Coronamaatregelen: veelgestelde vragen - CLB's

Omdat het schoolvakantie is, wordt de informatie op deze pagina niet vernieuwd. Nieuwe informatie over het coronavirus vind je hier na het sociaal overleg op 17 augustus 2021. 
Voor informatie over het coronavirus tijdens de zomervakantie kan je terecht op :

 

Wat zijn de richtlijnen voor CLB's per pandemieniveau?

Vanuit de ervaringen met leerlingenbegeleiding tijdens de coronacrisis in het schooljaar 2019-2020, werden voor de werking van de CLB's organisatorische en inhoudelijke richtlijnen opgemaakt. De richtlijnen zijn afgestemd op de verschillende pandemieniveaus (groen-geel-oranje-rood).

Naar boven

Afspraken opdrachten CLB's

Gezien het contactonderzoek vanaf dag 1 al heel wat tijd in beslag nam, werd er met er met de CLB-sector, de onderwijsverstrekkers en het Agentschap Zorg en Gezondheid het volgende afgesproken:

 • CLB’s geven steeds voorrang aan het contactonderzoek.
 • CLB’s dienen de geannuleerde systematische contacten niet in te halen.
 • CLB’s werken de ingeplande vaccinaties dit schooljaar wel af, zodat er geen leemtes ontstaan in de vaccinatieschema’s van leerlingen.
 • CLB’s behouden hun vraaggestuurde werking. Concreet houdt dit in dat systematische contacten die geannuleerd worden, op vraag van leerlingen of ouders ingepland worden. Scholen, leerlingen en ouders moeten met vragen altijd terecht kunnen bij hun CLB.
 • CLB’s blijven specifieke aandacht hebben voor leerlingen en hun context die omwille van corona of andere factoren niet of moeilijker deelnemen aan het onderwijs.
 • CLB’s monitoren de systematische contacten en kunnen aan het eind van het schooljaar aangeven hoeveel systematische contacten wel of niet zijn kunnen doorgaan.

Wat zijn de minimale verwachtingen bij het inhalen van vaccinaties en systematische contacten van het CLB?

Door de coronapandemie hebben de CLB’s niet alle leerlingen kunnen vaccineren of laten deelnemen aan een systematisch contact. Er worden daarom een aantal maatregelen genomen om de vaccinaties en de systematische contacten van het schooljaar 2019-2020 voor alle leerlingen in te halen. Deze maatregelen:

 • Zijn minimale verwachtingen.
 • Gelden voor alle leerlingen (leerlingen gewoon en buitengewoon onderwijs, anderstalige nieuwkomers en leerlingen huisonderwijs)
 • Zijn een afwijking van de regelgeving over vaccinaties en systematische contacten, zoals opgenomen in het Besluit van de Vlaamse Regering tot operationalisering van de leerlingenbegeleiding in het basisonderwijs, het secundair onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding van 1 juni 2018 voor het schooljaar 2019-2020.

Belangrijke voorwaarden hierbij zijn dat:

 • Schooljaar 2020-2021 een ‘normaal’ schooljaar is waarbij de leeftijdsgroepen waarvoor een inhaalvaccinatie en/of inhaalcontact verwacht wordt, aanwezig zijn op school.
 • De CLB’s ervoor zorgen dat het plannen en uitvoeren van de inhaalopdrachten voor vaccinaties en systematische contacten in het schooljaar 2020-2021 geen nieuwe hiaten maakt in de verdere reguliere werking met betrekking tot vaccinaties en systematische contacten.

Vaccinaties

Het basisvaccinatieschema is een overzicht van de aanbevolen vaccinaties die kinderen en jongeren zouden moeten krijgen om optimaal beschermd te zijn tegen een 10-tal infectieziekten. Het schema bepaalt op welke leeftijd de vaccinatie het best gebeurt. 

Algemeen uitgangspunt is conform de huidige regelgeving dat alle vaccinaties die niet werden aangeboden in het schooljaar 2019-2020 als inhaalvaccinaties worden aangeboden in het schooljaar 2020-2021.

Bij het inplannen van de vaccinaties en de inhaalvaccinaties en het bestellen van de vaccins, wordt er rekening gehouden met de restvoorraden en de vervaldatum van de vaccins. Verder geldt ook onderstaande prioritaire volgorde:

