Coronavirus: richtlijnen voor scholen en CLB's

 • Bereid je voor op schooljaar 2020-2021 met een plan met maatregelen per pandemieniveau. Lees meer.
 • De draaiboeken worden zo snel mogelijk geactualiseerd met de informatie uit de pandemiescenario's voor schooljaar 2020-2021. Hou Schooldirect en de socialemediakanalen Facebook en Twitter in de gaten.

Organisatie, personeel en ondersteuning

Afstandsleren

Werken en leren

Opvang

Naar boven

Een leerling/personeelslid test positief op het coronavirus. Wat nu?

Het callcentrum voor contactonderzoek contacteert het CLB en schakelt hen in voor het contactonderzoek. Het CLB volgt een dynamisch stappenplan. Dit stappenplan wijkt niet af van stappen die zij nemen bij andere besmettelijke ziektes.

Wat doe je als school?

 • Bespreek met het CLB/ de arbeidsarts welke maatregelen en communicatie er nodig zijn t.o.v. leerlingen en personeel.
 • Ga discreet om met de informatie die je verneemt.
 • Bekijk bij afwezigheden van personeelsleden door quarantaine of ziekte of de opvang/lessen veilig kunnen blijven doorgaan. Gebruik daarvoor het preventiedraaiboek.

Een leerling of personeelslid moet in quarantaine

 • In overleg met de huisarts worden testen afgenomen.

 • Je krijgt een attest om de afwezigheid te wettigen.
 • De quarantaine duurt minimum 14 dagen.

Na de quarantaine

 • Leerlingen en schoolpersoneel die tijdens de quarantaine periode niet ziek worden, gaan na minimum 14 dagen opnieuw naar school.
 • Leerlingen en schoolpersoneel die tijdens de quarantaine ziek worden blijven thuis zolang ze ziek zijn. De periode van afwezigheid wordt verlengd met een ziekteattest.

Wat met kinderen van ouders die positief testen?

Kinderen van ouders die positief testen op het coronavirus worden via het contactonderzoek van de contactopspoorders en niet via het CLB in quarantaine gezet. Die kinderen blijven 14 dagen thuis en zijn gewettigd afwezig. Sciensano werkte daarvoor een procedure uit. Meer info.

Naar boven

Een leerling is vermoedelijk besmet met het coronavirus. Wat nu?

 • De school of de ouders melden aan het CLB dat de leerling vermoedelijk besmet is met het coronavirus. De testresultaten zijn op dat moment nog niet binnen.
 • In afwachting van het testresultaat, kan de geteste leerling sowieso niet naar school. De CLB-arts zal contact opnemen met de behandelde arts.
 • Bij een sterk vermoeden van besmetting, beslist de CLB-arts om de nauwe contacten van de leerling, in afwachting van het testresultaat, ook tijdelijk niet naar school te laten komen. Is het vermoeden niet zo sterk, dan wacht de CLB-arts het testresultaat af om de maatregelen voor de contacten op school te bepalen.
 • Personeelsleden en leerlingen die positief testen op het coronavirus, moeten minimum 7 dagen in quarantaine. Lees de volledige procedure.

Naar boven

Kan je je school sluiten naar aanleiding van een vermoedelijke besmetting?

Als school kan je dit initiatief niet nemen zonder overleg met de CLB-arts over welke maatregelen je kan nemen. Dit is zo bepaald in het draaiboek infectieziekten.

De beslissing om de school (gedeeltelijk) te sluiten omwille van een infectieziekte wordt genomen door het team Infectieziektebestrijding van het Agentschap Zorg en Gezondheid, na overleg met de CLB-arts.

Als school meld je deze beslissing aan het Agentschap voor Onderwijsdiensten:

Het team Infectieziektebestrijding beslist na overleg met de CLB-arts, de arbeidsgeneesheer en de preventie-adviseur wanneer de school opnieuw kan opstarten. 

Je informeert het personeel, leerlingen en ouders over alle beslissingen met betrekking tot de infectieziekte. Je bekijkt samen met het CLB hoe je dat kan aanpakken.

Naar boven

Moet een kind met neusloop en een kriebel in de keel de toegang tot de school geweigerd worden?

Een aantal symptomen van het coronavirus lopen ook gelijk aan symptomen bij allergie en hooikoorts zoals gaan snotteren, niezen, rode ogen en een geïrriteerde keel krijgen. Deze kinderen ondervinden hooguit last van de symptomen, maar hebben niet noodzakelijk COVID 19. Bij een corona-infectie zijn er nog andere symptomen zoals koorts, spierpijn en een algemeen ziektegevoel.

Informeer bij ouders of het kind hooikoorts of allergie heeft. Deze informatie is eventueel ook ter beschikking gesteld bij inschrijving van het kind.

Van belang is ouders vooraf te wijzen op het belang om kinderen die ziek zijn thuis te houden. Hiervoor zijn er modelbrieven

Is er een vermoeden dat ouders hun ziek kind toch naar de school sturen, spreek de ouders aan over het feit dat je zieke kinderen in afzondering moet houden. Schakel het Centrum voor Leerlingenbegeleiding in. Als een kind op school ziek is, hou je het in afzondering volgens de geldende afspraken.

Naar boven

Mag je studiebewijzen elektronisch uitreiken aan leerlingen secundair onderwijs?

Nee, het is nog niet mogelijk om studiebewijzen rechtsgeldig elektronisch uit te reiken. Dit vergt nog meer voorbereiding en onderzoek naar onder andere fraudebestendigheid.

Gewoon secundair onderwijs

Getuigschriften die op het einde van de 1ste en 2de graad worden uitgereikt en de eindstudiebewijzen (studiegetuigschrift, diploma secundair onderwijs) moeten in het gewoon secundair onderwijs dus op papier bezorgd worden aan de leerlingen. Voor de leerlingen die herstarten, kan je de uitreiking van de studiebewijzen in het kader van de heropstart organiseren. De leerlingen die niet herstarten, nodig je individueel uit om het studiebewijs te overhandigen.

Voor de tussenliggende leerjaren worden de oriënteringsattesten, zoals altijd, op school bewaard. De eindbeslissing van de delibererende klassenraad kan, al dan niet in de vorm van een rapport, wel digitaal bezorgd worden. Als een leerling of ouder een papieren versie vraagt (bv. in functie van schoolverandering of beroepsprocedure), moet je die bezorgen. Maak hiervoor afspraken met de betrokken leerling en ouders.

