Coronavirus: informatie voor volwassenenonderwijs

Beperkte en gefaseerde heropstart in het volwassenenonderwijs:

 • Vanaf 18 mei kunnen sommige cursisten terug naar de centra voor basiseducatie en de centra voor volwassenenonderwijs. Het gaat vooral om cursisten die niet of moeilijk in afstandsonderwijs kunnen worden bereikt en afstuderende cursisten uit praktijkopleidingen waarbij afstandsonderwijs organisatorisch niet mogelijk is. Afstandsonderwijs blijft echter de norm. Het is bovendien aan elk centrum om vanuit de lokale context en rekening houdend met de vooropgestelde veiligheidsmaatregelen, het draaiboek preventie en de risicoanalyse van elke lesplaats te selecteren voor welke opleidingen een herstart veilig en doenbaar is.
 • In een eerste fase, vanaf 18 mei, kunnen cursisten met bijkomende ondersteuningsnoden individueel en op afspraak terecht in de centra.  Vanaf die dag kunnen ook de geschorste stages terug opstarten volgens het tempo waarin de betrokken sectoren opnieuw opstarten. Vanaf 1 juni gaat de tweede fase in. Lessen in het centrum kunnen dan opnieuw worden opgestart voor een beperkt aantal opleidingen. Cursisten die kunnen afstuderen in bepaalde beroepsopleidingen en cursisten van de basismodules Nederlands tweede taal komen hiervoor in aanmerking. Ook evaluatie in het centrum is vanaf die datum uitzonderlijk mogelijk voor cursisten waarbij de evaluatie niet in afstandsonderwijs kan. 
 • Voor alle opleidingen in het volwassenenonderwijs die niet worden gevat in het huidige exitplan is er geen heropstart van de lessen in het centrum in het huidige schooljaar
 • Meer info over de heropstart van de lessen in het centrum en stages komt zo snel mogelijk online op deze webpagina.
 • De informatie op deze pagina wordt regelmatig aangepast.
 • Blijf op de hoogte van de laatste updates via de nieuwsbrief VWO of lees het archief.

Welke onderwijsactiviteiten vallen onder het schorsen van de lessen en stages?

 • Alle klassikale lessen worden geschorst vanaf zaterdag 14 maart. Afstandsonderwijs kan verder georganiseerd worden.
 • Klassikale evaluaties zijn geschorst.
 • Werkplekleren, waaronder stages en proeftuinen duaal leren, worden geschorst vanaf woensdag 18 maart.
 • In overleg met de vakbonden, onderwijskoepels, het GO! en de overheid werd een overzicht gemaakt van opleidingen binnen de cruciale sectoren en essentiële diensten waarbinnen stages en proeftuinen duaal leren kunnen doorgaan tijdens de coronamaatregelen. De voorwaarde blijft dat alle beschermingsmaatregelen voor de cursist genomen kunnen worden.
  • Stages in de zorgsector die wél kunnen doorgaan:
   • Studiegebied Algemene personenzorg: Logistiek assistent, Verzorgende en Zorgkundige.
   • Studiegebied Assistentie vrije zorgberoepen: Farmaceutisch Technisch Assistent.
   • Studiegebied Specifieke personenzorg: Begeleider in de Kinderopvang / Kinderbegeleider Baby’s en Peuters, Begeleid(st)er Buitenschoolse Kinderopvang / Kinderbegeleider Schoolgaande Kinderen en Jeugd- en Gehandicaptenzorg. 
  • Proeftuinen duaal leren in de zorgsector en andere cruciale sectoren en essentiële diensten die wél kunnen doorgaan:
   • Studiegebied Specifieke personenzorg: Begeleider in de Kinderopvang / Kinderbegeleider Baby’s en Peuters.
   • Studiegebied Logistiek en verkoop: Transport- en Logistiek Medewerker.

Naar boven

Wat is het gevolg van het schorsen van de stages?

