Hoe lees ik een doorlichtingsverslag?

Een advies voor de minister

Een verslag is in de eerste plaats een advies voor de minister van Onderwijs. Het is ook een werkinstrument voor de school.

 • Als ouder kan je het doorlichtingsverslag gebruiken als je een school voor je kind zoekt. Het verslag start met een samenvatting die specifiek geschreven is voor ouders, leerlingen en cursisten.
 • Lees het verslag volledig, zonder er stukken uit te lichten. De school wordt tijdens een doorlichting ook als een geheel benaderd.
 • Hou rekening met het tijdsgebonden karakter van een doorlichtingsverslag: elke school is een levende en lerende organisatie die continu bezig is met kwaliteitsverbetering.

Naar boven

Aanbevelingen en tekorten

Aanbevelingen (dit kan de school verbeteren)

De onderwijsinspectie geeft aanbevelingen. Die helpen de school om zelf te zorgen voor de kwaliteit van haar werking. Het is de school zelf die uitmaakt welke acties er op de aanbevelingen volgen. Je kan ze het best beschouwen als een dienst aan de school.

Tekorten (dit moet de school verbeteren)

In tegenstelling tot aanbevelingen hebben tekorten een bindend karakter. De school moet tekorten tegen een bepaalde datum wegwerken. De school beslist zelf welke hulpmiddelen ze daarvoor hanteert, zoals:

 • Een concreet stappenplan uitstippelen
 • Externe begeleiding zoeken
 • Een nascholingsplan maken om te werken aan de tekorten

Naar boven

Soorten adviezen

De inspectie kan een gunstig advies geven, een beperkt gunstig advies, of een ongunstig advies.

Gunstig advies (advies 1)

De school handelt voldoende kwaliteitsvol en is sterk genoeg om zelf de kwaliteit op te volgen en te verbeteren. De school blijft erkend.

Er is geen opvolgingsdoorlichting. De onderwijsinspectie gaat er pas opnieuw naartoe in een volgende doorlichtingsronde.

Beperkt gunstig advies (advies 2)

De school moet binnen een bepaalde termijn tekorten wegwerken. De school blijft voorlopig erkend.

Tijdens de opvolgingsdoorlichting gaat de onderwijsinspectie na of de tekorten zijn weggewerkt:

 • Zo ja, dan krijgt de school een gunstig advies.
 • Zo niet, dan krijgt de school een ongunstig advies.

Ongunstig advies (advies 3)

De school moet belangrijke tekorten wegwerken. De onderwijsinspectie beoordeelt of de school dat zelfstandig kan of externe begeleiding nodig heeft.

De procedure tot intrekking van de erkenning wordt opgestart. De school krijgt 60 kalenderdagen tijd om een verbeteringsplan in te dienen.

Daarna zijn er 3 mogelijkheden:

 • De school dient geen verbeteringsplan in: binnen 90 kalenderdagen na het verstrijken van de termijn om een verbeteringsplan in te dienen, volgt een nieuwe doorlichting door een ander inspectieteam.
 • De school dient een verbeteringsplan in, maar de Vlaamse Regering keurt het niet goed: binnen 90 kalenderdagen na die afwijzing volgt een nieuwe doorlichting door een ander inspectieteam.
 • De school dient een verbeteringsplan in en de Vlaamse Regering keurt het goed: de procedure wordt opgeschort voor minimum 1 en maximum 3 schooljaren.
  Binnen 90 kalenderdagen na die opschortingsperiode (van minimum 1 en maximum 3 schooljaren) volgt een nieuwe doorlichting door een ander inspectieteam.

Het resultaat van de nieuwe doorlichting kan zijn: een gunstig advies, een beperkt gunstig advies of een advies tot definitieve intrekking van de erkenning.

Naar boven

Wat met een verslag met ongunstig advies?

Zolang de procedure niet is afgehandeld, vind je het verslag niet terug op de website.

Naar boven

Contact