Coronavirus: informatie voor volwassenenonderwijs


Lessen en stages

NT2

Organisatie en infrastructuur

Ondersteuning

Personeel

Administratieve verplichtingen

Vragen

Welke onderwijsactiviteiten vallen onder het schorsen van de lessen?

 • Alle klassikale lessen werden geschorst vanaf zaterdag 14 maart. 
 • Het volwassenenonderwijs kan beperkt en gefaseerd heropstarten met fysiek aanbod vanaf 18 mei (zie daarvoor pagina heropstart volwassenenonderwijs). Afstandsonderwijs blijft de norm.
 • Vanaf 1 juni kunnen de klassikale lessen en evaluaties voor een beperkt aantal cursisten/opleidingen heropgestart worden. Voor meer info zie FAQ ‘Voor welke opleidingen kan contactonderwijs heropgestart worden?
 • Voor alle cursisten en opleidingen die niet gevat zijn in de heropstart geldt dat de klassikale lessen en evaluaties geschorst blijven tot het einde van het schooljaar.

Naar boven

Is 100% afstandsonderwijs mogelijk?

Ja dat is tijdelijk mogelijk.

Voor de resterende periode van het lopende schooljaar kunnen de lessen volledig in afstandsonderwijs georganiseerd worden. Tijdelijk wordt dus afgeweken van de voorwaarde dat minstens 1 evaluatiemoment in contactonderwijs moet georganiseerd worden.

Het afstandsonderwijs dat tussen 13 maart 2020 en 30 augustus 2020 georganiseerd wordt, voldoet ten minste aan de volgende criteria:

 • Het voldoet aan de wettelijke bepalingen van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs.
 • Het cursusmateriaal en de didactische middelen zijn geschikt voor multimediaal gebruik.
 • De wijze van evalueren is duidelijk omschreven.
 • De deelname van de cursisten wordt systematisch opgevolgd.

Naar boven

Wat zijn de gevolgen voor het Vlaams Opleidingsverlof (VOV) en Betaald educatief verlof (BEV)? 

Wat zijn de consequenties van de verschillende keuzes i.v.m. het verder organiseren van de opleidingen?

Het Centrum plant inhaallessen 

Als het Centrum na de Coronaperiode inhaallessen plant, verschuif je de einddatum van de module indien nodig naar achter in DAVINCI. Er is geen nieuw akkoord van de werkgever nodig over het opnemen van het betaald educatief verlof (BEV)/Vlaams Opleidingsverlof (VOV) op zich maar de opgenomen dagen moeten natuurlijk wel in overleg met de werkgevers gekozen worden. 

Het aanvraagformulier (= terugbetalingsaanvraag van de werkgever aan Departement Werk en Sociale Economie) moet niet gewijzigd worden. Het CVO moet wel een aangepast inschrijvingsattest bezorgen aan de werknemer, waarop de nieuwe einddatum vermeld is. Hiermee kan de werknemer zijn werkgever informeren over deze wijziging, en nieuwe afspraken maken over de opname van BEV/VOV. Voor BEV wijzigt het Centrum in dat geval ook de einddatum op de papieren aanwezigheidsattesten (BEV). Er moet hiervoor geen reden worden opgegeven.  

Hou er wel rekening mee dat enkel dagen BEV/VOV opgenomen tijdens ten laatste de maand september nog worden aangerekend op het contingent van het schooljaar 19-20. Voor inhaallessen vanaf oktober wordt dit afgetrokken van het contingent uren BEV/VOV dat een werknemer mag opnemen in het schooljaar 20-21!

Het Centrum organiseert afstandsonderwijs als alternatief voor de geschorste lessen en evaluatie

Gezien de uitzonderlijke omstandigheden komt afstandsonderwijs tijdelijk in aanmerking voor BEV. De uren van deze vervanglessen via afstandsonderwijs mogen als ‘aanwezig’ geregistreerd worden op de aanwezigheidsattesten (BEV)  voor de deelnemende cursisten. Voor het VOV komt afstandsonderwijs steeds in aanmerking.

Welke invloed heeft het eventueel uitzonderlijk stopzetten van de lessen op het aantal uren VOV/BEV waarop de cursist recht heeft?

Voor het recht op VOV is er voor deze opleidingen een verplichting tot deelname aan de eindbeoordeling. Neemt de cursist niet deel aan de evaluatie, dan is er geen recht op VOV. Indien het Centrum de module uitzonderlijk toch stopzet nog vooraleer de eindbeoordeling kan plaatsvinden, wordt de voorwaarde van deelname aan de eindbeoordeling ‘niet van toepassing’.

In het geval de stopzetting plaatsvindt na het registratiemoment, registreer je in DAVINCI bij het evaluatieresultaat ‘niet georganiseerd’ en hou je schriftelijk bij dat de achterliggende reden ‘uitzonderlijke stopzetting omwille van coronavirus’ is. Vraag aan de cursist om de mail die hem/haar informeert over de stopzetting van de cursus omwille van corona bij te houden als bewijsmateriaal voor VOV. Hij/zij kan immers door Departement Werk en Sociale Economie gevraagd worden om uit te leggen waarom hij/zij niet heeft deelgenomen aan het examen.

Indien de opleiding wordt stopgezet en het laatste lesmoment plaatsvond voor of op het registratiemoment, wordt de module afgelast en kan er geen evaluatieresultaat worden geregistreerd. Je houdt schriftelijk bij dat de achterliggende reden ‘uitzonderlijke stopzetting omwille van coronavirus’ is. Vraag aan de cursist om de mail die hem/haar informeert over de stopzetting van de cursus omwille van corona bij te houden als bewijsmateriaal voor VOV. Hij/zij zal immers door Departement Werk en Sociale Economie gevraagd worden om uit te leggen waarom hij/zij niet heeft deelgenomen aan het examen. 