 • Werkplekleren, waaronder stages en proeftuinen duaal leren, worden geschorst vanaf woensdag 18 maart.
 • In overleg met de vakbonden, onderwijskoepels, het GO! en de overheid werd een overzicht gemaakt van opleidingen binnen de cruciale sectoren en essentiële diensten waarbinnen stages en proeftuinen duaal leren kunnen doorgaan tijdens de coronamaatregelen. De voorwaarde blijft dat alle beschermingsmaatregelen voor de cursist genomen kunnen worden.
  • Stages in de zorgsector die wél kunnen doorgaan:
   • Studiegebied Algemene personenzorg: Logistiek assistent, Verzorgende en Zorgkundige.
   • Studiegebied Assistentie vrije zorgberoepen: Farmaceutisch Technisch Assistent.
   • Studiegebied Specifieke personenzorg: Begeleider in de Kinderopvang / Kinderbegeleider Baby’s en Peuters, Begeleid(st)er Buitenschoolse Kinderopvang / Kinderbegeleider Schoolgaande Kinderen en Jeugd- en Gehandicaptenzorg. 
  • Proeftuinen duaal leren in de zorgsector en andere cruciale sectoren en essentiële diensten die wél kunnen doorgaan:
   • Studiegebied Specifieke personenzorg: Begeleider in de Kinderopvang / Kinderbegeleider Baby’s en Peuters.
   • Studiegebied Logistiek en verkoop: Transport- en Logistiek Medewerker.
 • Het Agentschap Zorg en Gezondheid somt een aantal minimale voorzorgsmaatregelen op ter bescherming van het personeel. Als die niet kunnen worden gegarandeerd voor de cursisten, is het aangewezen de stageovereenkomst of de overeenkomst in het kader van de proeftuinen duaal leren tijdelijk te schorsen. Om de cursist geen onnodig risico te laten lopen, maar ook om de patiënten niet extra in gevaar te brengen.
 • Cursisten met een gezondheidsrisico of die samenleven met personen met verhoogd gezondheidsrisico, bespreken best met de behandelend geneesheer welke voorzorgsmaatregelen ze nemen bij de stage of de proeftuin duaal leren.
 • Omdat in de zorgsector momenteel begeleiders vanuit de onderwijsinstellingen niet fysiek naar de werkplekken mogen, ondersteunen zij de cursisten maximaal online. De onderwijsinstellingen moeten daarvoor de nodige middelen voorzien. De opdracht van de begeleider vanuit de onderwijsinstelling wordt besproken op het lokaal onderhandelingscomité.
 • Een bedrijf dat tegen de federale richtlijnen in toch openblijft? Kies in dat geval voor de bescherming van je cursist en stel hem of haar niet onnodig bloot aan risico’s.
 • Het centrum zet maximaal in op het realiseren van de doelstellingen uit het opleidingsprofiel door de cursisten waar mogelijk de gelegenheid te geven de stage later te voltooien. De stage kan later dit schooljaar, in de zomervakantie of volgend schooljaar ingehaald worden. Voor stages die in de zomervakantie plaatsvinden, geldt ook dat de leraar de cursisten begeleidt en is er een afwijking op de vakantieregeling nodig. Deze afwijking vereist afspraken in een protocol van de onderhandelingen in het lokaal comité en het akkoord van de betrokken leraar. 
 • Als de cursist al een substantieel deel van de stage heeft afgelegd en het centrum oordeelt dat de cursist de competenties van de module reeds heeft behaald, dan kan hij slagen/gedelibereerd worden voor de module en hoeft hij bijgevolg de resterende stage-uren niet meer in te halen.
 • Kijk ook bij de FAQ ‘Hoe registreer je het gewijzigde aanbod in DAVINCI?’.

Naar boven

Wat gebeurt er met de lessen NT2 voor inburgeraars?

Het centrum stemt voor NT2 regionaal af met het Agentschap Integratie en Inburgering of het Huis van het Nederlands. Het centrum kan de geplande opstart in de schorsingsperiode uitstellen (geplande lessen afgelasten of de volledige module naar een later startmoment uitstellen) en/of de einddatum naar achteren verplaatsen. 

Voor NT2 verwachten we dat maximaal ingezet wordt op alternatieve lesvormen om het inburgeringstraject te continueren. In de mate van het mogelijke verlopen de lessen en evaluatie via afstandsonderwijs. Als dat niet lukt, kan je vervangende opdrachten meegeven met je cursisten. Als dit niet lukt organiseer je als centrum zeker inhaallessen op een later moment. De einddatum van de module kan je in DAVINCI indien nodig verder in de toekomst zetten.

Meertalige informatie over het coronavirus voor NT2-cursisten vind je op de website van Agentschap Integratie en Inburgering.

Naar boven

Wat is het gevolg van het schorsen van de lessen?

Het centrum bewaakt dat de realisatie van de doelstellingen uit het opleidingsprofiel niet in het gedrang komt. Het centrum gaat na hoe ze het aanbod op maat kunnen herorganiseren.

Het centrum overlegt met het personeel in het bevoegde lokaal onderhandelingscomité voor welke doelgroepen en voor welke opleidingen (o.a. diplomagerichte trajecten, OKOT, NT2) en hoe prioritair inhaallessen/afstandsonderwijs zullen worden georganiseerd, zodat de cursisten dit schooljaar nog kunnen afstuderen of het inburgeringstraject niet in gevaar komt. Lees de tips.

Voor bepaalde doelgroepen (bv. de cursisten basiseducatie, NT2-cursisten van de laagste richtgraad) is afstandsonderwijs niet vanzelfsprekend.  

Centra blijven de inhouden van het opleidingsprofiel respecteren. Deze uitzonderlijke omstandigheden vergen van de centra een grote flexibiliteit en creativiteit om de cursisten op te leiden. Enkele tips:

 • Inhaallessen voorzien.
 • Geplande lessen na de schorsingsperiode bv. een uur vroeger laten starten of een uur langer laten duren.
 • Lessen vervangen door afstandsonderwijs.
 • De voorziene inhouden aan een sneller tempo doceren.
 • Opstart van de vervolgmodules naar achteren verschuiven (en intensiever inplannen).
 • Cursussen in de zomervakantie laten doorlopen/organiseren.
 • Cursussen over het schooljaar heen organiseren (lessen starten in schooljaar 2019-2020, onderbreking door de zomervakantie en lessen eindigen in schooljaar 2020-2021).

De inhaallessen kunnen later dit schooljaar, in de zomervakantie of volgend schooljaar georganiseerd worden. Voor de lessen die in de zomervakantie plaatsvinden is er een afwijking op de vakantieregeling nodig. Deze afwijking vereist afspraken in een protocol van de onderhandelingen in het lokaal comité en het akkoord van de betrokken leraar.