 1. Voor de vaccinatie mazelen-bof-rubella (MBR) van de 10-jarigen of de leerlingen in het 5de leerjaar lager onderwijs uit het schooljaar 2019-2020 werd eerder al beslist dat deze in het schooljaar 2019-2020 moet worden uitgevoerd. Deze vaccinatie wordt prioritair als inhaalvaccinatie aangeboden.
 2. De vaccinatie polio-difterie-tetanus-kinkhoest (IPV-DTPa) van de 6-jarigen of leerlingen in het 1ste leerjaar lager onderwijs uit het schooljaar 2019-2020 wordt waar nodig als inhaalvaccinatie aangeboden in het schooljaar 2020-2021. Dit item zou samen kunnen bekeken worden met het inhalen van het systematisch contact (zie verder).
 3. Voor de inhaalvaccinatie van het 2de vaccin humaan papillomavirus (HPV) van de 12-jarigen of leerlingen in het 1ste jaar secundair onderwijs uit het schooljaar 2019-2020 en de reguliere planning van de het 1ste vaccin HPV voor het schooljaar 2020-2021 wordt er rekening gehouden met de beschikbaarheid en vervaldatum van de vaccins. De vervaldatum van het lot vaccins dat zal beschikbaar zijn, heeft een houdbaarheid tot 2 november 2020. Deze nog te leveren vaccins zullen dan eerst moeten gebruikt worden, wegens de kortere houdbaarheid. Idealiter wordt de vaccinaties HPV, al dan niet als inhaalvaccinatie aangeboden begin volgend schooljaar 2020-2021.
 4. De vaccinatie difterie-tetanus-kinkhoest (dTpa) van de 14-jarigen of leerlingen in het 3de jaar secundair onderwijs uit het schooljaar 2019-2020 wordt waar nodig als inhaalvaccinatie aangeboden in het schooljaar 2020-2021. Dit item zou samen kunnen bekeken worden met het inhalen van het systematisch contact (zie verder).

Systematische contacten

Bij het uitwerken van de maatregelen rond het inhalen van sommige systematische contacten of specifieke onderdelen van systematische contacten uit het schooljaar 2019-2020 in het schooljaar 2020-2021 is vooral rekening gehouden met de in- en uitstroom van leerlingen en het belang om de focus te leggen op het psychosociaal functioneren van kinderen, jongeren en hun gezin in een context van corona waar gezinnen en leerlingenbegeleiding onder druk staat en meer dan ooit signalen van negatief welbevinden en verontrusting aan de oppervlakte komen. 

CLB’s zijn vrij om meer in te halen dan dat er minimaal opgelegd wordt.

 • De volledige inhoud van het systematisch contact van de leerlingen in de 1ste kleuterklas en hun ouders of voor de 3-jarigen en hun ouders uit het schooljaar 2019-2020 wordt ingehaald of afgewerkt in het schooljaar 2020-2021. Afhankelijk van hoe ver het CLB stond met de uitvoering hiervan in 2019-2020 betekent dit in de praktijk het volgende:

  • Het organiseren van een inhaalcontact met de ouders in 2020-2021. Hierbij worden alle items zoals opgenomen in de regelgeving uitgevoerd (gesprek met de ouders en lichamelijk onderzoek).
  • In het schooljaar 2019-2020 werd (online) een kwaliteitsvol gesprek gevoerd met de ouders: de kleuter wordt in 2020-2021 uitgenodigd voor een lichamelijk onderzoek en dit bij voorkeur samen met de ouders.
  • In het schooljaar 2019-2020 werd de kleuter lichamelijk onderzocht: er wordt in 2020-2021 een gesprek gevoerd met de ouders.

Dit contact is het eerste systematische contact van een kleuter en de ouders met een CLB, na de opvolging door Kind en Gezin waar al dan niet problemen met groei en ontwikkeling, gehoor en visus werden gedetecteerd en een eerste kennismaking met onderwijs. Het gesprek met de ouders gaat o.a. over het inschatten van risico's en beschermende factoren met betrekking tot de gezondheid, groei en ontwikkeling, de schoolloopbaan en van de behoefte aan zorg, door de verkregen informatie te wegen. Hierbij gaat specifieke aandacht naar motoriek, taal en spraak, en sociaal-emotionele aspecten. Indien dit contact niet ingehaald wordt, duurt het nog tot het 1ste leerjaar vooraleer de leerling en de ouders opnieuw gezien worden. Dit is een te lange periode in kader van preventieve gezondheidszorg. 

 • Voor het systematisch contact van de leerlingen in het 3de jaar secundair onderwijs uit het schooljaar 2019-2020 wordt minimaal een gesprek gevoerd (al dan niet online) met de leerling over zijn/haar leefgewoonten (inclusief lawaaihinder) en welbevinden in het schooljaar 2020-2021. De Spraak In Ruis Test (SPIN) voor het opsporen van lawaaischade kan en mag gespreid worden in tijd. De leerling en de ouders worden door het CLB op de hoogte gebracht van deze beperkte inhaalbeweging.  Leerlingen en ouders kunnen op vraag en in overleg met het CLB alsnog beroep doen op een volledig systematisch contact in het schooljaar 2020-2021. Dit contact is het laatste systematische contact voor de leerling in de schoolloopbaan en gaat door op de leeftijd dat de jongere de laatste (inhaal)vaccinatie difterie-tetanus-kinkhoest aangeboden moet krijgen.
   