Buitengewoon secundair onderwijs

Dezelfde regeling geldt voor het buitengewoon secundair onderwijs. Wanneer je school nog niet herstart, worden attesten en eventuele getuigschriften individueel aan de leerling overhandigd. Voor de leerlingen die wel herstarten, kan je de uitreiking van de studiebewijzen in het kader van de heropstart organiseren. Het advies na afloop van de opleidingsfase kan je digitaal bezorgen. Als een ouder of leerling een papieren versie vraagt, moet je die bezorgen. Maak hiervoor afspraken met de betrokken leerling en ouders.

Oriënteringsattesten in opleidingsvorm 4 bezorg je volgens dezelfde modaliteiten zoals in het gewoon secundair onderwijs.

Leren en werken

Binnen het stelsel voor leren en werken, bezorg je de attesten en studiebewijzen op papier aan de leerlingen. Voor de leerlingen in de fase van arbeidsdeelname die herstarten, kan je de uitreiking van de studiebewijzen in het kader van de heropstart organiseren. Voor de leerlingen die buiten de fase van arbeidsdeelname een studiebewijs moeten ontvangen, maak je een afspraak om het studiebewijs individueel te overhandigen.

Studiebewijzen kunnen wel op een rechtsgeldige manier elektronisch ondertekend worden. Meer informatie vind je op de website van Informatie Vlaanderen.

Naar boven

Wat met openluchtactiviteiten zoals een fietstocht doen/gaan wandelen in het park? 

Openluchtactiviteiten zoals een wandeling of fietstocht met de leerlingen zijn toegelaten onder bepaalde voorwaarden:

 • Respecteer alle veiligheidsmaatregelen.
 • Behoud de contactbubbels.
 • Overschrijd het maximum aantal toegelaten leerlingen /contactbubbel niet.
 • Ga je met meerdere contactbubbels buiten? Respecteer ook de afstand tussen de contactbubbels onderling.

Naar boven

Mag je koorts screenen als leerlingen/schoolpersoneel de school betreden?

Het is absoluut niet de bedoeling om leerlingen/schoolpersoneel hun temperatuur te meten bij het binnenkomen van de school.

Waarom?

 • Koorts is een slechte parameter en zeer gemakkelijk te maskeren.
 • Als er verhoogde temperatuur is, kan dit ook nog andere oorzaken hebben zoals bv. fysiologische aspecten (fysieke inspanning, ovulatie) zonder dat dit noodzakelijk een klinische betekenis heeft.
 • Er zijn veel valse resultaten als je de temperatuur frontaal screent.  Leerlingen/personeel zonder verhoogde temperatuur kunnen wel besmettelijk zijn.
 • Je weet niet of een leerling of personeelslid een koortswerend middel zoals acetylsalicylzuur of paracetamol heeft ingenomen. Een koortswerend middel kan de koorts tijdelijk verlagen.
 • Het kan een vals gevoel van veiligheid geven, waardoor andere, meer efficiëntere preventieve maatregelen minder of niet genomen worden.
 • De federale wetgeving beschouwt het meten van koorts als een medische handeling.

Leerlingen die ziek zijn vertonen ook andere symptomen die er kunnen op wijzen dat de leerling besmet is, zoals een algemeen vermoeidheid, spierpijn, hoesten, ...  Dan is het de bedoeling om deze leerling in afzondering te houden volgens de geldende regels.

Naar boven

Kan je personeelslid corona-ouderschapsverlof aanvragen?

Tijdens de periode die loopt van 11 mei 2020 tot en met 30 juni 2020 kunnen personeelsleden in het onderwijs corona-ouderschapsverlof opnemen. Het verlof is een gunst, en moet minstens 3 werkdagen op voorhand aangevraagd worden.

Naar boven

Wat met inschrijvingen?

 • Opdat scholen zich de rest van het schooljaar op hun kerntaak, lesgeven, kunnen toeleggen, moeten scholen maximaal ademruimte krijgen. Daarom wordt de implementatie van het nieuwe inschrijvingsdecreet met 1 jaar uitgesteld tot 1 september 2021 voor de inschrijvingen voor het schooljaar 2022-2023. Zo kunnen scholen hetzelfde inschrijvingsregister en model van niet-gerealiseerde inschrijving blijven gebruiken voor inschrijvingen voor het schooljaar 2021-2022.
 • Alle inschrijvingen waarvoor fysieke aanwezigheid vereist is zijn opgeschort tot en met 31 augustus. Scholen die dit willen, kunnen de inschrijvingen ook digitaal laten verlopen of via een aanmeldingsprocedure. Voor dit laatste werd uitzonderlijk geregeld dat scholen alsnog een aanmeldingsprocedure kunnen opstarten of aansluiten bij een reeds bestaande procedure. Ook scholen die reeds aanmeldden, kunnen de procedure nog aanpassen zodat ze nog zoveel als mogelijk ouders kunnen bereiken.

Naar boven

Inschrijvingen voor schooljaar 2020-2021

Inschrijvingen in het basisonderwijs, 1A/1B secundair onderwijs en het buitengewoon onderwijs

 • Een inschrijving gebeurt op afstand (bv. digitaal, telefonisch...). Er mogen geen wachtrijen en kampeertoestanden ontstaan. De chronologie van de inschrijvingen moet op elk moment gerespecteerd worden.
 • Gerealiseerde inschrijvingen blijven behouden. Als leerlingen uit de voorrangsgroepen nog niet waren ingeschreven, moet je deze ook van op afstand (bijvoorbeeld digitaal) inschrijven. 
 • Scholen die reeds aangemeld hebben, kunnen op afspraak gunstig geordende leerlingen, uitzonderlijk, fysiek inschrijven. Dat kan vanaf 25 mei 2020.
 • Scholen kunnen uitzonderlijk ouders en (kandidaat-) leerlingen op school ontvangen voor bijvoorbeeld een rondleiding.
 • Alle bovenstaande contacten vinden plaats wanneer er geen leerlingen op school aanwezig zijn, steeds op individuele afspraak, met maximaal 3 personen tegelijk en volgens de geldende veiligheidsmaatregelen. Zo’n contacten zijn enkel bedoeld voor wie verminderde toegang heeft tot digitale alternatieven. 

Er zijn 3 mogelijke situaties:

 1. Je meldde aan en wil starten met inschrijven
 2. Je wil alsnog starten met aanmelden
  • Aansluiten bij een bestaande aanmeldingsprocedure
  • Zelf een aanmeldingsprocedure opstarten
 3. Je wil vanop afstand (bv. digitaal) inschrijven

Voor hogere leerjaren in het gewoon secundair onderwijs geldt een andere regeling.