Bij afstandsonderwijs kan zeker nieuwe leerstof aan bod komen. Tijdelijk is 100% afstandsondewijs mogleijk (kijk ook bij de FAQ 'Is 100% afstandsonderwijs mogelijk?'). Probeer hier ook creatieve oplossingen voor te zoeken, bijvoorbeeld door een op video opgenomen les online te plaatsen. Cursisten die niet over de mogelijkheid beschikken het gedeelte afstandsonderwijs te volgen (geen pc of internet of te moeilijk voor de doelgroep om dit zelfstandig te doen) kunnen bv. na de schorsingsperiode hiervoor in het openleercentrum terecht.  

Als de module nog maar net gestart is of nog moet starten in de schorsingsperiode, dan kan het centrum overwegen de cursus af te gelasten. Dat kan meer ruimte bieden om andere modules in te halen. Als de annulatie van de cursus/de uitschrijving van de cursist voor het registratiemoment gebeurt, dan ontvangt het centrum hiervoor geen financiering en moet het geen inschrijvingsgelden doorstorten. In dat geval verwachten we dat ze het inschrijvingsgeld terugbetalen aan de cursisten. Bovendien telt die geannuleerde inschrijving niet mee voor het herhaald inschrijven (verhoogd inschrijvingsgeld vanaf de 4e inschrijving).

Kijk ook bij de FAQ ‘Hoe registreer je het gewijzigde aanbod in DAVINCI?’.

Naar boven

Is 100% afstandsonderwijs mogelijk?

Ja dat is tijdelijk mogelijk.

Voor de resterende periode van het lopende schooljaar kunnen de lessen volledig in afstandsonderwijs georganiseerd worden. Tijdelijk wordt dus afgeweken van de voorwaarde dat minstens 1 evaluatiemoment in contactonderwijs moet georganiseerd worden.

Het afstandsonderwijs dat tussen 13 maart 2020 en 30 augustus 2020 georganiseerd wordt, voldoet ten minste aan de volgende criteria:

 • Het voldoet aan de wettelijke bepalingen van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs.
 • Het cursusmateriaal en de didactische middelen zijn geschikt voor multimediaal gebruik.
 • De wijze van evalueren is duidelijk omschreven.
 • De deelname van de cursisten wordt systematisch opgevolgd.

Naar boven

Wat met overdrachten van niet-aangewende voltijdsequivalenten (vte), leraarsuren (LeU) en punten (Pu)?

Als de module nog niet gestart is, dan kan het centrum in overleg met het personeel overwegen de cursus af te gelasten. In dat geval komen de voltijdsequivalenten (vte) bij de centra voor basiseducatie (cbe) en de leraarsuren (LeU) bij de centra voor volwassenonderwijs (cvo) vrij. Het centrum kan die overdragen naar een ander centrum of naar volgend schooljaar. Ook kunnen de cbe en de cvo niet-aangewende punten (Pu) overdragen naar een ander centrum of volgend schooljaar.

Voorwaarden voor die overdrachten:

 • Moet onderhandeld zijn in het lokaal onderhandelingscomité (LOC). 
 • Het is beperkt tot 2% van het aantal toegekende vte, LeU en Pu. De cvo kunnen voor de LeU die 2% overschrijden én alle niet-aangewende LeU overdragen.
  • Tip: geen exacte waarde opnemen, maar vermelden dat alle niet-aangewende LeU worden overgedragen.
 • Mag niet tot gevolg hebben dat personeelsleden ter beschikking gesteld worden wegens ontstentenis van betrekking (tbsob).
 • Deadline is 31 mei. AHOVOKS mailt op 2 juni alle centra met een stand van zaken van de geregistreerde overdrachten. Daarbij kunnen centra uiterlijk tegen 5 juni reageren als er nog een aanpassing aan de overdrachten nodig is.

Naar boven

Wat met ophalen van niet-digitaal lesmateriaal?

 • Centra die afstandsleren niet (enkel) via digitale weg organiseren of die voor (bepaalde) cursisten lesmateriaal op papier aanbieden, doen op dit moment alle nodige inspanningen om dat tot bij die cursisten thuis te krijgen. 
 • Het is in deze fase nog altijd de bedoeling om zoveel mogelijk onnodige verplaatsingen te vermijden:
  • Ga eerst in het centrumteam na of je pakketten en materiaal aan cursisten digitaal of per post kan bezorgen.
  • Ga daarna na of je leraren het materiaal aan de cursisten kunnen bezorgen.
  • Vraag daarna pas aan cursisten om hun pakketten af te halen.
 • Leraren mogen in functie van hun beroep verplaatsingen maken. Ze mogen zelf pakketjes aan cursisten bezorgen. Ook cursisten mogen zelf de verplaatsingen naar het centrum maken om materiaal op te halen. In beide gevallen met inachtneming van social distancing en hygiënische maatregelen.

Naar boven

Hoe registreer je het gewijzigde aanbod in DAVINCI?

We verwachten dat centra de realiteit registreren in DAVINCI (lessen afgelasten, inhaallessen registreren, aandeel afstandsonderwijs invullen,…) zodat we goed kunnen monitoren wat de reële impact is van het coronavirus in de centra.

Centra kunnen doorheen de lopende cursus de registratie (meermaals) bijsturen: lessen afgelasten, inhaallessen inplannen, einddatum module verlaten in functie van meer tijd creëren voor de inhaallessen, aantal lestijden afstandsonderwijs verhogen of verlagen.

