Coronavirus: informatie voor ouders

 • De Nationale Veiligheidsraad heeft op dinsdagavond 17 maart verstrengde maatregelen in de strijd tegen het coronavirus aangekondigd. Op 27 maart heeft de Veiligheidsraad de maatregelen verlengd tot en met zondag 19 april. Wat het onderwijs betreft, heeft de Veiligheidsraad beslist dat de lessen geschorst blijven en dat de scholen in opvang moeten voorzien.
 • Minister van Onderwijs Ben Weyts roept alle ouders op om hun kinderen maximaal thuis op te vangen.
 • Enige uitzondering vormen de kwetsbare kinderen in het buitengewoon onderwijs en de internaten. Voor hen blijft opvang hoe dan ook voorzien.

 

Opvang van je kind

 • Zolang het lukt, voorziet je school opvang tijdens de normale schooluren (inclusief voor- en naschoolse opvang).

  • Voor opvang tijdens de normale schooluren kan de school geen kosten aanrekenen. Voor de voor- en naschoolse opvang blijven de geldende afspraken van kracht.
 • Zieke kinderen blijven thuis. 
 • Als je kind ziek wordt tijdens de opvang, vangt de school het op in een afzonderlijke ruimte, contacteren ze je onmiddellijk en kom je het ophalen.
 • Hou je kind zo veel mogelijk thuis. Het principe is: als je thuis werkt, vang je je kind thuis op. Bij twijfel, enkel in uitzonderlijke situaties, staat het de school vrij een attest of bevestiging van de werkgever vragen.
 • Kinderen van leraren gaan naar de opvang waar ze schoollopen.
 • Tijdens de opvang kan de school alternatieve vormen van leren voorzien. Die tellen niet mee voor het rapport van je kind. De school informeert je over de afspraken.

Voor wie voorziet je school opvang?

Er zijn 3 groepen van gezonde leerlingen voor wie je school opvang voorziet:

 • Kinderen van wie de ouder(s) een job in een cruciale sector (zorg, veiligheid, voedingsnijverheid, distributie ...) uitoefenen. Zij hebben niet de mogelijkheid om thuis te werken. Ze nemen nu de zorg op van zieken en mensen die hulp nodig hebben, zorgen ervoor dat iedereen naar de winkel kan ... Het is daarom letterlijk van levensbelang dat hun kinderen op school worden opgevangen.
 • Kinderen in het buitengewoon onderwijs, de onderwijsinternaten, de MPIGO’s en de IPO’s van het gemeenschapsonderwijs. Zij zijn medisch en/of sociaal kwetsbaar en moeten opgevangen worden. De overheid informeert zo snel mogelijk onder welke modaliteiten dat kan.
 • Kinderen in een kwetsbare thuissituatie. De school schat zelf in over wie dat gaat. Voor die kinderen is opvang thuis geen veilige optie. De school gaat daarover in overleg met het CLB en de ouders.

Meer info over de cruciale sectoren vind je in het ministerieel besluit over dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken.

Naar boven

Hoe verloopt de opvang in de paasvakantie?

Het algemene principe blijft ook in de paasvakantie dat kinderen en jongeren zo veel mogelijk thuis worden opgevangen.

Voor basisschoolkinderen voor wie dat niet kan, nemen de lokale besturen, in nauw overleg met het Agentschap Opgroeien de regie in handen.

Het gaat om deze 3 groepen van gezonde leerlingen:

 • Kinderen van ouders met een beroep in een cruciale sector
 • Kinderen in een kwetsbare thuissituatie
 • Er worden alternatieve regelingen uitgewerkt voor kinderen zonder andere opvangmogelijkheid. In het bijzonder voor kinderen uit het buitengewoon onderwijs met medische en/of sociale zorgnoden, voor kinderen uit de onderwijsinternaten, de MPIGO’s en de IPO’s van het gemeenschapsonderwijs. De gesprekken daarover lopen nog.

Zit je kind in het secundair onderwijs en behoort het tot één van bovenstaande situaties? Dan kan je terecht bij een meldpunt dat door je lokaal bestuur wordt georganiseerd. Zij zoeken een oplossing op maat van jou en je kind.

Voor de andere kinderen secundair blijft gelden: blijf thuis tijdens de vakantie.