1. Je meldde aan en wil starten met inschrijven

Na het aanmelden, volgt het inschrijven van de toegewezen leerlingen. Inschrijving gebeurt door het ondertekenen voor akkoord van het pedagogisch project en schoolreglement. Dat moet gedurende deze periode op afstand gebeuren (digitaal, per post, scan…).

 • Scholen kunnen uitzonderlijk ouders en (kandidaat-) leerlingen op school ontvangen voor bijvoorbeeld een rondleiding, onthaal- of oriënteringsgesprek kan uitzonderlijk een bezoek aan de school.

 • Scholen moeten het recht op inschrijving garanderen van ouders die niet digitaal kunnen inschrijven, of van ouders die de school niet kan bereiken. Denk hierbij aan zieke ouders, ouders zonder de nodige digitale hulpmiddelen of vaardigheden. Contacteer ouders die niet reageren telefonisch.
 • Een ouder behoudt het recht op inschrijving minstens tot 1 juni 2020, tenzij de ouder schriftelijk (bijvoorbeeld via mail) duidelijk gemaakt heeft dat hij er geen gebruik van wil maken. Een school kan dat recht ook langer behouden, tot uiterlijk 7 juli.
 • Een inschrijving is pas definitief als het schoolreglement en het pedagogisch project is ondertekend. Dit kan bijvoorbeeld met een elektronische handtekening, scan of foto van de ondertekening. Vraag aan ouders desnoods een gehandtekende versie wanneer dat weer kan.
 • De vrije inschrijvingen vinden ook plaats vanop afstand (bijvoorbeeld digitaal, telefonisch).

Alle initiatiefnemers met een reeds door de Commissie inzake Leerlingenrechten goedgekeurde aanmeldingsprocedure, kunnen hun tijdslijn wijzigen. Ze werden hiervoor al gecontacteerd door het secretariaat van de Commissie.

2. Je wil alsnog starten met aanmelden

Aansluiten bij een aanmeldingsprocedure

Scholen die willen, kunnen nog aansluiten bij een aanmeldingsprocedure die recent werd opgestart naar aanleiding van de coronacrisis:

 • Als je school in LOP-gebied ligt, maak je hierover eerst afspraken in het LOP.
 • Neem zo snel mogelijk contact op met de initiatiefnemer van een reeds goedgekeurde aanmeldingsprocedure met de vraag of je school kan aansluiten. Respecteer de gemaakte afspraken.
 • Communiceer hier zo breed mogelijk over. Maak de start van de aanmeldingen breed bekend. Communiceer met zoveel mogelijk partners en via verschillende kanalen (met andere scholen in de gemeente, CLB, doelgroeporganisaties, website, sociale media, gemeentelijke infokanalen, affiche aan de schoolpoort …). Informeer ook de ouders die al aanmeldden in de bestaande aanmeldingsprocedure. 

De contactpersoon van de bestaande aanmeldingsprocedure meldt dat je school aansluit aan de Commissie inzake Leerlingenrechten.

Zelf een aanmeldingsprocedure opstarten

Scholen die nog niet aanmelden, kunnen ook zelf een nieuwe digitale aanmeldingsprocedure opstarten:

 • Als je school in LOP-gebied ligt, maak je hierover eerst afspraken in het LOP.
 • Informeer bij andere scholen in je gemeente, misschien kan je gezamenlijk aanmelden. Dat heeft immers belangrijke voordelen.
 • Hou je aan een standaarddossier voor digitaal aanmelden.
 • Voorzie telefonische ondersteuning en bezorg schoolreglementen per post aan ouders waar nodig.
 • Communiceer zo breed mogelijk. Maak de start van de aanmeldingen breed bekend. Communiceer met zoveel mogelijk partners en via verschillende kanalen (met andere scholen in de gemeente, CLB, doelgroeporganisaties, website, sociale media, gemeentelijke infokanalen, affiche aan de schoolpoort …).
 • Meld je beslissing aan AGODI.

Na het aanmelden, volgt het inschrijven van de toegewezen leerlingen. Meer info bij: Je meldde aan en wil starten met inschrijven.

3. Je wil vanop afstand (bijvoorbeeld digitaal) inschrijven

 • Als je school in LOP-gebied ligt, maak je hierover eerst afspraken in het LOP.
 • Digitale inschrijvingen gebeuren chronologisch (= het moment dat in het inschrijvingsregister wordt genoteerd). Vermijd het indien mogelijk als je een capaciteitsprobleem hebt en dus leerlingen zal moeten weigeren op basis van capaciteit. Voorzie een performant systeem, zodat bij eventuele klachten de volgorde van de inschrijvingen gereconstrueerd kan worden.
 • Communiceer zo breed mogelijk. Maak de start en de wijze van inschrijvingen breed bekend. Communiceer met zoveel mogelijk partners en via verschillende kanalen (andere scholen in de gemeente, CLB, doelgroeporganisaties, website, sociale media, gemeentelijke infokanalen, affiche aan de schoolpoort …).
 • Een inschrijving is definitief als het schoolreglement en het pedagogisch project is ondertekend. Dit kan bijvoorbeeld met een elektronische handtekening, scan of foto van de ondertekening. Vraag aan ouders desnoods een gehandtekende versie wanneer dat weer kan.
 • De eerste kennisgeving, tijdens de inschrijvingsperiode, van een ouder of leerling dat hij wil inschrijven wordt aanzien als het moment dat geregistreerd wordt in het inschrijvingsregister.
 • Onder strikte voorwaarden kan uitzonderlijk een bezoek aan de school voor bijvoorbeeld een rondleiding, onthaal- of oriënteringsgesprek.
 • Voorzie ondersteuning voor ouders, bijvoorbeeld telefonisch, en bezorg schoolreglementen per post aan ouders waar nodig.
 • Ligt je school in een LOP-gebied, respecteer dan de regels rond de voorrangsgroepen.
 • Stuur ouders een bevestiging per mail of brief dat de leerling ingeschreven is.

Naar boven

Inschrijvingen in hogere leerjaren in het secundair onderwijs

De inschrijvingen voor de hogere leerjaren van het gewoon secundair onderwijs en de leertijd voor het schooljaar 2020-2021 kunnen ten vroegste starten op 18 mei 2020.

Om wacht- en kampeerrijen te vermijden worden inschrijvingen enkel vanop afstand (bijvoorbeeld digitaal) georganiseerd.
Volg de richtlijnen over op afstand digitaal inschrijven.

