Schoolondersteuning bij grensoverschrijdend gedrag

Grensoverschrijdend gedrag vormt een bedreiging voor de fysieke, psychische en seksuele integriteit van je leerlingen. Wil je grensoverschrijdend gedrag op school voorkomen en aanpakken, dan kan je daarvoor ondersteuning vinden.

Je kan ondersteuning krijgen voor:

Seksuele integriteit bewaken

Ongewenst seksueel gedrag

Ongewenst seksueel gedrag is elke vorm van verbaal, niet-verbaal of lichamelijk gedrag van seksuele aard waarvan degene die zich er schuldig aan maakt weet, of zou moeten weten dat het afbreuk doet aan de waardigheid van het slachtoffer.

Ongewenst seksueel gedrag is:

  • Iemand tegen zijn of haar wil dwingen om seksuele handelingen te ondergaan.
  • Iemand op school confronteren met seksuele woorden of daden, terwijl deze persoon laat blijken dat hij of zij dat niet wil, of waarvan de pleger redelijkerwijs moet begrijpen dat de persoon dit ongewenst vindt.

Bijvoorbeeld: het maken van seksueel getinte opmerkingen, het aanraken van het lichaam op ongewenste plaatsen...

Ongewenst seksueel gedrag kan ook met toestemming gebeuren. Het is in dat geval ongewenst, omdat het ingaat tegen de wettelijke bepalingen, of tegen de gedragscode van de school.

Je school kan ongewenst seksueel gedrag opmerken:

  • Buiten de school, waarbij het slachtoffer of de dader op school zitten
  • Tussen leerlingen onderling, of tussen personeelsleden onderling
  • Tussen personeelsleden en leerlingen

Om ongewenst seksueel gedrag te voorkomen en aan te pakken kan je school gebruik maken van tools, zoals bijvoorbeeld het Sensoa Vlaggensysteem. Hiermee bespreek je allerlei vormen van ongewenst seksueel gedrag in je schoolteam.

Een beleid rond ongewenst seksueel gedrag uitbouwen kan met hulp van het Raamwerk Seksualiteit en Beleid van Sensoa - Vlaams expertisecentrum voor seksuele gezondheid . Je vindt er ook allerhande educatief materiaal en achtergrondinformatie.

Sexting

Sexting gebeurt wanneer mensen seksueel getinte beelden of foto's van zichzelf maken, verzenden, ontvangen of delen. Meer informatie rond sexting en hoe je hierop kan reageren vind je op de website Sexting. Je kan er ook terecht voor lesmateriaal, een beleidstool en het online vlaggensysteem.

Naar boven

Pesten voorkomen en aanpakken

Kies kleur tegen pesten

Het Vlaams Netwerk Kies Kleur tegen Pesten brengt elk jaar pesten onder de aandacht tijdens de Week tegen pesten, net voor de krokusvakantie. Iedere 2 jaar ontwikkelt het netwerk in samenwerking met de KetnetBand een ‘Move tegen pesten’.

Ontdek op de website hoe je als school pesten kan aanpakken.

Uittekenen van een pestbeleid in je school

De brochure ‘Werken aan een verbindend schoolklimaat’ ondersteunt je school om een pestbeleid uit te werken.  

Tips nodig? Lees het artikel op Klasse - 5 vragen over pesten structureel aanpakken. 

Bied je leerkrachten informatie over pesten en over wat de verschillende betrokkenen bij pesten kunnen ondernemen: Praat over pesten.

Je kan ook een educatief pakket downloaden: Praat over pesten: educatief pakket (pdf, 18 p.) (831 kB).

Peer support en peer mediation

Peer support is een manier van samenwerken en elkaar ondersteunen. Peers helpen elkaar met behulp van eigen kennis, inzichten en ervaring.

Peer mediation of leerlingenbemiddeling is een methode waarbij kinderen en jongeren zelf leren om conflicten aan te pakken. Kinderen en jongeren kunnen na een opleiding als bemiddelaar optreden bij conflicten tussen leeftijdsgenoten. Essentieel voor peer mediation is een goede opleiding, aandacht voor coaching binnen de schoolcultuur en een leerlinggerichtheid.
De Vlaamse Scholierenkoepel zet met de Conflixers scholen op weg voor vormen van peer mediation.

Cyberpesten

Op de website van Mediawijs van het Kenniscentrum Mediawijsheid vind je:

Veilig online is een ondersteunende publicatie over cyberpesten.

Antipestproject ’t Zal WELzijn

Met 't Zal WELzijn wil Cultuurkuur een aanzet geven tot een overkoepelend anti-pestbeleid. Lees de resultaten van het project op de website: Cultuurkuur - 't Zal WELzijn.

Europees project ENABLE

ENABLE biedt een volledig programma aan met materiaal voor leerlingen, leerkrachten, ouders en leerlingbemiddelaars inzake pesten.

Naar boven

Gewelddadig gedrag aanpakken

Geweld is elke negatieve verbale of non-verbale interactie tussen personen die in of rond de school actief zijn. Deze interactie is slecht bedoeld door de geweldpleger en brengt psychische, lichamelijke of materiële schade toe aan personen of objecten in of rond de school.
Tijdens het plegen van geweld schendt de geweldpleger formele en/of informele gedragsregels.

Naadloos flexibel traject (NAFT)

Een naadloos flexibel traject (NAFT) is er voor jongeren die wegens pedagogische, juridische, sociale of persoonlijke redenen het onderwijs dreigen te verlaten.

Herstelgericht groepsoverleg (HERGO)

Herstelgericht groepsoverleg helpt na geweld de relatie tussen de twee partijen te herstellen.  Het is een bemiddelingsvorm waarbij niet alleen dader(s) en slachtoffer(s) aanwezig zijn, maar waarbij zij elk ook hun achterban meebrengen. Dit zijn personen uit hun sociale netwerk, die hen kunnen ondersteunen tijdens het proces. Een moderator of bemiddelaar stuurt het proces. Tijdens HERGO op school probeert men een oplossing te vinden voor wat er gebeurd is.  

Naar boven

 

Bij (vermoedens van) grensoverschrijdend gedrag contacteer je eerst en vooral je CLB. Ook bij je pedagogische begeleidingsdienst en het net van je CLB kan je terecht voor ondersteuning.