 • Registreer in DAVINCI de afgelasting van de lessen tijdens de schorsingsperiode. In dat geval kan je geen participaties meer registreren.
 • Voorzie je inhaallessen? Registreer die extra lesmomenten of wijzig de uren van je geplande lessen na de schorsing (bv. je geplande lessen een uur vroeger laten starten of eindigen).
 • Vervang je een les door een les via afstandsonderwijs of via e-learning? Registreer in DAVINCI het aantal lestijden afstandsonderwijs.
 • De einddatum van de module kan je in DAVINCI indien nodig naar achteren verplaatsen om zo meer tijd te maken voor inhaallessen, afstandsonderwijs of inhaalstages.

Het tijdstip waarop de ingehaalde stage beëindigd wordt, kan verschillen van cursist tot cursist. De uitreikingsdatum van het studiebewijs kan verschillen tussen cursisten van dezelfde module. Het centrum kan in DAVINCI al studiebewijzen registreren vóór de uitgestelde einddatum van de module.

Naar boven

Wat is het gevolg van het schorsen van lessen op de aanwending van de onderwijstijd?

Afgelaste lessen omwille van het Coronavirus worden beschouwd als gevallen van overmacht. Bij een controle van de aanwending van de onderwijstijd zal hiermee rekening gehouden worden. Het centrum bewaakt dat de realisatie van de doelstellingen uit het opleidingsprofiel niet in het gedrang komt en organiseert eventueel inhaallessen, lessen via afstandsonderwijs of via e-learning...

Naar boven

Wat is het gevolg van deze maatregelen op de financiering van het centrum?

In principe heeft het schorsen van de lessen geen gevolgen voor de financiering, op voorwaarde dat het centrum inspanningen levert om de doelstellingen uit het opleidingsprofiel  te realiseren. We verwachten dan dat het centrum maximaal inzet op het organiseren van inhaallessen, e-learning of afstandsonderwijs. De einddatum van de module kan je in DAVINCI indien nodig verder in de toekomst zetten om zo meer tijd te maken voor mogelijke inhaallessen.

Naar boven

Wat betekent het schorsen van de lessen voor het inschrijvingsgeld?

Het inschrijvingsgeld is afhankelijk van het aantal lestijden waarvoor wordt ingeschreven, niet van aantal lessen die gevolgd worden. Het wegvallen van een les heeft dus geen impact op het inschrijvingsgeld. Er is dus geen verplichting tot terugbetaling van het inschrijvingsgeld. In het centrumreglement kunnen afspraken staan m.b.t. afbetaling en eventuele terugbetaling van inschrijvingsgeld.

Als het centrum de cursus annuleert voor de start of voor het registratiemoment, dan ontvangt het centrum hiervoor geen financiering en moet het geen inschrijvingsgelden doorstorten. We verwachten dan dat het centrum het inschrijvingsgeld terugbetaalt aan de cursisten. Deze tijdige annulatie van de cursus/uitschrijving van de cursist telt niet mee voor het herhaald inschrijven.

Als een cursist een module herhaalt, dan betaalt hij terug inschrijvingsgeld. Vanaf zijn 4de inschrijving betaalt hij verhoogd inschrijvingsgeld. We verwachten van de centra een grote mate van flexibiliteit en creativiteit om de cursisten de lopende modules zoveel als mogelijk te laten afwerken zodat een herinschrijving vermeden wordt.

Naar boven

Wat als je je centrum of een campus volledig sluit?

Als je je centrum of een campus volledig sluit en ook geen alternatief aanbod organiseert, meld je dat aan AHOVOKS.

Naar boven

Wat zijn de gevolgen van de schorsing voor je centrum en cursisten?

 • Verwittig je cursisten dat de lessen geschorst worden. Verwittig partners indien je cursussen samen of in opdracht organiseert.
 • In DAVINCI registreer je een afgelasting van de les. Daarvoor kan je geen participaties meer registreren. Voor de financiering van je centrum worden participaties sowieso niet langer geregistreerd in DAVINCI (met uitzondering van NT2) en spelen ze dus geen rol in de financiering.
 • Voor cursisten waarvoor verplichte aanwezigheid in de les opgelegd is door derden, geldt algemeen dat de cursist verantwoord afwezigheid is o.w.v. uitzonderlijke omstandigheden door het Coronavirus. We raden aan dat het centrum afstemt met de plaatselijke partners (bv. AgII, VDAB) of er op een aparte wijze verantwoorde afwezigheid moet worden doorgegeven.
 • Zie ook FAQ ‘Wat zijn de gevolgen voor het Vlaams Opleidingsverlof (VOV) en Betaald educatief verlof (BEV).

Naar boven

Wat zijn de gevolgen voor het inburgeringstraject van de NT2-cursist? 

Kan de NT2-cursist door de coronamaatregelen zijn NT2-traject niet behalen binnen de periode van zijn inburgeringscontract? Dan zijn er geen gevolgen wat inbreuken betreft. Het Agentschap Integratie en Inburgering en de handhavingsambtenaren geven voorlopig geen ingebrekestellingen door. 

Naar boven

Wat zijn de gevolgen voor het Vlaams Opleidingsverlof (VOV) en Betaald educatief verlof (BEV)? 