Tijdens de paasvakantie heeft je kind ook effectief vakantie. Je kind mag dan geen alternatieve vormen van leren aangeboden krijgen. De invulling van de vakantieopvang bestaat uit sport en spel, maximaal rekening houdend met de geldende voorzorgsmaatregelen.

Naar boven

Schoolvervoer

 • Scholen voor gewoon onderwijs beslissen zelf of ze busvervoer voor de leerlingen voorzien.
 • Je kind moet terecht kunnen in de opvang van hun buitengewone school. Daarom blijven de ritten voorzien door De Lijn uitgevoerd. Het transport via collectief vervoer (‘de busdienst’) van leerlingen in het buitengewoon onderwijs gaat dus door.

Naar boven

De lessen zijn geschorst. Heeft mijn kind nu vakantie?

 • Nee. De lessen zijn geschorst, maar je school kan ervoor kiezen om, in de mate van het mogelijke, alternatieve vormen van leren te organiseren. De school informeert je hierover.
 • De school houdt voor het geven van de opdrachten aan leerlingen rekening met de mogelijkheden thuis. Zo kan de school ervoor kiezen om te werken via digitale leerplatformen of leerlingen uitnodigen om op school pakketten af te halen.
  • Als je een pakket gaat afhalen, moet de school alle hygiënische voorzorgsmaatregelen in acht nemen. De school laat de leerlingen in shiften komen, laat de leerlingen niet in één zaal wachten en respecteert social distancing.
  • Kan je kind zijn schooltaken niet doen omdat je thuis niet over internet beschikt? Neem contact op met de school.  Je school kan bij Telenet en Proximus een logincode aanvragen voor internet.
 • De taken zijn bedoeld om de aangeleerde leerstof te begrijpen en te onderhouden. Het mag niet gaan om nieuwe leerstof.
 • Motiveer je kind om de taken te maken. Zo verliezen ze de binding met de school en de leerstof niet en kunnen ze zodra de lessen terug op school starten zonder veel moeite de draad terug oppikken. 
  Bekijk ook: 
 • Heb je vragen over het aantal opdrachten? Neem dan eerst contact op met de directie van je school en zoek samen naar een oplossing. Maak het zo concreet mogelijk door bijvoorbeeld een grotere spreiding van de opdrachten voor je kind te vragen.
 • De taken zijn niet verplicht en tellen niet mee voor het rapport.

Naar boven

Inschrijvingen

 • Inschrijvingen voor het basis- en secundair onderwijs zijn opgeschort vanaf maandag 16 maart tot en met 5 april in scholen waar je ter plekke moet inschrijven.
 • Scholen kunnen er tijdens deze periode voor kiezen om (alsnog) digitaal inschrijven mogelijk te maken. Informeer je bij de school.
 • Als je kind al ingeschreven is, blijft het ingeschreven.
 • Als de inschrijvingsperiode voor voorrangsgroepen nog niet afgelopen was op 16 maart, loopt die verder eens de inschrijvingen opnieuw beginnen.
 • Geplande opendeurdagen gaan voorlopig niet door.

Naar boven

Gaan de toelatingsexamens arts en tandarts door?

Ja, voorlopig gaan de toelatingsexamens arts en tandarts door zoals gepland. De organisatoren volgen de situatie rond de verspreiding van het coronavirus op de voet. Indien nodig zullen ze gepaste maatregelen nemen en communiceren via de website toelatingsexamenartstandarts.be.

Naar boven

Mag mijn kind in duaal leren of leren en werken gaan werken?

Schorsing overeenkomsten

Alle overeenkomsten (tenzij uitzonderingen, zie verder) in alternerende opleidingen (OAO’s, SAO’s en deeltijdse arbeidsovereenkomsten in duaal leren, DBSO en Leertijd) worden met onmiddellijke ingang tijdelijk geschorst. Deze maatregel geldt voorlopig tot en met 5 april. De overeenkomst wordt volledig geschorst wegens overmacht, er is geen leervergoeding verschuldigd. De onderneming dient een aanvraag voor tijdelijke werkloosheid in (zie onder).

Uitzonderingen

Een uitzondering wordt enkel toegestaan voor leerlingen die opgeleid worden in cruciale sectoren en essentiële diensten. Het gaat dan om de handelszaken, private en publieke bedrijven en diensten die noodzakelijk zijn voor de bescherming van de vitale belangen van de natie en de behoeften van de bevolking. De volledige lijst vind je terug in een federaal ministerieel besluit van 23 maart 2020.