Voor het BEV worden de uren die al opgenomen waren voor de stopzetting terugbetaald, als ze aan alle voorwaarden voldoen. Vanaf vijf dagen na de datum van stopzetting mag de werknemer geen uren BEV meer opnemen. 

Wat zijn de gevolgen als de minimaal verplichte 32 uren les niet gehaald worden? 

 • Om recht te hebben op VOV/BEV moet men voor minstens 32 uur ingeschreven zijn bij dezelfde opleidingsverstrekker binnen een tijdsperiode van één jaar.
 • Je moet geen 32 uur in de les aanwezig zijn om de effectief aanwezige uren terugbetaald te krijgen.

Meer informatie of vragen?

Naar boven

Wat zijn de gevolgen voor opleidingen i.s.m. VDAB?

 • Het centrum kan beslissen om het opleidingsaanbod ism VDAB via afstandsonderwijs of via e-learning verder te zetten. VDAB verwacht dat geschorste lessen die vervangen worden door afstandsonderwijs of e-learning worden gemeld via samenwerking@vdab.be. Zo bewaart VDAB het overzicht voor welke klanten al dan niet een digitaal alternatief beschikbaar is.
 • Meer vragen of info? vdab.be/coronacrisis. Op de partnerpagina vind je ook een FAQ-excel.

Naar boven

Wat met de geplande evaluaties in de periode van schorsing?  

 • Klassikale evaluaties zijn geschorst, behalve voor die cursisten of opleidingen waarvoor dit toegestaan is in het plan voor de heropstart. Zie FAQ ‘Mogen evaluaties terug doorgaan in het centrum?’.
 • De cursistenevaluatie behoort tot autonomie van het centrumbestuur. Elk centrumbestuur bepaalt zelf hoe de cursistenevaluatie in zijn centra wordt georganiseerd en dus hoe en wanneer de prestaties van cursisten worden beoordeeld (bijv. via permanente evaluatie, eindexamen) en op basis van welke criteria een cursist kan slagen.  
 • Als het centrum die module reeds voorzien had met permanente evaluatie en er verder via afstandsonderwijs, oefeningen,… kan aangetoond worden dat de cursist ook aan de resterende competenties gewerkt heeft, dan kan de cursist slagen of gedelibereerd worden.
 • De evaluatie kan via afstandsonderwijs verlopen (Kijk ook bij FAQ 'Is 100% afstandsonderwijs mogelijk?')
 • De evaluatie kan uitgesteld worden tot na de schorsingsperiode. Hiervoor verplaats je indien nodig de einddatum in DAVINCI naar achteren. Hierdoor kan het ook nodig zijn de opstart van de vervolgmodule naar achteren te verschuiven.

Naar boven                

Kan voor cursistenevaluatie afgeweken worden van het centrumreglement?

Het centrumreglement bevat een onderdeel cursistenevaluatie. Van die maatregelen kan, gezien de huidige omstandigheden, voor dit schooljaar nog worden afgeweken.

Die afwijkende maatregelen kunnen geen afbreuk doen aan de essentiële bepalingen van het evaluatiereglement, zoals het recht op motivering van negatieve eindbeslissingen, verhaalrecht etc.., maar hebben betrekking op de omzetting naar de praktijk van deze bepalingen in kwestie. Daarbij kan gedacht worden aan een andere frequentie of andere vormen van evalueren, een herziening van de gebruikelijke vorm van kennisgeving van een evaluatiebeslissing of van de gebruikelijke termijnen voor een beroepsgang zonder aan redelijkheid in te boeten. 

Afwijkingen van het centrumreglement worden:  

 • Voorafgaand met het personeel overlegd als er personeelsgevolgen aan zijn verbonden.  
 • Schriftelijk of elektronisch aan cursisten gecommuniceerd. 
 • Eventueel ook ter kennisgeving aan partnerorganisaties meegedeeld. 

Naar boven

Wat gebeurt er met de lessen NT2 voor inburgeraars?

Vanaf 1 juni kunnen de lessen en evaluaties voor de basismodules NT2 heropgestart worden. Zie hiervoor FAQ ‘Contactonderwijs basismodules Nederlands Tweede Taal’.

Voor NT2 Richtgraad 2, 3 en 4 en de open modules kunnen de lessen in het centrum niet heropgestart worden. Voor een beperkte groep van de meest kwetsbare cursisten in deze opleidingen kan uitzonderlijk een evaluatie in het centrum georganiseerd worden (zie FAQ ‘Mogen evaluaties in het centrum doorgaan?’).

Het centrum stemt voor NT2 regionaal af met het Agentschap Integratie en Inburgering of het Huis van het Nederlands. 

Voor NT2 verwachten we dat maximaal ingezet wordt op alternatieve lesvormen om het inburgeringstraject te continueren. In de mate van het mogelijke verlopen de lessen en evaluatie via afstandsonderwijs. Als dat niet lukt, kan je vervangende opdrachten meegeven met je cursisten. Als dit niet lukt organiseer je als centrum zeker inhaallessen op een later moment. De einddatum van de module kan je in DAVINCI indien nodig verder in de toekomst zetten.

Meertalige informatie over het coronavirus voor NT2-cursisten vind je op de website van Agentschap Integratie en Inburgering.