Als er geen leerlingen op school aanwezig zijn, kan je uitzonderlijk ouders en (kandidaat-)leerlingen op school ontvangen (max. 3 personen tegelijk)  voor bijvoorbeeld een rondleiding, onthaal- of oriënteringsgesprek. Dat kan alleen na individuele afspraak en volgens de nodige veiligheidsmaatregelen. Dit is enkel bedoeld voor wie verminderde toegang heeft tot digitale alternatieven.

Naar boven

Inschrijvingen voor het lopende schooljaar 2019-2020

Inschrijvingen gebeuren op afstand (bijvoorbeeld digitaal of telefonisch). 

 • Leerlingen behouden wel hun recht op inschrijving, maar vanop afstand.
 • Kan je een leerling niet inschrijven? Dan moet die leerling een mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving ontvangen. Vind het formulier voor de mededeling:

Vragen over inschrijvingen? 

Naar boven

Inschrijving onder ontbindende voorwaarde voor leerlingen met een verslag

Leerlingen met een verslag worden in het gewoon onderwijs ingeschreven onder ontbindende voorwaarde. Als de school oordeelt dat de aanpassingen die voor de leerling nodig zijn disproportioneel zijn, dan wordt de inschrijving ontbonden. Door de huidige omstandigheden is een inschrijving in een nieuwe school moeilijker of zo goed als onmogelijk. Als er geen nieuwe school kan gevonden worden, kan de leerling toch op de school ingeschreven blijven tot het einde van het schooljaar. De leerling kan pas op 31 augustus 2020 worden uitgeschreven.

Naar boven

Wat met instaplestijden?

Als je school recht heeft op bijkomende instaplestijden vanaf 25 mei 2020, dan mag je die inrichten vanaf die datum. Controleer zeker je ‘dubbele inschrijvingen’ op die instapdag, zodat de omkadering correct berekend kan worden.

Alle gerealiseerde inschrijvingen worden meegeteld in de leerlingenaantallen op de instapdag:

 • Inschrijvingen van leerlingen die plaatsvonden vóór het opschorten van de inschrijvingen (vanaf maandag 16 maart 2020) door de coronamaatregelen. Als die leerlingen nog uitgewisseld moeten worden via Discimus, mag je hen nog registreren.
 • Inschrijvingen die gerealiseerd werden volgens de nieuwe richtlijnen door de coronamaatregelen.

De instaplestijden die AGODI berekent op basis van de uitgewisselde leerlingenaantallen, zijn vanaf 20 april 2020 raadpleegbaar in de ‘webapplicatie omkadering’ op Mijn Onderwijs.

Naar boven

Wat met opendeurdagen?

Opendeurdagen kunnen dit schooljaar niet doorgaan

 • Zorg bijvoorbeeld voor een digitale toelichting van het pedagogisch project van de school, het studieaanbod of de infrastructuur. Dit kan bijvoorbeeld met een filmpje of een online presentatie.
 • Zorg ervoor dat je school telefonisch bereikbaar is voor vragen.
 • Voor ouders zonder internettoegang, bezorg je op verzoek van de ouders informatie per post.

Naar boven

Pedagogische ondersteuning leerlingen basis- en secundair onderwijs

Het beleidsdomein Onderwijs en Vorming wil je zo goed mogelijk ondersteunen en zet daarom een pedagogische reserve op, waar je als school beroep op kan doen. Vind een overzicht van alle organisaties en initiatieven die ondersteuning bieden.

Naar boven

Mogelijkheid tot opmaak van een tijdelijk verslag (buitengewoon onderwijs en individueel aangepast curriculum)

Als CLB’s niet tijdig beschikken over een diagnose wanneer ze een verslag opmaken voor een leerling met het oog op schooljaar 2020-2021, kunnen ze een tijdelijk verslag opmaken. Dat kan:

 • Voor de inschrijving in het buitengewoon onderwijs
 • Voor de opstart van een individueel aangepast curriculum (IAC) in het gewoon onderwijs
 • Wanneer een type gewijzigd moet worden voor een leerling die al over een verslag beschikt

In de loop van het schooljaar 2020-2021 kan het CLB het HGD-traject verder afronden met de diagnose en wordt het een definitief verslag.

Naar boven

Wat met leerlingen die uitgesloten zijn?

Basisonderwijs

 • Leerlingen die sinds 1 februari 2020 als tuchtsanctie definitief uitgesloten zijn, kunnen het door de uitzonderlijke omstandigheden moeilijk hebben om een nieuwe school te vinden. Daarom mogen zij dit schooljaar uitzonderlijk toch in de school ingeschreven blijven tot het eind van het schooljaar
 • Deze leerlingen behouden het recht om de lessen te volgen en om geëvalueerd te worden. De school beslist wel zelf onder welke vorm dit kan (bv. vanop afstand). 
 • Leerlingen die wel een nieuwe school vinden, mogen in de nieuwe school ingeschreven worden.

Secundair onderwijs

 • Omdat leerlingen die sinds 1 februari 2020 definitief uitgesloten zijn, het moeilijk kunnen hebben om momenteel een nieuwe school te vinden, wordt de uitwerking van die definitieve uitsluitingen verdaagd naar 31 augustus 2020.
 • Dit betekent dat de leerling net als alle andere leerlingen mag deelnemen aan de lessen en de evaluatie. De klassenraad bepaalt wel onder welke vorm dit kan gebeuren (fysieke deelname op school, deelname vanop afstand of combinatie van beide).

Naar boven

Wat met de tijdelijke aanstelling van doorlopende duur (TADD)?

Opbouw dienstanciënniteit voor TADD

Om het TADD-recht te verwerven moet een personeelslid in hetzelfde ambt binnen de scholengemeenschap 580 dagen hebben opgebouwd, waarvan 400 effectief gepresteerde dagen (in de overgangsregeling is de voorwaarde 720 dagen waarvan 600 effectief gepresteerd).  

Alle dagen in de periode van schorsing van de lessen naar aanleiding van de coronacrisis waarop je een aanstelling hebt, tellen mee voor de gewone dienstanciënniteit, dus voor de 580 (of 720) dagen. 

Voor de 400 (of 600) effectief gepresteerde dagen blijft de algemene regel van kracht. Dat betekent voor deze mogelijke situaties: 

 • Personeelslid werkt, thuis en/of op school? De dagen tellen als effectief gepresteerde dagen.  
 • Personeelslid is met profylactisch verlof? De dagen tellen als effectief gepresteerde dagen. 
 • Personeelslid is thuis moeten blijven om preventieve redenen (met dienstonderbreking 'heirkracht')? De dagen tellen als effectief gepresteerde dagen. 
 • Personeelslid is met ziekteverlof? De dagen tellen niet als effectief gepresteerde dagen.

