Cumulatieregeling en onverenigbaarheden onderwijzend personeel hogescholen

Melden aan je hogeschool

Ben je lid van het onderwijzend personeel en heb je ten minste een halftijdse opdracht in de hogeschool? Dan bezorg je de hogeschool een overzicht van je andere beroepsactiviteiten of bezoldigde activiteiten die je naast de opdracht aan de hogeschool uitoefent. Je kan dat overzicht altijd inkijken en laten aanpassen. Je hogeschoolbestuur legt de regels vast over het meedelen van nevenactiviteiten en over het bepalen van de omvang van deze activiteiten.

Naar boven

Ambtshalve reductie

Als je minstens een halftijdse opdracht uitoefent aan de hogeschool en daarnaast een andere bezoldigde activiteit of beroepsactiviteit uitoefent, mag de totale omvang van je opdrachten maximaal 120% bedragen. Een opdracht waarvan aangenomen wordt dat de uitoefening een halve dag per week in beslag neemt, komt overeen met een volume van 10% van een voltijdse opdracht.

Als die totale omvang meer dan 120% bedraagt, wordt je opdracht aan de hogeschool ambtshalve en zonder opzegging gereduceerd tot een percentage dat nodig is om de grens van 120% niet te overschrijden. De omvang van de opdracht die je na de reductie nog uitoefent aan de hogeschool bedraagt minstens 50%. Als blijkt dat de totale omvang na deze eerste reductie nog groter is dan 120%, wordt de opdracht in de hogeschool gereduceerd tot 45%.  
Als je zowel benoemd als tijdelijk aangesteld bent, gebeurt de reductie eerst op je tijdelijke aanstelling. 

Sta je in meerdere hogescholen dan beslissen alle hogescholen in onderling overleg aan welke instelling de ambtshalve reductie tot een totale opdracht van 120% gebeurt.

Als je opdracht ambtshalve verminderd wordt, is dat definitief. Als je nadien niet meer cumuleert of als de omvang van de andere bezoldigde activiteit of beroepsactiviteit vermindert, kan het volume van je opdracht aan de hogeschool niet opnieuw verhoogd worden.

Naar boven

Artistiek gebonden onderwijsactiviteiten en bezoldigd met de bijzondere salarisschaal?

Heb je ten minste een halftijdse opdracht van artistiek gebonden onderwijsactiviteiten in de studiegebieden audiovisuele en beeldende kunst en muziek en podiumkunsten (uitgezonderd de professionele bachelor) en word je bezoldigd met de bijzondere salarisschaal? Dan is bovenstaande cumulatieregeling niet van toepassing. Je mag je opdracht behouden als je nevenactiviteiten van artistieke aard zijn en verband houden met je onderwijsactiviteiten. Dat geldt ook voor nevenactiviteiten in het kunstonderwijs. Je mag dus vrij artistiek cumuleren.

Het begrip “kunstonderwijs” is niet beperkt tot het deeltijds kunstonderwijs. Het kan ook gaan om een opdracht in het secundair kunstonderwijs. Je hogeschoolbestuur legt in samenspraak met de representatieve vakorganisaties in het hogeschoolonderhandelingscomité de principes vast over het uitoefenen van nevenactiviteiten in het kunstonderwijs. Dat kan bijvoorbeeld gaan over afspraken dat dergelijke nevenactiviteiten alleen mogelijk zijn op momenten dat je geen lesopdracht hebt aan de hogeschool.

Als je in die situatie echter geen vrije artistieke cumul beoefent, kan de hogeschool de gangbare salarisschaal verbonden aan je ambt toekennen. Die toekenning gebeurt mits uitdrukkelijke toestemming van het hogeschoolbestuur en is geen recht. Ze heeft een tijdelijk karakter en wordt jaarlijks geëvalueerd. Als je gedurende 4 jaar de gangbare salarisschaal kreeg of de leeftijd van 55 jaar bereikt met toepassing van de gangbare salarisschaal, dan verwerf je het recht om die verder te genieten. Als je de gangbare salarisschaal geniet, val je onder de gewone cumulatieregeling.

Naar boven

Lesgeven in meerdere hogescholen

Je mag verspreid over meerdere hogescholen een opdracht van meer dan 100% hebben. Je wordt ook voor je opdracht boven de 100% betaald. Je moet uiteraard voldoen aan de cumulatieregeling.

Lesgeven aan een hogeschool en in een ander onderwijsniveau

Als je voldoet aan de cumulatieregeling voor het hoger onderwijs, kan je zowel aan een hogeschool als in een ander onderwijsniveau lesgeven. Vanuit het standpunt van het andere onderwijsniveau doet de opdracht in het hoger onderwijs er niet toe.

Naar boven

Onverenigbaarheden

Je hogeschoolbestuur legt in een reglement of in het arbeidsreglement de regels vast met betrekking tot het uitoefenen van nevenactiviteiten die geheel of gedeeltelijk onverenigbaar zijn met je tewerkstelling aan de hogeschool. De regeling over onverenigbaarheden staat los van de cumulatieregeling. De hogeschool kan vaststellen dat er een onverenigbaarheid is ook als de totale omvang van je opdracht aan de hogeschool en je nevenactiviteit minder dan 120% bedraagt.

Onverenigbare activiteiten zijn bezoldigde of onbezoldigde activiteiten die:

  • Leiden tot een tegenstrijdigheid van belangen bij het personeelslid
  • Schade berokkenen aan de hogeschool
  • Belemmeren dat de opdracht aan de hogeschool naar behoren uitgevoerd wordt

Het volume van de opdracht speelt hierbij in principe geen rol, tenzij dit in het reglement zou vastgelegd zijn.

Het reglement of arbeidsreglement moet ten minste de volgende elementen vastleggen:

  • De procedure voor het vaststellen van een onverenigbaarheid. Die procedure waarborgt je hoorrecht en voorziet in een beroepsprocedure;
  • De gevolgen die verbonden zijn aan het uitoefenen van onverenigbare activiteiten.

Het is de bedoeling dat je in onderling overleg met je hogeschool een oplossing zoekt wanneer de hogeschool vaststelt dat er een onverenigbaarheid is. Als dat niet mogelijk is en je weigert - na de procedure te hebben doorlopen - een einde te maken aan de vastgestelde en voortdurende onverenigbaarheid, dan kan je hogeschoolbestuur je aanstelling of benoeming definitief en volledig ambtshalve beëindigen. Ben je benoemd, dan betaalt het hogeschoolbestuur de werkgevers- en werknemersbijdragen die nodig zijn voor de werkloosheidsverzekering, de ziekteverzekering (sector uitkeringen) en de moederschapsverzekering.

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina’s

Regelgeving