelling beslis je zelf of het te laat komen aan overmacht te wijten is. Je kiest dan zelf of je de leerling registreert met code R (gewettigd afwezig) of code B (ongewettigd afwezig).

Een groot deel van de leerlingen is afwezig. Mogen de andere leerlingen naar huis?

Zelfs al is het overgrote deel van de leerlingen afwezig, dan nog mag je de aanwezige leerlingen niet naar huis sturen. De lessen gaan gewoon door.

De afwezige leerlingen halen de gemiste leerstof achteraf in. Als instelling kies je zelf hoe zij de leerstof moeten inhalen.

Mogen ouders hun kinderen de hele dag thuis laten als de school beslist om vroeger te sluiten?

Als je beslist om vroeger te sluiten, moeten alle leerlingen aanwezig blijven tot de school sluit. Je verwittigt de leerlingen en hun ouders tijdig. Leerlingen die toch thuisblijven als ze op school worden verwacht, zijn ongewettigd afwezig.

Mogen ouders hun kinderen vroeger afhalen als ze in een zone wonen die wordt afgeschakeld?

Ouders vragen toestemming aan de school om hun kind vroeger af te halen of te laten vertrekken.

Als school beslis je zelf of je toestemming geeft of niet. Spreek met de ouders af hoe zij toestemming vragen (per mail, telefoon …) en communiceer daar duidelijk en tijdig over.

Naar boven

Opvang

Wat doe je met naschoolse opvang bij afschakeling?

Breng goed in kaart wat de risico’s zijn en beslis op basis daarvan of de naschoolse opvang doorgaat. Communiceer met ouders over eventuele maatregelen.

Het belangrijkste is dat ouders weten wat er gebeurt zodat ze er rekening mee kunnen houden.

Wat kan je doen als ouders hun kinderen niet tijdig kunnen ophalen?

Op de inlichtingsfiche die ouders in het begin van het schooljaar invullen, lees je of andere personen het kind van school mogen ophalen. Is dat niet zo, vraag dan aan de ouders wie het kind mag ophalen.

Zolang het kind niet is opgehaald, doe je al het mogelijke om het kind op te vangen.

Naar boven

Lessen en examens

Wat als lessen niet kunnen doorgaan? Moeten die achteraf worden ingehaald?

Je beslist zelf of lessen moeten worden ingehaald en zo ja, hoe.

Zolang het leerprogramma op het einde van het schooljaar is afgewerkt, is er geen probleem.

Wat moet je doen als een examen in het secundair niet kan doorgaan?

Kan een examen niet doorgaan op het geplande moment door een afschakeling, dan kies je zelf hoe je dat oplost.

Hou er rekening mee dat de delibererende klassenraden voor de beoordeling op het einde van het schooljaar over voldoende evaluatieresultaten moeten beschikken.

Moeten leerlingen in het secundair die stage doen, die stage achteraf inhalen als die niet kan doorgaan door een afschakeling?

Dat beslis je als instelling zelf. Hou er rekening mee dat de leerlingen de stagedoelstellingen moeten bereiken.

Naar boven

Administratie en personeel

Moet je het ministerie van Onderwijs op de hoogte brengen als de school vroeger sluit?

Je hoeft het ministerie niet te verwittigen. Als de school sluit, registreer je voor geen enkele leerling een afwezigheidscode.

Wat als personeelsleden de school niet kunnen bereiken?

Als personeelsleden de school niet kunnen bereiken omdat er geen openbaar vervoer is, bezorgen ze de eerste schooldag na de afschakeling een verklaring op eer aan de directeur. In de verklaring staat duidelijk de reden waarom ze de school niet konden bereiken.

Je houdt de verklaring bij zodat je ze bij controle van het ministerie van Onderwijs kan voorleggen.

Mogen personeelsleden vroeger naar huis als de school in een zone ligt die wordt afgeschakeld? Of als ze zelf in een zone wonen die wordt afgeschakeld?

Maak de afspraken daarover op voorhand duidelijk aan je personeelsleden.

Alleen als er sprake is van overmacht, mag een personeelslid vroeger naar huis. De instelling beslist of ze een afwezigheid als gevolg van een afschakeling als overmacht beschouwt.

Kan je personeelsleden verplichten om langer te blijven om kinderen op te vangen die niet tijdig zijn opgehaald?

Maak daar duidelijke afspraken over in het lokaal overlegcomité.

Zolang die afspraken er niet zijn, kan je niet eisen dat je personeelsleden langer blijven.

Naar boven

Verzekeringen

Een leerling heeft een ongeval op weg van school naar huis tijdens een afschakeling. Vergoedt de verzekering de kosten?

De gewone regeling voor ongevallen op weg naar of van de school geldt.

Zijn personeelsleden (zoals preventieadviseurs) verzekerd als ze ’s avonds terug naar school moeten om te checken of de aanschakeling zonder problemen verloopt?

Als een personeelslid handelt in opdracht van de instelling, is hij of zij altijd verzekerd.

Maak op voorhand duidelijke afspraken en zorg ervoor dat die afspraken te traceren zijn.

Naar boven

Communicatie

Hoe verloopt de communicatie met leerlingen, ouders en personeel?

Pas op de dag vóór een afschakeling weet je zeker of er wordt afgeschakeld. Je hebt dan nog weinig tijd om te communiceren naar leerlingen, ouders en personeelsleden over maatregelen die je neemt.

Daarom is het erg belangrijk dat je op voorhand analyseert wat de impact is van een mogelijke afschakeling. Gebruik de checklist stroomonderbreking om je daarbij te helpen.

Verwittig leerlingen, ouders en personeelsleden tijdig en via verschillende kanalen. Spreek goed af hoe je iedereen de dag voor de afschakeling op de hoogte brengt.

Naar boven