Naar boven

Wat zijn de gevolgen voor het inburgeringstraject van de NT2-cursist? 

Kan de NT2-cursist door de coronamaatregelen zijn NT2-traject niet behalen binnen de periode van zijn inburgeringscontract? Dan zijn er geen gevolgen wat inbreuken betreft. Het Agentschap Integratie en Inburgering en de handhavingsambtenaren geven voorlopig geen ingebrekestellingen door. 

Naar boven

Hoe kan je cursisten digitaal inschrijven?

Om verplaatsingen van cursisten tijdens de coronaperiode maximaal te vermijden en omdat cursisten moeilijkheden ondervinden om de nodige papieren stavingsstukken te bemachtigen, versoepelen tijdelijk de richtlijnen daarrond. 

Versoepeling van de richtlijnen rond papieren stavingsstukken voor de vrijstelling van inschrijvingsgeld: het papieren stavingsstuk moet geldig zijn tussen 1 maand voor de inschrijving en uiterlijk op het registratiemoment.   

Uitbreiding van de 3 bestaande mogelijkheden om digitaal in te schrijven met tijdelijk een 4e mogelijkheid:  

 1. Beveiligd online inschrijven voor nieuwe of bestaande cursisten (kan altijd)  
 2. Pré-inschrijven online voor nieuwe of bestaande cursisten (kan altijd)  
 3. 1e inschrijving via contact voor nieuwe cursisten, vervolginschrijvingen voor bestaande cursisten via online leerplatform centrum (via e-ID of account) (kan altijd)  
  Het is tijdens de coronaperiode niet de bedoeling dat alle nieuwe cursisten naar het centrum komen voor hun 1e inschrijving. Deze mogelijkheid verwijst naar cursisten die voor de coronaperiode al hun 1e inschrijving via contact deden.  
 4. Per mail inschrijven, voor nieuwe of bestaande cursisten (enkel tijdens coronaperiode)  

Deze 4e mogelijkheid geldt enkel voor inschrijvingen voor het huidige en komende schooljaar die plaatsvinden zolang er beperkende coronamaatregelen gelden. Belangrijk daarbij: 

 • De cursist mailt naar het centrum een scan of foto (eventueel genomen via smartphone) van zijn e-ID of identiteitsbewijs.  
 • Het centrum bewaart in het (digitale) cursistendossier de door het centrum verzonden e-mail met het inschrijvingsformulier en de replymail waarin de cursist antwoordt dat hij akkoord is. 

Gebruik deze optie enkel voor die cursisten waarvoor de 3 andere opties niet mogelijk zijn.

Binnen de huidige goedgekeurde versoepelingen kunnen vanaf 22 juni cursisten met verminderde toegang tot digitale alternatieven op het secretariaat terecht om zich in te schrijven.

Lees de richtlijnen rond digitaal inschrijven.

Naar boven

Kunnen studiebewijzen digitaal worden uitgereikt?  

Het is niet mogelijk om studiebewijzen rechtsgeldig digitaal uit te reiken. Studiebewijzen kunnen in principe wel op een rechtsgeldige wijze elektronisch ondertekend worden. De validatie van het studiebewijs gebeurt echter met een droogstempel van het centrum, die naast de handtekening van de directeur (of zijn gemandateerde) wordt aangebracht. Het probleem is dat de beveiligde handtekening haar beveiliging verliest op het moment dat het elektronisch studiebewijs wordt afgedrukt.

De invoering van digitale studiebewijzen vergt een grondige voorbereiding en verder onderzoek naar onder andere fraudebestendigheid is nodig. Studiebewijzen worden dus ook dit schooljaar uitgereikt op papier. 

Het bestuur van het centrum is verplicht de studiebewijzen uit te reiken aan de cursisten uiterlijk op het einde van de tweede maand na het afsluiten van de evaluatie. Het is duidelijk dat dit in de huidige omstandigheden, waarin verplaatsingen van en naar het centrum zoveel als mogelijk vermeden worden, moeilijk realiseerbaar kan zijn. Lees in de FAQ ‘Hoe het papieren studiebewijs overhandigen aan de cursist?’ hoe dat mogelijk is in deze periode.

In ieder geval wordt centra aangeraden om voor de cursisten waarvan de lessen heropstarten, ook de uitreiking van de studiebewijzen in het kader van deze heropstart te organiseren. 

Processen-verbaal kunnen wel op een rechtsgeldige wijze elektronisch ondertekend (en bewaard) worden. 

Naar boven

Hoe het papieren studiebewijs overhandigen aan de cursist?

De regelgeving blijft voorschrijven dat een cursist zijn studiebewijs – ook de deelcertificaten – binnen de 2 maand ontvangt. Uiteraard is dat tijdens de coronaperiode, waarin verplaatsingen van en naar het centrum zoveel als mogelijk vermeden wordt, niet evident. In deze FAQ lees je hoe je ook in deze periode het studiebewijs kan overhandigen.

In de eerste plaats registreer je zo snel mogelijk de uitgereikte studiebewijzen in DAVINCI, zodat ze onmiddellijk zichtbaar zijn in de Leer- en Ervaringsbewijzendatabank (LED). De cursist kan zo zijn studiebewijs al raadplegen en waar nodig tonen aan derden (in kader van tewerkstelling of verder studeren).

Het centrum kan er om pragmatische redenen voor kiezen om de deelcertificaten tijdelijk enkel op vraag te overhandigen. Breng je cursisten hiervan actief op de hoogte. Zorg ervoor dat cursisten die in de opleiding afhaken wél hun behaalde deelcertificaten ontvangen.