Wat zijn de consequenties van de verschillende keuzes i.v.m. het verder organiseren van de opleidingen?

Het Centrum plant inhaallessen 

Als het Centrum na de Coronaperiode inhaallessen plant, verschuift de einddatum van de module indien nodig naar achter in DAVINCI. Dit volstaat voor VOV. Voor BEV wijzigt het Centrum in dat geval ook de einddatum op de papieren aanwezigheidsattesten (BEV). Er moet hiervoor geen reden worden opgegeven.  

Het Centrum organiseert afstandsonderwijs als alternatief voor de geschorste lessen en evaluatie

Gezien de uitzonderlijke omstandigheden komt afstandsonderwijs tijdelijk in aanmerking voor BEV. De uren van deze vervanglessen via afstandsonderwijs mogen als ‘aanwezig’ geregistreerd worden op de aanwezigheidsattesten (BEV)  voor de deelnemende cursisten. Voor het VOV komt afstandsonderwijs steeds in aanmerking.

Welke invloed heeft het eventueel uitzonderlijk stopzetten van de lessen op het aantal uren VOV/BEV waarop de cursist recht heeft?

Voor het recht op VOV is er voor deze opleidingen een verplichting tot deelname aan de eindbeoordeling. Neemt de cursist niet deel aan de evaluatie, dan is er geen recht op VOV. Indien het Centrum de module uitzonderlijk toch stopzet nog vooraleer de eindbeoordeling kan plaatsvinden, wordt de voorwaarde van deelname aan de eindbeoordeling ‘niet van toepassing’. In dat geval registreer je in DAVINCI bij het evaluatieresultaat ‘niet deelgenomen’ en hou je schriftelijk bij dat de achterliggende reden ‘uitzonderlijke stopzetting omwille van coronavirus’ is. Vraag aan de cursist om de mail die hem/haar informeert over de stopzetting van de cursus omwille van corona bij te houden als bewijsmateriaal voor VOV. Hij zal immers door Departement Werk en Sociale Economie gevraagd worden om uit te leggen waarom hij/zij niet heeft deelgenomen aan het examen.

Voor het BEV worden de uren die al opgenomen waren voor de stopzetting terugbetaald, als ze aan alle voorwaarden voldoen. Vanaf vijf dagen na de datum van stopzetting mag de werknemer geen uren BEV meer opnemen. 

Wat zijn de gevolgen als de minimaal verplichte 32 uren les niet gehaald worden? 

 • Om recht te hebben op VOV/BEV moet men voor minstens 32 uur ingeschreven zijn bij dezelfde opleidingsverstrekker binnen een tijdsperiode van één jaar.
 • Je moet geen 32 uur in de les aanwezig zijn om de effectief aanwezige uren terugbetaald te krijgen.

Meer informatie of vragen?

Naar boven

Wat zijn de gevolgen voor opleidingen i.s.m. VDAB?

 • Het centrum kan beslissen om het opleidingsaanbod ism VDAB via afstandsonderwijs of via e-learning verder te zetten. VDAB verwacht dat geschorste lessen die vervangen worden door afstandsonderwijs of e-learning worden gemeld via samenwerking@vdab.be. Zo bewaart VDAB het overzicht voor welke klanten al dan niet een digitaal alternatief beschikbaar is.
 • Meer vragen of info? vdab.be/coronacrisis. Op de partnerpagina vind je ook een FAQ-excel.

Naar boven

Wat met de geplande evaluaties in de periode van schorsing?  

 • Klassikale evaluaties zijn geschorst.
 • De cursistenevaluatie behoort tot autonomie van het centrumbestuur. Elk centrumbestuur bepaalt zelf hoe de cursistenevaluatie in zijn centra wordt georganiseerd en dus hoe en wanneer de prestaties van cursisten worden beoordeeld (bijv. via permanente evaluatie, eindexamen) en op basis van welke criteria een cursist kan slagen.  
 • Als het centrum die module reeds voorzien had met permanente evaluatie en er verder via afstandsonderwijs, oefeningen,… kan aangetoond worden dat de cursist ook aan de resterende competenties gewerkt heeft, dan kan de cursist slagen of gedelibereerd worden.
 • De evaluatie kan via afstandsonderwijs verlopen (Kijk ook bij FAQ 'Is 100% afstandsonderwijs mogelijk?')
 • De evaluatie kan uitgesteld worden tot na de schorsingsperiode. Hiervoor verplaats je indien nodig de einddatum in DAVINCI naar achteren. Hierdoor kan het ook nodig zijn de opstart van de vervolgmodule naar achteren te verschuiven.

Naar boven

Mag het Open Leercentrum opengesteld worden voor evaluaties? 

Neen, dat kan niet. Het evalueren (ook in het kader van NT2) wordt aanzien als iets dat uitstelbaar is. De verplaatsing naar het Open Leercentrum voor evaluatie wordt dus beschouwd als een niet-essentiële verplaatsing. 

Naar boven

Gaan de doorlichtingen door?

 • De onderwijsinspectie annuleert alle resterende doorlichtingen van het derde trimester (gewone doorlichtingen en paritaire colleges). 
 • In plaats van de gewone doorlichtingen, biedt de onderwijsinspectie ondersteuning aan alle instellingen en het onderwijsbeleid. 
 • Tussen 21 april en 5 mei belde de onderwijsinspectie alle centra op. De bedoeling van die belronde was het in kaart brengen van de situatie in de centra om de minister en de beleidsmakers uitgebreid en correct te informeren over de werking van de centra tijdens de coronacrisis.

