Coronavirus: informatie voor onderwijspersoneelKan ik corona-ouderschapsverlof aanvragen?

Tijdens de periode die loopt van 11 mei 2020 tot en met 30 juni 2020 kan je corona-ouderschapsverlof opnemen. Je vraagt het ten minste 3 werkdagen op voorhand aan bij je werkgever.

Naar boven

Ik ben hoogzwanger en werk van thuis uit door heirkracht (code D046) op advies van mijn dokter. Kan mijn afwezigheid door heirkracht omgezet worden in prenataal verlof?

Neen, dat kan niet. De periode van heirkracht wordt beschouwd als een gewerkte periode en heeft geen invloed op het bevallingsverlof.

Naar boven

Ben ik als tijdelijk personeelslid met een contract tot en met 30 juni verzekerd als ik na die datum deelneem aan deliberaties?

 • Een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur (TADD)? Je bent verzekerd zoals, vastbenoemde personeelsleden, voor alle activiteiten en opdrachten tijdens de zomervakantie.
 • Een tijdelijk aanstelling van bepaalde duur (TABD)? Je bent verzekerd tot een week na het einde van het schooljaar voor activiteiten die te maken hebben met het voorbije schooljaar.

Naar boven

Wat met de lessen?

 • Lessen op school kunnen herstarten voor bepaalde leerlingen als dat op een voldoende veilige en haalbare manier kan. De andere leerlingen krijgen nog steeds vanop afstand les.

Naar boven

Mag ik lesmateriaal aan huis brengen?

 • Het is nog altijd de bedoeling om zoveel mogelijk onnodige verplaatsingen te vermijden:

  • Je directeur gaat eerst in het schoolteam na of leerlingen de pakketten en materiaal digitaal of per post kunnen ontvangen.
  • Dan gaat je directeur na of leraren het materiaal aan de leerlingen kunnen bezorgen.
  • Pas in laatste instantie kunnen leerlingen of ouders het lesmateriaal afhalen.
 • Je mag in functie van je beroep de verplaatsingen maken en dus zelf materiaal aan je leerlingen bezorgen. Ook leerlingen of hun ouders mogen zelf de verplaatsingen naar school maken om materiaal op te halen. In beide gevallen hou je rekening met de voorzorgsmaatregelen

Naar boven

Aanwezigheid op school

 • Gezonde personeelsleden blijven aan het werk. Over de invulling van je takenpakket (op school of thuis) maakt de school afspraken in het lokaal overlegcomité. Het is daarbij van belang de pedagogische opdracht van leraren te respecteren.
 • Als je je zorgen maakt omdat je behoort tot een risicogroep, kun je een beroep doen op code D046 (heirkracht). Je meldt dat aan de werkgever. Die kan een attest vragen van een arts ter bevestiging vóór de gevraagde code toe te kennen. Je kunt in dat geval van thuis werken.
 • De GEES geeft aan dat samenleven met personen die tot de risicogroep behoren, geen obstakel vormt voor aanwezigheid op school. Behalve als de behandelende arts van de risicopatiënt dat anders beoordeelt.
 • Wie behoort tot de risicogroep?
 • Ben je zwanger? De arts bepaalt of je op school aanwezig mag zijn of van thuis uit werkt. 
 • Als je ziek bent, blijf je thuis. Vanaf 20 mei is een ziekteattest weer nodig, net zoals dat vóór de schorsing van de lessen het geval was. Vervanging kan volgens de bestaande regels.
 • Als je in verschillende scholen tewerkgesteld bent, beperk je je tot werken in 1 school. De school gaat daarover met de directies van de andere scholen in overleg. Hetzelfde geldt voor ondersteuningsnetwerken.
 • Ondersteuners, ICT-coördinatoren en CLB-personeel blijven aan de slag en krijgen toegang tot de school.
 • Je salaris blijft doorbetaald en je blijft in dienstactiviteit.

Naar boven

Wat met de tijdelijke aanstelling van doorlopende duur (TADD)?

Opbouw dienstanciënniteit voor TADD

Om het TADD-recht te verwerven moet een personeelslid in hetzelfde ambt binnen de scholengemeenschap 580 dagen hebben opgebouwd, waarvan 400 effectief gepresteerde dagen (in de overgangsregeling is de voorwaarde 720 dagen waarvan 600 effectief gepresteerd).  

Alle dagen in de periode van schorsing van de lessen naar aanleiding van de coronacrisis waarop je een aanstelling hebt, tellen mee voor de gewone dienstanciënniteit, dus voor de 580 (of 720) dagen. 