Hoe kan je aanmelden?

De gewone regels blijven gelden: je kandidatuur uiterlijk op 15 juni indienen via een aangetekende brief. 

Bpost aanvaardt nog steeds aangetekende brieven in de postkantoren, die op weekdagen open blijven. De postbedeling blijft ook doorlopen. De postbode bezorgt aangetekende brieven en blijft op afstand van de klant. Hij tekent zelf voor ontvangst in aanwezigheid van de klant.

Kan de beoordeling die nodig is om zich kandidaat te stellen voor een TADD nog binnen de voorziene termijn?

De regelgeving blijft van kracht, zonder wijzigingen. De beoordeling kan binnen de voorziene termijn worden toegekend. Dat kan met een schriftelijk verslag of met een mondeling gesprek, met naleving van de geldende regels voor social distancing. Het kan ook met een videogesprek. De afspraken voor de beoordeling die al lokaal in de scholengemeenschap of het schoolbestuur zijn gemaakt, blijven ook onverkort van toepassing.

Een traject tot bijsturing ingevolge al vastgestelde werkpunten loopt door, als dat al meegedeeld is aan het betrokken tijdelijke personeelslid en ook daadwerkelijk is opgestart voor de schorsing van de lessen. Tijdens de schorsing van de lessen en voor zover de aanstellingsperiode nog loopt, blijft het personeelslid immers aan het werk (in de opvang in de school, of thuis). De al gemaakte afspraken rond begeleiding en opvolging van de werkpunten blijven ook van kracht en worden maximaal gehonoreerd. 

Naar boven

Aanwezigheid van je personeel

 • Je gezonde personeelsleden blijven aan het werk. Over de invulling van hun takenpakket (op school of thuis) maak je afspraken in het lokaal overlegcomité. Het is daarbij van belang de pedagogische opdracht van leraren te respecteren.
 • Personeelsleden die zich zorgen maken omdat ze behoren tot een risicogroep, kunnen een beroep doen op code D046 (heirkracht). Het personeelslid meldt dat aan de werkgever. Die kan een attest vragen van een arts ter bevestiging vóór de gevraagde code toe te kennen. Het personeelslid in dat geval van thuis werken.
 • De GEES geeft aan dat samenleven met personen die tot de risicogroep behoren, geen obstakel vormt voor aanwezigheid op school. Behalve als de behandelende arts van de risicopatiënt anders oordeelt.
 • Wie behoort tot de risicogroep?
 • Zwangere personeelsleden? De arts bepaalt of je personeelslid op school aanwezig mag zijn of van thuis uit werkt. 
 • Personeelsleden die ziek zijn, blijven thuis. Ze bezorgen vanaf 20 mei weer een ziekteattest aan hun werkgever, net zoals dat vóór de schorsing van de lessen het geval was. Vervanging voor dat personeelslid kan volgens de bestaande regels.
 • Personeelsleden die in verschillende scholen tewerkgesteld zijn, beperken zich zo veel als mogelijk tot werken in 1 school. Overleg daarover met de directies van de andere scholen waar deze personeelsleden een opdracht hebben. Hetzelfde geldt voor de personeelsleden van de ondersteuningsnetwerken. Werken in meerdere scholen is toegelaten indien het niet mogelijk is om de prestaties te beperken tot 1 school.
 • Hou ook voor je personeel rekening met hygiënische voorzorgsmaatregelen en criteria als afstand, ventilatie, ... (bv. in de lerarenkamer).
 • Laat je ondersteuners, ICT-coördinatoren, etc. enkel toe op school als het écht nodig is, rekening houdend met de gekende voorzorgsmaatregelen en criteria als afstand, ventilatie, ...
 • Contractuele personeelsleden: voor wie een arbeidsovereenkomst heeft, kan je als werkgever een aanvraag tot tijdelijke werkloosheid indienen bij het RVA-bureau. Dat beslist over de toekenning. Volg de ontwikkelingen op de RVA-website.

Naar boven

Hoe registreer je de afwezigheden van je leerlingen?

 • Vanaf 15 mei start je opnieuw met de registratie van je leerlingen, bij voorkeur dagelijks. Die informatie laat AGODI toe:

  • Op te volgen hoeveel leerlingen hoeveel dagen per week aanwezig zijn. Dat helpt het effect van de fysieke aanwezigheid (en de bijbehorende mobiliteit) op de evolutie van het coronavirus in te schatten en te evalueren.
  • De evolutie van de afwezigheden door ziekte (code Z) bij de leerlingen op te volgen.
 • Er zijn tijdelijk 2 nieuwe codes: N (leerling aanwezig in de opvang op school) en X (leerling is niet op school en wordt niet op school verwacht). Ze zijn beschikbaar in je schooladministratiepakket, zodra de softwareleveranciers de aanpassingen doorvoeren. 
 • Leerlingen die niet naar school komen omdat hun ouders en/of zij zelf bang zijn, kan je wettigen met code P. Zo kan je het CLB, interne leerlingenbegeleiding of zorgcoördinator inschakelen en angstgevoelens bespreekbaar maken. Gebruik in deze context best dus geen code B, zodat je kwetsbare leerlingen niet extra treft door het mogelijke verlies van hun schooltoelage.

Lees meer in de nieuwe omzendbrief NO/2020/01.

Naar boven

Welke dienstonderbreking stuur je door voor afwezige personeelsleden?

Afwezigheid wegens ziekte

Personeelsleden die ziek zijn, blijven thuis. De voorbije weken was een ziekteattest niet nodig om huisartsen niet te overbelasten. Voor afwezigheden wegens ziekte die vanaf 20 mei ingaan, bezorgen personeelsleden wel weer een ziekteattest aan de werkgever. Wie nu al met ziekteverlof is, hoeft geen attest met terugwerkende kracht te vragen. De richtlijnen van de omzendbrief over ziekteverlof zijn van toepassing. Vervanging voor dat personeelslid kan volgens de bestaande regels.

Voor aanvragen vvp (verlof voor verminderde prestaties) wegens ziekte en lvvp (langdurig verlof voor verminderde prestaties) wegens medische redenen, blijven de bestaande procedures gelden (zie omzendbrief ‘Controle op de afwezigheid wegens ziekte’, punt 5 en 6).

Dat betekent dat:

 • Voor de vvp wegens ziekte een 'medisch attest' en een 'plan voor een verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte met het oog op het volledig hernemen van de opdracht' moet bezorgd worden aan het controleorgaan.
 • Voor de lvvp medische redenen een 'medisch attest', het formulier 'Aanvraag langdurig verlof voor verminderde prestaties wegens medische redenen' en een geneeskundig verslag, opgemaakt door een geneesheer-specialist, moet bezorgd worden aan het controleorgaan.

