Terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden voorafgaand aan het pensioen van je hogeschoolpersoneel

Wat is het?

Terbeschikkingstelling wegens persoonlijke redenen voorafgaand aan het rustpensioen (tbsvp) is een uitdovend stelsel. Personeelsleden geboren vanaf 1 januari 1958 kunnen er geen gebruik van maken.

  • Is tbsvp een recht of een gunst?

  • Wat zijn de voorwaarden en de gevolgen?

  • Wanneer begint en eindigt de tbsvp?

  • Hoe verloopt de aanvraagprocedure?

  • Onder welke omstandigheden kan een personeelslid gebruikmaken van het bonusstelsel?

Alles wat je personeel moet weten, vind je op de pagina voor hogeschoolpersoneel over tbsvp.

Naar boven

Wat moet ik doen?

Informeer je personeelslid

Wijs je personeelslid erop dat hij zijn aanvraag moet indienen bij elke hogeschool, school of elk centrum waar hij werkt. Het personeelslid moet zijn aanvraag ten laatste 3 maanden voor de terbeschikkingstelling of bonus ingaat, indienen bij het hogeschoolbestuur. Je kan de termijn in onderling overleg met je personeelslid inkorten.
 

Als een personeelslid vragen heeft over de vroegst mogelijke pensioendatum, kan je het doorverwijzen naar MyPension.

In te vullen documenten

De gemandateerde van het hogeschoolbestuur vult samen met het personeelslid het formulier in:

Combineert het personeelslid tbsvp met andere inkomsten? Vul dan ook het volgende formulier in:

Mail de formulieren naar personeel.hogeronderwijs@vlaanderen.be. Je kan ze ook per post versturen, naar het adres op het formulier.

Melden in het EPD

  • Meld een personeelslid in het bonusstelsel met RL-12 bij code DO 107

  • Meld een personeelslid met tbsvp met RL-2 bij code DO 108

De einddatum is de vooravond van het pensioen. In het geval van tbsvp is dat de vroegst mogelijke pensioendatum (P-datum).

Naar boven

Afstand van wachtgeld

Een personeelslid dat recht heeft op een overlevingspensioen kan geheel of gedeeltelijk afstand doen van het wachtgeld. Zo kan het aan de cumulatiegrenzen voor het overlevingspensioen voldoen.

Een periode waarin het personeelslid tbsvp heeft met volledige afstand van het wachtgeld telt niet mee voor de berekening van het pensioenbedrag.

Meer info over de cumulatiegrenzen voor een overlevingspensioen vind je bij de Federale Pensioendienst.

Verklaring van het personeelslid

Het personeelslid dat afstand doet van het wachtgeld moet daar om verzoeken met een aangetekende brief aan het hogeschoolbestuur. In de brief moet het personeelslid vermelden welk bedrag hij nog wil ontvangen, en vanaf welke datum het verzoek ingaat. Een eerste verklaring kan ingaan op

  • De aanvangsdatum van de terbeschikkingstelling

  • De eerste dag van de maand volgend op de ontvangst van de eerste verklaring of op een latere datum die het personeelslid bepaalt

Het personeelslid kan zijn verzoek wijzigen met een nieuwe aangetekende brief. De hogeschool moet dat verzoek overmaken aan de cel Personeel Hoger Onderwijs van AHOVOKS voor 1 november. Vanaf 1 januari wordt het wachtgeld aangepast aan het verzoek.

Naar boven