Extra middelen Nederlands tweede taal naar aanleiding van de vluchtelingencrisis

De Vlaamse Regering maakt extra middelen voor Nederlands tweede taal (NT2) vrij voor centra voor basiseducatie en centra voor volwassenenonderwijs (CBE’s en CVO’s).

Verdeling van de middelen

Over hoeveel extra middelen gaat het?

In het begrotingsjaar 2018:

Voor de CVO’s:

 • 33.97040 aanvullende leraarsuren
 • 496,83 aanvullende punten
 • 579.000,23 euro werkingsmiddelen

Voor de CBE’s:

 • 65,16 aanvullende voltijdsequivalenten
 • 1.589,46 aanvullende punten
 • 1.399.999,77 euro werkingsmiddelen

De Vlaamse Regering kan die verdeling herzien met een besluit.

Werkgroep

De werkgroep NT2-overleg asiel verdeelt de middelen en volgt het gebruik ervan op. De werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van:

 • Onderwijskoepels
 • Agentschap Inburgering en Integratie
 • Stedelijke agentschappen Atlas Antwerpen en IN-Gent
 • Huis van het Nederlands Brussel
 • Agentschap voor hoger onderwijs, volwassenenonderwijs, kwalificaties en studietoelagen (AHOVOKS)
 • Departement Onderwijs en Vorming
 • Kabinet Onderwijs en Vorming
 • Kabinet Inburgering

Parameters voor verdeling van de middelen

De regelgeving stelt dat de verdeling van de middelen gebeurt op basis van het aantal unieke cursisten NT2 en alfabetisering NT2 in een inburgeringstraject.

Eerst gebeurt een verdeling van de middelen over de regio’s. De centra zijn volgens hun hoofdvestigingsplaats toegewezen aan een regio, die ongeveer  overeen komt met de werkingsgebieden van de huizen van het Nederlands. Voor de initiële verdeling van de middelen over de regio’s in 2018 was de woonplaats van de cursisten de parameter. Deze parameter capteert het best de verhuisbewegingen van de cursisten.

Nadien gebeurt de verdeling van de middelen over de centra binnen een regio,op basis van het totaal aantal unieke cursisten NT2 in de vorige referteperiode.

Naar aanleiding van de begrotingscontrole 2018 besliste de Vlaamse Regering tot een bijsturing van het lopende asielbudget. Voor de herverdeling van de middelen werd er afgeweken van bovenstaand verdeelmechanisme. De herverdeling in april 2018 gebeurde pro rata de besteding van de asielmiddelen door elk centrum in 2017.

De middelen bestaan uit een trekkingsrecht op leraarsuren of voltijds equivalenten (vte), met bijhorende werkingsmiddelen.

Herverdelen en verschuiven van middelen tussen centra

Niet alle centra hebben een even grote nood om de extra middelen in te zetten. Als in de loop van het jaar blijkt dat de middelen niet of slechts beperkt ingezet worden, kunnen de niet-aangewende middelen door AHOVOKS herverdeeld worden over de centra en de regio’s heen, mits het akkoord van de werkgroep. Van deze aanpassing wordt je steeds via dienstbrief op de hoogte gebracht.

Daarnaast kunnen de centra en de huizen van het Nederlands op het regionaal NT2-overleg zelf  gemotiveerd beslissen om met de middelen te schuiven binnen hun regio. In dat geval moet het Huis van het Nederlands of het Agentschap Inburgering en Integratie de herverdeling per mail melden aan alle centra in de regio, en aan AHOVOKS. AHOVOKS registreert de beslissing en bevestigt die met een dienstbrief. Pas als je die bevestiging hebt, kan je centrum de nieuw toegekende leraarsuren en vte aanwenden. Als het regionaal overleg geen akkoord oplevert, heeft AHOVOKS het laatste woord.

Naar boven

Aanwending van de middelen

Toewijzing op kalenderjaar

De extra middelen asiel worden op kalenderjaar toegewezen, niet op schooljaar. Dat betekent dat je met die middelen geen modules kan creëren die over een jaarwissel (2018-2019) heen gaan. Voor modules die wel over de jaarwissel heen gaan, kan je de decretale middelen aanwenden.

Wat kan ik met de extra middelen doen?

 • Een CVO kan de middelen gebruiken voor bijkomende opleidingen in het studiegebied NT2.
 • Een CBE kan de middelen gebruiken voor bijkomende opleidingen in de leergebieden NT2 en alfabetisering NT2.

De middelen dienen om opleidingen aan te bieden die nodig zijn om de verhoogde instroom van vluchtelingen in een inburgeringstraject op te vangen. Ook andere cursisten kunnen aansluiten bij de modules.

Je kan met de middelen alle modules aanbieden die bij die opleidingen horen, zoals open modules en geletterdheidsmodules.

Je centrum moet alle financieringsbronnen op een correcte en doordachte manier inzetten om tegemoet te komen aan de verschillende noden op het vlak van NT2.

Tijdens de tussentijdse- en eindevaluatie zal de werkgroep NT2 asiel op basis van de geregistreerde data rekening houden met gegevens als klasgrootte en -samenstelling, participatie en uitstroom.

De extra middelen voor de vluchtelingencrisis genereren geen lesuren-cursist voor het volgend schooljaar.

