Coronavirus: informatie voor deeltijds kunstonderwijs

Hoe verloopt de gedeeltelijke heropstart?

Vanaf 15 juni zijn naast één-op-één contactmomenten ook groepslessen toegestaan met een maximum van 20 personene, leerkracht inbegrepen. Social distancing is niet langer vereist voor leerlingen jonger dan 12 jaar.

De onderwijskoepels en netten werkten samen met de administratie deze exitstrategie uit en schreven ook een draaiboek om de academies praktisch op weg te helpen. 

Heropstart

Het spreekt vanzelf dat academies enkel heropstarten indien ze dat op een voldoende veilige manier kunnen doen.De heropstart verliep in verschillende fases. Sinds 15 juni is de 4e fase van kracht. In het draaiboek vind je de veiligheidsmaatregelen waar je academie nog steeds rekening mee moet houden. 

Academies bepalen zelf of en in welke mate ze gebruik maken van de geboden versoepeling. Ook qua invulling beschikken ze over de nodige autonomie. In ieder geval krijgen ze nu de kans nog lessen te organiseren en het schooljaar af te sluiten voor hun leerlingen. Ze kunnen de versoepeling ook aanwenden als try-out voor volgend schooljaar. Ze gelden tot 30 juni 2020. Lees het basisprotocol na.

Aanpassing regels social distancing

In het basisonderwijs is social distancing niet langer vereist. Dat geldt ook voor leerlingen jonger dan 12 in het dko.
Voor leerlingen ouder dan 12 en voor volwassenen blijven de richtlijnen voor social distancing geldig.

Leerlingen ouder dan 65 kunnen nu ook opnieuw fysiek les volgen als ze gezond zijn. De leerlingen maken zelf een inschatting van de persoonlijke gezondheid en het risicogehalte van de specifieke activiteit, uiteraard steeds binnen de wettelijk geldende maatregelen die bepaald zijn door de Nationale Veiligheidsraad, de Vlaamse overheid of het lokale bestuur. Het charter Hoe veilig de draad opnemen als oudere in onze samenleving van het Beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin kan daarbij helpen. Contacteer je huisarts bij elke vorm van onzekerheid of onduidelijkheid vooraleer opnieuw actief deel te nemen aan de activiteiten in het dko.

Domein Muziek

Groepslessen zijn toegestaan tot 20 personen (de leraar meegerekend). Volg de veiligheidsregels uit het draaiboek.
De academie mag voortaan instrumentlessen aanbieden aan alle leerlingen. Tot nu toe was dat enkel mogelijk voor een bepaalde groep leerlingen die er extra nood aan hadden, bijvoorbeeld als voorbereiding op het hoger onderwijs. Ook de pianobegeleider mag opnieuw aanwezig zijn in de les.

Voor zang en blaasinstrumenten zijn groepslessen nog niet toegestaan, en dit in alle leeftijdscategorieën. Er zijn nieuwe extra veiligheidsmaatregelen. Die vind je in het draaiboek.

Domeinen Woordkunst-drama en Dans

Groepslessen zijn toegestaan tot 20 personen (de leraar meegerekend), maar denk eraan dat fysiek contact tussen de leerlingen (vanaf 12 jaar) of tussen leerling en leraar verboden is. Volg de veiligheidsregels uit het draaiboek.

Domein Beeldende en audiovisuele kunst

Groepslessen zijn toegestaan tot 20 personen (de leraar meegerekend). Volg de veiligheidsregels uit het draaiboek.
 

Naar boven

Wat is het gevolg van het schorsen van de lessen?

 • De academie zet waar mogelijk in op het realiseren van de onderwijsdoelen door het organiseren van een alternatief aanbod via bijvoorbeeld online leren.
 • De academie beslist zelf, in samenspraak met het personeel en waar mogelijk de leerlingen, om voor de afgelaste les(sen) alternatieve leeractiviteiten te organiseren, hetzij via afstandsleren, hetzij via inhaallessenop een later moment voor het einde van het schooljaar.

Naar boven

Wat met de geplande evaluaties voor lessen die geschorst zijn?

 • De leerlingenevaluatie behoort tot de autonomie van het schoolbestuur. Elk schoolbestuur bepaalt zelf hoe de leerlingenevaluatie in zijn academie(s) wordt georganiseerd en dus hoe en wanneer de prestaties van leerlingen worden beoordeeld (bijv. via permanente evaluatie, eindproef, jury) en op basis van welke criteria een leerling kan slagen.  
 • Het academiereglement bevat bepalingen over de visie en het verloop van de leerlingenevaluatie. Als de regeling omwille van de huidige context moet worden aangepast, dan kan dit als de aanpassingen vooraf worden besproken in het schoolbestuur. De academie mag dit jaar echter uitzonderlijk afwijken van het evaluatiebeleid zoals het in het academiereglement beschreven staat. De academie neemt initiatief om de leerlingen hiervan op de hoogte brengen.