Er zijn daarnaast verschillende mogelijkheden om de cursisten hun studiebewijzen te overhandigen, rekening houdend met de geldende veiligheidsmaatregelen:

 • De cursisten die binnen de toegestane versoepelde heropstart (zie pagina heropstart) in het centrum aanwezig zijn, kunnen hun studiebewijs op dat ogenblik afhalen.
 • Cursisten die hun eindstudiebewijs dringend nodig hebben (in kader van tewerkstelling of verder studeren), kunnen dat op afspraak afhalen op het secretariaat.
 • Het centrum kan het studiebewijs (aangetekend) per post verzenden.
 • Cursisten die in september naar het centrum komen om lessen te volgen, kunnen hun studiebewijs op dat ogenblik afhalen. 

Het is niet mogelijk om studiebewijzen rechtsgeldig digitaal uit te reiken. Zie hiervoor FAQ ‘Kunnen studiebewijzen digitaal worden uitgereikt?’.

Naar boven

Wat is het gevolg van het schorsen van lessen op de aanwending van de onderwijstijd?

Afgelaste lessen omwille van het Coronavirus worden beschouwd als gevallen van overmacht. Bij een controle van de aanwending van de onderwijstijd zal hiermee rekening gehouden worden. Het centrum bewaakt dat de realisatie van de doelstellingen uit het opleidingsprofiel niet in het gedrang komt en organiseert eventueel inhaallessen, lessen via afstandsonderwijs of via e-learning...

Naar boven

Wat is het gevolg van deze maatregelen op de financiering van het centrum?

In principe heeft het schorsen van de lessen geen gevolgen voor de financiering, op voorwaarde dat het centrum inspanningen levert om de doelstellingen uit het opleidingsprofiel  te realiseren. We verwachten dan dat het centrum maximaal inzet op het organiseren van inhaallessen, e-learning of afstandsonderwijs. De einddatum van de module kan je in DAVINCI indien nodig verder in de toekomst zetten om zo meer tijd te maken voor mogelijke inhaallessen.

Naar boven

Wat betekent het schorsen van de lessen voor het inschrijvingsgeld betaald voor schooljaar 2019-2020?

Het inschrijvingsgeld is afhankelijk van het aantal lestijden waarvoor wordt ingeschreven, niet van aantal lessen die gevolgd worden. Het wegvallen van een les heeft dus geen impact op het inschrijvingsgeld. Er is dus geen verplichting tot terugbetaling van het inschrijvingsgeld. In het centrumreglement kunnen afspraken staan m.b.t. afbetaling en eventuele terugbetaling van inschrijvingsgeld.

Als het centrum de cursus annuleert voor de start of voor het registratiemoment, dan ontvangt het centrum hiervoor geen financiering en moet het geen inschrijvingsgelden doorstorten. We verwachten dan dat het centrum het inschrijvingsgeld terugbetaalt aan de cursisten. Deze tijdige annulatie van de cursus/uitschrijving van de cursist telt niet mee voor het herhaald inschrijven.

Als een cursist een module herhaalt, dan betaalt hij terug inschrijvingsgeld. Vanaf zijn 4de inschrijving betaalt hij verhoogd inschrijvingsgeld. We verwachten van de centra een grote mate van flexibiliteit en creativiteit om de cursisten de lopende modules zoveel als mogelijk te laten afwerken zodat een herinschrijving vermeden wordt.

Naar boven

Gaan de doorlichtingen door?

 • De onderwijsinspectie annuleert alle resterende doorlichtingen van het derde trimester (gewone doorlichtingen en paritaire colleges). 
 • In plaats van de gewone doorlichtingen, biedt de onderwijsinspectie ondersteuning aan alle instellingen en het onderwijsbeleid. 
 • Tussen 21 april en 5 mei belde de onderwijsinspectie alle centra op. De bedoeling van die belronde was het in kaart brengen van de situatie in de centra om de minister en de beleidsmakers uitgebreid en correct te informeren over de werking van de centra tijdens de coronacrisis.

  Daarnaast wilde de onderwijsinspectie een luisterend oor zijn voor de centra, bezorgdheden capteren en in kaart brengen, antwoorden op vragen, doorverwijzen... Uit de telefoontjes, mails en berichten op sociale media werd vastgesteld dat de scholen, centra en academies de belronde op prijs hebben gesteld.

  Bekijk het rapport met de resultaten van de belronde op de website van de onderwijsinspectie.

Naar boven

Moet je personeel aanwezig zijn?

 • Alle personeelsleden die gezond zijn en niet tot de risicogroep behoren, werken. Wat ze doen en hoe ze dat moeten doen (thuis of op school), hierover maak je afspraken in het lokaal onderhandelingscomité met je personeel. Het is daarbij van belang de pedagogische opdracht van leraren te respecteren. 
 • Hou ook voor je personeel rekening met hygiënische voorzorgsmaatregelen en criteria als afstand, ventilatie ... (bv. in de lerarenkamer). 
 • Personeelsleden die zich zorgen maken omdat ze behoren tot een risicogroep, kunnen een beroep doen op code D046 (heirkracht). Het personeelslid meldt dat aan de werkgever. Die kan een attest vragen van een arts ter bevestiging vóór de gevraagde code toe te kennen. Het personeelslid kan in dat geval van thuis uit werken.
 • De GEES geeft aan dat samenleven met personen die tot de risicogroep behoren, geen obstakel vormt voor aanwezigheid op school. Behalve als de behandelende arts van de risicopatiënt anders oordeelt.
 • Wie behoort tot de risicogroep?
 • Zwangere personeelsleden? De arts bepaalt of je personeelslid op school aanwezig mag zijn of van thuis uit werkt. 
 • Personeelsleden die ziek zijn, blijven thuis. Ze bezorgen vanaf 20 mei weer een ziekteattest aan hun werkgever, net zoals dat vóór de schorsing van de lessen het geval was. Vervanging voor dat personeelslid kan volgens de bestaande regels.
 • Contractuele personeelsleden: voor wie een arbeidsovereenkomst heeft, kan je als werkgever een aanvraag tot tijdelijke werkloosheid indienen bij het RVA-bureau. Dat beslist over de toekenning. Volg de ontwikkelingen op de RVA-website