Naar boven

Extra middelen inzetten in je CVO

Leraarsuren

Met de toegekende leraarsuren kan je personeelsleden aanstellen als tijdelijk personeelslid in het ambt van leraar secundair volwassenenonderwijs.

Belast je een vast benoemd personeelslid met een onderwijsopdracht in het kader van de extra middelen NT2, dan kan dat door:

·Uitbreiding van zijn ambtsbevoegdheid met een tijdelijke opdracht

·Een toegelaten reglementair verlof voor het geheel of een deel van de vastbenoemde opdracht toe te kennen, waardoor je personeelslid belast kan worden met de tijdelijke opdracht. Als je gebruik wil maken van een verlof tijdelijk andere opdracht, gebeurt dat onder de voorwaarden in de omzendbrief tijdelijk andere opdracht (PERS/2014/01)

Bij cumulatie geldt dat het salaris van de personeelsleden voor aanstellingen binnen de decreten rechtspositie beperkt is tot 140% van een voltijdse onderwijsopdracht, ook als ze opnieuw in actieve dienst treden.

Je kan leraarsuren inzetten voor coördinatie-opdrachten, voor een maximum van 10%. Dat kan alleen als je ook lessen organiseert.

Punten

Met de toegekende punten kan je een tijdelijk personeelslid aanstellen in een ambt van het ondersteunend personeel of het bestuurspersoneel, maar alleen als administratief medewerker of adjunct-directeur secundair volwassenenonderwijs..

Bij cumulatie geldt dat het salaris van de personeelsleden voor aanstellingen binnen de decreten rechtspositie beperkt is tot 140% van een voltijdse onderwijsopdracht, ook als ze opnieuw in actieve dienst treden.

Je kan punten niet ‘modulair’ inzetten zoals dat wel kan bij de leraarsuren. Bijvoorbeeld: als je 100 punten toegewezen krijgt voor een jaar, mag je niet een half jaar lang 200 punten aanwenden, en daarna een half jaar lang 0 punten.

Aanstellingen binnen de puntenenveloppe gebeuren altijd in volle uren.

Het aantal ingerichte punten mag nooit het aantal toegekende punten overschrijden en de gebruikte punten moeten in verhouding zijn met het ingerichte aanbod. Als dat niet het geval is dan kan je gevraagd worden om dit te verantwoorden en kan er een terugvordering gebeuren.  

Werkingsmiddelen

In verhouding tot het aantal geplande en ingerichte leraarsuren krijg je ook werkingsmiddelen toegewezen. Voor 2018 bedragen de werkingsmiddelen 9,02 euro per lesuur. Het ministerie betaalt de werkingsmiddelen om de 4 maanden uit.

Naar boven

Extra middelen inzetten in je CBE

Leraren aanstellen met vte

Je kan de extra leraarsuren alleen gebruiken als je effectief een aanbod creëert of plant.

Je kan met de toegekende vte personeelsleden aanstellen als leraar basiseducatie. Je kan ook maximaal 10% van de vte inzetten voor coördinatie-uren, maar alleen als je ook lessen organiseert.

Punten

Je kan met de toegekende punten alleen personeelsleden aanstellen binnen de functies van stafmedewerker, beleidsondersteunend administratief medewerker, uitvoerend administratief medewerker of ervaringsdeskundige in de armoede en sociale uitsluiting.

Aanstellingen binnen de puntenenveloppe gebeuren altijd in volle uren.

Het aantal ingerichte punten mag nooit het aantal toegekende punten overschrijden en de gebruikte punten moeten in verhouding zijn met het ingerichte aanbod. Als dat niet het geval is dan kan je gevraagd worden om dit te verantwoorden en kan er een terugvordering gebeuren.  

Je kan punten niet ‘modulair’ inzetten zoals leraarsuren. Bijvoorbeeld: als je 100 punten toegewezen krijgt voor een jaar, mag je niet een half jaar lang 200 punten aanwenden, en daarna een half jaar lang 0 punten.

Werkingsmiddelen

In verhouding tot het aantal geplande en gecreërde vte ontvang je ook werkingsmiddelen. Voor 2018 bedragen de werkingsmiddelen 17,71 euro per lesuur. De werkingsmiddelen worden om de 4 maanden uitbetaald.

Naar boven

Verificatie

Cursisten moeten voor de verificatie aan de basisvoorwaarden voldoen:

 • Intake door het Huis van het Nederlands (of decentraal door een centrum zelf, als dat zo in het lokale afsprakenkader staat)
 • Voldoen aan de toelatings- en inschrijvingsvoorwaarden
 • Wettig verblijf kunnen aantonen

Registreer de participatie. De verificatie houdt steekproefsgewijze controles op de tijdige en correcte registratie van de participaties én op de effectieve participatiegraad.

Naar boven

Monitoring

AHOVOKS doet een maandelijkse opvolging van het gebruik van de middelen via een vergelijking van de registratie voor personeel en DAVINCI.

Tweemaandelijks overlegt de werkgroep NT2-overleg asiel over de kwalitatieve en kwantitatieve informatie uit de regio’s en over de verdere cijferanalyse.

Naar boven

Regelgeving
Extra informatie