Een beleid op leerlingenbegeleiding

Geïntegreerd beleid met 4 begeleidingsdomeinen

Elke school moet vanaf 1 september 2018 verplicht een beleid op leerlingenbegeleiding ontwikkelen, implementeren en evalueren. Dit geïntegreerd beleid omvat 4 begeleidingsdomeinen:

 • De onderwijsloopbaan
 • Leren en studeren
 • Psychisch en sociaal functioneren
 • Preventieve gezondheidszorg

De school voorziet een brede basiszorg en verhoogde zorg voor leerlingen die het nodig hebben.

De brede basiszorg is de fase in het zorgcontinuüm waarbij de school vanuit een visie op leerlingenbegeleiding de ontwikkeling van alle leerlingen binnen de 4 begeleidingsdomeinen stimuleert door:

 • Een krachtige leeromgeving  aan te bieden
 • De leerlingen systematisch op te volgen
 • Actief te werken aan het verminderen van risicofactoren
 • Beschermende factoren te versterken

Het hele schoolteam, ouders en leerlingen krijgen inspraak in dit beleid zodat het door iedereen gedragen is. De school neemt alle info over leerlingenbegeleiding op in het schoolreglement.

Scholen basisonderwijs integreren hun bestaande zorgbeleid in hun beleid rond leerlingenbegeleiding.

Een geïntegreerd beleid is afgestemd op het pedagogisch project van de school en vertaalt zich in de klaspraktijk van de leraar. Leerlingenbegeleiding staat niet los van het onderwijsgebeuren in de school maar maakt er integraal deel van uit. Bij de ontwikkeling van het beleid op leerlingenbegeleiding houdt de school rekening met de noden van zijn leerlingenpopulatie en de schoolse context.

In haar beleid neemt de school ook op hoe het schoolteam verder geprofessionaliseerd wordt in leerlingenbegeleiding.

Nieuwe erkenningsvoorwaarde

Het voeren van een beleid rond leerlingenbegeleiding wordt een erkenningsvoorwaarde. De inspectie zal de kwaliteit van het beleid van de school controleren.

De pedagogische begeleidingsdienst of een externe dienst kunnen de school helpen bij het uitwerken, implementeren en evalueren van hun beleid.

Interne leerlingenbegeleider

De school stelt een interne leerlingenbegeleider of zorgcoördinator aan en bepaalt zelf zijn rol. De school houdt hierbij rekening met het schoolteam, de schoolse context en de noden van de leerlingenpopulatie.

Samenwerking met CLB

Een school is verplicht om samen te werken met een CLB en neemt het initiatief om samenwerkingsafspraken te maken en om deze vorm te geven. Deze samenwerkingsafspraken zijn een erkenningsvoorwaarde voor de school.

Afspraken over:

 • De rol- en taakverdeling van de school en het centrum: wie doet wat voor leerlingenbegeleiding en hoe
 • De uitwisseling van relevante informatie tussen de school en het centrum: welke info wisselen ze uit, onder welke voorwaarden …
 • De organisatie van informatiemomenten voor leerlingen over de structuur en organisatie van het Vlaams onderwijs, het volledige onderwijsaanbod en, specifiek voor secundaire scholen, de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt: afspreken van data, informeren van ouders en leerlingen …

De school en het centrum bepalen zelf hoelang de samenwerkingsafspraken geldig blijven, wanneer ze evalueren en hoe ze bijsturen. Ook dit nemen ze op in de samenwerkingsafspraken. Zowel de school als het CLB kunnen de samenwerking stoppen. De school gaat in dat geval op zoek naar een ander CLB en kan hiervoor beroep doen op een bemiddelingscommissie.

De school kan het huidige beleidsplan of -contract uitdoen indien ze dit wenst.

Rol CLB

Het CLB participeert aan het leerlingenoverleg op school. Het CLB ondersteunt de school door haar signaalfunctie en consultatieve leerlingenbegeleiding.

Het CLB signaleert bijvoorbeeld aan de school als ze merken dat er gepest wordt op school. De school neemt dit op in haar brede basiszorg en kan daarbij hulp vragen aan de PBD of externe dienst.

Als het CLB vindt dat verhoogde zorg nodig is voor bepaalde leerlingen adviseert ze de school. De school kan ook een probleem met een leerling signaleren aan het CLB zodat ze dit samen kunnen opnemen tijdens een overleg.

Meer informatie over de opdrachten van het CLB.

Rol van de school bij preventieve gezondheidszorg

De school werkt mee aan de organisatie en uitvoering van de systematische contactmomenten (medische onderzoeken) door het CLB. School en CLB bepalen samen de data waarop die systematische contacten doorgaan.

School en CLB bepalen samen de data waarop de vaccinaties doorgaan. Ook hier helpt de school bij de organisatie.

Wanneer nodig zal het CLB profylactische maatregelen nemen om de verspreiding van besmettelijke ziekten te voorkomen. De school werkt mee aan de uitwerking van die maatregelen.

Extra informatie

Verwante pagina's