Naar boven

Wat met de geplande verificatiebezoeken in de periode van schorsing?

 • Er volgt een aangepaste verificatie van op afstand en communicatie gebeurt bij voorkeur via e-mail. Hou de nodige documenten klaar voor wanneer de verificateur je contacteert:
  • Digitale aanwezigheidslijsten (PDF) en/of scan van papieren aanwezigheidslijsten
  • Bewijstukken, attesten (registeren met toelatingsperiodes, attesten met motivatie, …)
 • De verificateur laat weten wanneer de verificatie start.
 • Wijzigingen in de financiering door de verificateur zullen steeds teruggekoppeld worden via mail.

Naar boven

Heeft de afwezigheid van de leerlingen tijdens de sluitingsperiode gevolgen voor de evaluatie of financierbaarheid van de leerlingen?

 • Leerlingen zijn tijdens de sluitingsperiode gewettigd afwezig wegens overmacht. Deze gewettigde afwezigheden tellen mee voor de minstens 2/3 aanwezigheid waar leerlingen aan moeten voldoen als voorwaarde om te kunnen slagen .
 • Een regelmatige leerling is financierbaar wanneer hij op 1 februari minstens 2/3 van de lessen aanwezig is. De afwezigheid tijdens de sluiting heeft geen gevolgen voor de financierbaarheid van de leerlingen.  

Naar boven

Wat betekent het schorsen van de lessen voor het inschrijvingsgeld?

Het inschrijvingsgeld is niet afhankelijk van het aantal lessen die gevolgd worden. Het wegvallen van een les heeft dus geen impact op het inschrijvingsgeld. Er is dus geen verplichting tot terugbetaling van het inschrijvingsgeld.

Naar boven

Afstandsleren van nieuwe leerstof

 • Voor lessen die nog niet hervat worden wordt nieuwe leerstof aangeboden via een vorm van ‘preteaching’ of afstandsleren. Dat moet gebeuren op een manier die voor iedereen (leraren, directies, leerlingen en ouders) doenbaar en haalbaar is. Leraren komen later in de klas of het atelier op die leerstof terug.
 • Cruciaal is dat er alles wordt aan gedaan om iedereen aan boord te krijgen van bij de start. Bij kinderen en jongeren beperkt de rol van ouders zich tot het creëren van een goede leercontext voor hun kind. Zij vervangen de leraar niet.
 • Het beleidsdomein Onderwijs & Vorming, de koepels en netten en de pedagogische begeleidingsdiensten ondersteunen je bij de uitwerking van afstandsleren in jouw academie. Je krijgt daarom enkele handvatten mee. Zo kan jij je voorbereiden en de vertaalslag maken op maat van jouw leerlingen en ouders.

Welke nieuwe leerstof bied je op afstand aan?

 • Als academie kies je weloverwogen en in overleg met je team welke nieuwe leerstof je nog aanbiedt. Jij bent immers het best geplaatst om je leerlingen en ouders in te schatten. De einddoelen vormen de basis bij het kiezen. Je pedagogische begeleidingsdienst helpt je de richting te bepalen bij je keuzes.
 • Denk in dit keuzeproces vooral na over welke leerstof leerlingen nu écht nog nodig hebben om naar een volgend leerjaar over te gaan, vooral op scharniermomenten (bijvoorbeeld van de ene naar de andere graad of bij het afstuderen). Durf daarbij prioriteiten te stellen: wat is essentieel en wat kan wegvallen?

Naar boven

Afstandsleren, wat is dat?

 • Preteaching is een term die we kennen uit het remediërend leren en die dient om bepaalde leerlingen die achterop dreigen te raken preventief bij te spijkeren. In deze specifieke corona-context richt preteaching zich echter op de hele klasgroep en dient het om essentiële leerstof bij te brengen vanop afstand, rekening houdend met de individuele leernoden.
 • Leerlingen zullen na de paasvakantie de essentiële leerstof in eerste instantie op afstand verwerven.

Hou rekening met het onderscheid tussen:

 • Algemene basisvaardigheden, kennis en attitudes die ook in ‘normale tijden’ ondersteunend zijn om te volgen en in te haken op nieuwe leerstof. Dat kan niet in één preteaching-beurt en moet geregeld aan bod komen.
 • Specifieke kennis en vaardigheden die je nodig hebt om de nieuwe leerstof in kwestie te verwerven. Hier is formatief toetsen relevant, zodat je de beginsituatie kan inschatten (zie verder).

Voor praktische kunstvakken is afstandsleren niet eenvoudig realiseerbaar. Spoor je leraren aan daar creatief in te zijn, want veel leerlingen halen net hun motivatie uit deze vakken. Wellicht zal voor die vakken, zodra de academies weer open gaan, een inhaalbeweging moeten worden gemaakt.

