Gecombineerd onderwijs

Wat is het?

Je centrum kan voor een module tussen 3 organisatievormen kiezen:

 • Contactonderwijs (klassikale lessen)
 • Gecombineerd onderwijs (combinatie van contactonderwijs en afstandsonderwijs)
 • Individuele arbeidservaring (stages of individueel werkplekleren)

Gecombineerd onderwijs is een combinatie van contactonderwijs en afstandsonderwijs.

Afstandsonderwijs is onderwijs dat via media wordt verstrekt, waardoor de cursist niet aan een bepaald tijdstip of plaats is gebonden.

Voorwaarden voor gecombineerd onderwijs:

 • Het voldoet aan de wettelijke bepalingen van het decreet volwassenenonderwijs.
 • Het omvat minstens een evaluatiemoment in contactonderwijs.
 • Het cursusmateriaal en de didactische middelen voor het gedeelte afstandsonderwijs zijn geschikt voor multimediaal gebruik.
 • De wijze van evalueren van het gedeelte afstandsonderwijs is duidelijk omschreven.
 • De deelname van cursisten aan het gedeelte afstandsonderwijs wordt systematisch opgevolgd.

Je centrum bepaalt elke keer dat het een module in gecombineerd onderwijs aanbiedt, het aandeel contactonderwijs en afstandsonderwijs. Er is heel wat variatie mogelijk. Zuiver afstandsonderwijs kan niet: er is minimaal een evaluatiemoment in contactonderwijs.

Naar boven

Hoe registreren?

 • Registreer in de databank DAVINCI via je centrumsoftware de IMV (ingerichte modulevariant, de cursus) met de lesdata in contactonderwijs en – in een apart veld – het aantal lestijden in afstandsonderwijs.
   
 • Registreer in de databank EPD via je centrumsoftware de uren die een personeelslid als afstandsonderwijs geeft zoals opdrachten in het contactonderwijs:
  • In het ambt van leraar secundair volwassenenonderwijs met de vak- of modulecode
  • In het ambt van lector met de ambtscode lector aangevuld met de benaming van de opleiding

Naar boven

Extra stimuli: financiering en projecten

De overheid nam een aantal maatregelen om centra aan te moedigen, modules als gecombineerd onderwijs te organiseren.

 • Modules met minstens 25% afstandsonderwijs komen in aanmerking voor een financiering of subsidiëring aan 120%.
   
 • Bovendien trekt de Vlaamse overheid jaarlijks middelen uit om (een beperkt aantal) centra te ondersteunen die een opleiding willen starten met een substantieel aandeel afstandsonderwijs: de aanvullende financiering of subsidiëring voor projecten gecombineerd onderwijs.

120%-financiering of -subsidiëring

Een module gecombineerd onderwijs met minstens 25% afstandsonderwijs kan in aanmerking komen voor een vermenigvuldiging met factor 1,2 van het volume lesuren-cursist dat die module genereert.

Om in aanmerking te komen, dien ten laatste 2 maanden voor de aanvang een elektronische aanvraag in bij de afdeling Hoger en Volwassenenonderwijs met het daartoe bestemde aanvraagformulier. Een digitale aanvraag volstaat, je hoeft daarnaast geen formulier per post te versturen. Bij het invullen kan je de modulecodes opzoeken in DAVINCI via je centrumsoftware.

Als je het gecombineerd onderwijs in de loop van de maand september organiseert, dien dan de aanvraag ten laatste op 30 juni van het voorafgaande schooljaar in.

In de loop van het schooljaar screent de inspectie deze modules. Zij gaat na of je centrum de vooropgestelde doelstellingen haalt. Begin juni ontvang je een bericht van de afdeling Hoger en Volwassenenonderwijs over de beslissing:

 • Positief: bij de berekening van de omkadering voor de 5 volgende schooljaren vermenigvuldigt de afdeling Hoger en Volwassenenonderwijs met 120% het volume lesuren-cursist van de goedgekeurde modules gecombineerd onderwijs die je ten minste voor 25% als afstandsonderwijs organiseerde.
   