Certimed hanteert voor de goedkeuring van vvp wegens ziekte en lvvp wegens medische redenen momenteel nog een aangepaste methode, namelijk via telefonische consultatie. Het verwacht geleidelijk de gewone consultaties weer te kunnen heropstarten. Meer informatie volgt.

Heirkracht

 • Een personeelslid dat zich zorgen maakt omdat het behoort tot een risicogroep kan een beroep doen op code D046 (heirkracht). Het personeelslid meldt dat aan de werkgever. Die kan een attest vragen van een arts ter bevestiging vóór de gevraagde code toe te kennen. Personeelsleden kunnen in dat geval van thuis werken.

 • De GEES geeft aan dat samenleven met personen die tot de risicogroep behoren, geen obstakel vormt voor aanwezigheid op school. Behalve als de behandelende arts van de risicopatiënt anders oordeelt (code D046).
 • Je kan een vervanger aanstellen volgens de gewone vervangingsregels.

Profylactisch verlof

 • Je personeelslid is zelf (nog) niet ziek, maar een huisgenoot heeft een besmettelijke ziekte. Er bestaat een kans dat hij die ziekte doorgeeft aan andere personeelsleden of leerlingen van je school. Je personeelslid bezorgt een medisch attest samen met een verklaring of een attest van de behandelende arts van het zieke familielid aan Certimed. Het medisch attest vind je in de bijlage van de omzendbrief over de controle op de afwezigheid wegens ziekte. Uit de verklaring of attest moet duidelijk blijken dat de profylactische maatregelen noodzakelijk zijn. Het controleorgaan gaat na of de vermelde besmettelijke aandoening van het familielid wel degelijk aanleiding kan geven tot profylactische maatregelen en, in bevestigend geval, of de duur van de maatregelen op medische gronden is gesteund.
 • Let op: als de arts niet kan attesteren dat zijn patiënt effectief lijdt aan een besmettelijke ziekte, maar enkel een vermoeden van besmettelijke ziekte attesteert of niet expliciet vermeldt om welke ziekte het gaat, dan zal het controleorgaan een negatief advies geven voor het profylactisch verlof. In dat geval is heirkracht (DO 046) van toepassing.
 • Je personeelslid is zwanger en een CLB-arts stelt vast dat er in de school een besmetting is door het coronavirus Covid-19. 
 • Lees meer

Verlof wegens overmacht

 • Een personeelslid blijft thuis omdat zijn kind of partner ziek is of een ongeluk heeft gehad. De aanwezigheid van je personeelslid thuis is daarom vereist. Er is geen vermoeden van besmetting door het coronavirus. In dit geval is het verlof wegens overmacht van toepassing.
 • Je personeelslid kan dit verlof opnemen voor maximaal 4 werkdagen per burgerlijk jaar.
 • Je kan een medisch attest aan je personeelslid vragen als bewijsstuk. Dat attest moet je niet aan het werkstation bezorgen. Je meldt het verlof wegens overmacht enkel aan het werkstation als je volgens de gewone vervangingsregels een vervanger kan aanstellen. Je gebruikt de code 144 – Verlof wegens overmacht.
 • Lees meer

Andere dienstonderbrekingen

Lopende dienstonderbrekingen laat je in principe gewoon doorlopen volgens de geldende regelgeving.

Corona-ouderschapsverlof

Lees meer over het corona-ouderschapsverlof

Naar boven

Vervangingen

 • Voor tijdelijke personeelsleden in een vervangingsopdracht verloopt alles volgens de geldende vervangingsregels: aangegane engagementen voor nieuwe of verlengde vervangingsopdrachten moeten de school en titularis naleven.
 • Ook nieuwe vervangingen zijn mogelijk als ze conform de algemene vervangingsregels gebeuren, ook nu de opdracht bestaat uit lesgeven op afstand. Het blijft ook tijdens de coronacrisis belangrijk om op een professionele manier met kandidaat-leraren om te gaan, met als doel ze binnen het onderwijs aan te slag te houden. 
 • Tot en met 30 juni 2020 kan je in het basis- en secundair onderwijs ook personeelsleden aanstellen op basis van de niet-ingevulde vervangingseenheden. Lees meer in de omzendbrief PERS/2018/02.

Naar boven

Telt de periode van afwezigheid van een personeelslid mee voor de opbouw van de niet-ingevulde vervangingseenheden (NIV)? 

Er wijzigt niets aan de vervangingsregels, noch aan de regels over de opbouw van niet-ingevulde vervangingseenheden. Als een leerkracht afwezig is wegens ziekte voor minstens 10 werkdagen en niet vervangen kan worden telt deze afwezigheid mee voor de opbouw van het saldo van vervangingseenheden. Lees meer over niet-ingevulde vervangingen.

Naar boven

Wordt het coronavirus erkend als een beroepsziekte?

Ja, het coronavirus COVID-19 wordt erkend als een beroepsziekte.

Fedris, het federaal agentschap voor beroepsrisico’s, bevestigt dat personen met COVID-19 (gediagnosticeerd door middel van een laboratoriumtest) die werkzaam zijn in de gezondheidszorg en die een duidelijk verhoogd risico lopen om besmet te worden door het virus, in aanmerking komen voor schadeloosstelling wegens beroepsziekte.

Daaronder vallen:

 • Ambulanciers die betrokken zijn bij het vervoer van COVID-19-patiënten.
 • In de ziekenhuizen:
  • Het personeel werkzaam in spoeddiensten en diensten voor intensieve zorgen.
  • Het personeel werkzaam in de diensten voor longziekten en infectieziekten.
  • Het personeel werkzaam in andere diensten waar patiënten met COVID-19 zijn opgenomen.
  • Personeelsleden die diagnostische en therapeutische handelingen hebben uitgevoerd bij patiënten met COVID-19.
  • Het personeel werkzaam in andere diensten en verzorgingsinstellingen waar zich een uitbraak van COVID-19 heeft voorgedaan.

In de voornoemde diensten gaat het over alle personen die er werkzaam zijn (medisch, paramedisch, logistiek en schoonmaakpersoneel) en bij wie de infectie in verband kan staan met hun beroepsactiviteit.

De regeling geldt ook voor leerlingen en studenten die stage lopen. 

Dit betekent dat alle kosten verbonden aan een opname of behandeling voor deze personen door Fedris vergoed worden.

Meer informatie vind je op de website van Fedris.

Naar boven

Wat gebeurt er met de geplande doorlichtingen? Wat doet de onderwijsinspectie?