  Daarnaast wilde de onderwijsinspectie een luisterend oor zijn voor de centra, bezorgdheden capteren en in kaart brengen, antwoorden op vragen, doorverwijzen... Uit de telefoontjes, mails en berichten op sociale media werd vastgesteld dat de scholen, centra en academies de belronde op prijs hebben gesteld.

  Bekijk het rapport met de resultaten van de belronde op de website van de onderwijsinspectie.

Naar boven

Hoe kan je momenteel cursisten inschrijven?

Centra kunnen werken met pré-inschrijvingen online en gebruik maken van de plaatsingsstatussen in DAVINCI (status gereserveerd). Dit voor de cursisten die zich willen inschrijven voor modules die pas starten na de schorsingsperiode en zeker voor de inschrijvingen voor volgend schooljaar. Wanneer het centrum de controle op de inschrijvings- en toelatingsvoorwaarden voor die cursisten kan uitvoeren, kunnen ze de cursisten, die zich mogen inschrijven, op ingeschreven plaatsen. Cursisten waarvan gekend is dat ze niet voldoen aan de inschrijvings- en toelatingsvoorwaarden, kan het centrum niet inschrijven.  

Cursisten die een vervolgmodule in afstandsonderwijs willen volgen en waarvan de start valt tijdens de schorsingsperiode, kunnen ingeschreven worden rekening houdend met onderstaande punten: 

 • Het wettig verblijf kan eventueel aangetoond worden via de centrumsoftware of een geldig document die reeds in het cursistendossier aanwezig is. Indien dit niet het geval is, moet dit alsnog opgevraagd worden bij de cursist.  
 • De inschrijvingsfiche kunnen centra eventueel naar de cursist mailen en ondertekend terug laten bezorgen. In het uitzonderlijke geval dat de cursist niet de mogelijkheid heeft om het inschrijvingsformulier te printen en meteen aan het centrum terug te bezorgen, moet de cursist na heropening van het centrum alsnog het inschrijvingsformulier komen ondertekenen. Deze werkwijze staan we tijdelijk toe gedurende de schorsingsperiode. Als de cursist dat niet doet, dan zet het centrum de plaatsing op niet-financierbaar.  
 • Voor het inschrijvingsgeld baseert het centrum zich op de tariefsuggestie. De cursist moet wel nog de mogelijkheid krijgen om met een stavingsdocument (uitgereikt binnen de wettelijke termijnen) alsnog een (gedeeltelijke) vrijstelling van het inschrijvingsgeld te bekomen.   

Indien uit de controle door het centrum blijkt dat de cursist niet voldoet aan een inschrijvings- of toelatingsvoorwaarde (bv. geen wettig verblijf), dan moet de plaatsing geannuleerd worden in DAVINCI. De cursist mag niet langer deelnemen (hij had nooit mogen starten) aan de module, mag niet deelnemen aan de evaluatie en kan geen studiebewijs behalen. 

De einddatum en de startdatum van de module kan het centrum in DAVINCI indien nodig verder in de toekomst zetten. 

Naar boven

 

Wat zijn de gevolgen voor je personeel bij de schorsing van de lessen? 

Voor personeelsleden die rechtstreeks door de overheid worden betaald 

 • Er zijn geen gevolgen voor het salaris van deze personeelsleden. Zij zullen verder worden doorbetaald en blijven in dienstactiviteit.
 • Er is geen zending nodig met een specifieke dienstonderbreking. Bestaande dienstonderbrekingen lopen gewoon door.
 • Nieuwe afwezigheden tijdens de periode van sluiting worden doorgestuurd zoals gewoonlijk. De aanstelling van een vervanger zal door AHOVOKS worden verwerkt zoals gewoonlijk. Alle engagementen naar titularissen en vervangers worden gerespecteerd.
 • AHOVOKS aanvaardt en verwerkt alle zendingen en continueert de dienstverlening en de betalingen op basis van de beschikbare gegevens. 

Voor de contractuele personeelsleden 

Valt de activiteit van de instelling bijna volledig of gedeeltelijk stil, dan is er sprake van tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht. Het personeelslid heeft dan recht op de uitkering voor tijdelijke werkloosheid. De instelling moet als werkgever hiervoor de formaliteiten ten aanzien van de RVA naleven. 

Naar boven

Moet je personeel aanwezig zijn?

