Tucht van je hogeschoolpersoneel

Tuchtmaatregelen

Bij een tekortkoming aan hun plichten kan je benoemde personeelsleden een van de volgende sancties opleggen:

 • De blaam
 • De afhouding van het salaris
 • De schorsing bij tuchtmaatregel
 • De terugkeer tot de tijdelijke aanstelling van het personeelslid dat benoemd is
 • De terugzetting van het benoemd personeelslid in een ambt waaraan een lagere salarisschaal verbonden is
 • Het ontslag
 • De afzetting

Voor meer informatie over de procedure bij de tuchtmaatregelen: Codex Hoger Onderwijs, artikelen V. 95 tot V. 100.

Voor de tuchtregel ‘schorsing bij tuchtmaatregel’ verstuur je een RL 2 met dienstonderbrekingscode 070 via het elektronisch personeelsdossier (EPD).

Meer informatie over de verschillende RL’s vind je in de technische handleiding over WebEdison op Edison - Schoolautomatiseerders - Download personeel .

Naar boven

Feiten uit het privéleven

Feiten uit het privéleven die geen weerslag hebben op de relatie tussen de student en het personeelslid of op de werking van de hogeschool, kunnen geen aanleiding geven tot een tuchtmaatregel van het hogeschoolbestuur.

Naar boven

Definitief?

Een tuchtmaatregel is definitief als de termijn van 15 kalenderdagen om in beroep te gaan, is verstreken of nadat in beroep een definitieve beslissing is genomen.

Naar boven

De beroepsprocedure

Voor de beroepsprocedure richt je hogeschoolbestuur een college van beroep inzake tucht op. De Vlaamse Regering moet de samenstelling van dat college bekrachtigen.

Bezorg de afdeling Hoger- en Volwassenenonderwijs van AHOVOKS daartoe de volgende documenten:

 • De beslissing van het hogeschoolbestuur tot aanwijzing van de leden van het college van beroep inzake tucht
 • Het protocol van akkoord van het hogeschoolonderhandelingscomité over de samenstelling van het college van beroep inzake tucht

Naar boven

Preventieve schorsing

Wanneer?

Je kan in een aantal gevallen een personeelslid preventief schorsen:

 • Als tegen het personeelslid een strafrechtelijk onderzoek is ingesteld
 • Als het personeelslid strafrechtelijk of tuchtrechtelijk wordt vervolgd

In beide gevallen moet de aanwezigheid van het personeelslid onverenigbaar zijn met het belang van het onderwijs of van de hogeschool.

Tijdens de preventieve schorsing is het personeelslid ontheven van de verplichting om dienstprestaties te leveren.

Wat doe ik?

Verstuur een RL 2 met dienstonderbrekingscode 072 via het elektronisch personeelsdossier.

Meer informatie over de verschillende RL’s vind je in de technische handleiding over WebEdison op Edison - Schoolautomatiseerders - Download personeel.

Termijn

Je kan een preventieve schorsing uitspreken voor een termijn van ten hoogste 1 jaar.

Bij een strafrechtelijke vervolging voor dezelfde feiten kan het hogeschoolbestuur die termijn met periodes van ten hoogste 6 maanden verlengen, zolang de strafrechtelijke procedure loopt.

Salaris

De preventieve schorsing is een bewarende maatregel: het personeelslid blijft tijdens de schorsing in de administratieve stand waarin het zich de dag voor de preventieve schorsing bevond.

Je kan beslissen tot inhouding van het salaris in de volgende gevallen:

 • Een personeelslid strafrechtelijk wordt vervolgd
 • Een personeelslid tuchtrechtelijk wordt vervolgd wegens een ernstig vergrijp waarbij hij of zij op heterdaad betrapt is of waarvoor er afdoende aanwijzingen zijn

De inhouding mag niet meer dan 1/5 van de nettobezoldiging bedragen.

Als je in aansluiting op de preventieve schorsing geen tuchtstraf, of een blaam als tuchtstraf oplegt, wordt het ingehouden salaris uitbetaald aan het betrokken personeelslid.

Als in aansluiting op een preventieve schorsing met inhouding van salaris een tuchtstraf opgelegd wordt waar een salarisverlies aan verbonden is, wordt het bedrag van het tijdens de preventieve schorsing ingehouden salaris in mindering gebracht op het bedrag van dat salarisverlies.

Als het bedrag van het ingehouden salaris groter is dan het bedrag van het salarisverlies verbonden aan de tuchtstraf, wordt het verschil aan het betrokken personeelslid uitbetaald.

Voor meer informatie over de preventieve schorsing: Codex Hoger Onderwijs, art. V 102- V 104.

Naar boven