Afwezigheid voor verminderde prestaties

Wat is het?

Je kan afwezigheid voor verminderde prestaties (avp) opnemen om een tijdlang niet of deeltijds te werken.

De afwezigheid voor verminderde prestaties vervangt de terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden, ook verlof zonder wedde genoemd.

Je kan je prestaties voltijds of deeltijds onderbreken. Als je een deeltijdse onderbreking hebt, moet je nog ten minste 10% van een voltijdse opdracht in het onderwijs presteren.

Een overeenkomst tussen jezelf en je hogeschool of universiteit legt de begindatum, het volume en de duur vast.

De afwezigheid is een onbetaald verlof.

Recht of gunst?

AVP is altijd een gunst. Je hogeschool- of universiteitsbestuur kan het toestaan.

Voorwaarden

Tijdelijke en benoemde personeelsleden van de hogescholen en van het integratiekader van de universiteiten kunnen afwezigheid voor verminderde prestaties opnemen.

Begin – duur - einde

Begin

Een overeenkomst tussen jezelf en je hogeschool of universiteit legt de begindatum vast.

Duur

Een overeenkomst tussen jezelf en je hogeschool of universiteit legt de duur vast.

De totale duur van al je volledige en deeltijdse afwezigheden voor verminderde prestaties mag over de hele loopbaan niet meer dan 60 maanden bedragen.

Voor de berekening van deze duur tellen alleen de afwezigheden voor verminderde prestaties vanaf 1  september 2017, ook deze die je neemt in andere onderwijsinstellingen.

Je kan de totale duur van 60 maanden overschrijden als een andere onderbreking van de beroepsloopbaan, een ander verlof of een andere afwezigheid van rechtswege omgezet wordt in een afwezigheid voor verminderde prestaties.

Einde

De afwezigheid eindigt altijd op het einde van het academiejaar, behalve wanneer je bestuur hierop een afwijking toestaat.

Voor tijdelijke personeelsleden eindigt de afwezigheid altijd op het einde van hun aanstelling.

Met de instemming van het hogeschool- of universiteitsbestuur, kan je je avp vervroegd stoppen.  Hou rekening met een opzeggingstermijn van 1 maand, tenzij je bestuur een kortere opzeggingstermijn aanvaardt.

Als je je vroegst mogelijke pensioendatum bereikt hebt, en je hebt 30 dienstjaren die in aanmerking komen voor de berekening van het rustpensioen, dan kan je alleen nog een deeltijdse avp opnemen.

Heb je de 30 dienstjaren nog niet bereikt, dan kan een volledige avp nog wel.

Gevolgen

Administratieve stand

Je bevindt je in non-activiteit voor de prestaties die je niet uitoefent.

Salaris

Je ontvangt alleen een salaris voor de prestaties die je uitoefent. Er is geen uitkering of wachtgeld.

Anciënniteit

Afwezigheid voor verminderde prestaties telt niet mee bij de berekening van je geldelijke en sociale anciënniteit.

Opschorting

Deze verloven schorten je avp op:

 • Bevallingsverlof
 • Verlof voor de opvang met het oog op adoptie en pleegvoogdij
 • Borstvoedingsverlof
 • Verlof bij overlijden of ziekenhuisopname van de moeder
 • Loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof
 • Loopbaanonderbreking voor medische bijstand
 • Loopbaanonderbreking voor palliatieve zorgen
 • Zorgkrediet

De opschorting leidt niet tot het verschuiven van de einddatum van de avp.

Deze verloven schorten je avp niet op:

 • Afwezigheid wegens ziekte
 • Terbeschikkingstelling wegens ziekte
 • Verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte
 • Afwezigheid wegens arbeidsongeval
 • Afwezigheid wegens ongeval op weg naar en van het werk
 • Afwezigheid wegens beroepsziekte
 • Afwezigheid wegens een bedreiging door een beroepsziekte
 • Verlof wegens moederschapsbescherming

Pensioen

Voor meer informatie over de invloed van dit verlof op je pensioen kan je terecht bij de Federale Pensioendienst.

Hoe aanvragen?

Vraag je avp aan bij het hogeschool- of universiteitsbestuur. Het bestuur deelt je zijn beslissing mee binnen 30 kalenderdagen vanaf de ontvangst van de aanvraag.

Vragen?

Als je nog vragen hebt, kan je terecht bij je hogeschool of universiteit.


Extra informatie

Verwante pagina’s

Regelgeving