 • Alle personeelsleden die gezond zijn en niet tot de risicogroep behoren, werken. Wat ze doen en hoe ze dat moeten doen (thuis of op school), hierover maak je afspraken in het lokaal onderhandelingscomité met je personeel. Het is daarbij van belang de pedagogische opdracht van leraren te respecteren. 
 • Hou ook voor je personeel rekening met hygiënische voorzorgsmaatregelen en criteria als afstand, ventilatie ... (bv. in de lerarenkamer). 
 • Personeelsleden die zich zorgen maken omdat ze behoren tot een risicogroep, kunnen een beroep doen op code D046 (heirkracht). Het personeelslid meldt dat aan de werkgever. Die kan een attest vragen van een arts ter bevestiging vóór de gevraagde code toe te kennen. Het personeelslid kan in dat geval van thuis uit werken.
 • De GEES geeft aan dat samenleven met personen die tot de risicogroep behoren, geen obstakel vormt voor aanwezigheid op school. Behalve als de behandelende arts van de risicopatiënt anders oordeelt.
 • Wie behoort tot de risicogroep?
 • Zwangere personeelsleden? De arts bepaalt of je personeelslid op school aanwezig mag zijn of van thuis uit werkt. 
 • Personeelsleden die ziek zijn, blijven thuis. Ze bezorgen vanaf 20 mei weer een ziekteattest aan hun werkgever, net zoals dat vóór de schorsing van de lessen het geval was. Vervanging voor dat personeelslid kan volgens de bestaande regels.
 • Contractuele personeelsleden: voor wie een arbeidsovereenkomst heeft, kan je als werkgever een aanvraag tot tijdelijke werkloosheid indienen bij het RVA-bureau. Dat beslist over de toekenning. Volg de ontwikkelingen op de RVA-website

Naar boven

Heeft je personeel een attest nodig voor werkverplaatsing? 

Volgens het Nationaal Crisiscentrum is het niet nodig mensen een attest te laten voorleggen als ze aangeven dat ze zich verplaatsen voor het werk.

Naar boven

Wat met modules die normaal zouden starten, maar door de schorsing niet doorgaan?

Alle aanstellingen van personeelsleden blijven lopen alsof de lessen gewoon zouden doorgaan. Deze personeelsleden worden betaald volgens de opdracht die je doorgeeft via de EPD-zending.

Naar boven

Wat zijn de regels bij het inhalen van lessen voor je personeel?

 • Je kan een personeelslid niet dwingen om de verloren uren in te halen bovenop de uren van zijn normale betrekking. Hierover maak je onderling afspraken in het lokaal onderhandelingscomité (LOC). 
 • Wil je als centrum de opgeschorte lessen na de paasvakantie inhalen door in juni 2 weken langer les te geven? Dat kan. Alle personeelsleden van wie de aanstelling in juni loopt, kunnen hiervoor worden ingezet.  

Naar boven

Wat met de bezoldiging van leraren en de inzet van leraarsuren bij inhaallessen?

 • Inhaallessen kunnen later dit schooljaar, in de zomervakantie of volgend schooljaar georganiseerd worden. Voor de lessen die in de zomervakantie plaatsvinden is er een afwijking op de vakantieregeling nodig. Deze afwijking vereist afspraken in een protocol van de onderhandelingen in het lokaal comité en het akkoord van de betrokken leraar.
 • Een personeelslid kan niet verplicht worden om de verloren uren in te halen bovenop de uren van zijn normale betrekking. 
  • Inhaallessen organiseren zonder uitbreiding van het opdrachtenpakket:
   • Bij de aanstelling van vastbenoemden (dit is op schooljaarbasis) hebben inhaallessen geen impact op de bezoldiging en worden er geen extra leraarsuren aangerekend.
   • Bij de aanstelling van tijdelijken op schooljaarbasis of op semesterbasis, hebben inhaallessen eveneens geen impact op de bezoldiging en worden er geen extra leraarsuren aangerekend.
   • Bij de aanstelling van een tijdelijk personeelslid op modulebasis (dit komt minder voor bij tijdelijk vacante aanstellingen ATO2) is het mogelijk dat de einddatum van de aanstellingsperiode verplaatst wordt afhankelijk wanneer de inhaallessen doorgaan. De bezoldiging wordt mogelijks verspreid over een langere periode. Er worden geen extra leraarsuren aangerekend.
   • Bij een vervangopdracht (ATO1) worden er nooit leraarsuren aangerekend op voorwaarde dat het opdrachtvolume van de vervanger op schooljaarbasis niet groter is dan deze van de titularis.
  • Inhaallessen organiseren met uitbreiding van het opdrachtenpakket (bv. er is geen akkoord met de titularis of de vervanger om de inhaallessen op te nemen):
   • Bij een uitbreiding van het opdrachtenpakket (het personeelslid neemt extra uren op), wordt het personeelslid extra bezoldigd en worden extra leraarsuren aangerekend.
  • In DAVINCI kan de einddatum van de module in de tijd aangepast worden. 
  • Inhaallessen generen nooit lesurencursist. De LUC worden berekend op basis van het theoretisch aantal lestijden van de module.

Naar boven

Wat met de opbouw van dienstanciënniteit voor TADD?

De periode van schorsing van de lessen waarin personeelsleden een aanstelling hebben, telt mee voor de gewone dienstanciënniteit, dus voor de 580 (of 720) dagen. Voor de 400 (of 600) effectief gepresteerde dagen geldt de algemene regel: voor personeelsleden die met profylactisch verlof zijn of thuis zijn om preventieve redenen (DO heirkracht) tellen de dagen mee, voor personeelsleden met ziekteverlof niet.

Naar boven

De situatie van het personeelslid laat een alternatieve opdracht niet toe. Wat doe je?

 • Vraag personeelsleden met een zwakker immuunsysteem (bv. door kankerbehandeling, diabetespatiënten, …) of zwangere vrouwen contact op te nemen met hun behandelende arts om te bespreken of de alternatieve opdrachten haalbaar zijn of dat thuisblijven aangewezen is.
 • Personeelsleden kunnen profylactisch verlof krijgen voor de zorg van een ziek kind.
 • Voor personeelsleden die afwezig zijn wegens ziekte, blijft de huidige regelgeving van kracht.