Overeenkomsten in dergelijke ondernemingen en diensten kunnen onder bepaalde voorwaarden verder lopen, namelijk:

 • Als de opleiding op de lijst staat van opleidingen in duaal leren/leren en werken waarvoor de overeenkomsten in essentiële diensten mogen verderlopen én
 • Wanneer de betrokken sector het mogelijk acht en wenselijk vindt dat de werkplekcomponent wordt verdergezet én
 • Wanneer de onderneming het opportuun vindt om de opleiding op de werkplek verder te zetten en de beschermingsmaatregelen kan garanderen.

Leerlingen die ziek zijn, behoren tot een risicogroep of die samenleven met personen die behoren tot een risicogroep nemen best contact op met de huisarts, en volgen het advies van de huisarts.

Als de sector of werkplek acht dat het niet mogelijk is om de overeenkomst nog verder te laten lopen, wordt deze geschorst na overleg met alle betrokken partijen. 

Tijdelijke werkloosheid

Als ondernemingen hun werkzaamheden (moeten) stopzetten ingevolge de maatregelen van de nationale veiligheidsraad, wordt de overeenkomst geschorst. Ondernemingen vragen voor hun leerlingen met een OAO of deeltijdse arbeidsovereenkomst (DA) tijdelijke werkloosheid aan (zoals voor gewone werknemers).

Ook ondernemingen die hun werkzaamheden verderzetten, maar waar de OAO of DA wordt geschorst ingevolge de beslissing van de Vlaamse overheid raden we aan om voor de leerlingen met een OAO of DA tijdelijke werkloosheid aan te vragen. De RVA beslist of de tijdelijke werkloosheid wordt aanvaard en bijgevolg uitkeringen worden toegekend. 

Voor meer informatie (onder andere in verband met tijdelijke werkloosheid) kan je terecht op de website van SYNTRA Vlaanderen.

Wat met leerlingen in de aanloopfase?

Alle trajecten aanloopfase op een reële werkplek of bij een externe organisator worden geschorst vanaf 18 maart. Naar analogie met de stages, is er wel een uitzondering voor leerlingen die naar een reële werkplek gaan in de gezondheidssector (voor zover daar de nodige beschermingsmiddelen in acht worden genomen). De leerlingen kunnen voor het volledige traject beroep doen op de opvang georganiseerd door de school, en de facultatieve alternatieven voor de lessen als beschreven op deze pagina. 

Naar boven

Wat met stages en trajecten duaal leren/leren en werken in het secundair onderwijs?

In overleg met de vakbonden, onderwijskoepels, het GO! en de overheid werd een overzicht gemaakt van opleidingen binnen de essentiële diensten waarbinnen stages en trajecten duaal leren/leren en werken kunnen doorgaan tijdens de coronamaatregelen. De voorwaarde blijft dat alle beschermingsmaatregelen voor de leerling genomen kunnen worden.

Stages in de zorgsector

Het Agentschap Zorg en Gezondheid somt een aantal minimale voorzorgsmaatregelen op ter bescherming van het personeel. Als die niet kunnen worden gegarandeerd voor de leerlingen, is het aangewezen de opleidingsovereenkomst tijdelijk te schorsen. Om de leerling geen onnodig risico te laten lopen, maar ook om de patiënten niet extra in gevaar te brengen.

Omdat in de zorgsector momenteel stagebegeleiders niet fysiek naar de stageplaatsen mogen, ondersteunen zij de leerlingen, cursisten of studenten maximaal online. De onderwijsinstellingen moeten daarvoor de nodige middelen voorzien. De opdracht van de stagebegeleider wordt besproken op het lokaal onderhandelingscomité.

Buitenlandse stages

 • Alle buitenlandse stages worden geschorst. 
 • Voor vragen rond Erasmus+, neem je contact op met je dossierverantwoordelijke bij EPOS. Bekijk ook de website van EPOS.

Naar boven

Bednet

Gaat het Bednet-traject van mijn kind door? Kan ik Bednet aanvragen voor mijn kind? 

