Ondersteuningsmodel voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften


Het huidige model voor ondersteuning van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften in het gewoon onderwijs blijft tot en met schooljaar 2021-2022 van kracht. Ondertussen wordt een nieuw ondersteuningsmodel voorbereid, dat ten vroegste vanaf 1 september 2022 in werking treedt: Naar een begeleidingsdecreet voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften


Expertise uit het buitengewoon onderwijs

Sinds het schooljaar 2017-2018 geldt een nieuw ondersteuningsmodel voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften in scholen van het gewoon basis- en secundair onderwijs en in centra voor deeltijds beroepssecundair onderwijs.

Het ondersteuningsmodel bouwt verder op het gepast zorgbeleid dat elke basisschool en secundaire school voor al haar leerlingen uitbouwt. Je school doorloopt 3 fases om samen met de ouders en het CLB zo goed mogelijk voor de leerlingen te zorgen: brede basiszorg, verhoogde zorg en uitbreiding van zorg (meer informatie:  M-decreet in grote lijnen > Zorgcontinuüm).

Als de brede basiszorg en verhoogde zorg niet volstaan en uitbreiding van zorg nodig is, of als een leerling een individueel aangepast curriculum volgt, dan kan een school voor gewoon onderwijs extra expertise voor de begeleiding van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften aantrekken. Dat kan door samenwerking met het buitengewoon onderwijs.

Naar boven

Ondersteuning is flexibel en op maat

Samenwerkingsverbanden tussen scholen voor gewoon en buitengewoon onderwijs en ondersteuningsnetwerken zijn in de plaats gekomen van het geïntegreerd onderwijs (GON) en het project inclusief onderwijs voor leerlingen met een matige of ernstige verstandelijke beperking (ION).

Een leerling met specifieke onderwijsbehoeften krijgt niet meer standaard een vast aantal uren begeleiding per week gedurende een bepaalde periode, zoals in GON en ION.

Je school bepaalt samen met de ouders, met het CLB en met een school voor buitengewoon onderwijs de ondersteuning op maat, op basis van de noden.

Niet alleen de onderwijsbehoeften van leerlingen, maar ook de ondersteuningsnoden van leerkrachten en schoolteams worden in kaart gebracht. De bedoeling van het ondersteuningsmodel is immers om meer in te zetten op leraar- en teamgerichte ondersteuning.

Ondersteuning kan meer flexibel worden ingezet, ook in de loop van een schooljaar.

Naar boven

Ondersteuning is gegarandeerd

De school voor gewoon onderwijs bepaalt in samenwerking met de ouders en met het CLB welke ondersteuningsnoden er zijn, en formuleert op basis daarvan haar ondersteuningsvragen.

Dat kan voor elke leerling met een gemotiveerd verslag of een (inschrijvings)verslag.

De school kan in het begin, maar ook in de loop van het schooljaar ondersteuningsvragen stellen.

Elke ondersteuningsvraag moet worden beantwoord. De geboden ondersteuning kan leerkracht-, team- of leerlinggericht zijn, maar moet altijd voelbaar zijn tot in de klas.

Naar boven

Organisatie van de ondersteuning en wie heeft welke rol?

De organisatie van de ondersteuning varieert voor 2 groepen van leerlingen. De inhoud is in beide gevallen op maat van de concrete ondersteuningsvragen.

Voor leerlingen met een verstandelijke, motorische, visuele of auditieve beperking en voor leerlingen met een spraak- of taalontwikkelingsstoornis: samenwerking tussen scholen voor gewoon en buitengewoon onderwijs

Sinds september 2019 is er een nieuw omkaderingsmechanisme voor ondersteuning vanuit expertise type 2,4, 6 en 7. Het is belangrijk dat de scholen voor gewoon onderwijs, samen met de ouders, tijdig beslissen met welke school of scholen voor buitengewoon onderwijs ze willen samenwerken.

Meer informatie: Nieuw omkaderingsmechanisme voor ondersteuning type 2, 4, 6 en 7.

Scholen voor gewoon onderwijs werken samen met scholen voor buitengewoon onderwijs voor leerlingen met een gemotiveerd verslag of (inschrijvings)verslag van:

 • Type 2 (verstandelijke beperking)
 • Type 4 (motorische beperking)
 • Type 6 (visuele beperking)
 • Type 7 (auditieve beperking en spraak- of taalontwikkelingsstoornis)

Scholen van het buitengewoon onderwijs met expertise in deze types, kunnen de nodige ondersteuning bieden.

Wie heeft welke rol?

