Terbeschikkingstelling wegens ziekte van je hogeschoolpersoneel

Wat is het?

 • Hoe is de terbeschikkingstelling (tbs) wegens ziekte geregeld voor je benoemd onderwijzend personeel? En voor je benoemd administratief en technisch personeel?
 • Voorwaarden en gevolgen, begin, duur en einde
 • Procedure voor je personeel

Alles wat je personeelslid moet weten, vind je op de pagina voor personeel van hogescholen over terbeschikkingstelling wegens ziekte.

Naar boven

Wat moet ik doen?

Bereken of je personeelslid nog recht heeft op bezoldigd ziekteverlof

Als je benoemd personeelslid zich ziek meldt, bereken dan het aantal ziektedagen waarop hij op dat moment nog recht heeft. Hoe je dat berekent, vind je op de pagina Betaald ziekteverlof van je benoemd hogeschoolpersoneel.

Heeft je personeelslid geen recht meer op betaald ziekteverlof? Stel hem dan ter beschikking wegens ziekte.

Naar boven

Meld aan het ministerie

De tbs wegens ziekte kan je op 2 manieren melden in het elektronisch personeelsdossier:

 • RL-2 met DO 132 (= instellingsgebonden DO)
 • RL-12 met DO 135 (= opdrachtgebonden DO)

Vind meer informatie:  

Naar boven

Laten oproepen voor de pensioencommissie van het Bestuur Medische Expertise (Medex)?

Je moet beslissen of je je personeelslid dat met tbs wegens ziekte is laat oproepen voor de pensioencommissie van Medex. Dat kan ten vroegste bij een onafgebroken afwezigheid wegens ziekte van 6 maanden.

Wil je je personeelslid laten oproepen, breng dan je dossierbehandelaar op de hoogte bij het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS).

Je dossierbehandelaar houdt je verder op de hoogte van de beslissingen die Medex neemt.

Naar boven

Meld de beslissing van Medex

Medex kan verschillende beslissingen nemen. Die vind je op de pagina Medex – cel Pensioenen.

De volgende beslissingen moet je melden:

 • Medex beslist dat het personeelslid niet meer in staat is om zijn ambt te vervullen, maar wel geschikt om een andere functie uit te oefenen (zoals administratieve taken). En dat gebeurt ook effectief.
  Stuur dan een RL-12 met DO 067 ‘tbs pensioencommissie’.
   
 • Medex beslist dat je personeelslid niet meer in staat is om zijn ambt voltijds te vervullen, maar het wel halftijds moet hervatten.
  Stuur dan een RL-12 met DO 116 ‘vvp wegens ziekte – pensioencommissie’.
   
 • Medex beslist om het personeelslid tijdelijk op pensioen te stellen.
  Stuur dan een RL- 2 met DO 095 ‘tijdelijk rustpensioen’.
   
 • Stuur bij een definitieve pensionering een RL-4 ‘pensioen’.

Naar boven

Volg op of je personeelslid nog recht heeft op tbs wegens ziekte

Heeft je personeelslid de datum bereikt waarop hij aanspraak kan maken op een rustpensioen, én heeft hij 30 dienstjaren die daarvoor in aanmerking komen? Dan kan er geen nieuw tbs wegens ziekte starten en moet een lopend tbs wegens ziekte eindigen.

Als je personeelslid niet hervat, moet hij ambtshalve met pensioen gaan. Dat geldt ook bij 365 dagen afwezigheid wegens ziekte na de wettelijk bepaalde leeftijd.

Stuur dan een RL-4 met als reden: pensioen.

Naar boven