Naar boven

Wat met de bezoldiging van leraren en de inzet van leraarsuren bij inhaallessen?

 • Inhaallessen kunnen later dit schooljaar, in de zomervakantie of volgend schooljaar georganiseerd worden. Voor de lessen die in de zomervakantie plaatsvinden is er een afwijking op de vakantieregeling nodig. Deze afwijking vereist afspraken in een protocol van de onderhandelingen in het lokaal comité en het akkoord van de betrokken leraar.
 • Een personeelslid kan niet verplicht worden om de verloren uren in te halen bovenop de uren van zijn normale betrekking. 
  • Inhaallessen organiseren zonder uitbreiding van het opdrachtenpakket:
   • Bij de aanstelling van vastbenoemden (dit is op schooljaarbasis) hebben inhaallessen geen impact op de bezoldiging en worden er geen extra leraarsuren aangerekend.
   • Bij de aanstelling van tijdelijken op schooljaarbasis of op semesterbasis, hebben inhaallessen eveneens geen impact op de bezoldiging en worden er geen extra leraarsuren aangerekend.
   • Bij de aanstelling van een tijdelijk personeelslid op modulebasis (dit komt minder voor bij tijdelijk vacante aanstellingen ATO2) is het mogelijk dat de einddatum van de aanstellingsperiode verplaatst wordt afhankelijk wanneer de inhaallessen doorgaan. De bezoldiging wordt mogelijks verspreid over een langere periode. Er worden geen extra leraarsuren aangerekend.
   • Bij een vervangopdracht (ATO1) worden er nooit leraarsuren aangerekend op voorwaarde dat het opdrachtvolume van de vervanger op schooljaarbasis niet groter is dan deze van de titularis.
  • Inhaallessen organiseren met uitbreiding van het opdrachtenpakket (bv. er is geen akkoord met de titularis of de vervanger om de inhaallessen op te nemen):
   • Bij een uitbreiding van het opdrachtenpakket (het personeelslid neemt extra uren op), wordt het personeelslid extra bezoldigd en worden extra leraarsuren aangerekend.
  • In DAVINCI kan de einddatum van de module in de tijd aangepast worden. 
  • Inhaallessen generen nooit lesurencursist. De LUC worden berekend op basis van het theoretisch aantal lestijden van de module.

Naar boven

Wat met de opbouw van dienstanciënniteit voor TADD?

De periode van schorsing van de lessen waarin personeelsleden een aanstelling hebben, telt mee voor de gewone dienstanciënniteit, dus voor de 580 (of 720) dagen. Voor de 400 (of 600) effectief gepresteerde dagen geldt de algemene regel: voor personeelsleden die met profylactisch verlof zijn of thuis zijn om preventieve redenen (DO heirkracht) tellen de dagen mee, voor personeelsleden met ziekteverlof niet.

Naar boven

Welke dienstonderbreking stuur je door voor afwezige personeelsleden?

Afwezigheid wegens ziekte

 • Personeelsleden die ziek zijn, blijven thuis. De voorbije weken was een ziekteattest niet nodig om huisartsen niet te overbelasten. Voor afwezigheden wegens ziekte die vanaf 20 mei ingaan, bezorgen personeelsleden wel weer een ziekteattest aan de werkgever. Wie nu al met ziekteverlof is, hoeft geen attest met terugwerkende kracht te vragen. De richtlijnen van de omzendbrief over ziekteverlof zijn van toepassing. Vervanging voor dat personeelslid kan volgens de bestaande regels.
 • Voor aanvragen vvp (verlof voor verminderde prestaties) wegens ziekte en lvvp (langdurig verlof voor verminderde prestaties) wegens medische redenen, blijven de bestaande procedures gelden (zie omzendbrief ‘Controle op de afwezigheid wegens ziekte’, punt 5 en 6).

Concreet betekent dat:

 • Voor de vvp wegens ziekte een 'medisch attest' en een 'plan voor een verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte met het oog op het volledig hernemen van de opdracht' moet bezorgd worden aan het controleorgaan.
 • Voor de lvvp medische redenen een 'medisch attest', het formulier 'Aanvraag langdurig verlof voor verminderde prestaties wegens medische redenen' en een geneeskundig verslag, opgemaakt door een geneesheer-specialist, moet bezorgd worden aan het controleorgaan.
 • Zit je personeelslid in quarantaine, maar kan het toch afstandstaken opnemen? Dan moet je je personeelslid niet ziek melden.

Heirkracht

 • Personeelsleden die behoren tot een risicogroep of die samenleven met iemand uit een risicogroep kunnen op doktersadvies thuis blijven. De arts verklaart dat in een brief of attest. In dat geval is heirkracht (DO 046) van toepassing. Een zending naar het werkstation doe je pas als je een vervanger wil aanstellen. Je kan een vervanger aanstellen volgens de gewone vervangingsregels. 
 • De GEES geeft aan dat samenleven met personen die tot de risicogroep behoren, geen obstakel vormt voor aanwezigheid op school. Behalve als de behandelende arts van de risicopatiënt anders oordeelt (code D046).