 • De school voor gewoon onderwijs, de ondersteunende school voor buitengewoon onderwijs, de ouders en het CLB zorgen samen voor een goede inzet van ondersteuning, gebaseerd op de ondersteuningsnoden en rechtstreeks voelbaar op de klasvloer.
 • Scholen voor gewoon onderwijs werken op een gelijkwaardige basis samen met de scholen voor buitengewoon onderwijs die hen ondersteunen.

Voor leerlingen met een oriëntering naar type basisaanbod (dat de voormalige types 1 - licht verstandelijke beperking - en 8 – leerstoornis - vervangt), met een emotionele of gedragsstoornis, of een autismespectrumstoornis: vorming van ondersteuningsnetwerken

Scholen voor gewoon onderwijs en voor buitengewoon onderwijs vormen samen regionale ondersteuningsnetwerken.

Die netwerken zorgen voor de ondersteuning van gewone scholen in de begeleiding van leerlingen met een gemotiveerd verslag of (inschrijvings)verslag van:

 • Type basisaanbod (dat de voormalige types 1 - licht verstandelijke beperking - en 8 - leerstoornis - vervangt)
 • Type 3 (emotionele of gedragsstoornis)
 • Type 9 (autismespectrumstoornis)

De scholen voor buitengewoon onderwijs hebben expertise in die types.

In elk ondersteuningsnetwerk moeten scholen voor gewoon onderwijs toegang hebben tot ondersteuning vanuit de scholen voor buitengewoon onderwijs voor alle vermelde types.

Informatie over de samenstelling van de ondersteuningsnetwerken:
Agentschap voor Onderwijsdiensten - Ondersteuningsnetwerk

Wie heeft welke rol?

 • De school voor gewoon onderwijs, de ouders en het CLB zorgen samen voor een formulering van ondersteuningsnoden.
 • De scholen voor buitengewoon onderwijs binnen het ondersteuningsnetwerk zorgen voor de gepaste ondersteuning op maat, in relatie tot de ondersteuningsnoden.
 • Scholen voor gewoon en voor buitengewoon onderwijs zorgen samen voor een goede inzet van ondersteuning, rechtstreeks voelbaar op de klasvloer.

Naar boven

Hoe ondersteuning aanvragen?

Voor leerlingen met een verstandelijke, motorische, visuele of auditieve beperking of met een spraak- of taalontwikkelingsstoornis

 • De school voor gewoon onderwijs bepaalt samen met de ouders en het CLB wat de ondersteuningsnoden zijn voor de begeleiding van een bepaalde leerling.
 • Op basis van de noden formuleert de school ondersteuningsvragen. Die kunnen leerkracht-, team- of leerlinggericht zijn.
 • De school beslist samen met de ouders en het CLB aan welke school voor buitengewoon onderwijs zij de ondersteuningsvragen stelt.
 • Scholen voor buitengewoon onderwijs werken netoverschrijdend samen om aan expertisedeling te doen in functie van kwaliteitsvolle ondersteuning.

Voor leerlingen met een oriëntering voor type basisaanbod (dat de voormalige types 1 - licht verstandelijke beperking - en 8 - leerstoornis - vervangt), met een emotionele of gedragsstoornis, of een autismespectrumstoornis

 • De school voor gewoon onderwijs bepaalt samen met de ouders en het CLB wat de ondersteuningsnoden zijn voor de begeleiding van een bepaalde leerling.
 • Op basis van de noden formuleert de school ondersteuningsvragen. Die kunnen leerkracht-, team- of leerlinggericht zijn.
 • De school bezorgt haar ondersteuningsvragen aan het ondersteuningsnetwerk waar het bij aangesloten is.

Binnen het ondersteuningsnetwerk wordt dan afgesproken waar welke ondersteuning, door wie, in welk volume, wordt ingezet.

Naar boven

Mechanisme voor ondersteuning van kinderen met een verstandelijke, motorische, visuele, auditieve beperking of spraak- of taalontwikkelingsstoornis in het gewoon onderwijs.

Het gemotiveerd verslag dat een leerling toegang verleent tot ondersteuning is vanaf 1 september 2020 een kort handelingsgericht advies van het CLB in het leerlingendossier.

Redelijke aanpassingen en universeel ontwerp op school
Klaar%20voor%20redelijke%20aanpassingen%20afbeelding.png

De Arteveldehogeschool ontwierp een leidraad 'Klaar voor redelijke aanpassingen' en onderzocht de mogelijkheden van Universal Design for Learning. Vind de leidraad en meer informatie:

Arteveldehogeschool - Universeel ontwerp in de klas en op school