Coronavirus: informatie voor ouders


Gezondheid

De lessen

Opvang

Leren en werken

Organisatie en ondersteuning

Examens

Huisonderwijs

Tips en vragen

Een kind op school, jouw kind of een leraar test positief op het coronavirus. Wat nu?

De contactopspoorders contacteren het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (het CLB) als iemand op school besmet is met het coronavirus. Zij zoeken uit met wie de zieke contact had via een contactonderzoek. Zo gaan ze na of die personen waarmee de zieke contact had ook besmet zijn én welke maatregelen zij moeten nemen. 

Het CLB heeft daarvoor een stappenplan. Dat stappenplan gebruiken ze ook bij andere besmettelijke ziektes. 

Wat doen contactopspoorders en het CLB?

 • Het CLB gaat de contacten van de zieke binnen de school na én belt hen, de ouders, voogd of opvoedingsverantwoordelijke.
 • De contactopspoorders gaan de contacten van de zieke buiten de school na en contacteert hen telefonisch of via sms. Let op voor misbruiken:
  • Enkel het nummer 02 214 19 19 zal bellen.  
  • Sms'en gebeurt enkel via 8812.

Wat na het contactonderzoek?

 • Je kind kan op basis van de informatie uit het contactonderzoek in quarantaine worden gezet. Dat gebeurt ook als je zelf ziek bent. Je kind is dan gewettigd afwezig. Je krijgt daarvoor een afwezigheidsattest.
 • Tijdens de quarantaine is het de bedoeling dat je kind thuisblijft en sociale contacten vermijdt.
 • Wordt je kind niet ziek tijdens de quarantaine, dan kan het nadien terug naar school.
 • Wordt je kind ziek tijdens de quarantaine, dan komt je kind niet naar school. De periode van afwezigheid wordt verlengd met een ziekteattest van je huisdokter.

Meer info over het contactoverzoek

Naar boven

Jouw kind is vermoedelijk besmet met het coronavirus. Wat nu?

Als ouder meld je aan het CLB dat je kind vermoedelijk besmet is met het coronavirus. De testresultaten zijn op dat moment nog niet binnen.

In afwachting van het resultaat, kan je kind niet naar school. De CLB-arts zal contact opnemen met de behandelde arts van je kind.

Als er een sterk vermoeden is van besmetting, beslist de CLB-arts om de nauwe contacten (vriendjes) van je kind, in afwachting van het testresultaat, ook tijdelijk niet naar school te laten komen. Is het vermoeden niet zo sterk, dan wacht de CLB-arts het testresultaat af om de maatregelen voor contacten op school te bepalen.

Naar boven

Wat leert je kind?

 • Je kind leert dingen die ze echt nodig hebben voor volgend schooljaar. De leraar geeft zowel gekende als nieuwe leerstof. 

Meer over:

Naar boven

Mag jij het lesmateriaal op school afhalen?

 • Het is nog altijd de bedoeling om zoveel mogelijk onnodige verplaatsingen te vermijden:

  • De school van je kind moet eerst en vooral nagaan of ze lesmateriaal digitaal of per post kunnen bezorgen
  • Lukt dit niet, dan mag een leraar het lesmateriaal bij je thuis brengen.
  • Kan ook dat niet, dan mag jij of je kind zelf het lesmateriaal afhalen.
 • Brengt een leraar het lesmateriaal bij je thuis of ga jij het lesmateriaal op school afhalen, hou dan rekening met de voorzorgsmaatregelen.

Naar boven


Je kind krijgt geen les op school. Heeft je kind nu vakantie?

Neen. De lessen zijn geschorst. Leerlingen krijgen les vanop afstand. Lees meer over wat dit betekent voor jou als ouder.

Bekijk ook:

Internettoegang voor je kind

Kan je kind zijn schooltaken niet doen omdat je thuis niet over internet beschikt? Neem contact op met de school.  Je school kan bij Telenet en Proximus een logincode aanvragen voor internet.

Naar boven

Kan je je kind nog inschrijven?

 • Inschrijvingen voor het basis- en secundair onderwijs gebeuren vanop afstand, bijvoorbeeld digitaal. Informeer je bij de school.
 • Als je kind al ingeschreven is, blijft het ingeschreven.
 • Als de inschrijvingsperiode voor voorrangsgroepen nog niet afgelopen was op 16 maart, loopt die verder eens de inschrijvingen opnieuw beginnen.
 • Opendeurdagen gaan niet door.
 • Een school kan uitzonderlijk ouders en kandidaat-leerlingen op school ontvangen (max. 3 personen tegelijk).  Dat kan alleen wanneer geen andere leerlingen aanwezig zijn, op afspraak en volgens de nodige veiligheidsmaatregelen. Dit is enkel bedoeld voor wie verminderde toegang heeft tot digitale alternatieven.