Voor de 400 (of 600) effectief gepresteerde dagen blijft de algemene regel van kracht. Dat betekent voor deze mogelijke situaties: 

 • Personeelslid werkt, thuis en/of op school? De dagen tellen als effectief gepresteerde dagen.  
 • Personeelslid is met profylactisch verlof? De dagen tellen als effectief gepresteerde dagen. 
 • Personeelslid is thuis moeten blijven om preventieve redenen (met dienstonderbreking 'heirkracht')? De dagen tellen als effectief gepresteerde dagen. 
 • Personeelslid is met ziekteverlof? De dagen tellen niet als effectief gepresteerde dagen.

Hoe kan je aanmelden?

De gewone regels blijven gelden: je kandidatuur uiterlijk op 15 juni indienen via een aangetekende brief. 

Bpost aanvaardt nog steeds aangetekende brieven in de postkantoren, die op weekdagen open blijven. De postbedeling blijft ook doorlopen. De postbode bezorgt aangetekende brieven en blijft op afstand van de klant. Hij tekent zelf voor ontvangst in aanwezigheid van de klant.

Kan de beoordeling of een kandidaat een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur krijgen, nog binnen de voorziene termijn?

De regelgeving blijft van kracht, zonder wijzigingen. De beoordeling kan binnen de voorziene termijn worden toegekend. Dat kan met een schriftelijk verslag of met een mondeling gesprek, met naleving van de geldende regels voor social distancing. Het kan ook met een videogesprek. De afspraken voor de beoordeling die al lokaal in de scholengemeenschap of het schoolbestuur zijn gemaakt, blijven ook onverkort van toepassing.

Een traject tot bijsturing ingevolge al vastgestelde werkpunten loopt door, als dat al meegedeeld is aan het betrokken tijdelijke personeelslid en ook daadwerkelijk is opgestart voor de schorsing van de lessen. Tijdens de schorsing van de lessen en voor zover de aanstellingsperiode nog loopt, blijft het personeelslid immers aan het werk (in de opvang in de school, of thuis). De al gemaakte afspraken rond begeleiding en opvolging van de werkpunten blijven ook van kracht en worden maximaal gehonoreerd.

Meer info over TADD.

Naar boven

Opvang van kleuters

Hoe zorg je ervoor dat kleuters de voorzorgsmaatregelen volgen?

 • Kleuters kan je al spelenderwijs leren om afstand te houden en om voldoende hun handen te wassen.
 • Een pakket dat je hiervoor kan gebruiken is Handige Hans (met o.a. een liedje).
 • Zorg ervoor dat je met kleuters zoveel mogelijk kan buitenspelen.
 • Om te voorkomen dat er veel kinderen tegelijkertijd buiten zijn, kan je eventueel met een beurtrolsysteem werken. Dat laat toe om de kleuters te spreiden. Als het niet mogelijk is om buiten te spelen, zorg je ervoor dat je de ruimtes vaak verlucht.

Naar boven

Kan Bednet ingezet worden als digitale leeromgeving?

Nee, het is niet mogelijk om virtuele klaslokalen te maken voor alle leerlingen die thuis zijn. Lees waarom op de website van Bednet.

Naar boven

Hoe spreek ik met kinderen over het coronavirus?

Ook kinderen zijn ongerust nu het coronavirus continu in de media is. Ze horen, zien en lezen net zo goed het nieuws als volwassenen.

Naar boven

Ben ik verplicht om tijdens de voor-, naschoolse en woensdagnamiddagopvang toezicht te houden?

Toezicht in voor- en naschoolse opvang en op woensdagnamiddag is op vrijwillige basis.

Afspraken over taken moeten gemaakt worden in lokaal overlegcomité.

Naar boven

Kunnen leerkrachten uit het dko ingezet worden voor opvang in het leerplichtonderwijs?

Dat kan, als het vrijwillig gebeurt en de schoolbesturen van de academie en van de basis- of middelbare school ermee akkoord gaan. De (momenteel beperkte) werking van de academie mag niet in het gedrang komen.

Naar boven

Kan ik als tijdelijk personeelslid in de vakantie vrijwilligerswerk doen in een zomerschool en een vrijwillersvergoeding combineren met mijn uitgestelde bezoldiging of met een werkloosheidsuitkering?

Op de website van de Vlaamse overheid staat dat vrijwilligerswerk ook kan voor personeelsleden in het onderwijs en welke vergoeding daaraan is verbonden. Als iemand meer krijgt dan de grensbedragen, moet dat aangegeven worden.

Een vrijwilligersvergoeding is mogelijk in combinatie met uitgestelde bezoldiging. Er is contact opgenomen met de RVA voor wat de vraag betreft over de combinatie van een vrijwilligersvergoeding met een werkloosheidsvergoeding. Zodra het antwoord er is, vind je dat hier.

Naar boven

Vragen?

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina's

Voor ouders

Websites