Profylactisch verlof

 • Je personeelslid is zelf (nog) niet ziek, maar een huisgenoot heeft een besmettelijke ziekte. Er bestaat een kans dat hij die ziekte doorgeeft aan andere personeelsleden of cursisten van je centrum. Je personeelslid bezorgt een medisch attest samen met een verklaring of een attest van de behandelende arts van het zieke familielid aan Certimed. Het medisch attest vind je in de bijlage van de omzendbrief over de controle op de afwezigheid wegens ziekte. Uit de verklaring of attest moet duidelijk blijken dat de profylactische maatregelen noodzakelijk zijn. Het controleorgaan gaat na of de vermelde besmettelijke aandoening van het familielid wel degelijk aanleiding kan geven tot profylactische maatregelen en, in bevestigend geval, of de duur van de maatregelen op medische gronden is gesteund.
 • Let op: als de arts niet kan attesteren dat zijn patiënt effectief lijdt aan een besmettelijke ziekte, maar enkel een vermoeden van besmettelijke ziekte attesteert of niet expliciet vermeldt om welke ziekte het gaat, dan zal het controleorgaan een negatief advies geven voor het profylactisch verlof. In dat geval is heirkracht (DO 046) van toepassing.
 • Je personeelslid is zwanger en een CLB-arts stelt vast dat er in de school een besmetting is door het coronavirus Covid-19. 

Verlof wegens overmacht

 • Een personeelslid blijft thuis omdat zijn kind of partner ziek is of een ongeluk heeft gehad. De aanwezigheid van je personeelslid thuis is daarom vereist. Er is geen vermoeden van besmetting door het coronavirus. In dit geval is het verlof wegens overmacht van toepassing.
  Je personeelslid kan dit verlof opnemen voor maximaal 4 werkdagen per burgerlijk jaar.
 • Je kan een medisch attest aan je personeelslid vragen als bewijsstuk. Dat attest moet je niet aan het werkstation bezorgen. Je meldt het verlof wegens overmacht enkel aan het werkstation als je volgens de gewone vervangingsregels een vervanger kan aanstellen. Je gebruikt de code 144 – Verlof wegens overmacht.

Andere dienstonderbrekingen

 • Lopende dienstonderbrekingen laat je gewoon doorlopen volgens de oorspronkelijke afspraken.

Naar boven

Wat met vervangers?

 • Vervangers die momenteel zijn aangesteld voeren hun vervangopdracht in de mate van het mogelijke uit. Op het moment dat de titularis terugkeert, valt de aanstelling van de vervanger weg. Er kan niet van de vervanger gevraagd worden om prestaties (zoals inhaallessen) te leveren na de beëindiging van zijn opdracht. 

Naar boven

Valt vrijwilligerswerk onder de arbeidsongevallenregeling? 

Een onderwijspersoneelslid kan tijdens de corona-crisis vrijwilligerswerk doen naast zijn centrumopdracht. Het is daarbij niet verzekerd via de normale arbeidsongevallenregeling voor onderwijs. Er is wel een gratis verzekering voor individuele vrijwilligers tijdens de coronacrisis. 

Naar boven

Welke registratierichtlijnen gelden voor het gewijzigde aanbod in DAVINCI?

Uitgangspunt blijft ook hier dat centra de realiteit registreren in DAVINCI zodat we goed kunnen monitoren wat de reële impact is van het coronavirus in de centra.

Centra kunnen doorheen de lopende cursus de registratie (meermaals) bijsturen: lessen afgelasten, inhaallessen inplannen, einddatum module verlaten in functie van meer tijd creëren voor de inhaallessen of evaluatie, aantal lestijden afstandsonderwijs of stage verhogen of verlagen, de module volledig afgelasten.

De wijzigingen in de organisatie van de cursus registreer je steeds in DAVINCI, ook al is het fotomoment voorbij. Enkel het registratiemoment van de module kan je niet meer wijzigen als dat registratiemoment voorbij is. De einddatum van een module kan door het centrum steeds bijgesteld worden.  

Onderstaande bijkomende registratierichtlijnen gelden specifiek voor de cursussen binnen de coronaperiode. 

Registratie van inhaallessen

Je organiseert een inhaalles na de schorsingsperiode.

 • Registreer in DAVINCI de afgelasting van de lessen tijdens de schorsingsperiode. In dat geval kan je geen participaties meer registreren in deze afgelaste lessen.
 • Registreer de inhaallessen of wijzig de uren van je geplande lessen na de schorsing (bv. je geplande lessen een uur vroeger laten starten of eindigen). 
 • De einddatum van de module kan je in DAVINCI indien nodig naar achteren verplaatsen om zo meer tijd te maken voor de inhaallessen.

Naar boven

Registratie van de gewijzigde organisatievorm

Je vervangt bv. een geplande les in contactonderwijs door een les via afstandsonderwijs of door stage. Tijdelijk is 100% afstandsonderwijs mogelijk (zie FAQ ‘Is 100% afstandsonderwijs mogelijk?’).

 • Registreer in DAVINCI de afgelasting van de lessen tijdens de schorsingsperiode. In dat geval kan je geen participaties meer registreren in deze afgelaste lessen.
 • Registreer of wijzig in DAVINCI het aantal lestijden afstandsonderwijs of stage (IAE) .
 • De einddatum van de module kan je in DAVINCI indien nodig naar achteren verplaatsen om zo meer tijd te maken voor het afstandsonderwijs of de stage.