Naar boven

Opvang van je kind

Naar boven

Mogen grootouders hun kleinkinderen opvangen?

Sommige grootouders jonger dan 65 jaar mogen hun kleinkinderen opvangen onder bepaalde voorwaarden. De grootouders:

 • Zijn jonger dan 65 jaar
 • Hebben geen ernstige medische aandoening
 • Behoren niet tot de risicogroep
 • Maken deel uit van jullie contactbubbel

Andere grootouders vangen de kleinkinderen beter niet op. Waarom?  De grootouders:

Toch nog twijfels of je de grootouders kan inschakelen voor de opvang van kleinkinderen? In enkele stappen kan je zien of het verstandig. 

Naar boven

Opvang van kinderen van ouders uit de buurlanden

 • Ouders uit de buurlanden van wie het kind in Vlaanderen school loopt, kunnen van de opvang op school gebruik maken op voorwaarde dat de kinderen behoren tot de doelgroep en ze een attest van de school hebben. De verplaatsing van de ouders wordt dan als een essentiële verplaatsing beschouwd.
 • Ook bij het herstarten van de lessen op school, kunnen leerlingen, studenten en stagairs uit buurlanden naar België komen. Lees meer.

Naar boven

Wat doet de school als je kind ziek wordt op school of in de opvang?

 • Word je kind ziek op school? Dan contacteert de school je om hem op te halen.
 • Je kind wordt meteen uit de klas gehaald en in een apart lokaal in afzondering geplaatst tot je je kind kan komen halen. Het lokaal en het materiaal waarmee je kind in contact kwam worden ontsmet.
 • Laat je kind testen bij de huisarts of in een triagecentrum. Als de test positief is, wordt iedereen met wie de zieke contact had opgespoord (contactopsporing). Die personen volgen de richtlijnen van het CLB.

Naar boven

Kan je kind op internaat blijven?

Internaten blijven open en behouden hun normale werking.

Naar boven

Mag mijn kind in duaal leren of leren en werken gaan werken?

Je kind kan de opleiding op de werkplek opnieuw aanvatten, maar alleen als er een aantal voorwaarden vervuld zijn. Lees meer over de voorwaarden voor hervatting.

Naar boven

Mag je kind stage lopen in het secundair onderwijs?

De stages in het voltijds onderwijs (zowel gewoon als buitengewoon secundair onderwijs) kunnen terug opstarten van zodra de betrokken bedrijven terug opstarten. Contacteer je school als je vragen hebt over de stage van je kind.

Naar boven

Schoolvervoer

 • Scholen voor gewoon onderwijs beslissen zelf of ze busvervoer voor de leerlingen voorzien.
 • Je kind moet terecht kunnen in de opvang van hun buitengewone school. Daarom blijven de ritten voorzien door De Lijn uitgevoerd. Het transport via collectief vervoer (‘de busdienst’) van leerlingen in het buitengewoon onderwijs gaat dus door.

Naar boven

Kan je nog terecht bij het CLB?

 • De centra voor leerlingenbegeleiding (CLB’s) blijven bereikbaar via telefoon, e-mail of CLBch@t voor vragen van leerlingen, ouders en scholen. 
 • Vaccineren en inhaalvaccinaties krijgen bij de heropstart van de normale CLB-werking prioriteit. 
 • Gesprekken blijven mogelijk. Het CLB zal wel telkens de afweging maken of face-to-face contacten in het CLB kunnen doorgaan. In de meeste gevallen zullen de gesprekken telefonisch of via een ander medium verlopen.
 • CLB’s blijven contact houden met leerlingen in moeilijke en verontrustende situaties en leerlingen met psychosociale problemen.
 • CLBch@t en Onderwijskiezer blijven bereikbaar voor leerlingen en ouders.

Naar boven

Bednet

Gaat het Bednet-traject van je kind door? Kan je Bednet aanvragen voor je kind? 

Nieuwe aanvragen en plaatsingen bij Bednet zijn voorlopig niet mogelijk. De werking van de organisatie is volledig gebaseerd op het live volgen van het klas – en lesgebeuren via een webcamconnectie. Volgens de Vlaamse richtlijnen worden alle lessen in de scholen opgeschort. Dat wil zeggen dat de reguliere werking van Bednet vzw voorlopig ook niet kan doorgaan. Als de lessen hervatten, zal het Bednet-traject hervatten zoals voorzien. Neem zeker contact op met Bednet als je bijkomende vragen hebt, via info@bednet.be

Meer info op de website van Bednet.