 • Alle resterende doorlichtingen van het derde trimester (gewone doorlichtingen, paritaire colleges, controle van de internaten) zijn geannuleerd. Zo heeft iedereen ademruimte om te focussen op de kerntaken tijdens deze crisisperiode.
 • Sinds 21 april is elke school, centrum of academie gekoppeld aan een inspecteur die een brugfiguur vormt tussen het beleidsniveau in Brussel en de schoolpraktijk. Deze inspecteur is voor de directeur een aanspreekpunt tot eind juni voor beleidsvragen en bekommernissen. Neem als directeur gerust contact op met deze brugfiguur. Misschien kan hij niet onmiddellijk op al je vragen een antwoord geven, maar hij neemt ze mee, verwijst eventueel door naar de pedagogische begeleidingsdienst of andere instanties en koppelt altijd terug. De brugfiguren werken complementair samen met de pedagogische begeleidingsdienst die hét aanspreekpunt blijft voor alle vragen van pedagogische-didactische aard zoals selectie van de doelen, evaluatie, preteaching, …
 • De onderwijsinspectie verzamelt informatie voor het beleid via belrondes. De beknopte rapporten vind je terug op de website van de onderwijsinspectie.
 • In de loop van de maand juni concretiseert de onderwijsinspectie de solidariteit met de scholen door zich tijdelijk en deeltijds in te zetten waar de noden het hoogst zijn:
  • Op de klasvloer door in te springen bij de opvang, door het invullen van een lesopdracht bij afwezigheid van de leraar, door te helpen bij andere organisatorische zorge… Uiteraard staat deze hulp los van elke toekomstige doorlichting.
  • In een lokale organisatie die de scholen ondersteunt bijvoorbeeld via jeugdwerking, externe kinderopvang…  
 • Eind juni of eind augustus informeert de onderwijsinspectie de scholen hoe de impact van de coronacrisis meegenomen wordt in de doorlichtingen van volgend schooljaar. 
 • Meer info

Naar boven

Wat met deadlines voor meldingen aan AGODI?

 • Voor de scholen zijn er de komende weken normaal een aantal deadlines: meldingen van vrije programmaties, samenstelling scholengemeenschap, fusies, concordanties ...
 • Geraak je  niet op tijd aan de nodige handtekeningen voor formulieren of akkoorden? Stuur ze dan door zonder handtekening of bijkomend verantwoordingsstuk. Je kan ze later in je school ter beschikking stellen of aan AGODI bezorgen. Zo lopen de processen geen vertraging op. 

Naar boven

Wat met internaten?

Internaten blijven open en behouden hun normale werking. Voer lokaal overleg tussen de inrichtende macht en de vakorganisatie om te bepalen wat nodig is.

Naar boven

Wat met leerlingen in het buitenland via Erasmus?

 • De Europese Commissie en Epos houden de berichtgeving in verband met het coronavirus nauwlettend in de gaten. Geplande mobiliteiten binnen Europa worden mogelijk uitgesteld, geannuleerd of onderbroken.
 • Organisaties die deelnemers uitsturen (universiteiten, scholen, centra volwasseneneducatie …) kunnen op basis van overmacht kosten die het gevolg zijn van uitstel, annulering, stopzetting … financieren met het projectbudget.
 • Voor vragen over al dan niet terug (moeten) keren neemt de deelnemer contact op met de zendende organisatie.

Naar boven

Kunnen evaluaties in het kader van Nederlands als tweede taal (NT2) in een Open Leercentrum doorgaan? 

Neen. De evaluaties kunnen uitgesteld worden. Daarom is de verplaatsing naar een Open Leercentrum voor evaluatie een niet-essentiële verplaatsing. 

Naar boven

Wat met ziekenhuisscholen? (type 5)

Voor de berekening van de omkadering en werkingsmiddelen en de toepassing van de rationalisatieregels komt er een alternatieve tweetrapsregeling:

 • Voor de berekeningen voor het schooljaar 2021-2022 bepaalt men een telperiode waar de coronamaanden buiten vallen.
 • Voor de scholen wordt minimaal de omkadering en de werkingsmiddelen voor het schooljaar 2020-2021 gegarandeerd.

Naar boven

Kunnen scholen tijdens de zomermaanden hun infrastructuur ter beschikking stellen van derden?

Scholen kunnen dat onder de volgende voorwaarden:

 • Naleving van protocollen in andere sectoren (cultuur, jeugd, sport, …)
 • Goede afspraken over te respecteren maatregelen (voldoende reiniging en verluchting, te gebruiken lokalen, richtingen waarin volk zich moet begeven, …) in de school.

Naar boven

 

Kunnen ouders tijdens de zomermaanden helpen met klusjes op school?

Dat mag mits:

 • Goede afspraken over te respecteren veiligheidsmaatregelen zoals bv. het garanderen van voldoende afstand en het gebruik van mondmaskers.
 • Bij de uitvoering van een specifieke klus (bv. schilderen): rekening te houden met veiligheidsregels die gelden in de betrokken sector.

Naar boven

Mogen ouders tijdens de zomervakantie boeken ophalen voor hun kinderen op school? 

Ja, dat mag. Maak met de ouders een afspraak om grote groepen op school te vermijden.

Naar boven

Waar vind ik meer informatie over wetenschappelijk onderzoek?

Sciensano volgt wetenschappelijk onderzoek op wereldniveau en in België.

Meer informatie over het wetenschappelijk onderzoek dat door Sciensano wordt opgevolgd vind je terug op de website van Covid-19 Sciensano.

Naar boven

 

Vraag laptops aan voor kwetsbare leerlingen

Scholen voor gewoon en buitengewoon secundair onderwijs kunnen gedoneerde laptops aanvragen voor hun meest kwetsbare leerlingen. Zo kunnen ook zij genieten van digitaal afstandsleren en lopen ze geen leerachterstand op.

Wil je gebruik maken van dit aanbod? Neem dan contact op met je koepel.

Naar boven

Gratis wifi voor leerlingen zonder internettoegang

Leerlingen zonder internetaansluiting thuis kunnen tijdens de coronacrisis gratis gebruik maken van:

 • Wi Free van Telenet. Via e-mail kan jij voor hen een login aanvragen.
 • Proximus Public WiFi. Scholen vragen tijdelijke toegangscodes aan.

Naar boven

Extra gekleurde middelen voor ICT

Er komt een bijkomende werkingstoelage voor ICT voor een bedrag van 4.338.500 euro. Deze middelen zijn bestemd voor de kosten die de scholen gemaakt hebben in de eerste fase van de coronamaatregelen vanaf 16 maart en voor de heropstart vanaf 18 mei 2020. De middelen kunnen ook gebruikt worden tijdens het eerste semester van het schooljaar 2020-2021 zoals voor het aanstellen van ICT-coördinatoren.

Naar boven

Wat met stages in de opleiding verpleegkunde? (hbo5)

 • Stageovereenkomsten in de zorg- en welzijnssector kunnen blijven doorgaan zolang de zorginstelling de nodige beschermingsmiddelen (bv. mondmaskers) aanbiedt aan de student. Verder wordt verwezen naar de website van het Agentschap Zorg en Gezondheid.
 • Het Agentschap Zorg en Gezondheid somt een aantal minimale voorzorgsmaatregelen op ter bescherming van het personeel (zorgprofessionals). Als die niet kunnen worden gegarandeerd voor de studenten, is het aangewezen de stageovereenkomst tijdelijk te schorsen. Om de student geen onnodig risico te laten lopen, maar ook om de patiënten niet extra in gevaar te brengen. Voor die studenten wordt gezocht naar een andere stageplaats.
 • De stages binnen hbo5-opleiding verpleegkunde, de bacheloropleiding in de verpleegkunde en de bachelor-na-bacheloropleidingen, kunnen doorgaan om mee de actuele druk op de zorgsector op te vangen. 
 • De studenten in de 1ste fase van de bacheloropleiding (eerstejaars) kunnen ook ingeschakeld worden voor algemene, niet-hoog-risico-diensten en ook voor niet-verpleegkundige taken, zoals logistieke taken, zodat de taken voor de verpleegkundigen lichter worden.
 • Als de stage-verlenende instelling toch een andere beslissing neemt en de stage stopzet, dan kunnen die studenten geheroriënteerd worden naar de ziekenhuizen en woonzorgcentra. Woonzorgcentra en ziekenhuizen vragen om extra medische ondersteuning. De hogescholen zullen dus de studenten waarvan de stage werd stopgezet maximaal begeleiden door ze een nieuwe stageplaats toe te wijzen in de zorgsector. 
  • Hier valt ook de heroriëntering van stageplaatsen van het buitenland naar het binnenland onder.
 • De studenten in de 4de fase van de bacheloropleiding verpleegkunde (vierdejaars) en het 3de jaar hbo5 verpleegkunde moeten hun totaal van minimum 2.300 uren stage hebben kunnen doorlopen tijdens hun volledige opleiding zodat er geen conformiteitsproblemen zullen zijn met de Europese Richtlijn 2005/36/EG.
 • Of de stagebegeleider fysiek naar de stageplek mag gaan, hangt af van de risicoanalyse en de afspraken hierover. Hetzelfde geldt voor het begeleiden van meerdere studenten op verschillende stageplekken.
 • De zorgsector mobiliseert een medische reserve voor de nodige ondersteuning in de strijd tegen het coronavirus. Daarom:
  • Kunnen de stages binnen hbo5-opleiding verpleegkunde, de bacheloropleiding in de verpleegkunde en de bachelor-na-bacheloropleidingen doorgaan.
  • Studenten die stage zouden lopen in voorzieningen maar daar geweigerd werden, kunnen op vraag van andere zorg- en welzijnsvoorzieningen hun stage elders aanvatten. 
  • Studenten voor wie in de periode van de opgeschorte lessen geen stage is gepland, kunnen zich op vrijwillige basis melden om bij nood in zorg en welzijnsvoorzieningen bij te springen. Studenten kunnen werken als jobstudent of als vrijwilliger.
  • Studenten die reeds werken als jobstudent binnen zorg en welzijn, wordt gevraagd hun engagement verder te zetten.

Verzekering

 • Idem als tijdens normale situaties. Als de stagiair werkt binnen de stageperiode zoals bepaald in de stageovereenkomst, is er geen probleem. Als de stage vroeger zou starten, raden wij de onderwijsinstelling aan om de stageovereenkomst aan te passen en de verzekeringsmaatschappij te contacteren.
 • Wat de arbeidsongevallenverzekering betreft: er is door de RSZ uitstel verleend tot 30 juni 2020 voor Dimona. Dat betekent echter niet dat er geen arbeidsongevallenverzekering moet afgesloten worden.

Naar boven

Wat met (verplichte) stages in de zorgberoepen?

Binnen de zorgberoepen zijn er opleidingen die in het verleden een vastgelegde stageduur moesten doorlopen. Wijzigingen in federale/Vlaamse regelgeving hebben er echter voor gezorgd dat deze duurtijden niet meer expliciet zijn opgenomen, of beperkter werden gesteld. Zo is het voor zorgkundigen nog steeds verplicht een stage te lopen alvorens in aanmerking te komen voor de studiebekrachtiging en erkenning, maar is deze stageduur beperkt tot maximaal de helft van de opleiding, zonder vermelding van een minimumduur. Voor de verzorgende is er geen vastgelegde stageduur in functie van de registratie als verzorgende.

Voor opleidingen leren en werken (begeleider in de kinderopvang, logistiek assistent in de ziekenhuizen, logistiek helper in de zorginstellingen, verzorgende, zorgkundige) zullen de opleidingskaarten daaraan worden aangepast.

De opleiding tot farmaceutisch-technisch assistent kent wel een vastgelegde stageduur in de federale regelgeving. Er wordt momenteel met de federale diensten nagegaan in welke mate een afwijking van de verplichte duur mogelijk is. 

Naar boven

Wat met leerlingen in een NAFT-traject en zorgboeren?

Leerlingen in een NAFT-traject of zorgboerderij waarbij er ook nog een gedeeltelijke school- of lescomponent aanwezig is, volgen de richtlijnen zoals die gangbaar zijn binnen onderwijs.

Voor het deel van het traject dat bij een externe aanbieder (NAFT-aanbieder, zorgboer,….) doorgaat, worden geen rechtstreekse cliëntcontacten en huisbezoeken meer georganiseerd tussen de aanbieder en de cliënt.  Ook huisbezoeken kunnen niet meer doorgaan. Uiteraard moeten de NAFT aanbieders aanspreekbaar zijn voor de gezinnen, in het bijzonder in crisissituaties en moet er ingezet worden op ondersteuning van kinderen, jongeren en gezinnen via alternatieve communicatiemiddelen (telefoon, Skype, Messenger, …). Dit laatste geldt niet voor de zorgboer. 

Naar boven

Vragen?

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina's

Voor directies en administraties

Voor ouders

Voor onderwijspersoneel

Regelgeving

Websites