Het tijdstip waarop het afstandsonderwijs of de ingehaalde stage beëindigd wordt, kan verschillen van cursist tot cursist. In dat geval verschilt de uitreikingsdatum van het studiebewijs tussen cursisten van dezelfde module. Het centrum kan in DAVINCI al studiebewijzen registreren vóór de uitgestelde einddatum van de module.

Bied je een alternatief aan, maar haakt een individuele cursist af? Zie dan ‘FAQ Registratie van cursisten die afhaken’.

Naar boven

Registratie van afgelaste modules

Je zet de module stop als je voor de volledige klasgroep geen alternatief kan bieden voor de geschorste lessen, ook niet door de einddatum te verplaatsen naar volgend schooljaar. Er zijn twee mogelijke situaties: 

De laatste effectief georganiseerde les vond plaats vóór of op het registratiemoment

 • Registreer in DAVINCI de terugbetaling van het initieel aangerekende inschrijvingsgeld.
 • Registreer in DAVINCI de uitschrijving van de cursisten. 
 • Registreer in DAVINCI de afgelasting van de module na de laatste georganiseerde les. Je kan geen evaluatieresultaat registreren. 

De module kan je niet afgelasten als je minstens één cursist evalueert. In dat geval zet je de cursus verder en registreer je de afhakers op cursistniveau (zie FAQ 'Registratie van cursisten die afhaken').

Het centrum ontvangt geen financiering voor de afgelaste module en stort het inschrijvingsgeld terug aan de cursisten. In dat geval stort het centrum ook geen inschrijvingsgelden door. Bovendien telt die inschrijving niet mee voor het herhaald inschrijven (verhoogd inschrijvingsgeld vanaf de 4e inschrijving).

De laatste effectief georganiseerde les vond plaats na het registratiemoment

 • Registreer in DAVINCI de afgelasting van de lessen tijdens de schorsingsperiode. In dat geval kan je geen participaties meer registreren.
 • In DAVINCI registreer je geen afgelasting van de module. Je registreert voor alle cursisten als evaluatieresultaat ‘niet georganiseerd’. 

Het nieuwe evaluatieresultaat ‘niet georganiseerd’ is aangemaakt speciaal naar aanleiding van de coronamaatregelen. Je kan het enkel gebruiken gedurende de coronaperiode op twee voorwaarden: 

 • De laatste effectief georganiseerde les vond plaats na het registratiemoment.
 • Je kon de competenties onvoldoende overbrengen en bijgevolg geen enkele cursist evalueren. 

Je kan dat evaluatieresultaat niet gebruiken als je minstens 1 cursist evalueert. In dat geval zet je de cursus verder en registreer je de afhakers op cursistniveau (zie FAQ 'Registratie van cursisten die afhaken').

Naar boven

Registratie van cursisten die afhaken

Je biedt een alternatief aan voor de geschorste lessen of stage. Sommige cursisten haken af.

 • Registreer in DAVINCI de uitschrijving van die cursist volgens het centrumbeleid. Of registreer bij het evaluatieresultaat dat de cursist niet heeft deelgenomen of niet geslaagd is volgens het evaluatiebeleid van het centrum.

Als de uitschrijving van de cursist voor het registratiemoment gebeurt, dan ontvangt het centrum hiervoor geen financiering en moet het geen inschrijvingsgelden doorstorten. Afhankelijk van de bepalingen in het centrumreglement stort het centrum het inschrijvingsgeld terug naar de cursist. Wanneer je (een gedeelte van) het inschrijvingsgeld terugbetaalt, registreer je die wijziging ook in DAVINCI. Bovendien telt die uitschrijving niet mee voor het herhaald inschrijven (verhoogd inschrijvingsgeld vanaf de 4e inschrijving).

Naar boven

Registratie van een geplande module die niet kan starten

Je plande een module na 15/3, maar die kan door de coronamaatregelen niet opstarten. 

 • Registreer in DAVINCI de terugbetaling van het initieel aangerekende inschrijvingsgeld.
 • Registreer in DAVINCI de uitschrijving van de cursisten. 
 • Registreer in DAVINCI de afgelasting van de module. De afgelastingsdatum valt voor de startdatum van de module.

Het centrum ontvangt geen financiering voor de niet opgestarte module en stort het inschrijvingsgeld terug aan de cursisten. In dat geval stort het centrum ook geen inschrijvingsgelden door. Bovendien telt die inschrijving niet mee voor het herhaald inschrijven (verhoogd inschrijvingsgeld vanaf de 4e inschrijving).

Naar boven

Ten onrechte verwijderde modules of lessen

Verwijderen gebruik je enkel bij een foute registratie, niet voor de impact van de coronamaatregelen. Voor afgelaste lessen of modules registreer je de afgelasting zoals hierboven beschreven. Heb je toch een geschorste les of een stopgezette of niet opgestarte module als verwijderd geregistreerd? Laat het zo staan, maar registreer eventuele volgende afgelaste lessen of modules op de correcte wijze.

Naar boven

Registratie van cursussen over het schooljaar heen bij fusie

Je centrum fusioneert op 01/09/2020 en de einddatum van de module wordt verplaatst naar volgend schooljaar. Probeer de einddatum zo veel mogelijk te verplaatsen naar een datum die valt voor 01/01/2021. Lukt dat niet, neem dan contact op met je instellingsbeheerder.