Naar boven

Hoe vul je de tijd in?

Online zelfstandig leren is een pak intensiever dan les krijgen in de klas. Hou daarbij rekening met de leeftijd en mogelijkheden van je leerlingen. Om dat te bewaken, is onderling overleg met alle collega’s essentieel.

Werk eerst samen een coherente lespraktijk uit. Je kan daarvoor hulp krijgen van je pedagogische begeleidingsdienst. Het bestaande lesrooster kan voor leerlingen een houvast zijn.

Focus met je schoolteam op beknopte (voor)instructie over nieuwe leerstof met uitgewerkte voorbeelden van oefeningen:

 • Zorg ervoor dat leerlingen de instructie op verschillende momenten kunnen bekijken, want tegelijkertijd met z'n allen online zijn is niet altijd mogelijk.
 • Plan livesessies ruim vooraf in. Communiceer er duidelijk over naar leerlingen en ouders.
 • Voorinstructie kan ook bestaan uit het lezen van een tekst of het bekijken van een filmpje.

Naar boven

Welke leermiddelen en ondersteuning zet je in?

 • Blijf de leermiddelen die je al gebruikte inbedden in je didactiek bv. handboek, werkboek (voor zover leerlingen die nu thuis bij zich hebben), e-platform, online aanbod van de uitgeverijen ...
 • Maak gebruik van audiovisuele mogelijkheden zoals Skype, Jitsi, Teams, webcam, … Zeker in het (deeltijds) kunstonderwijs is het belangrijk dat de leerling kan tonen wat hij kan en wat hij produceert, en dat de leerkracht de leerling kan ondersteunen door zelf ook actief feedback te geven door voor te spelen, te laten zien, enzovoort.
 • Zorg dat de leraren voor je leerlingen bereikbaar zijn als ze vragen hebben. Ook hiervoor zijn verschillende kanalen en middelen geschikt.
 • Leren is nu belangrijker dan evalueren. In deze fase is het dan ook zaak de onderwijstijd te maximaliseren. Als je evalueert, doe dat dan alleen formatief, met als doel het individuele leertraject van leerlingen op te volgen en hun daarover feedback te geven. Stimuleer zeker ook je volwassenen leerlingen om hun leerproces voort te zetten.

Welke rol spelen ouders bij afstandsleren?

Om kinderen te bereiken in deze periode, is contact met de ouders aangewezen. Deeltijds kunstonderwijs is geen leerplichtonderwijs, maar het is aan te bevelen dat leerlingen ook in deze periode hun artistieke vrijetijdsactiviteiten in de mate van het mogelijke kunnen uitoefenen.

Moedig ouders aan om hun kinderen deze mogelijkheid te geven, zonder hen te veel onder druk te zetten. Het moet doenbaar en haalbaar blijven voor iedereen.

Naar boven

Kunnen leerkrachten uit het dko ingezet worden voor opvang in het leerplichtonderwijs?

Dat kan, als het vrijwillig gebeurt en de schoolbesturen van de academie en van de basis- of middelbare school ermee akkoord gaan. De werking van de academie mag niet in het gedrang komen.

Naar boven

Zijn fysieke inschrijvingen voor het schooljaar 2020-2021 mogelijk?

In het dko kunnen – in tegenstelling tot in het basis- en secundair onderwijs – ook de fysieke inschrijvingen voor het komende schooljaar worden hervat, als de veiligheid van alle leerlingen, ouders en personeelsleden kan worden gegarandeerd. Het is wel aangewezen om leerlingen aan te sporen om zich zoveel mogelijk online in te schrijven (bijvoorbeeld door een handleiding op de website van de academie te zetten). Zo kan de academie de veiligheid voor wie zich toch nog fysiek komt inschrijven beter garanderen. 

Naar boven

Mag een leraar in meer dan 1 academie lesgeven?  

In tegenstelling tot het leerplichtonderwijs kan dit inderdaad in het dko. In het dko is het haast de regel dat een leraar in verschillende academies werkt. In de planning voor het 1-op-1-onderwijs houden academies hiermee rekening zodat de veiligheidsvoorschriften die in de verschillende academies gelden gewaarborgd kunnen worden. 

Naar boven

Welke procedure volgt de academie voor de melding van een besmetting?

Bij een (mogelijke) besmetting neemt de leerling contact op met zijn huisarts. Als er  een groot vermoeden is dat het om COVID-19 gaat, zal de leerling in afwachting van de resultaten door de huisarts in quarantaine worden geplaatst. Bij een positieve test neemt de arts contact op met de contact tracers die dan op hun beurt met de besmette persoon contact opnemen. Als de leerling ook leerplichtonderwijs volgt, zullen de contact tracers ook het CLB contacteren waar de leerling overdag naar school gaat. Voor personeelsleden wordt ook de arbeidsarts ingelicht.

Naar boven


Verwante pagina's

Regelgeving