 • Negatief: je kan de modules in gecombineerd onderwijs blijven organiseren, maar je neemt het best de opmerkingen van inspectie ter harte. Je ontvangt geen bonus, de lesuren-cursist tellen zoals anders voor 100% mee.
   
 • ‘Niet ingericht’: je organiseerde de modules toch niet als gecombineerd onderwijs, dus kan je geen aanspraak maken op de bonus. Als je volgend schooljaar de modules wel organiseert, dien dan een nieuwe aanvraag in.

Meer details over de aanvraagprocedure: omzendbrief erkenning en financiering of subsidiëring centra voor volwassenenonderwijs en centra voor basiseducatie (VWO/2011/01).

Uitbreiding goedgekeurde modules van dezelfde opleiding: geen bijkomende aanvraag nodig

Voor goedgekeurde aanvragen die gelden vanaf het schooljaar 2014-2015 hoeft je centrum geen bijkomende aanvraag meer te doen als je in de loop van de volgende 5 jaar het gecombineerd onderwijs wil uitbreiden met:

 • Één of enkele modules van dezelfde opleiding
 • Dezelfde modules in een andere variant (met een ander percentage afstandsonderwijs, als verkort of verlengd traject of als gemeenschappelijke module in een andere opleiding)
   

Aanvullende financiering of subsidiëring voor projecten

Het opstarten van een opleiding met een substantieel aandeel afstandsonderwijs vraagt extra inspanningen van je centrum. Om je daarbij te ondersteunen, kent de Vlaamse overheid jaarlijks binnen de beschikbare begrotingskredieten extra projectmiddelen toe aan een beperkt aantal centra (maximaal 8).

Je aanvraag moet aan twee voorwaarden voldoen:

 • Het aandeel afstandsonderwijs moet minstens 50% bedragen van het totale aantal lestijden van de hele opleiding (dus niet voor elke module afzonderlijk, maar voor alle modules samen).
 • De cursisten moeten minstens 200 lestijden op afstand kunnen volgen (ook dat geldt voor alle modules samen van de aanvraag).

Krijgen voorrang:

 • Aanvragen voor een integrale opleiding
 • Aanvragen die minimaal 75% afstandsonderwijs omvatten

Een selectiecommissie beoordeelt de ingediende aanvragen. Per goedgekeurde aanvraag kan de Vlaamse Regering minimaal 400 en maximaal 800 leraarsuren of minimaal 1/2e en maximaal 1 vte toekennen aan je centrumbestuur voor het volgende schooljaar. Die leraarsuren of vte kan je niet inzetten om les te geven.

Aan de financiering of subsidiëring zijn ook een aantal engagementen verbonden:

 • Er wordt van je verwacht dat je een uitgebreid eindrapport indient.
 • Je werkt samen met de andere centra die voor hetzelfde schooljaar een aanvullende financiering of subsidiëring ontvangen.
 • Je voert tevredenheidsmetingen uit bij leraren en cursisten.
 • Je moet het gecombineerd onderwijs effectief  binnen een termijn van 2 schooljaren organiseren.

Wil je in aanmerking komen voor de aanvullende financiering of subsidiëring? Dien dan ten laatste op 31 maart 2019 een elektronische aanvraag in bij de afdeling Hoger en Volwassenenonderwijs.
De projectoproep:
doc bestandProjectoproep: aanvullende financiering of subsidiëring voor gecombineerd onderwijs (doc, 6 p.) (66 kB)

Meer details over de aanvraagprocedure: omzendbrief erkenning en financiering of subsidiëring centra voor volwassenenonderwijs en centra voor basiseducatie (VWO/2011/01).

Het aanvraagformulier (ook te vinden in de bijlage van de omzendbrief):
Aanvraag aanvullende financiering of subsidiëring voor gecombineerd onderwijs (docx, 5 p.) (918 kB)

Leraarsuren buiten het organieke pakket
 

De (maximaal 8) centra ontvangen extra leraarsuren of vte buiten het organieke pakket.

Om de controle op de aanwending te kunnen verzekeren, moet je de extra uren in het opdrachtenpakket van de personeelsleden die je ermee belast, versturen met code 972. De opdracht moet zich situeren binnen de opleiding waarvoor je de extra middelen ontvangt.

Naar boven