Toelatingsvoorwaarden gewoon basisonderwijs

Gewoon kleuteronderwijs

Kleuters van 2,5 tot 3 jaar kunnen op 7 momenten starten in het gewoon kleuteronderwijs:

 • De 1ste schooldag na elke schoolvakantie: na de zomer-, herfst-, kerst-, krokus- en paasvakantie
 • De 1ste schooldag van februari
 • De 1ste schooldag na Hemelvaartsdag

Een 3-jarige kleuter mag je op elk moment inschrijven en toelaten tot de school, zonder rekening te houden met de instapdata.

Verlengd verblijf

Leerlingen die 6 jaar worden voor 1 januari van het lopende schooljaar, mogen tijdens dat schooljaar nog in het kleuteronderwijs blijven (verlengd verblijf). Wie bepaalt dat?

 • Was de leerling het voorgaande schooljaar geen 250 halve dagen aanwezig in het kleuteronderwijs, dan kan de klassenraad beslissen om de leerling nog niet toe te laten tot het lager onderwijs.
 • Voldoet de leerling aan de toelatingsvoorwaarden voor het gewoon lager onderwijs, dan kunnen de ouders beslissen om hun kind toch nog 1 jaar langer kleuteronderwijs te laten volgen. De ouders krijgen daarover advies van de klassenraad en het CLB. Als directeur bespreek je dat advies eventueel met de ouders.

Het verlengd verblijf blijft beperkt tot 1 jaar en de leerling is onderworpen aan de leerplicht.

Naar boven

Gewoon lager onderwijs

Toelatingsvoorwaarden voor 5-jarigen

De klassenraad beslist na advies van het CLB of een 5-jarige leerling toegang krijgt tot het gewoon lager onderwijs. Deel de beslissing mee aan de ouders:

 • Uiterlijk de 10de schooldag van september voor leerlingen die ingeschreven zijn vóór 1 september
 • Uiterlijk 10 schooldagen na inschrijving voor leerlingen die ingeschreven zijn vanaf 1 september

De ouders nemen de uiteindelijke beslissing over de vervroegde instap.

Deel je de beslissing pas later mee, dan is de leerling automatisch ingeschreven, zelfs als de klassenraad een negatieve beslissing nam.

Is de beslissing negatief? Motiveer het besluit en deel het schriftelijk mee aan de ouders. Ouders kunnen de beslissing niet aanvechten.

Toelatingsvoorwaarden voor 6-jarigen

Een 6-jarige leerling die ingeschreven was in een erkende Nederlandstalige kleuterschool en er het voorgaande schooljaar ten minste 250 halve dagen aanwezig was, heeft toegang tot het gewoon lager onderwijs.

Was de leerling ingeschreven in een erkende Nederlandstalige kleuterschool, maar het voorgaande schooljaar geen 250 halve dagen aanwezig? Dan beslist de klassenraad van de lagere school over de toelating. Je school bepaalt zelf op welke manier de klassenraad die beslissing neemt: bijvoorbeeld door contact met de kleuterschool, advies van het CLB, of testen.

Deel de beslissing van de klassenraad mee aan de ouders:

 • Op uiterlijk de 10de schooldag van september voor leerlingen die ingeschreven zijn vóór 1 september
 • Op uiterlijk 10 schooldagen na inschrijving voor leerlingen die ingeschreven zijn vanaf 1 september

Deel je de beslissing pas later mee, dan is de leerling automatisch ingeschreven, zelfs als de klassenraad een negatieve beslissing nam.

Is de beslissing negatief? Motiveer het besluit en deel het schriftelijk mee aan de ouders. Ouders kunnen de beslissing niet aanvechten.

Toelatingsvoorwaarden voor 7-jarigen en ouder

Leerlingen vanaf 7 jaar mogen deelnemen aan het gewoon lager onderwijs, ongeacht of ze het voorgaande schooljaar 250 halve dagen aanwezig waren in een erkende Nederlandstalige kleuterschool.

Duur van het gewoon lager onderwijs

 • In principe duurt het lager onderwijs 6 jaar.
 • Het getuigschrift lager onderwijs kan pas uitgereikt worden aan regelmatige leerlingen die voor 1 januari van het lopende schooljaar 8 jaar geworden zijn.
 • Een leerling die 14 jaar wordt voor 1 januari van het lopende schooljaar, kan nog 1 schooljaar lager onderwijs volgen na een gunstig advies van de klassenraad en een advies van het CLB.
 • Een leerling die 15 jaar wordt voor 1 januari van het lopende schooljaar, kan niet meer toegelaten worden tot het lager onderwijs.
 • Een leerling die het getuigschrift basisonderwijs behaald heeft, kan geen lager onderwijs meer volgen, tenzij na toelating door de klassenraad.

Naar boven

Leerlingen met een verslag voor toegang tot het buitengewoon onderwijs

Leerlingen met een verslag voor toegang tot het buitengewoon onderwijs mogen zich ook inschrijven in een gewone school. Raadpleeg de grote lijnen van het M-decreet.

Naar boven