Coronavirus: 9 aandachtspunten

 • 16 maart 2020

De eerste schooldag-met-coronamaatregelen is achter de rug. Dankzij de indrukwekkende inzet van directeurs en leraren is de opvang van start gegaan, werd overlegd met collega's, werden taken klaargezet voor de leerlingen. Dat er nog veel vragen zijn, is niet meer dan logisch. Het beleidsdomein Onderwijs & Vorming verheldert graag een en ander voor je.

In deze update lees je een antwoord op deze 9 vragen:

Vragen van scholen krijgen stelselmatig een antwoord op de Website Onderwijs Vlaanderen.

Blijf leerlingen opvangen

 • Blijf op school opvang voorzien voor alle gezonde leerlingen van wie de ouders geen geschikte opvang kunnen voorzien. Ook al waren er vandaag weinig leerlingen aanwezig, dat betekent niet dat hun ouders ook voor de komende dagen en weken altijd een oplossing hebben.
 • Voor opvang tijdens de normale schooluren kan je geen kosten aanrekenen aan de ouders.
 • Voor de voor- en naschoolse opvang blijven de geldende afspraken van kracht.
 • Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling dat externen (bv. ouders) ingeschakeld worden voor opvang op school.
 • Blijf in de opvang rekening houden met richtlijnen rond hygiëne, afstand etc.
 • Hoe je de opvang concreet organiseert en welke daginvulling je voorziet, neem je op in het lokaal onderhandelingscomité.
 • Tijdens de opvang kan je alternatieve vormen van leren aanbieden (zie verder).

Maak afspraken met je personeel

 • Alle gezonde personeelsleden zijn aan het werk. Over de invulling van hun takenpakket (op school of thuis) maak je in het lokaal onderhandelingscomité afspraken die ervoor zorgen dat je leerlingen de aangeleerde leerstof en vaardigheden onderhouden. Denk daarbij ook aan leerlingen die thuis niet over een computer of internetverbinding beschikken.
 • Personeelsleden die zich zorgen maken dat ze meer risico lopen op besmetting vanwege gezondheidsredenen, nemen contact op met een arts.
 • Personeelsleden die preventief niet komen werken, omdat ze behoren tot de risicogroep (bevestigd door de arts – brief of attest) of omdat ze samenleven met iemand van een risicogroep (bevestigd door de arts – brief of attest), kunnen een beroep doen op overmacht (DO 046 heirkracht). Daar kan de school een attest voor vragen. Je moet dat niet doorgeven aan je werkstation. Vervanging voor dat personeelslid kan volgens de bestaande regels.
 • Personeelsleden die ziek zijn, blijven thuis en bezorgen een ziekteattest aan de school. Zowel de school als het personeelslid volgen de gebruikelijke procedures.
 • Contractuele personeelsleden: voor wie een arbeidsovereenkomst heeft, kan je als werkgever een aanvraag tot tijdelijke werkloosheid indienen bij het RVA-bureau. Dat beslist over de toekenning. Volg de ontwikkelingen op de RVA-website

Stel je pedagogische studiedag uit

 • De komende weken een pedagogische studiedag laten doorgaan, is niet aangewezen. Dat geldt nu niet als een noodzakelijke vergadering.
 • Had je een pedagogische studiedag gepland, annuleer of verzet die dag en zet met je schoolteam volop in op de opvang van de leerlingen en hun opdrachten.
 • Heb je de komende weken een andere noodzakelijke vergadering met personeelsleden gepland, of vergaderen collega's onderling, beperk dan het aantal aanwezigen zo veel mogelijk en hou rekening met de voorzorgsmaatregelen (hygiëne, afstand ...)

Motiveer leerlingen om facultatieve taken te maken

 • De lessen zijn geschorst, maar het is aangewezen om je leerlingen alternatieven aan te bieden die ervoor zorgen dat ze in het ritme blijven en aangeleerde leerstof inoefenen. Denk daarbij ook aan leerlingen die thuis niet over een computer of internetverbinding beschikken. 
 • De taken zijn facultatief, maar raad ouders en leerlingen in onderling overleg ten zeerste aan om ermee aan de slag te gaan
 • Nieuwe leerstof mag niet aan bod komen en de taken mogen niet meetellen voor de beoordeling van leerlingen

Wat met stages in de zorgsector?

 • Stageovereenkomsten in de zorgsector kunnen blijven doorgaan zolang de zorginstelling de nodige beschermingsmiddelen (bv. mondmaskers) aanbiedt aan de leerling.
 • Het Agentschap Zorg en Gezondheid somt een aantal minimale voorzorgsmaatregelen op ter bescherming van het personeel (zorgprofessionals). Als die niet kunnen worden gegarandeerd voor de leerlingen, is het aangewezen de opleidingsovereenkomst tijdelijk te schorsen. Om de leerling geen onnodig risico te laten lopen, maar ook om de patiënten niet extra in gevaar te brengen.
 • In duaal leren moet geen leervergoeding worden toegekend voor de geschorste werkdagen. 

Wat met leerlingen in het buitenland via Erasmus?

 • De Europese Commissie en Epos houden de berichtgeving in verband met het coronavirus nauwlettend in de gaten. Geplande mobiliteiten binnen Europa worden mogelijk uitgesteld, geannuleerd of onderbroken.
 • Organisaties die deelnemers uitsturen (universiteiten, scholen, centra volwasseneneducatie …) kunnen op basis van overmacht kosten die het gevolg zijn van uitstel, annulering, stopzetting … financieren met het projectbudget.
 • Voor vragen over al dan niet terug (moeten) keren neemt de deelnemer contact op met de zendende organisatie.

Wat met leerlingenvervoer?

 • De Lijn gaat vanaf woensdag in 'vakantiemodus' voor haar gewone lijnen. Dat betekent dat ze minder frequent rijden. Dat kan een impact hebben op leerlingen gewoon secundair onderwijs die de bus nemen.
 • De Lijn blijft de ritten voor het vervoer van leerlingen buitengewoon onderwijs uitvoeren, tenzij ze van de directie de vraag krijgen dat niet langer te doen.

Wat met deadlines voor meldingen aan AGODI?

 • Voor de scholen zijn er de komende weken normaal een aantal deadlines: meldingen van vrije programmaties, samenstelling scholengemeenschap, fusies, concordanties ...
 • Geraak je  niet op tijd aan de nodige handtekeningen voor formulieren of akkoorden? Stuur ze dan door zonder handtekening of bijkomend verantwoordingsstuk. Je kan ze later in je school ter beschikking stellen of aan AGODI bezorgen. Zo lopen de processen geen vertraging op. 

Wat als het echt niet meer lukt?

 • Opvang organiseren op school kan op een bepaald moment te moeilijk worden (bv. te veel leraren ziek, te lang geen leerlingen in de opvang ...). In dat geval kan je schoolbestuur beslissen om kortstondig te sluiten.
 • Volg dan dezelfde procedure als bij andere noodsituaties. Verwittig je schoolbeheerteam. Geef een contactpersoon, gsm-nummer en e-mailadres door.
 • Alle kinderen en personeel blijven gedurende de sluitingsperiode thuis. Ouders hoeven geen verklaringsbewijs te bezorgen. Je hoeft geen afwezigheidscode te registreren.
 • Maak over je personeel vooraf afspraken in het lokaal onderhandelingscomité (LOC). Hun salaris blijft doorbetaald en ze blijven in dienstactiviteit
 • Herstart de werking van je school en de organisatie van de opvang zo snel mogelijk.