 • Voor het systematisch contact van de leerlingen in het 1ste leerjaar lager onderwijs of voor de 6-jarigen uit het schooljaar 2019-2020 worden minimaal de onderzoeksitems visus en gehoor ingehaald in het schooljaar 2020-2021. De leerling en de ouders worden door het CLB op de hoogte gebracht van deze beperkte inhaalbeweging. Leerlingen en ouders kunnen op vraag en in overleg met het CLB alsnog beroep doen op een volledig systematisch contact. Hierbij wordt dan de aanwezigheid van de ouders aangemoedigd.
   
 • Voor het systematisch contact van de leerlingen in het 6de leerjaar lager onderwijs of voor de 11-jarigen uit het schooljaar 2019-2020 wordt er niet verwacht dat het systematisch contact standaard wordt ingehaald in het schooljaar 2020-2021. De meeste leerlingen zullen de overgang al gemaakt hebben naar het 1ste leerjaar secundair onderwijs met in veel gevallen een schoolverandering. Voor veel scholen worden dit ‘nieuwe’ leerlingen. Vanuit het decreet leerlingenbegeleiding wordt verwacht dat leerlingen en ouders geïnformeerd worden over leerlingenbegeleiding en CLB. Het 1ste leerjaar secundair onderwijs is ook het leerjaar waarin leerlingen standaard een aanbod vaccinatie HPV krijgen. Vanuit de planning vaccinatie HPV en het aanbod vaccinatie HPV naar leerlingen en ouders kunnen leerlingen en ouders op hun vraag en in overleg met het CLB bekijken of een systematisch contact wenselijk is. De leerling en de ouders worden door het CLB op de hoogte gebracht van deze beperkte inhaalbeweging.
   
 • Voor het systematisch contact van de leerlingen in het 4de leerjaar lager onderwijs of voor de 9-jarigen uit het schooljaar 2019-2020 wordt niet verwacht dat het systematisch contact standaard wordt ingehaald in het schooljaar 2020-2021. Leerlingen en ouders kunnen op vraag en in overleg met het CLB alsnog beroep doen op een volledig systematisch contact. De leerling en de ouders worden door het CLB op de hoogte gebracht van deze beperkte inhaalbeweging.

Naar boven

Welke rol neemt het CLB op bij testing en tracing? 

 • Het CLB staat in voor het contactonderzoek bij positief geteste leerlingen in het leerplichtonderwijs en de schoolinternaten.  
 • Het CLB bezorgt leerlingen en personeelsleden die een hoogrisicocontact hadden hadden op school een testcode waarmee ze een afspraak kunnen maken voor een PCR-test in een test- en triagecentrum.
 • Het CLB neemt geen rol op bij een (vermoedelijke) besmetting in de vrije tijd zoals de sportclub en de jeugdbeweging. Zij doen dan ook geen contactonderzoek in die situaties. 
 • Het CLB gaat de contacten van het schoolpersoneel binnen de school na en geeft die informatie door aan de arbeidsgeneeskundige dienst van de school. 
 • Het CLB volgt voor testing en tracing de procedures van Sciensano, die door de Vlaamse Wetenschappelijke Vereniging voor Jeugdgezondheidszorg werden vertaald naar de schoolcontext. 
 • Het CLB is bereikbaar voor het call center: 
  • Tijdens de kantooruren op het algemeen nummer van het CLB 
  • Buiten de kantooruren en in het weekend gebruikt het call center het nummer zoals opgegeven in Mijn onderwijs, tabblad noodnummer 
 • Het call center ontvangt elke vrijdag een update van de noodnummers CLB.
 • Vanuit het gedeeld beroepsgeheim kunnen naast CLB-artsen, ook directies, verpleegkundigen en administratief medewerkers de call/ticketnummer ontvangen. 
 • Lees ook: de beslisbomen van VWVJ

Naar boven

Hoe worden mobiele equipes ingeschakeld?

Het CLB gaat  in overleg met de MSpoc (de medische expert van de eerstelijnszone) als er 2 of meer besmettingen zijn die binnen de schoolcontext aan elkaar gelinkt kunnen worden.
Samen wordt bekeken welke acties het best ondernomen worden. De Mspoc neemt hierbij de leiding. Indien nodig kunnen zowel alle hoog- als laag risico contacten getest worden door een mobiele equipe. De mobiele equipes kunnen op korte termijn ingezet worden om een grote groep te testen. 
Op basis van afspraken met de Mspoc, neemt het CLB contact op met de mobiele equipe en geeft aan hoeveel mensen getest moeten worden. 
De mobiele equipe legt een testmoment vast met de school en maakt hierover praktische afspraken.

Naar boven

 

Kan je je preventief laten testen als CLB-medewerker? UPDATE 20 mei

Ja, ook CLB-medewerkers kunnen zich preventief testen aan de hand van een zelftest. Meer informatie: Wanneer worden de zelftesten ingezet in onderwijs?

Naar boven