Nieuwe aanvragen en plaatsingen bij Bednet zijn niet mogelijk tot 31 maart 2020. De werking van de organisatie is volledig gebaseerd op het live volgen van het klas – en lesgebeuren via een webcamconnectie. Volgens de Vlaamse richtlijnen worden alle lessen in de scholen opgeschort. Dat wil zeggen dat de reguliere werking van Bednet vzw voorlopig ook niet kan doorgaan. Als de lessen hervatten, zal het Bednet-traject hervatten zoals voorzien. Neem zeker contact op met Bednet als je bijkomende vragen hebt, via info@bednet.be

Meer info op de website van Bednet.

Naar boven

Opvang Nederlandse kinderen in Vlaamse school

Nederlandse ouders van wie het kind in Vlaanderen school loopt, kunnen enkel van de opvang op school gebruik maken als ze zelf verplaatsingen maken over de grens voor woon-werkverkeer. Alleen in dat geval kan hun kind dus 'meerijden' naar België. Verplaatsingen in het kader van onderwijs worden nu immers beschouwd als niet-essentiële verplaatsingen.

Belgische kinderen die in Nederland school lopen, kunnen enkel via digitale of andere weg contact houden en hoeven de verplaatsingen sowieso niet meer te maken. In Nederland zijn de scholen immers gesloten en is er geen opvang voorzien.

Naar boven

Examencommissie secundair onderwijs

Het examencentrum sluit tot 30 april. Wat met geplande examens? Wanneer kan je het examen inhalen? Vind je antwoord op de website van de examencommissie.

Naar boven

Kan je kind op internaat blijven?

Internaten blijven open en behouden hun normale werking.

Naar boven

Kan je nog terecht bij het CLB?

 • De centra voor leerlingenbegeleiding (CLB’s) blijven bereikbaar via telefoon, e-mail of CLBch@t voor vragen van leerlingen, ouders en scholen. 
 • De vaccinaties en de systematische contactmomenten worden uitgesteld tot na de paasvakantie. Vaccineren en inhaalvaccinaties zullen bij de heropstart van de normale CLB-werking prioriteit krijgen.
 • Gesprekken blijven mogelijk. Het CLB zal wel telkens de afweging maken of face-to-face contacten in het CLB kunnen doorgaan. In de meeste gevallen zullen de gesprekken telefonisch of via een ander medium verlopen.
 • CLB’s blijven contact houden met leerlingen in moeilijke en verontrustende situaties en leerlingen met psychosociale problemen.
 • CLBch@t en Onderwijskiezer blijven bereikbaar voor leerlingen en ouders.

Naar boven

Hoe spreek je met je kind over het coronavirus?

 • Luister vooral.
 • Geef emoties een plek.
 • Benadruk de zelfredzaamheid.
 • Blijf bij de feiten.
 • Benoem ook de positieve dingen zoals: De overheid neemt maatregelen, hulpverleners staan klaar om zieken op te vangen en verdere besmetting in te dijken.

Lees meer over hoe je met je kind over het coronavirus spreekt.

Naar boven

Wat doet de school wanneer je kind ziek wordt tijdens de opvang?

 • Als je kind ziek wordt tijdens de opvang, vangt de school het op in een afzonderlijke ruimte, contacteren ze je onmiddellijk en kom je het ophalen.
 • Je contacteert telefonisch de huisarts.
 • De huisarts zal op basis van een aantal criteria die aan bod komen tijdens het telefonisch gesprek, beslissen wat er moet gebeuren: thuis in quarantaine uitzieken of naar het ziekenhuis sturen. 
 • De huisarts of het ziekenhuis volgt de gezondheidssituatie verder op. Zolang iemand ziek is, gaat die niet terug naar de opvang van school en blijft die in quarantaine thuis of in het ziekenhuis.
 • Testen worden niet meer voor alle gevallen van mogelijke besmettingen gedaan. De testen worden voorbehouden voor mensen uit de zorgsector en ernstig zieke mensen. 
 • De huisarts moet geen contact meer opnemen met AZG. Scholen worden niet meer door het AZG gecontacteerd wanneer er een mogelijke besmetting is. Het komt er nu vooral op aan, dat iedereen met luchtwegklachten thuis blijft.

Lees de volledige procedure op de website van Sciensano.

Naar boven

Wat kan ik als ouder doen?

Naar boven

Meer informatie of vragen?

Algemene info en veelgestelde vragen: www.info-coronavirus.be.

Heb je nog een vraag?

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina's

Voor directies en administraties

Voor ouders

Voor onderwijspersoneel

Regelgeving

Websites