Naar boven

Gaan de toelatingsexamens arts en tandarts door?

De toelatingsexamens arts en tandarts worden verplaatst naar dinsdag 25 augustus (arts) en 26 augustus (tandarts). De examens worden voor de eerste keer digitaal afgenomen, mogelijk op verschillende locaties verspreid over heel Vlaanderen. Ten laatste midden juli wordt bekend gemaakt waar de toelatingsexamens doorgaan. De examencommissie neemt zoveel mogelijk maatregelen om het examen in gezonde en veilige omstandigheden te laten doorgaan.

Meer info op de website toelatingsexamenartstandarts.be.

Naar boven

Examencommissie secundair onderwijs

Het examencentrum gaat weer open op 26 mei. Wat met geplande examens? Wanneer kan je het examen inhalen? Vind je antwoord op de website van de examencommissie.

Naar boven

Kan je huisonderwijs geven, los van de school? Hoe regel je dit en wat met examens?

Wat is huisonderwijs? 

In België is er leerplicht voor kinderen van 6 tot 18 jaar. Dat is geen schoolplicht. De meeste leerplichtige kinderen volgen les in een door de overheid erkende school, maar huisonderwijs is ook mogelijk. Je kan als ouder zelf lesgeven aan je kind(eren) of ze kunnen de leerstof zelf verwerken via zelfstudie. Lees meer over de organisatie van huisonderwijs.

Wanneer is huisonderwijs mogelijk? 

Huisonderwijs start bij het begin van het schooljaar. Dat betekent dat je kind normaal gezien in de loop van het schooljaar niet kan overstappen van onderwijs op school naar huisonderwijs. 

Uitzonderlijk kan het wel in de loop van het schooljaar: 
Breng het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) op de hoogte van je plannen. Het CLB kan dan binnen de 10 werkdagen een gemotiveerd bezwaar indienen bij het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI). Doen ze dat niet, dan kan je in de loop van het schooljaar overstappen naar huisonderwijs. Een open dialoog met het CLB kan een bezwaar vaak voorkomen.  

Hoe aanvragen? 

Als je kiest voor huisonderwijs bij het begin van het schooljaar, dan moet je ten laatste op de 3e schooldag van het schooljaar een verklaring van huisonderwijs indienen bij AGODI.  

Bij een overstap naar huisonderwijs in de loop van het schooljaar moet je de verklaring van huisonderwijs ten laatste op de dag dat het huisonderwijs start, indienen bij AGODI. Een verklaring van huisonderwijs geldt voor één schooljaar (tot 31 augustus). Zolang je huisonderwijs organiseert, moet je bij het begin van elk schooljaar opnieuw een verklaring indienen. 

Opgelet: Stuur het formulier voor huisonderwijs enkel digitaal door naar huisonderwijs.agodi@vlaanderen.be.  

Huisonderwijs stopzetten

Wil je het huisonderwijs tijdens het schooljaar stopzetten? Breng AGODI op de hoogte van de stopzetting en zorg voor een inschrijving in een erkende school.  

Geen combinatie met school mogelijk 

Je kind kan niet tegelijkertijd ingeschreven zijn in een erkende school en huisonderwijs volgen. Wil je je kind inschrijven voor huisonderwijs dan moet je je kind ook uitschrijven op zijn school. Je kan je kind herinschrijven in de school voor het schooljaar 2020-2021 op voorwaarde dat er nog plaats is. 

Examens – Studiebekrachtiging

Kinderen die huisonderwijs volgen, moeten op regelmatige tijdstippen deelnemen aan de examens van de Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap. Huisonderwijs voorziet geen jaarlijkse studiebekrachtiging. Lees meer over controle en examens

Meer informatie

Huisonderwijs voor leerplichtige leerlingen

Naar boven

Hoe spreek je met je kind over het coronavirus?

 • Luister naar je kind.
 • Geef emoties een plek.
 • Benadruk de zelfredzaamheid.
 • Zeg enkel wat je zeker weet.
 • Vertel ook positieve dingen. De overheid neemt maatregelen om ons te beschermen. Dokters en verpleegkundigen verzorgen zieken.

Lees meer over hoe je met je kind over het coronavirus spreekt.

Naar boven

Wat kan je als ouder doen?

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina's

Websites