Onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers organiseren in het deeltijds beroepssecundair onderwijs

Wat is het?

Op de pagina’s voor ouders vind je:

Naar boven

Organisatie van het onthaalonderwijs

Anderstalige nieuwkomers inschrijven

Een CDO moet een anderstalige nieuwkomer, net als elke andere leerling, inschrijven als:

 • De leerling aan de toelatingsvoorwaarden voor de opleiding voldoet
 • De ouders zich schriftelijk akkoord verklaren met het schoolreglement en het pedagogisch project
 • De school het structuuronderdeel waarin de leerling wil inschrijven, nog niet volzet heeft verklaard
 • Er geen andere weigeringsgrond is

Meer informatie: omzendbrief inschrijvingsrecht secundair onderwijs: recht op inschrijving

Naar boven

Omkadering: extra uren-leraar

Bovenop het gewone pakket uren-leraar ontvangt je CDO 1,20 uren-leraar voor elke anderstalige nieuwkomer die dat schooljaar is ingeschreven. Je CDO krijgt die uren-leraar ook voor anderstalige nieuwkomers die een persoonlijk ontwikkelingstraject volgen.

Je CDO ontvangt alleen extra uren-leraar voor de periode van het eerste schooljaar waarin de jongere in het deeltijds beroepsonderwijs is ingeschreven. Dat betekent dus dat je bij elke wijziging van het aantal anderstalige nieuwkomers de extra uren moet herberekenen, op basis van het aantal jongeren dat op dat ogenblik anderstalige nieuwkomer is.

De extra uren-leraar mag je alleen aanwenden om onthaalonderwijs te organiseren.

Meer informatie: omzendbrief leren en werken: berekening onderwijzend personeel.

Naar boven

Werkingsmiddelen

Anderstalige nieuwkomers die op 1 februari ingeschreven zijn, tellen mee voor de berekening van de reguliere werkingsbudgetten voor het volgende schooljaar.

Naar boven

Leerkrachten aanstellen

Een CDO kan leerkrachten aanstellen om onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers te organiseren.

Je mag de extra uren-leraar voor anderstalige nieuwkomers gelijkstellen met een vak en een graad. De leerkracht zal een salaris ontvangen op basis van zijn bekwaamheidsbewijs in relatie tot de gelijkstelling.

Naar boven

Wat moet ik doen?

Bij de inschrijving

 • Bij de inschrijving laat je de persoon die het ouderlijk gezag uitoefent, een schriftelijke verklaring op eer (docx, 1 p.) (885 kB) invullen die de verblijfsduur en de thuistaal of moedertaal bevraagt.
  Die verklaringen of het attest van het asielcentrum blijven in je school ter beschikking van de verificateur.
 • De klassenraad kan beslissen om een afwijking toe te staan.

Meer informatie: omzendbrief leren en werken - onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers.

Registratie in Discimus

 • Registreer de anderstalige nieuwkomers in je CDO via je schooladministratiepakket in Discimus. AgODi zal op basis daarvan het urenpakket bepalen.
  Je moet dus geen formulieren meer aan AgODi bezorgen.
  AgODi zendt je een dienstbrief met het aantal specifieke uren-leraar, ook na elke herberekening.
 • Regisreer ook de afwijkingen die de klassenraad toestaat in Discimus.

Meer informatie: omzendbrief leren en werken: berekening onderwijzend personeel.  

Melden aan je werkstation

Meld aanstellingen van leerkrachten voor het onthaalonderwijs via Edison aan je werkstation met een RL-1. Gebruik de code 436 voor de gelijkstelling met een onderliggend vak.

Naar boven

Contact
Veerle Merckaert, Programmatie en omkadering OKAN
Kris Lambrecht, Personeel secundair onderwijs
Contactpersonen regelgeving
Een vraag over de regelgeving? Vind de contactpersonen in de omzendbrieven.