Naar boven

Wat met vervangers?

 • Vervangers die momenteel zijn aangesteld voeren hun vervangopdracht in de mate van het mogelijke uit. Op het moment dat de titularis terugkeert, valt de aanstelling van de vervanger weg. Er kan niet van de vervanger gevraagd worden om prestaties (zoals inhaallessen) te leveren na de beëindiging van zijn opdracht. 
 • Het is momenteel wettelijk niet toegestaan om vervangers aan te stellen na 31 mei, zelfs niet indien er lessen zouden moeten worden ingehaald. Doe je een EPD-zending voor een vervanger na 31 mei, dan krijgt de vervanger geen bezoldiging.
 • Dit geldt niet voor de centra voor basiseducatie. Zij kunnen zoals voorheen ook na 31 mei gewoon vervangers aanstellen.

Naar boven

Valt vrijwilligerswerk onder de arbeidsongevallenregeling? 

Een onderwijspersoneelslid kan tijdens de corona-crisis vrijwilligerswerk doen naast zijn centrumopdracht. Het is daarbij niet verzekerd via de normale arbeidsongevallenregeling voor onderwijs. Er is wel een gratis verzekering voor individuele vrijwilligers tijdens de coronacrisis. 

Naar boven

Wat met aanvragen voor speciale onderwijsleermiddelen?

Zolang de coronamaatregelen van kracht zijn, geldt een aangepaste werkwijze voor de aanvraag en het gebruik van speciale onderwijsleermiddelen (tolkuren Vlaamse Gebarentaal en schrijftolkuren).

Als de handtekeningen die je voor een aanvraag nodig hebt, ontbreken, kan je de aanvraag ook indienen via mail. Het centrum verklaart in die mail dat de aanvraag gebeurt met akkoord van alle betrokkenen. 

Een tolk Vlaamse Gebarentaal of schrijftolk kan ook op afstand werken of ingezet worden om beeldmateriaal afkomstig van de leraar of aangeboden door het centrum toegankelijk te maken voor dove cursisten. 

De omzendbrief VWO/2009/01 is aangepast.

Heb je nog een vraag? Mail dan naar sol.agodi@vlaanderen.be.

Naar boven

Wat met deadlines voor meldingen aan AHOVOKS?

 • Voor de centra zijn er de komende weken normaal een aantal deadlines: meldingen fusies (30/04), projectfinanciering gecombineerd onderwijs (30/04), (deadline van 31/03 wordt verlengd tot 30/04), maatwerk basiseducatie (deadline van 31/05 wordt verlengd tot 30/06), …
 • Geraak je niet op tijd aan de nodige handtekeningen voor formulieren of akkoorden? Stuur ze dan door zonder handtekening of bijkomend verantwoordingsstuk. Je kan ze later aan AHOVOKS bezorgen. Zo lopen de processen geen vertraging op.
 • In uitzonderlijke omstandigheden kan van de deadline voor fusies beperkt worden afgeweken en enkel mits voorafgaand akkoord van AHOVOKS. De fusieverwerking heeft immers een impact op de omkaderingsberekening van alle centra.

Naar boven

Hoe bezorg je documenten aan AHOVOKS? 

 • Je kan de afdeling Hoger en Volwassenenonderwijs nog steeds bereiken, zowel telefonisch als via mail.  
 • Stuur de documenten zo veel mogelijk elektronisch door.  Antwoorden krijg je ook maximaal digitaal verstuurd.  
 • Moet je toch documenten via de post bezorgen? Neem dan zeker vooraf contact op met de dossierbehandelaar om na te gaan of er een elektronisch alternatief is. 

Naar boven

Deadline Dimona-aangifte voor stagairs is uitgesteld

De deadline voor de Dimona-aangifte voor stagiairs is uitgesteld. Er is een akkoord voor:

 • De aangifte van de op 1 januari 2020 reeds lopende opleidings- en stageovereenkomsten door cvo en cbe voor de stages waarvoor ze zelf aangever zijn, zodat men zich in regel kan stellen tot 30 juni 2020 zonder repercussies naar de aangever toe.
 • De aangifte van de vanaf 1 januari 2020 aangevangen nieuwe opleidings- en stageovereenkomsten door cvo en cbe voor de stages waarvoor ze zelf aangever zijn, zodat men zich in regel kan stellen tot 30 juni 2020 zonder repercussies naar de aangever toe.

De deadline is uitgesteld omdat het over de opstart van een systeem gaat in het midden van het school- of academiejaar en ook voor de lopende opleidings- en stageovereenkomsten. Daarnaast heeft niet iedereen zich al voldoende kunnen organiseren om de aangiftes in te dienen.

Meer info over de Dimona-aangifte.

Naar boven

Vragen?

 • Op de officiële website over het coronavirus van de Federale Overheid vind je antwoord op veelgestelde vragen.
 • Contacteer de afdeling Hoger en Volwassenenonderwijs:
  • Vragen over personeelszaken in het volwassenenonderwijs? Bel 02 553 98 24
  • Andere vragen over omgaan met het Coronavirus? Bel 02 553 98 25
  • Elke werkdag telefonisch bereikbaar van 8.30 tot 12.30 uur en 13 tot 17 uur

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina's

Voor directies en administraties

Regelgeving

Websites