 • Registreer verder op de bestaande cursus met het instellingsnummer van het gefuseerde centrum. Je registreert een resultaatsdatum van de uitgereikte studiebewijzen die ook vóór 01/01/2021 valt.
 • Kan je om technische redenen bij uitzondering niet verder registreren op de bestaande cursus? Verwijder in DAVINCI de oorspronkelijke IMV en maak een nieuwe IMV aan onder het instellingsnummer van het gefuseerde centrum. AHOVOKS verplaatst van beide IMV het fotomoment zodat de oorspronkelijke module niet in aanmerking komt voor financiering. De plaatsingen op de nieuwe geregistreerde module komen in aanmerking voor in- en outputfinanciering.

Naar boven

Registratie van synchroon onderwijs

Synchroon onderwijs houdt in dat een deel van de cursisten de lessen in het centrum bijwoont en een deel van de cursisten gelijktijdig de les thuis volgt via de computer.

 • Registreer in DAVINCI de module in contactonderwijs. Je registreert niet apart welke cursisten de les van thuis uit volgen. Het registreren van participaties is niet meer verplicht, behalve voor het studiegebied NT2. Dan registreer je de aanwezigheid van alle cursisten, zowel zij die de les in het centrum volgen als zij die de les van thuis uit volgen.

Naast synchroon onderwijs is er de mogelijkheid om bij schorsing van de geplande, fysieke lessen deze te vervangen door afstandsonderwijs. In dat geval voorzie je afstandsonderwijs voor de volledige klasgroep (zie FAQ 'Registratie van de gewijzigde organisatievorm').

Naar boven

Wat met deadlines voor meldingen aan AHOVOKS?

 • Voor de centra zijn er de komende weken normaal een aantal deadlines: meldingen fusies (30/04), projectfinanciering gecombineerd onderwijs (30/04), (deadline van 31/03 wordt verlengd tot 30/04), maatwerk basiseducatie (deadline van 31/05 wordt verlengd tot 30/06), …
 • Geraak je niet op tijd aan de nodige handtekeningen voor formulieren of akkoorden? Stuur ze dan door zonder handtekening of bijkomend verantwoordingsstuk. Je kan ze later aan AHOVOKS bezorgen. Zo lopen de processen geen vertraging op.
 • In uitzonderlijke omstandigheden kan van de deadline voor fusies beperkt worden afgeweken en enkel mits voorafgaand akkoord van AHOVOKS. De fusieverwerking heeft immers een impact op de omkaderingsberekening van alle centra.

Naar boven

Wat met aanvragen voor speciale onderwijsleermiddelen?

Zolang de coronamaatregelen van kracht zijn, geldt een aangepaste werkwijze voor de aanvraag en het gebruik van speciale onderwijsleermiddelen (tolkuren Vlaamse Gebarentaal en schrijftolkuren).

Als de handtekeningen die je voor een aanvraag nodig hebt, ontbreken, kan je de aanvraag ook indienen via mail. Het centrum verklaart in die mail dat de aanvraag gebeurt met akkoord van alle betrokkenen. 

Een tolk Vlaamse Gebarentaal of schrijftolk kan ook op afstand werken of ingezet worden om beeldmateriaal afkomstig van de leraar of aangeboden door het centrum toegankelijk te maken voor dove cursisten. 

De omzendbrief VWO/2009/01 is aangepast.

Heb je nog een vraag? Mail dan naar sol.agodi@vlaanderen.be.

Naar boven

Hoe bezorg je documenten aan AHOVOKS? 

 • Je kan de afdeling Hoger en Volwassenenonderwijs nog steeds bereiken, zowel telefonisch als via mail.  
 • Stuur de documenten zo veel mogelijk elektronisch door.  Antwoorden krijg je ook maximaal digitaal verstuurd.  
 • Moet je toch documenten via de post bezorgen? Neem dan zeker vooraf contact op met de dossierbehandelaar om na te gaan of er een elektronisch alternatief is. 

Naar boven

Deadline Dimona-aangifte voor stagairs is uitgesteld

De deadline voor de Dimona-aangifte voor stagiairs is uitgesteld. Er is een akkoord voor:

 • De aangifte van de op 1 januari 2020 reeds lopende opleidings- en stageovereenkomsten door cvo en cbe voor de stages waarvoor ze zelf aangever zijn, zodat men zich in regel kan stellen tot 30 juni 2020 zonder repercussies naar de aangever toe.
 • De aangifte van de vanaf 1 januari 2020 aangevangen nieuwe opleidings- en stageovereenkomsten door cvo en cbe voor de stages waarvoor ze zelf aangever zijn, zodat men zich in regel kan stellen tot 30 juni 2020 zonder repercussies naar de aangever toe.

De deadline is uitgesteld omdat het over de opstart van een systeem gaat in het midden van het school- of academiejaar en ook voor de lopende opleidings- en stageovereenkomsten. Daarnaast heeft niet iedereen zich al voldoende kunnen organiseren om de aangiftes in te dienen.

Meer info over de Dimona-aangifte.

Naar boven

Vragen?

 • Op de officiële website over het coronavirus van de Federale Overheid vind je antwoord op veelgestelde vragen.
 • Contacteer de afdeling Hoger en Volwassenenonderwijs:
  • Vragen over personeelszaken in het volwassenenonderwijs? Bel 02 553 98 24
  • Andere vragen over omgaan met het Coronavirus? Bel 02 553 98 25
  • Elke werkdag telefonisch bereikbaar van 8.30 tot 12.30 uur en 13 tot 17 uur

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina's