Coronavirus: richtlijnen voor CLB's

Contactonderzoek door CLB bij melding COVID-19 op school

CLB’s worden ingezet voor contactonderzoek bij melding van COVID-19 op school door de callcenters.  Een dynamisch stappenplan verduidelijkt wat voorafgaat aan een melding van een COVID-19 positieve leerling of personeelslid van de school en welke verdere stappen genomen worden door de CLB’s.

Het CLB hoeft geen contactonderzoek te doen in die gevallen waarbij een ouder ziek is en het kind al thuis blijft.

Leerlingen en personeelsleden kunnen op basis van de informatie uit het contactonderzoek in quarantaine worden gezet. Hiervoor worden er attesten uitgereikt.

Het is niet de bedoeling dat CLB-artsen voor eender welke leerling die vanuit het contactonderzoek in quarantaine geplaatst wordt een getuigschrift van quarantaine opmaakt.  Het attest is enkel te gebruiken in die gevallen waarin de arts oordeelt dat het nodig is om een halsstarrige situatie tussen ouders en een school te doorbreken en zodoende ook de veiligheid van leerlingen en het schoolpersoneel mee te bewaken.

Naar boven

Moet het CLB open en bereikbaar zijn?

De CLB’s zijn open en bereikbaar via telefoon en e-mail. Leerlingen en ouders kunnen met vragen ook terecht bij een CLB-medewerker via clbch@t .

Ondanks de versoepeling van de maatregelen, vermijd dat mensen zonder afspraak naar het CLB komen.

Naar boven

Kwetsbare leerlingen in moeilijke en verontrustende situaties

Leerlingen in moeilijke en verontrustende situaties staan in tijden van sociale isolatie nog meer onder druk. Ook leerlingen met psychosociale hulpvragen kunnen veel minder snel terecht bij de hulpverlening. CLB’s blijven maximaal aandacht hebben voor de meest kwetsbare leerlingen en houden hierbij contact met de leerlingen die ze al eerder opvolgden. Beantwoord nieuwe vragen via telefoon, e-mail of CLBch@t. 

Het Agentschap Opgroeien neemt in het kader van jeugdhulpverlening ook maatregelen en verspreidt richtlijnen. Algemeen uitgangspunt hierbij is dat net zoals voor de CLB’s, de dienstverlening wordt gecontinueerd. Vind de specifieke richtlijnen voor de private voorzieningen jeugdhulp, de dienstverlening van de ondersteuningscentra jeugdzorg en sociale diensten jeugdrechtbank terug op de website van Jeugdhulp.

Naar boven

Vaccinaties en systematische contacten CLB: heropstart vaccinatie mazelen-bof-rubella

De Wereldgezondheidsorganisatie roept op om vaccinatieprogramma’s verder te zetten om het risico op infectieziekten te beperken.

In overleg met de CLB-sector, het Agentschap Zorg en Gezondheid en het Departement Onderwijs en Vorming wordt dit schooljaar prioritair ingezet op de vaccinatie mazelen-bof-rubella voor die kinderen uit het 5de leerjaar of leerlingen van 10 jaar die nog niet gevaccineerd zijn.

Vaccineren op school heeft de voorkeur. Voor zover de groepen van de leerlingen in het 5de leerjaar de komende weken nog geen deel uitmaken van de gefaseerde heropstart van de scholen, organiseren de scholen en CLB’s nog voor het einde van het schooljaar een eenmalig groepsmoment op school voor de vaccinatie mazelen-bof-rubella (MBR).

Organisatorisch is het meest haalbare om daar vanaf juni mee te starten. Zo kunnen de CLB’s de scholen in mei volop blijven ondersteunen bij vragen rond de organisatie van de opvang, preteaching, gefaseerde heropstart, het bereiken van kwetsbare leerlingen ... 

Afhankelijk van het verder verloop van het schooljaar en de haalbaarheid voor de CLB's en de scholen, is voor de andere vaccinaties uit het basisvaccinatieschema volgende prioritaire volgorde afgesproken:

 1. Vaccinatie difterie-tetanus-kinkhoest (dTpa) bij de 14-jarigen of de leerlingen in het 3de leerjaar secundair onderwijs.
 2. Vaccinatie humaan papillomavirus (HPV) bij de 12-jarigen of de leerlingen in het 1ste leerjaar secundair onderwijs.
 3. Vaccinatie polio-difterie-tetanus-kinkhoest (IPV-DTPa) bij de 6-jarigen of de leerlingen in het 1ste leerjaar lager onderwijs.

Kan een CLB die andere 3 vaccinaties dit schooljaar niet aanbieden? Dan haalt het dat aanbod begin volgend schooljaar in.

Afhankelijk van het verder verloop van het schooljaar en de haalbaarheid voor de CLB's en de scholen, is voor de leeftijdsspecifieke systematische contacten volgende prioritaire volgorde afgesproken:

 1. De 1ste kleuterklas
 2. Het 1ste leerjaar 2de graad secundair onderwijs
 3. Het 1ste leerjaar basisonderwijs
 4. Het 6de leerjaar basisonderwijs
 5. Het 4de leerjaar basisonderwijs

Later volgen nog afspraken over contactmomenten die dit schooljaar niet meer kunnen plaatsvinden.

Naar boven

Gesprekken en face-to-face contacten

 • Gesprekken blijven mogelijk: telefonisch, via Skype of andere alternatieven.
 • Het CLB beslist zelf of face-to-face contacten in het CLB kunnen doorgaan:
  • Doe dit als het niet anders kan.
  • De leerlingen en de ouders mogen niet ziek zijn.
  • Hou rekening met de voorzorgsmaatregelen Dit geldt ook voor huisbezoeken.
 • CLBch@t  en Onderwijskiezer blijven bereikbaar voor leerlingen en ouders.

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina's

Voor directies en administraties

Voor ouders

Voor onderwijspersoneel

Regelgeving

Websites